TurkExim Konşimento Verisi | İthalatçı & İhracatçı Firma Arama  IMPORTERS & EXPORTERS & IMPORT EXPORT CUSTOMS DATA & BILL OF LADING SEARCH ENGINE  HOW TO USE TURKEXIM DEMO VERSION  
.
 • RESMİ GAZETE DUYURULARI - 24/04/2023


 • R.G. Tarihi

  R.G. No

  Başlık/Özet

  24.04.202332170Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Mal Ticareti Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
  7436 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 6994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mal Ticareti Anlaşmasına ek Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokolün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hk.
  24.04.202332170Türkiye - Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA III) Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No:1)
  IPA III Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşmasının Vergiler, gümrük vergileri ve diğer mali harçlara ilişkin kurallar başlıklı 28 inci maddesinde yer alan vergi istisnalarına ilişkin hükümlerin uygulama usul ve esasları hk.
  24.04.202332169DÜZELTME: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7108) ile ilgili düzeltme
  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda 3 üncü maddesinde yer alan ...üçüncü fıkrası... ibaresi ...üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi... şeklinde değiştirilerek düzeltilmiştir.
  20.04.2023321694458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7107)
  4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda yapılan değişiklikle; UEFA Şampiyonlar Ligi 2023 Finali ve ilgili etkinlikler için, muafen serbest dolaşıma giren eşyanın satılması halinde gümrük vergileri aranmayacak.
  20.04.202332169Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7109)
  Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında Kararın başlamış işlemle ilgili geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırıldı; Karara eklenen geçici madde 3 ile de; 02.08.2016 tarihinden önceki tarihlerde gümrüklere sunularak özet beyan verilmiş olanlar da dâhil, mülga geçici 2 nci maddede belirtildiği biçimde özet beyan verilen eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin, 20.04.2023 tarihini takip eden günden itibaren en geç 30 gün içerisinde tescil edilmesi hâlinde, özet beyan kapsamı eşyaya ilişkin olarak ek mali yükümlülük tahsil edilmeyeceği bildirilmiştir.
  20.04.202332169Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7110)
  Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararın başlamış işlem ile ilgili geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırıldı; Karara eklenen geçici madde 2 ile de; 21.06.2018 tarihinden önceki tarihlerde gümrüklere sunularak özet beyan verilmiş olanlar da dâhil, mülga geçici 1 inci maddede belirtildiği biçimde özet beyan verilen eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin, 20.04.2023 tarihini takip eden günden itibaren en geç 30 gün içerisinde tescil edilmesi hâlinde, özet beyan kapsamı eşyaya ilişkin olarak ek mali yükümlülük tahsil edilmeyeceği bildirilmiştir.
  20.04.202332169Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin bazı madde ve eklerinde değişiklik yapıldı.(Amaç ve kapsam, Tanımlar, Mağaza ve depo açılabilecek yerler, Mağaza ve depo açma izni için başvuruda bulunabilecekler, Ön izin başvurusu, başvuruda aranan belgeler ve başvurunun değerlendirilmesi, Yıllık kontroller ve mağazalarda yapılacak değişiklikler, Eşyanın satışı, Depoya eşya alınması ve depodan eşya çıkarılması, Mağazaya eşya alınması ve mağazalar arası eşya sevki, Mağazaların devri, Götürü teminat, Satış belgesi, Mağaza ve depoların faaliyetinin geçici olarak durdurulması, Mağaza ve depoların açma ve işletme izinlerinin iptali, Yıllık sayımlar, fazlalık ve noksanlıklar, Teminat tutarları, Sermaye şartı, Ek-1 Gümrüksüz Satış Mağazası /Deposu Önizin Başvuru Formu, Ek-3 Gümrüksüz Satış Mağazası / Deposu Açma Ve İşletme İzin Belgesi, Ek-4 Antrepo Bildirim Formu, Ek-6 Gemi Satış Listesi, Ek-9 Kesin Teminat Mektubu, Ek-10 Teminat Değişikliğinde Yararlanılacak Metin Örneği v.b.)
  20.04.202332169Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 104)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 190)
  104 seri nolu Gümrük Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle; kırpılmış atık lastiklerin Türkiye Gümrük Bölgesine giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerine Trabzon Gümrük Müdürlüğü eklendi.
  20.04.202332169Türk Gıda Kodeksi Beslenme Beyanları Yönetmeliği
  Tüketiciyi en üst düzeyde korumak için son tüketiciye arz edilen gıdalardaki beslenme beyanlarına ilişkin kuralların belirlenmesi hk.
  20.04.202332169Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Yönetmelik
  Tüketiciyi en üst düzeyde korumak üzere son tüketiciye arz edilen gıda ve takviye edici gıdalarda sağlık beyanı kullanımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hk.
  20.04.202332169Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7108)
  2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda yapılan değişiklikle;6 ncı bölgede yer almamaları şartıyla 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilecek yatırım türlerine Dijital Dönüşüm Destek Programı kapsamındaki yatırımlar ve Yeşil Dönüşüm Destek Programı kapsamındaki yatırımlar ve 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge merkezlerinde yürütülen Ar-Ge projesi sonucunda geliştirildiği Bakanlıkça görevlendirilen izleyici raporu veya varsa ilgili Değerlendirme ve Denetim Komisyonu kararı ile belgelenen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar eklendi; US-97 Kodu: 0112.0.10 olan tamamen yapay ışık ile fotosentez sağlanan ve üretimin yapıldığı katmanların toplam alanının asgari 1000 m2 olduğu kent tarımı kapsamında kontrollü dikey tarım/sera yatırımları bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanacak; teşvik edilmeyecek yatırımlara tamamen yapay ışık ile fotosentez sağlanan ve üretimin yapıldığı katmanların toplam alanı 1000 m2 altındaki kent tarımı kapsamında kontrollü dikey tarım/sera yatırımları ve tamamen yapay ışık ile fotosentez sağlanan ve üretimin yapıldığı katmanların toplam alanı 1000 m2 ve üstündeki kent tarımı kapsamında kontrollü dikey tarım/sera yatırımları eklendi.
  20.04.202332169Olağanüstü Hal Kapsamında Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yatırımlarına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 143)
  5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 4 üncü maddesi ve ilgili mevzuatı uyarınca yarışması yapılan ve 20.04.2023 tarihi itibarıyla devam eden sözleşmeler kapsamında üretilen elektriğin serbest piyasada değerlendirilebilmesine ilişkin öngörülen süreler üç ay uzatıldı.
  20.04.2023 İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 20.04.2023 tarihli 84797281 sayılı yazısı (2013/37 Sayılı Genelge Uyarınca İbrazı Gereken Sağlık Kurulu Raporları Hk)
  Gümrük Kanunu 225 inci maddesinde belirtilen tereddüt hali saklı kalmak üzere, ilgililerce sunulan ve farklı geçerlilik tarihleri olan sağlık raporları için, sağlık raporunun sunulduğu tarihten itibaren üç yıllık yenileme süresinin esas alınması gerektiği hk.
  19.04.2023 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 19.04.2023 tarihli 84744646 sayılı yazısı (2013/37 Sayılı Genelge Uyarınca İbrazı Gereken Sağlık Kurulu Raporları Hk)
  Gümrük Kanunu 225 inci maddesinde belirtilen tereddüt hali saklı kalmak üzere, ilgililerce sunulan ve farklı geçerlilik tarihleri olan sağlık raporları için, sağlık raporunun sunulduğu tarihten itibaren üç yıllık yenileme süresinin esas alınması gerektiği hk.
  18.04.202332167Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle; Yenilenerek Satışa Sunulabilecek Kullanılmış Mallar Listesine Akıllı saatler, bilgisayarlar, oyun konsolları ve modemler de eklendi; Yenileme merkezleri Yenilenerek Satışa Sunulabilecek Kullanılmış Mallar Listesinde yer alan ürünlerin üreticisi veya ithalatçısı ile yetkili servis sözleşmesi yapabilecek; İlgili ürünlerin üreticisi veya ithalatçısı olan ticari işletmelerin yenileme merkezleri, bu ürünler için kurulması zorunlu olan yetkili servis istasyonlarından biri olarak faaliyet gösterebilecek.
  18.04.2023 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.04.2023 tarihli ve 84723646 sayılı yazısı (Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi)
  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliğinin (2023/6) Ek-2 sinde yer alan Hidroflorokarbonlar ve Hidroflorokarbon içeren karışımların saf halde, kullanılmış, geri dönüştürülmüş veya ıslah edilmiş şekilde dökme halde kap içerisinde ithalat ve ihracatında aranacak olan Hidroflorokarbon Kontrol Belgesinin 10/05/2023 tarihine kadar gümrük idarelerince aranmaması gerektiği hk.
  14.04.202332163İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7086)
  3350 sayılı İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listenin DTÖ üyesi olmayan ülkeler için uygulanan vergilerle ilgili dipnotlarında yapılan değişiklikle; 38 inci, 68 inci ve 70 inci fasıllarında bazı eşyaların ithalatında Azerbaycan için bu dipnotlar uygulanmayacak ve DTÖ üyesi ülkeler için geçerli olan vergi oranı uygulanacak.
  14.04.202332163İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7087)
  3351 sayılı İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karara eklenen geçici madde ile; yürürlükten kaldırılan bazı ilave gümrük vergisi kararları kapsamı eşyadan gümrüklere özet beyan verilmiş olanlar için 14 Mayıs 2023 tarihine kadar ithalat beyannamesi tescil edilmesi halinde daha önceki ilave gümrük vergisi oranları uygulanacak.
  14.04.202332163İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/15)
  Çin, Endonezya ve Kore Cumhuriyeti menşeli 5503.20.00.00.00 gtip altında sınıflandırılan poliesterlerden (polyester elyaf) ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
  14.04.202332163İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/16)
  Kore Cumhuriyeti menşeli 2917.35.00.00.00 Ftalik anhidrit ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin devamına karar verilmiştir.
  14.04.202332163Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır (Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personel, Hizmet puanı hesabı, Yer değiştirme dönemi, Mazeret grupları, Geçici görevlendirmeler, Yer Değiştirme Kurulunun görevleri, Duyuru ve başvuru şekilleri, Bölge hizmetinden sayılacak süreler...).
  14.04.202332163Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmeliğin EK-1 Spesifikasyonları Belirtilen Gıda Katkı Maddeleri Listesi ve EK-2 Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları değiştirilmiştir.
  14.04.202332163Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  Limanlar Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; liman idari sahasında demirleyen gemiler, İdare tarafından belirlenen usul ve esaslar kapsamında demirleme ücreti ödeyecek; Liman Tek Pencere (LTP) Sistemi ile LTP Sistemi kullanılarak gerçekleştirilen bildirimlerin liman başkanlığınca kontrol edildiği, ordino ve liman çıkış belgesinin düzenlendiği Liman Yönetimi Bilgi Sistemi ile ilgili ilaveler yapılmış; Tehlikeli yüklerin denizyoluyla taşınması durumunda mevzuat ve uluslararası sözleşme hükümlerinin ihlali halinde uygulanacak idarî para cezaları, Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik hükümleri ile belirlenecek; Liman idari sahasında ve bitişik limanlar arasında bir yük taşıma birimine yüklenmiş olarak IMDG Kod’da tanımlanan paket ve ambalajlarda taşınan IMDG Kod kapsamındaki tehlikeli yükler ve tehlikeli atıklar; taşıyan ile taşıtan tarafından gerekli emniyet tedbirleri alınmak kaydıyla araçların sürücüleri hariç bu işlere tahsisli yolcusuz gemi ve deniz araçları ile taşınacak. Bu taşıma, İdarece belirlenen usul ve esaslara göre ve ilgili liman başkanlığınca uygun görülen saatlerde yapılacak.
  14.04.2023 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 14.04.2023 tarihli ve 84613589 sayılı yazısı (Antrepo Rejiminde Kağıtsız Beyan Uygulaması)
  Antrepo beyannamelerinin beyan sahibi ve ilgili memur tarafından e-imza ile imzalandığı ve yükümlülerce beyannamenin e-imzalı nüshasına GET-APP uygulaması üzerinden yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca da veri paylaşımı protokolleri kapsamında web servisler aracılığıyla ulaşılabildiği, antrepo beyannamesinin kağıt nüshasının, gümrük idarelerince yükümlüsüne ya da herhangi bir kurum/kuruluşa verilmediği; yükümlüsünce belirtilen uygulama aracılığı ile alınan beyanname örnekleri üzerinde yer alan QR kodlar ile antrepo beyannameleri elektronik olarak doğrulanabildiği hk.
  13.04.202332162İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2023/1)
  5503.20.00.00.00 GTİP altında sınıflandırılan, İran menşeli Polyester Elyaf ithalatı için yürürlükte bulunan korunma önleminin gözden geçirilmesi için korunma önlemi soruşturması açılmıştır.
  13.04.202332162Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7070)
  4874 sayılı Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararda yapılan değişiklikle; Sınır ticaretine yetkili gümrük kapılarından İran ile yapılan sınır ticaretinde kullanılan Van-Esendere çıkarıldı.
  13.04.202332162Olağanüstü Hal Kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında Alınan Bazı Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 142)
  OHAL - Afet ve Acil Durum Yönetimi alanında alınan bazı tedbirler kapsamında; Afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde yıkık veya ağır hasarlı olarak tespit edilmiş konut işyeri ve diğer yapılar hak sahiplerinin borçlanması kaydıyla inşa veya kredi desteği sağlanmasında DASK aranmayacak; Hak sahipliği için duyuru yapılacak; Taşınmaz malların alım, satım, ipotek, tapu kadastro işlemleri ile verilmesi gereken beyanname ve sözleşmeleri her türlü vergi, resim, katılma payı ücret ve harçtan istisna tutulacak; Ulusal ve uluslararası projeler kapsamında her türlü prefabrik, konteyner ve geçici barınma malzemesi, yapı malzemesi, makine, afet ve acil durum faaliyetlerinde kullanılacak motorlu taşıtlar araç, gereç ve teçhizat, yedek parça ve yardım malzemeleri Ticaret Bakanlığının uygun görüşü alınarak afet ve acil durum yönetimi başkanlığınca ithal edilebilecek, ithal edilen bu mallar, gümrük vergisi ve bu vergi ile birlikte alınan her türlü vergi, resim, harç, fon ve diğer maddi mükellefiyetlerden istisna edilecek.
  13.04.2023 Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Gümrük Müdürlüğünün 13.04.2023 tarihli ve 84583553 sayılı yazısı (MIP Geçici Depolama Alanlarının(TOKİ Saha ve TER-2 Sahanın) Liman Sahası Olarak Kabul Edilmesi Hakkında)
  2023/5 sayılı Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği n Ek-2 ve Ek-7 listelerinin her ikisinde yer alan ürünlerin resmi kontrollerinin ilk giriş noktasında yapılması gerektiğinden, anılan ürünlerin ilk giriş noktasında zirai karantina kontrolleri yapılmadan TOKI (G0199) ve TER-2 (G0156) kodlu geçici depolama yerlerine indirilmesinin uygun görülmediği; Ancak, Ek-7 listesinde yer almaksızın, sadece Ek-2 listesinde yer alan ürünlerin TOKİ (G0199) ve TER-2 (G0156) kodlu geçici depolama yerlerine indirilmesinde ve resmi kontrollerin bu alanda yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı hk.
  12.04.2023 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 12.04.2023 tarihli 84543509 sayılı yazısı (5326 Sayılı Kanunun İştirak Hükümlerinin Uygulanması-Liman Tek Kart Projesi- 3572 Sayılı Kanunda Değişiklik Talebi Hk)
  5326 Sayılı Kanunun İştirak Hükümlerinin Uygulanması-Liman Tek Kart Projesi- 3572 Sayılı Kanunda Değişiklik Talebi Hk
  12.04.2023 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 12.04.2023 tarihli 84510889 sayılı yazısı (7440 Sayılı Yeniden Yapılandırmaya İlişkin Kanun-Dağıtım)
  Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacak asılları ile daha önce uzlaşılan alacakların yapılandırılması hk.
  11.04.202332160Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 10)
  A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe İspat Belgelerinin kabulü, vize edilmesi ve sonradan kontrolü ile menşe şahadetnamelerinin kabulü ve sonradan kontrolü ile ilgili olarak gümrük idareleri, ithalatçılar, ihracatçılar ve kanunî temsilcileri, ticaret ve/veya sanayi odaları, ihracatçı birlikleri veya esnaf ve sanatkâr odaları birlikleri tarafından yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar hk.
  11.04.202332160Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)
  2 seri nolu Gümrük Muafiyeti Tebliğinde yapılan değişiklikle; Çift uyruklu kişiler motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarını gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokamayacak; Özel tertibatlı engelli aracı için araç Türkiye’ye getirilmeden önce, engelli araç ithal sistemi üzerinden komisyona katılım amacıyla ön başvuru yapılacak; Engelliler tarafından kullanılmak üzere serbest dolaşıma sokulan aracın, özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatının bulunması gerekecek; Kullanılmış motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının serbest dolaşıma girişinde trafik şahadetnamesi notere gönderilecek; Kriz hali nedeniyle, kriz halinden etkilenen bölgeye yurt dışından insani amaçla gönderilen temel ihtiyaç maddeleri ile diğer eşya için Gümrük Yönetmeliğinin 169 uncu maddesi uyarınca elektronik ortamda sözlü beyan verilmesi gerekecek; Milli savunma ve iç güvenlik kapsamında nakil vasıtalarının serbest dolaşıma giriş işlemlerinde Ankara Gar, Yeşilköy, Gebze, İzmir Yolcu Salonu, Mersin ve Dilovası Gümrük Müdürlüğü yetkili olacak; Deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hâle gelen aracın hurdaya çıkarılması halinde, gümrüğe terk edilmesi durumunda gümrük vergileri aranmaksızın, gümrüğe terk edilmemesi durumunda ise gümrük vergilerinin ödenmesi koşuluyla yeniden muafiyetten faydalanılabilecek;
  11.04.2023 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 11.04.2023 tarihli 84476609 sayılı yazısı (2023 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavları Ön Kayıt Başvuruları Hk.)
  2023 yılı Kasım ayında Ankara da yapılması planlanan gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı sınavlarına katılacak adayların 24.04.2023-26.05.2023 tarihleri arasında kayıtlı bulundukları Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine başvuru formu ve formda kayıtlı belgelerle birlikte müracaat ederek ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
  10.04.202332159Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 7451
  4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 3213 sayılı Maden Kanunu ve bazı diğer kanunlarda değişiklik yapıldı.
  10.04.202332159Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair?Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 141)
  120 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yapılan değişiklikle; Yargı alanında alınan tedbirlerle ilgili hükümlerinin Adıyaman - Besni, Gölbaşı ve tut ilçeleri; Gaziantep - İslahiye; Hatay - Hassa ve Kırıkhan; Kahramanmaraş - Türkoğlu ilçeleri bakımından da 7/4/2023 tarihinden 1/5/2023 tarihine kadar uygulanacak.
  10.04.2023 Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Gümrük Müdürlüğünün 10.04.2023 tarihli ve 84404379 sayılı yazısı (MIP-Geçici Depolama Alanlarının(TOKİ Saha ve TER-2 Sahanın) Liman Sahası Olarak Kabul Edilmesi Hk)
  2023/5 sayılı Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği Ek-2 listesinde yer alan ve TPS üzerinden 902 kodu ile uygunluk verilen ürünlerin Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. firması tarafından kiralanan TOKI (G0199) ve TER-2 (G0156) kodlu geçici depolama yerlerine indirilmesi ve resmi kontrollerin bu alanlarda yapılabileceği hk.
  8.04.202332157Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği (Tebliğ No: 2017/26)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/23)
  Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliğinde yapılan değişiklikle, etikette tat ve/veya kokuya ilişkin duyusal özellikler, sadece natürel sızma ve natürel birinci zeytinyağı için kullanılacak; Zeytinyağı Komisyonu tanımı Tebliğ kapsamından çıkarıldı; natürel sızma, natürel birinci, rafine ve riviera zeytinyağı ile ham pirina, rafine pirina ve pirina yağındaki delta-7-stigmastenol değerleri için Ek-3 ün ikinci bölümünde yer alan karar ağaçları dikkate alınacak; Tebliğe Uyum zorunluluğu ile ilgili geçici madde eklendi; Tebliğin eklerinde de değişiklikler yapıldı.
  8.04.202332157İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/13)
  Brezilya, Bulgaristan, ÇHC, Endonezya, Hindistan ve Tayland menşeli 7307.19 GTP altında kayıtlı diğerleri (boru bağlantı parçaları) ithalatına yönelik olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
  8.04.202332157İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/14)
  Çin menşeli 5903.20.10.10.00, 5903.20.10.90.00, 5903.20.90.10.00, 5903.20.90.90.00 tarifelerinde sınıflandırılan poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş mensucat (deri taklidi/diğerleri), ithalatında açılan nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda dampinge karşı kesin önlemin devamına karar verilmiştir.
  8.04.202332157Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/04/2023 Tarihli ve 11783 Sayılı Kararı (Doğal Gaz İhracat Çıkış Noktalarının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar)
  Doğal gaz ihracat çıkış noktalarının kullanımına ilişkin usul ve esaslar hk.
  6.04.202332155İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/10)
  Gürcistan menşeli 5605.00 gtip inde sınıflandırılan Dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri ithalatında dampinge karşı kesin önlemin uygulanmasına karar verilmiştir.
  6.04.202332155İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/11)
  Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti ve Çin Tayvanı menşeli 5605.00 gtip inde sınıflandırılan Dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri ithalatında dampinge karşı kesin önlemin devamına karar verilmiştir.
  6.04.202332155İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/12)
  Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8302.10.00.00.11 ve 8302.10.00.00.19 gtip inde sınıflandırılan Menteşeler (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç), 8302.50.00.00.00 gtip inde sınıflandırılan Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya; 8302.42.00.00.19 gtip inde sınıflandırılan Diğerleri, mobilyalar için olanlar (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç) ithalatında dampinge karşı kesin önlem miktarlarının değiştirilerek uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
  6.04.202332155Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun - 7443
  29 Mart 2022 tarihinde Taşkent te imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşmasının onaylanması uygun bulunmuştur.
  6.04.2023 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.04.2023 tarihli 84342210 sayılı yazısı (Akaryakıta Mavi Boya Uygulaması)
  Akaryakıt ve kumanyalara ilişkin gümrük işlemlerinde serbest dolaşıma girmemiş yakıtın barçlara veya kamyonlara yüklenmesi sırasında mavi boya uygulamasının yürürlüğünün kalmadığı hk.
  6.04.2023 Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 06.04.2023 tarihli 84205121 sayılı yazısı (2023/9 Sayılı Tebliğ ile İlgili Listelerde 8504.40 GTİP e Dair Düzenleme Yapılması)
  2023/9 Sayılı Tebliğ eki listelerden 8504.40 GTİP e ait açıklamadan motorlu kara taşıtları hariç ibaresinin çıkartıldığı hk.
  6.04.2023 Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 06.04.2023 tarihli ve 84343881 sayılı yazısı (Sarp Sınır Kapısında Taşıt Akışının Hızlandırılması İçin Alınacak Tedbirler)
  Sarp Sınır Kapısında taşıt akışının hızlanmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması hk.
  6.04.2023 Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünün 06.04.2023 tarihli ve 84369635 sayılı yazısı (İthalat: 2023/21 Sayılı Tebliğ Değişikliği Hk)
  Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ithalat işlemlerine ilişkin yetkilendirme süreçlerine dair değişiklik Tebliği ve başvuru süreçlerini özetleyen Kılavuz hk.
  5.04.202332154Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Karşılıklı Tarım Tavizlerine İlişkin Protokol I’ini Tadil Eden 1/2022 Sayılı Türkiye-Gürcistan Ortak Komitesi Kararı ve Anlaşmanın III Nolu Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun - 7444
  9 Eylül 2022 tarihinde Tiflis te imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Karşılıklı Tarım Tavizlerine İlişkin Protokol I ini Tadil Eden 1/2022 Sayılı Türkiye-Gürcistan Ortak Komitesi Kararı ve Anlaşmanın III Nolu Protokolünün onaylanması uygun bulunmuştur.
  5.04.202332154İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği (İthalat: 2023/21)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
  2023/21 sayılı ithalat işlemlerinde İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliğinde yapılan değişiklikle; Tebliğe İthalatBİS tanımı eklenerek, İthalat işlemlerine elektronik ortamda başvuru yapacak kullanıcıları yetkilendirmek üzere sunulacak belgeler ve Kullanıcının yetki süresinin uzatılması ile ilgili maddelerde İthalatBİS ile ilgili düzenleme yapılmıştır.
  5.04.202332154İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 7445
  2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapıldı.
  5.04.202332154Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 7446
  2872 sayılı Çevre Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapıldı.
  5.04.202332154Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7028)
  Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda yapılan değişiklikle; diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden veya yatırım kapsamında kullanılan krediyle ilgili başka bir desteğinden yararlanan yatırımlar da, söz konusu krediye faiz veya kâr payı desteği sağlanmaması kaydıyla, bu Karar kapsamındaki diğer destek unsurlarından yararlandırılabilir; 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi kabul edilen ve Karar eki EK-2 de yer alan ilçelerde gerçekleştirilecek yatırımlar ve sürelerle ilgili geçici madde eklenmiştir.
  5.04.202332154Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 139)
  OHAL kapsamında Yargı alanında alınan tedbirlerin bildirildiği 2 nci maddeye, Bu madde kapsamı tedbir hükümlerinin; Adıyaman il merkezi ile Çelikhan ve Samsat ilçeleri; Gaziantep ili Nurdağı ilçesi; Hatay il merkezi ile Antakya, Defne, İskenderun, Arsuz, Belen, Samandağ ve Yayladağı ilçeleri; Kahramanmaraş il merkezi ile Dulkadiroğlu, Onikişubat, Afşin, Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Göksün, Pazarcık ve Çağlayancerit ilçeleri; Malatya il merkezi ile Battalgazi, Yeşilyurt, Arguvan, Kale, Yazıhan, Akçadağ ile Doğanşehir ilçeleri, 6/2/2023 tarihi itibarıyla yerleşim yeri belirtilen yerler olan gerçek ve tüzel kişiler, 6/2/2023 tarihi itibarıyla belirtilen yerlerde bürosu bulunan avukatlar, bakımından 1/5/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar uygulanmaya devam olunacağına dair fıkra eklenmiştir.
  4.04.2023 Genelge No: 2023/9 (Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalat)
  Serbest bölgelerde yerleşik firmaların demirbaşına kayıtlı eşyanın tamir ve bakıma tabi tutulmak üzere ülkemize dahilde işleme rejimi kapsamında geçici ithali ve yeniden ihracına ilişkin beyanın sözlü beyan ile yapılmasına ilişkin usul ve esaslar hk.
  4.04.2023 Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Sarp Gümrük Müdürlüğünün 04.04.2023 tarihli ve 84286130 sayılı yazısı (Sarp Sınır Kapısında Taşıt Akışının Hızlandırılması İçin Alınacak Tedbirler)
  Sarp Sınır Kapısında taşıt akışının hızlanmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması hk.
  2.04.202332151Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamındaki belirli ürünlerin piyasada bulundurulmasına ilişkin tarihlerde değişiklik yapıldı; 25/5/2017 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği kapsamında düzenlenmiş olan ve geçerli olan bir sertifikası bulunan cihazlar için, piyasaya arz edilebilecek veya hizmete sunulabilecek tarihler yeniden düzenlendi.
  2.04.202332151İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  Yürürlükten kaldırılan Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği uyarınca 26/5/2022 tarihinden önce yasal olarak piyasaya arz edilen cihazlar ve dördüncü fıkra uyarınca 26/5/2022 tarihinden itibaren yasal olarak piyasaya arz edilen cihazlar, piyasada bulundurulmaya veya hizmete sunulmaya devam edebilecek.
  1.04.202332150Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 46)
  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin, (I/C) Bölümünde Mükellef ve Vergi Sorumlusu; (II/E-10.) 2019 UEFA Süper Kupa ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Müsabakaları Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna; (IV/A-1.6.) KDV İadesinde Ortak Hususlar - Vergi İnceleme Raporu ile İade; (IV/E-3.5.) Özel Esaslar - Haklarında Sahte Belge Kullanma Tespiti Bulunanlar, (IV/E-4.5.) Haklarında Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma Tespiti Bulunanlar; (IV/E-16.) E. ÖZEL ESASLAR - 9/3/2023 Tarihli ve 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Kapsamında KDV Artırımında Bulunanların Özel Esaslar Karşısındaki Durumu; (V/A-2.5.) Verginin Tarihi ve Ödenmesi - Vergilendirme Usulleri- Uygulama kapsamına alınanlar bölümlerinde değişiklik yapılmıştır.
  1.04.202332150İmalatçı-İhracatçıların, C Şekeri Taleplerinin Yurt İçinden Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/34)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2023/4)
  2018/34 sayılı İmalatçı-İhracatçıların, C Şekeri Taleplerinin Yurt İçinden Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğinin, C Şekeri Tahsis Edilecek Şekerli Mamuller Ve Şeker Kullanım Oranları Tablosu (Ek-1) ve İhracatı Karşılığında C Şekeri Tahsis Edilmeyecek Şekerli Mamuller Listesi (Ek-2) başlıklı ekleri değiştirildi.
  31.03.20233214927/1/2023 Tarihli ve 6776 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yürürlüğe Konulan İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7014)
  6776 sayılı İthalat Rejimi Kararında yapılan değişiklik ile; 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7225 ve 7226 pozisyonlarında yer alan bazı demir çelikten yassı hadde mamullerinde yapılan gümrük vergisi artışının yürürlüğü 1 Mayıs 2023 tarihine ertelendi..
  31.03.2023 Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 31.03.2023 tarihli ve 387297 sayılı Özelgesi (Ticari hayatta termo bombe olarak isimlendirilen eşyanın KDV oranı)
  Balık unu ve balık yağı ürünlerinin kedi-köpek maması imalinde kullanılmak üzere ithali ve yurtiçi tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.
  29.03.202332147İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
  8517.13.00.00.00 gümrük tarife pozisyonunda sınıflandırılan akıllı telefonların ithalatında uygulanmakta olan 200 ABD Doları/Adet gözetim kıymetini 350 ABD Doları/Adet e yükselten İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/6) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırıldı; akıllı telefonlarda gözetim 200 ABD Doları/Adet(Gümrük Kıymeti) şeklinde uygulanmaya devam edecek. (Yürürlük; 30/03/2023)
  29.03.202332147İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
  2023/7 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikle; gözetim kapsamına alınan birim gümrük kıymeti 100 doların altında olan 8516.79.20.00.00 gtip li airfryer ve fritözler listeden çıkarıldı; 8508.11.00.00.19 gtip li şarj edilebilen dik kullanımlı elektrik süpürgeleri listeden çıkarıldı, 8509.40.00.00.12 gtip inde yer alan mikserlerde tezgah üstü hazneli (3 lt-10 lt) stand mikserler ve diğer mikserler ayrımı kaldırılarak, tüm mikserler 10 ABD Doları/Birim Gümrük Kıymeti gözetime tabi tutuldu, 8516.60.90.00.19 gtip inde yer alan eşyada airfryer ve diğerleri ayrımı kaldırılarak, tümü 30 ABD Doları/Birim Gümrük Kıymeti gözetime tabi tutuldu, 8516.71.00.00.19 gtip inde yer alan eşyalar gözetim listesinden çıkarıldı. (Yürürlük; 22/04/2023)
  29.03.202332147Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)
  1 seri nolu Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikle; Yalnızca hava yolu veya yalnızca kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığında yetki kullanılmak istenmesi durumunda 1.000.000 Türk Lirası, her iki yetkinin birlikte kullanılmak istenmesi durumunda ise 2.000.000 Türk Lirası tutarında teminat mektubu ibraz edilmesi gerekecek; Kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın gümrük işlemleri, Adana, İskenderun, Kütahya ve Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğünden de gerçekleştirilebilecek; 29/3/2023ı tarihinden önce Bakanlıktan operatör yetkisi almış olan hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin ibraz etmiş olduğu teminat mektupları, 29/9/2023 tarihine kadar, yenilenebilecek veya eksik kalan tutar için ek teminat mektubu verilebilecek. bu tarihe kadar teminat mektuplarının yeni tutarlara göre tamamlanmaması durumunda, söz konusu koşul sağlanıncaya kadar operatör yetkisi askıya alınacak.
  29.03.202332147Anayasa Mahkemesinin 25/1/2023 Tarihli ve E: 2022/136, K: 2023/16 Sayılı Kararı
  4458 sayılı Gümrük Kanununun Vergilerin Geri Verilmesi veya Kaldırılması ile ilgili 211 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasının ikinci paragrafına 7333 sayılı Kanunla eklenen ...veya ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın gümrük kıymetinin yükümlünün kendi beyanı ile artırılması... ibaresinin Anayasaya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE karar verilmiştir.
  28.03.202332146Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (SGM: 2017/18)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2023/1)
  2017/18 sayılı Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin Dayanak, Tanımlar, İdari yaptırımlar başlıklı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
  27.03.2023 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 27.03.2023 tarihli 84013473 sayılı yazısı (Disiplin İşlemleri)
  İGM Derneğinin Gümrükler Genel Müdürlüğüne muhatap ...Merkez Disiplin Kurulu Yüksek Disiplin Kurulunda Gümrük Müşavir Derneklerinden Temsilci Bulundurulması... ve ...Dava Konusu İhracat İşlemlerinde Gümrük Kanunu 181/2 Md. İst. Beraat Eden Gümrük Müşavirlerine Disiplin Cezası Verilmesi Hususu... konulu yazıları ile cevabi yazı hk.
  25.03.202332143İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/6)
  2006/7 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine, 0402 Süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler), 0405.10 Tereyağı, 0701.90 Patates (taze veya soğutulmuş): Diğerleri, 0703.10.19.00.11 Kuru soğan, 0713.33.90.00.19 Adi fasulye (beyaz fasulye dahil) (Phaseolus vulgaris), 0713.40.00.00.13 Kırmızı mercimek eklenmiştir.
  24.03.202332142Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İsviçre Federal Konseyi Arasında Arkeolojik Kültür Varlıklarının Yasadışı İthali ve Transit Geçişinin Önlenmesi ile İadesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6988)
  15 Kasım 2022 tarihinde Ankara da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İsviçre Federal Konseyi Arasında Arkeolojik Kültür Varlıklarının Yasadışı İthali ve Transit Geçişinin Önlenmesi ile İadesine İlişkin Anlaşma onaylanmıştır.
  24.03.202332142Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin Özel hükümler başlıklı maddesine eklenen fıkra ile; nar ekşisine nar, nar suyu ve/veya nar suyu konsantresi ve su dışında başka bir gıda bileşeni eklenmesi yasaklandı; yurt içinde piyasaya arzına izin verilmeyen bu ürünler 30/6/2024 tarihinden sonra piyasada bulunamayacak.
  24.03.202332142Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mal Ticareti Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6994)
  12 Ağustos 2022 tarihinde İslamabad da imzalanan ve 7436 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mal Ticareti Anlaşması onaylanmıştır.
  24.03.2023 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 24.03.2023 tarihli 83942894 sayılı yazısı (TPS-İstisnai Kıymetle Beyan Formu)
  Gümrük Yönetmeliğinin 53. maddesinin 1 inci fıkrasının b ve c bentleri ile Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2) kapsamındaki istisnai kıymetle beyan taleplerinin TPS üzerinden yapılabilmesine ilişkin yayımlanan 2023/8 sayılı Genelgede belirtildiği üzere royalti/lisans kapsamındaki başvurular Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine yapılacak, diğer başvurular ise yükümlüsünce otomatik onay işlemi yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.
  24.03.2023 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 24.03.2023 tarihli 83883314 sayılı yazısı (İthalatta Gözetim Uygulaması - Veteriner kontrollerine tabi ürünler)
  Veteriner kontrolüne tabi ürünlerin ülkeye girişinde Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü/İthalata Yetkili İl Müdürlükleri tarafından kontrol edildikten sonra düzenlenecek uygunluk yazısının esas alınmasının gerektiği, Gözetim Belgesinin uygunluk yazısı yerine kullanılmayacağı hk.
  24.03.2023 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 24.03.2023 tarihli 83942726 sayılı yazısı (TPS-İstisnai Kıymetle Beyan Formu)
  İstisnai kıymet beyanının TPS Tek Pencere Sistemine eklendiği ile 2023/8 sayılı genelge ve yükümlü kılavuzunun gönderildiği hk.
  23.03.202332141İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2023/7)
  Gaz yakıtlı ocaklar, vakumlu elektrik süpürgeleri, mikserler, meyve ve sebze presleri, komple setler, elektrikli ısıtıcılar, çay kahve makineleri, kettle, buharlı ütü, ısıtmalı hava perdeleri, fritöz, ekmek kızartma ve tost makinaları, airfryer v.b. alet ve makinaların ithalatı gözetim uygulamasına tabi olup, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/6) yürürlükten kaldırıldı. (Yürürlük; 22/04/2023)
  23.03.2023321417440 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ
  31/12/2022 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının 9/3/2023 tarihli ve 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hk.
  23.03.2023 Genelge No: 2023/8 (TPS-İstisnai Kıymetle Beyan Formu)
  Gümrük Yönetmeliğinin 53. maddesinin 1 inci fıkrasının b ve c bentleri ile Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2) kapsamındaki istisnai kıymetle beyan talepleri Tek Pencere Sistemi üzerinden İstisnai Kıymetle Beyan Formu ile yapılacaktır.
  22.03.2023 Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 22.03.2023 tarihli İthalatta Gümrük Yükümlülüğü ve Gümrük Müşavirlerinin Müteselsilen Sorumluluğu konulu yazısı
  Gümrük müşavirinin olaya iştiraki ve illiyet bağının tespitinin her somut olayın kendi içinde ele alınmak suretiyle değerlendirilmesinin^ gümrük idarelerindeki sahtecilik suçu gibi ağır suçlarda illiyet bağının kollukça ilk aşamada kurulamadığı hallerde mağduriyetlere mahal vermemek adına, konunun mevzuat çerçevesinde titizlik ve hassasiyetle ele alınması yönünde taşra idarelerine gerekli bilgilendirme yapılmasının uygun olacağı hk.
  22.03.2023 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 22.03.2023 tarihli 83840253 sayılı yazısı (2022 Yılı Gümrük Müşaviri Sözlü Sınav Sonuçları, Komisyonların Teşkili ve Taleplerin Tutanağa Bağlanması)
  2022 Yılı Gümrük Müşaviri Sözlü Sınav Sonuçları, Komisyonların Teşkili ve Taleplerin Tutanağa Bağlanması hk.
  21.03.2023 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.03.2023 tarihli 83778967 sayılı yazısı (Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Çevre Katkı Payı Tahsilatı)
  Dahilde işleme rejimi kapsamında geçici ithali gerçekleştirilen eşyanın ithali kontrole tabi yakıt, atık ve hurdalardan olması halinde çevre katkı payının teminata bağlanmadan 2872 sayılı Çevre Kanununun 18 inci maddesi hükmü uyarınca tahsil edilmesi gerektiği hk.
  21.03.2023 Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 21.03.2023 tarihli 83800951 sayılı yazısı (Gümrük Müşavirinin Müteselsil Sorumluluğu Hk)
  Gümrük müşavirinin yerine getirdiği gümrük iş ve işlemleri ile imzaladığı beyannamelerde kullanılan verilerin yanlış olduğunu bildiği ya da mesleği icabı ve mutat olarak bilmesi gerektiği veya bir araştırma sonucunda gerçek durumun öğrenilebileceği hallerde söz konusu verilerin doğruluğundan gümrük idaresine karşı sorumlu olduğu hk.
  21.03.2023 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.03.2023 tarihli 83783052 sayılı yazısı (Kriz Hallerinde Gönderilen Eşyaya Yönelik İşlemler - GK12F muafiyet kodu)
  Deprem felaketinin yaşandığı 06.02.2023 tarihi itibarıyla yapılan işlemlerin incelenerek gerekli düzeltmelerin yapılması ve bundan sonrasında 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 105 inci maddesi kapsamında kriz nedeniyle gelen eşyanın beyanının GK12F muafiyet kodu kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmesi hk.
  19.03.202332137Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ (No: 2023/6)
  Tarım ve Orman Bakanlığının ve ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi, bu bilgi ve teknolojilerin çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılmasına yönelik, uygun görülen araştırma ve geliştirme projelerinin desteklenmesinin sağlanması hk.
  18.03.202332136Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinin Elektronik kayıt kuruluşu lisansı başlıklı maddesinde yapılan değişiklikle; Elektronik kayıt kuruluşu lisansı yenileme süresi 3 yıla çıkarıldı.
  18.03.202332136Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; Lisanslı depo işletmesi lisansı yenileme süresi iki yıldan üç yıla çıkarıldı, bu süre lisans süresi bir yıl uzatılanlar için lisans süresinin bitiminden itibaren uygulanacak.
  18.03.202332136Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; Yetkili sınıflandırıcı lisansı geçerlilik süresi iki yıldan üç yıla çıkarıldı, bu süre, lisans süresi bir yıl uzatılanlar için lisans süresinin bitiminden itibaren uygulanacak.
  18.03.202332136Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar
  95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararının 3 üncü maddesinin (k) bendi uyarınca yürürlüğe konulan İhracat 2004/12 sayılı Tebliğ kapsamında 2023 yılında Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsü verilen şirketler, alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir.
  16.03.202332134İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği
  Darphane tarafından İDİS (İnşaat Demiri İzleme Sistemi) in kurulması ile; İnşaat demiri üreten veya ithal eden mükellefler tarafından inşaat demirine güvenlikli etiket ve/veya güvenlikli işaret uygulanması, üretim faaliyetleriyle ilgili temel verilerin izlenmesi ve merkezi sisteme veri aktarılması, Veri girişi/paylaşımı yapılabilen yazılım ve/veya el terminal benzeri cihazlar ve/veya mobil uygulamalar aracılığıyla üretici, ihracatçı, ithalatçı, toptancı, bayi, tüccar, inşaatta kullanım ve laboratuvar deneyleri dâhil teslim işlemlerinin izlenmesi ve takip edilmesi, Darphane tarafından bu işlemlere ilişkin verilerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılması zorunluluğu getirilmiş; İDİS dışında inşaat demiri üretimi, ihracatı, ithalatı, alışı, satışı ve kullanımı yapılmayacaktır.
  16.03.202332134Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6967)
  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının yürürlüğe girdiği tarih 10 Nisan 2022 olarak tespit edilmiştir.
  16.03.202332134Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunlar İçin Tasarlanan Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ve Yapım Özellikleri Hakkında Yönetmelik (AB/2021/535)
  Motorlu araçlar ve römorkları ile bunlar için tasarlanan aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerin genel güvenliği ve yapım özellikleri hakkında AB tip onayı için tek tip prosedürler ve teknik özelliklerin belirlenmesi hk.
  15.03.202332133Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğine, Afet bölgesi ilan edilen yerlerden yapılacak başvurular ile ilgili eklenen geçici maddeyle; 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen iller için, Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik ekinde yer alan ürünlerin ithalat uygunluk yazıları başvuru yerlerini değiştirmeye 31/12/2023 tarihine kadar Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.
  15.03.202332133Anayasa Mahkemesinin 29/12/2022 Tarihli ve E: 2019/12, K: 2022/164 Sayılı Kararı
  1 nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklik yapan 24 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1 ve 2 nci maddelerinin konu bakımından yetki yönünden anayasaya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE, iptal hükümlerinin 15.12.2023 tarihinde yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.
  14.03.202332132Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6932)
  2017/9901 sayılı Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararın Fiyatların belirlenmesi başlıklı 2 nci maddesine Ülkemizde hâlihazırda perakende satışı bulunan veya perakende satış fiyatı talep edecek olan ithal ürünlerin, kaynak ürününün gerçek kaynak fiyat hesaplaması, Ülkemizde referans ürünü bulunmayan veya ülkemizde bulunan referans ürünü kaynak ürün olarak alınamayan imal eşdeğer ürünler için kaynak ülke araştırması ile ilgili fıkralar eklenmiş; perakende satış fiyatı belirlenirken uygulanacak depocu ve eczacı kâr oranları ile ilgili maddesinde değişiklik yapılmıştır.
  14.03.202332132Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğine Deprem bölgesinde görevli personel ile ilgili geçici madde ve hizmet puanları tablosu (EK-1A) eklenmiştir.
  14.03.2023 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 14.03.2023 tarihli 83560674 sayılı yazısı (Ukrayna Plakalı Taşıtlar)
  Geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunan ve yurtta kalma süresi sona eren Ukrayna plakalı kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtları için süre sonunun, herhangi bir başvuru aranmaksızın 30.06.2023 tarihi olarak belirlenmesi uygun bulunmuştur.
  13.03.2023 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 13.03.2023 tarihli 83516274 sayılı yazısı (Form 302 Kapsamında NATO Eşyası Transit Geçiş İzni)
  Form 302 belgesiyle ülkemiz üzerinden yapılacak transit sevkiyatlarda işlemlerin tamamlanması için ilave yazı veya izne gerek bulunmadığı hk.
  12.03.202332130Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 7440
  Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu ile; tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları yapılandırma kapsamına alındı; Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabilecek. Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,; trafik, seçim, nüfus para cezaları; Karayolu Taşıma Kanununa göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları yapılandırma kapsamında olacak.
  12.03.202332130Olağanüstü Hal Kapsamında Bölgesel Kalkınma ile Yatırım Teşviklerine İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 134)
  Olağanüstü hal kapsamında bölgesel kalkınma ile yatırım teşviklerine ilişkin bazı tedbirlerin alınması hk.
  11.03.202332129Yeni Binek Otomobillerin Yakıt Ekonomisi ve CO2 Emisyonu Konusunda Tüketicilerin Bilgilendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  28/12/2003 tarihli Yeni Binek Otomobillerin Yakıt Ekonomisi ve CO2 Emisyonu Konusunda Tüketicilerin Bilgilendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. (Dayanak, Tanımlar, Ceza Hükümleri, Bildirim ...)

  Duyuru Arşivi

 • Amerika Birleşik Devletleri 2024 Nisan Ayı Yükleme Verileri Güncellendi
 • GÜNCEL DÜNYADAKİ ÇEŞİTLİ GIDA İTHALATÇI FİRMA İSİMLERİ
 • Amerika Birleşik Devletleri İthalatçı & İhracatçı Firma Ocak 2024 Güncel Konşimento Verileri
 • Dış Ticaret Duyuları - 27 Kasım 2022
 • BAĞLAYICI TARİFE DEĞİŞİKLİKLERİ
 • TÜRKİYE'DEN SIVA ALÇISI İTHALATI YAPAN BULGARİSTAN FİRMALARI
 • ÖZBEKİSTAN İTHALATÇI VE İHRACATÇILARI GÜMRÜK VERİLERİ GÜNCELLENDİ!!
 • İRAN TİŞÖRT İTHALATÇILARI SİSTEME EKLENDİ!!
 • GÜNCEL YURTDIŞI GIDA İTHALATÇI FİRMALAR
 • Badem ve cevizlerin gümrük vergisi ve ek mali yükümlülük oranları artırıldı (Yürürlük; 31/10/2023)
 • Yeni Eklenen BTB (Bağlayıcı Tarife Bilgisi)
 • OAİB - KAYDA BAĞLI İHRACAT HAKKINDA
 • Avrasya Gümrük Birliği-Gıda Güvenliği Teknik Düzenlemeleri Değişiklikleri
 • GÜNCEL KAZAKİSTAN KONŞİMENTO VERİLERİ (AĞUSTOS 2023)
 • GÜNCEL YURTDIŞI GIDA İTHALAT FİRMALARI
 • Vietnam-Kozmetikte Kullanılan Maddelere İlişkin Yönetmelik Güncellemesi
 • Panama'ya Gıda İhracatı -Sıhhı İzin Belgesi
 • BANGLADEŞ KONŞİMENT VERİLERİ GÜNCELLENDİ!!
 • Avrupa Birliği-Nikotin İçin Maksimum Kalıntı Seviyeleri
 • ÖZBEKİSTAN KONŞİMENTO VERİLERİ GÜNCELLENDİ!!!
 • GÜNCEL GIDA İTHALATÇI FİRMALAR !
 • Kolombiya'ya İthal Edilen Sabun Ve Deterjan Ürünlerinde Fosfor Ve Bioçözünebilir Madde Teknik Limitlerine İlişkin Uygulamanın Uzatılması Hakkında
 • KOSTA RİKA KONŞİMENTO VERİLERİ GÜNCELLENDİ!!!
 • Azerbaycan'a İthalatta Gümrük Vergi Muafiyeti Uygulanan Ürünlerin Listesi Genişletildi
 • Ukrayna Konşimento Verileri Güncellendi!!!
 • Fas'a ithal edilen Sanayi Ürünlerinin Kontrolü Uygulaması
 • Suudi Arabistan İthalatçı Beyan Formu
 • Çin Ticaret Bakanlığı Tarafından Nadir Element İhracatına Yönelik Olarak Getirilen İzin Zorunluluğu
 • Ekvator İthalat Sırasında Belge Talep Edilen Ürün Listelerini Güncelledi
 • Suudi Arabistan İthalatçı Beyan Formu Hakkında Duyuru
 • TİCARETTE TEKNİK ENGELLER :FOSMET (PHOSMET) AKTİF MADDESİ
 • SRİ LANKA KONŞİMENTO VERİLERİ SİSTEME EKLENDİ !
 • GÜNCEL GIDA İTHALATÇI FİRMALAR !
 • ARJANTİN KONŞİMENTO VERİLERİ GÜNCELLENDİ !
 • VİETNAM KONŞİMENTO VERİLERİ SİSTEME EKLENDİ!!!
 • ÖZBEKİSTAN KONŞİMENTO VERİLERİ GÜNCELLENDİ 27 MAYIS 2023
 • ARJANTİN KONŞİMENTO VERİLERİ GÜNCELLENDİ 27 MAYIS 2023
 • GIDA İTHALATÇI FİRMALAR
 • VİETNAM İTHALATÇI FİRMA KONŞİMENTO VERİLERİ GÜNCELLENDİ!!!
 • PERU İTHALATÇI FİRMA KONŞİMENTO VERİLERİ SİSTEME EKLENDİ
 • RESMİ GAZETE DUYURULARI
 • BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ ( NİSAN 2023)
 • DIŞ TİCARET DUYURULARI 17 NİSAN 2023
 • URUGUAY KONŞİMENTO VERİLERİ SİSTEME EKLENDİ
 • MALEZYA'YA YUMURTA ÜRÜNLERİ İHRACAT İZNİ VERİLEN FİRMALAR
 • Pakistan İthalatçı Firma Verileri Güncellendi (Şubat 2023) !
 • ABD KONŞİMENTO VERİLERİ GÜNCELLENDİ ( MART 2023)
 • KAZAKİSTAN KONŞİMENTO VERİLERİ SİSTEME EKLENDİ ( MART 2023)
 • Malavi 'den İthalat Talebinde Bulunan Firmalar
 • Pakistan Konşimento Verileri Güncellendi (ŞUBAT 2023)
 • GÜNCEL YURTDIŞI GIDA İTHALATÇI FİRMALAR
 • 9406.90.38.00.00 ve 9406.90.90.00.00 gtipli Prefabrik yapılarda 31/7/2023 tarihine kadar İlave Gümrük Vergisi sıfırlandı
 • Rusya Konşimento Verileri Güncellendi (26 Mart 2023)
 • VİETNAM KONŞİMENTO VERİLERİ GÜNCELLENDİ (31 OCAK 2023)
 • Uruguay Konşimento Verileri (Ocak 2023 )
 • ARJANTİN KONŞİMENTO VERİLERİ GÜNCELLENDİ 31 ARALIK 2022
 • ABD KONŞİMENTO VERİLERİ GÜNCELLENDİ OCAK 2023
 • HİNDİSTAN KONŞİMENTO VERİLERİ GÜNCELLENDİ(31 OCAK 2023 )
 • GÜNCEL GIDA ÜRÜNLERİ İTHALATÇILARI (16 Şubat 2023)
 • HİNDİSTAN KONŞİMENTO VERİLERİ GÜNCELLENDİ (31 ARALIK 2022)
 • YENİ EKLENEN BAĞLAYICI TARİFE BİLGİLERİ
 • POLONYA AYDINLATMA VE LED ÜRÜNLERİ İTHALATÇILARI
 • ÇİN 'E KURU FASULYE VE BAKLAGİLLER İHRAC EDEN FİRMALAR
 • SOYA FASULYESİ İHRACAT EDEN ETİYOPYALI FİRMALAR
 • GÜNCEL YURTDIŞI GIDA İTHALATÇI FİRMALAR
 • Güncel Dış Ticaret Haberleri ( 24 ocak 2023)
 • PAKİSTAN KONŞİMENTO VERİLERİ SİSTEME EKLENDİ!!!(KASIM 2022)
 • RUSYA KONŞİMENTO VERİLERİ SİSTEME EKLENDİ(ARALIK 2022)
 • 2023 YILI AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ KONŞİMENTO VERİLERİ SİSTEME EKLENDİ
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/1)
 • BANGLADEŞ İTHALAT KONŞİMENTO VERİLERİ SİSTEME EKLENDİ!!!
 • VİETNAM KONŞİMENTO VERİLERİ GÜNCELLENDİ!!
 • VİETNAM KONŞİMENTO(YÜKLEME) VERİLERİ GÜNCELLENDİ!!!
 • PANAMA KONŞİMENTO VERİLERİ GÜNCELLENDİ
 • BANGLADEŞ KONŞİMENTO VERİLERİ GÜNCELLENDİ!!!
 • İNGİLTERE KONŞİMENTO VERİSİ GÜNCELLENDİ !!!
 • KAZAKİSTAN KONŞİMENTO VERİLERİ GÜNCELLENDİ!!!
 • ZİMBABVE GÜBRE İTHALATÇILARI
 • ​ Malezya İthalat ihracat Yasakları
 • 10 Ekim 2022 Özbekistan Konşimento Verileri Sisteme Eklendi!!
 • MAKEDONYA GIDA İTHALATÇILARI
 • Kolombiya Ayçiçek Yağı İthalatçı Firmalar Sisteme Eklendi!!!
 • GULFOOD FUARI (2021) KURUYEMİŞ İTHALAT TALEPLERİ
 • ANUGA FUARI KURU MEYVE İTHALAT TALEPLERİ (9-13 EKİM 2021 )
 • YENİ EKLENEN BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ (8 KASIM 2022 )
 • Singapurlu Daiso Singapore Pte Ltd Firması Malezya Üretimi Bisküvileri Piyasadan Toplatıyor!!!
 • Dış Ticaret Duyuları - 7 Kasım 2022
 • Malezya menşeli/çıkışlı ağır vasıta, zirai araç/iş makinesi lastikleri için açılan soruşturma önlemsiz olarak kapatılmasına dair
 • İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/8)
 • ABD KONŞİMENTO VERİLERİ GÜNCELLENDİ(19 EKİM 2022)
 • BANGLADEŞ'TEKİ DENİM KUMAŞ İTHALATÇILARI
 • BULGARİSTAN'DAKİ EN BÜYÜK İLAÇ ÜRETİCİLERİ
 • İRAN KAĞIT VE KARTON İTHALATÇILARI
 • ABD 'DEN DİSODYUM KARBONAT İTHAL EDEN FİRMALAR
 • Dış Ticaret Mevzuatı Güncellemeler ( 10 Ekim 2022)
 • Hindistan Denim Kumaşı İthalatçı Firmalar ve Konşimento Verileri
 • Rusya Bayan Deri Ayakkabı İthalatçıları ve Konşimento Veri
 • TEMMUZ 2022 ÖZBEKİSTAN KONŞİMENTO VERİLERİ SİSTEME EKLENDİ!!!
 • Uruguay Konşimento Verileri (1 Ekim 2022 )
 • Ukrayna'ya Bitkisel Ürünler İhracatı Hakkında
 • Japonya ya ihracatta gıda analiz raporlarını düzenlemeye yetkili kayıtlı laboratuvarlar
 • GIDA İTHALATÇILARI (21 EYLÜL 2022 )
 • ANDORRA PARFÜM İTHALATÇILARI
 • Hindistan Hurda/Atık Kağıt İthalatçı Firma Bilgisi
 • BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ /BTB (EYLÜL 2022)
 • AVRUPA DEODORANT VE PARFÜM İTHALATÇI FİRMA LİSTESİ
 • PANAMA KONŞİMENTO VERİLERİ SİSTEME EKLENDİ ( 15 EYLÜL 2022)
 • İNGİLTERE KONŞİMENTO VERİLERİ (HAZİRAN 2022) SİSTEMEM EKLENDİ
 • Pakistan Konşimento Verileri Sisteme Eklendi(Ağustos 2022 )
 • Kazakistan Konşimento Verileri Sisteme Eklendi (Ağustos 2022 )
 • ANDERSONS HOUSE FURNISHERS (INVERURIE) LIMITED :İSKOÇYA AHŞAP YATAK ODASI İTHALATÇI FİRMA GÜMRÜK VERİSİ
 • Peru Konşimento Verileri Sisteme Eklendi (Temmuz 2022)
 • ŞİLİLİ FİRMALARIN HİNDİSTAN İTHALAT TALEPLERİ
 • ŞİLİ HAZIR GİYİM İTHALATÇI FİRMALAR
 • ŞİLİ FİRMALARININ TAYLAND'DAN İTHALAT TALEPLERİ
 • Uruguay Konşimento Verisi Güncellendi (28 Ağustos 2022)
 • Rusya'daki En Büyük 5 Kesme Gül İthalatçı Firma İsmi
 • ABD KONŞİMENTO VERİLERİ GÜNCELLENDİ(26 AĞUSTOS 2022)
 • Rusya Orkide Çiçeğini Yalova'dan Alacak !!!
 • Pakistan Konşimento Verileri Güncellendi (Ağustos 2022)
 • 8541.43.GTİP nda yer alan güneş panelleri için ihtisas gümrüğü uygulaması (Yürürlük; 1/1/2023)
 • Hindistan'da En Büyük Kuru Kayısı İthalatçıları
 • Endonezya Buğday Unu İthalatçıları
 • Bangladeş Konşimento Verisi
 • Veritabanımıza Yeni Eklenen Gıda İthalatçıları
 • Öğütücü bilyaların ithalatında açılan tarife kontenjanlarının kullanım usul ve esasları
 • İNGİLTERE TAZE FASULYE İTHALAT FİRMALARI
 • SURİNAM TAZE PATATES İTHALAT FİRMALARI
 • BORA FOODS PVT LTD - HİNDİSTAN SUSAM TOHUMU İTHALATÇI FİRMA
 • KALA BRAND MUSIC CO - ABD KUKULE İTHALATÇI FİRMA KONŞİMENTO VERİSİ
 • ABD Güncel Konşimento Verileri (03 Temmuz 2022)
 • HAKSIZ REKABETE UĞRADIĞINIZI MI DÜŞÜNÜYORSUNUZ ?
 • Haziran 2022 Hindistan Konşimento Verileri Veritabanımıza Eklenmiştir
 • TÜRKİYE MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI (21 Temmuz 2022)
 • KURU MEYVE TALEPLERİ - ISM FUARI 2015
 • Güncel Dış Ticaret Haberleri 12 Temmuz 2022
 • VİETNAM DONDURULMUŞ ALABALIK (GTİP 030314) İTHALATÇI FİRMALAR
 • Yeni Eklenen Bağlayıcı Tarife Bilgisi
 • HAZİRAN AYIR FİLİPİNLER KONŞİMENTO VERİLERİ SİSTEME YÜKLENDİ
 • Bazı sanayi ürünlerinin ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, başvuru ve kullanım usul ve esasları
 • Bazı bitkisel yağlarda 0 gümrük vergisi uygulamasının süre uzatımı ile ilgili Kararda DÜZELTME
 • Haziran 2022 Uruguay Konşimento Verileri Veritabanımıza Eklenmiştir
 • 7 Mayıs 2022 ABD İthalatçı Firma Konşimento Verileri Sisteme Eklendi
 • TC MERKEZ BANKASI HAZİRAN AYI FAİZ KARARI AÇIKLANDI!!!
 • INSOMAK ÜYESİ BALIK İTHALATÇILARI
 • TEREYAĞI IHRACATINA 30 EYLÜL 2022 'YE KADAR İZİN VERİLDİ
 • Dozco (India) Pvt Ltd - Hindistan Ağır İş Makina Yedek Parça İthalatçı Firma
 • Shayan Sports Nutrition -Uganda İthalatçıları
 • SON DAKİKA ABD 2022 MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMI AÇIKLANDI
 • YENİ EKLENEN BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ
 • Fransa Kuru Kayısı İthalatçı Firmalar
 • Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5615)
 • İNGİLTERE'DE TARIMSAL ÜRÜN İTHAL EDEN BELLİ BAŞLI FİRMALAR
 • YENİ EKLENEN GIDA İTHALATÇI FİRMALAR
 • Hırvat süpermarket zinciri Ultra Gros
 • Japonya Yamaehisano Toptan Satış Şirketi
 • İngiliz şirketi FIL, tarım ürünleri, zencefil ve soğan ithalat ve ihracatında uzmanlaşmıştır.
 • Almanya'nın Hawlik Bioimport organik ürün ithalat şirketi
 • Sri Lanka Woodlands İthalat-İhracat ve Gıda Dağıtım Şirketi
 • Brezilya İthalat-İhracat ve Gıda Dağıtım Şirketi MBR
 • Malta'nın 360Foods İthalat-İhracat ve Gıda Dağıtım Şirketi
 • Tayvan şekerleme ve kuru meyve ithalat şirketi Hsiang Chun Food
 • Fransız ithalat şirketi Beva Fruits International
 • Yeni Eklenenler Bağlayıcı Tarife Bilgisi
 • AB'nin çelik ürünlerinde uygulanan korunma önlemine karşı Dünya Ticaret Örgütü ,Türkiye'yi haklı buldu
 • Kore Cumhuriyeti menşeli ftalik anhidrit ithalatında nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.
 • KIRMIZI ET İHRACATINDA KISITLAMA
 • Dış Ticaret Duyuları - 27 Mart 2022
 • İNGİLTERE UKCA VE KUZEY İRLANDA UKNI DÜZENLEMESİ
 • Fas'a ihracatta Uygunluk Sertifikasına tabi eşya listesine "kumaş" eklenmiştir
 • YENİ EKLENEN BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ
 • YENİ EKLENEN GIDA İTHALATÇI FİRMALAR (MART 2022)
 • 2022/70 Bazı Tarım Ürünleri İhracatının Kısıtlanması Hakkında
 • Bazı İhraç Ürünlerine Bitki Sağlık Sertifikası ve/veya Sağlık Sertifikası Düzenlenmemesi
 • İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5207)
 • İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5207)
 • YENİ EKLENEN GIDA İTHALATÇI FİRMA İSİMLERİ
 • YENİ EKLENEN BAĞLAYICI TARİFE BİLGİLERİ
 • 2022 gtip değişiklikleri
 • Aralık 2021 İllere Göre İhracat Rakamları
 • 1 OCAK 2022 İTİBAREN DEĞİŞEN GTİP KODLARI
 • Fas ın Türkiye Menşeli Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerine Uyguladığı İlave Vergi Hakkında
 • Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi ve Kota Formuna ilişkin usul ve esaslar Genelge
 • YENİ BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ (25 ARALIK 2021)
 • Bangladeş'e İhracat Yapan Firmaların Dikkatine
 • AB, İngiltere, İran, Mısır, Moldova ve Şili menşeli bazı tarım/işlenmiş tarım ürünleri ithalatında açılan tarife kontenjanları ile ilgili uygulama teb
 • B TİPİ ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETLERİ LİSTESİ
 • KOSTA RİKA İTHALATÇILAR BİRLİĞİ (CRECEX) ETKİNLİĞ
 • Yeni Eklenen Bağlayıcı Tarife Bilgisi
 • İHRACI KAYDA BAĞLI MALLAR LİSTESİNE PİRİNÇ EKLENMİŞTİR
 • İLLER BAZINDA 2021 KASIM AYI İHRACAT RAKAMLARI
 • Yeni Eklenenler Bağlayıcı Tarife Bilgisi
 • Ukraine Block Marble Import Data Uploaded to System
 • PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI
 • Tıbbı Cihaz Yönetmeliği CE Belgesi
 • İran menşeli düz cam ithalatında uygulanmakta olan ek mali yükümlülük miktarları değişti (Yürürlük; 12/12/2021)
 • Doyen Foods | Hindistan Fındık Kreması İthalatçısı
 • YENİ BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ (19 Kasım 2021)
 • Form A-Avrasya Ekonomik Birliği Hakkında
 • YENİ BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ (17 Kasım 2021)
 • TORBALI İZMİR EXPORTERS DATA UPLOADED TO SYSTEM
 • YENİ EKLENEN GIDA İTHALATÇILARI
 • Bazı Şirketlere Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü Verildi
 • GTS ÜLKELERİ
 • ÖTV 1 SAYILI LİSTE
 • DIŞ TİCARET DUYURULARI 11 KASIM 2021
 • KADES Uygulamasına Uluslararası Ödül
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/41)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 • YENİ EKLENEN BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ
 • 30 EKİM 2021 :DIŞ TİCARET DUYURULARI
 • Aspir Tohumunda ve Bazı Ham Yağlarda Vergi Değişikliği
 • ATV, UTV ve Motorlu Karavanlara ÖTV getirildi, sosyal medya gelirlerine KDV istisnası getirildi.
 • İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/9)
 • 2021 YILI ANUGA FUARI FİRMA KARTVİZİTLERİ
 • Rusya’ya İhracat-EAC Sertifikası Zorunluluğu
 • GÜNCEL GIDA İTHALATÇILARI (EKİM 2021)
 • ооо тд априко лайн :Rusya Kuru İncir İthalatçısı/Russia Dried Fig Importer Company
 • 7325.91 ve 7326.11 gtip li Öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus benzeri eşya ithalatında korunma önlemi soruşturması
 • ÖTV (4) Sayılı Cetvel (IV) SAYILI LİSTE
 • Eylül Ayı İhracat Rakamları (2021)
 • İSVİÇRE KONFEDERASYONU VEYA LİHTENŞTAYN PRENSLİĞİ MENŞELİ BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
 • Yeni Eklenenler Bağlayıcı Tarife Bilgisi
 • Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesi
 • Tomruk İhracat Başvuru Yöntemi
 • İthalat Kayıt Belgesine Tabi GTİP Listesi
 • ŞİLİ CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
 • ORİJİNAL KONŞİMENTO, SWB KONŞİMENTO VE TELEX KONŞİMENTO NEDİR? FARKLARI NELERDİR?
 • Nohut, Mercimek, Buğday, Mahlut, Çavdar, Arpa, Yulaf, Sorgum tohumunda Gümrük Vergisi 2021 sonuna kadar sıfırlandı.
 • Dış Ticaret Duyuruları 9 Eylül 2021
 • Bağlayıcı Tarife Bilgisi - 9 Ağustos 2021
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/41)
 • SERBIA OLIVEOIL AND OLIVE IMPORTERS
 • Poland olive oil importers
 • UKRAINE OLIVE OIL IMPORTERS
 • MOROCCO TABLE OLIVE IMPORTERS
 • LEBANON OLIVE OIL IMPORTERS
 • IRAN OLIVE OIL IMPORTERS
 • INDIA OLIVE OIL IMPORTERS
 • SUPER MARKETS IN GEORGIA
 • IMPORTERS OF MILK POWDER IN ALGERIA
 • Algeria foodstuff importers
 • Cezayir Tarım Ürünleri İthalatçıları
 • Cezayir Zeytin ve Zeytinyağı İthalatçıları
 • GÜNCEL GIDA İTHALATÇILARI ( 17 Ağustos 2021 )
 • SPAIN FROZEN SHRIMP IMPORTERS LIST 2019
 • GERMANY T-SHIRT IMPORTERS (ALMANYA TİŞÖRT İTHALATÇILARI)
 • SAISOF INTERNATIONAL| FRANSA KURU KAYISI İTHALATÇI FİRMA BİLGİSİ
 • İngiltere'de Elma Suyu İthal Eden Firmaları Listesi 2020
 • ÇHC menşeli plastik maddelerden olan sıvı ve jel mürekkepli bilyalı kalemlerin ithalatında dampinge karşı vergi
 • GÜNCEL GIDA İTHALATÇILARI ( 22 JULY 2021)
 • UNITED KINGDOM T SHIRTS IMPORTERS LIST 2021
 • BU FİRMALARA DİKKAT !!!
 • GÜNCEL GIDA İTHALATÇILARI
 • Rusya Domates İthalatçıları Listesi 2018
 • İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: İHRACAT 2006/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT 2021/5)
 • İLLERE GÖRE İHRACAT RAKAMLARI (NİSAN 2021)
 • KAZAKİSTAN YATAK ODASI MOBİLYALARI İTHALATÇILARININ KONŞİMENTO VERİLERİ
 • Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (02.03.2021 t. 31411 s. R.G.)
 • GIDA İTHALATÇI FİRMA LİSTESİ
 • İLLER BAZINDA OCAK 2021 İHRACAT RAKAMLARI
 • Dış Ticaret Duyuruları 7 Şubat 2021
 • NİHAİ KULLANIM MEVZUATI KAPSAMINDA İNDİRİMLİ GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANACAK TARIM ÜRÜNLERİ LİSTESİ
 • DUVAR KAĞIDI İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ
 • DIŞ TİCARET DUYURULARI 12 OCAK 2021
 • Dış Ticaret Mevzuatı 24.08.2020 - 31.08.2020 Arasındaki Değişiklikler
 • BOLİVARCI VENEZUELA CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
 • Yeni Bağlayıcı Tarife Bilgisi
 • SARIMSAK, CEVIZ, MUZ, ÇAY, AYÇIÇEĞI TOHUMU ITHALATINDA GÜMRÜK VERGI ORANLARI VE TOPLU KONUT FONUNDAN DEĞİŞİKLİK
 • İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 2819)
 • Dış Ticaret Duyuruları 4 Ağustos 2020
 • İNGİLTERE BİLYALI RULMAN İTHALATÇILARI LİSTESİ 2019
 • İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
 • Saber Belgesi Nedir?
 • Yeni Eklenen Yurtdışındaki Gıda İthalatçı Firmalar
 • Yeni Eklenen İthalatçı Firmalar - 6 TEMMUZ 2020
 • REKABET İSTİHBARATI NEDİR ?
 • İLLERE GÖRE İHRACAT RAKAMLARI 2020 - HAZİRAN
 • Finlandiya Gümrük Vergisi Sorgulama
 • FAS UYGUNLUK BELGESİ
 • MAKİNE EMNİYET YÖNETMELİĞİ CE BELGESİ
 • BU ÇİNLİ ŞİRKETLERE DİKKAT EDİN!!!
 • FAS GÜMRÜK VERGİSİ
 • Güney Kore Hububat,Bakliyat ve Yağlı Tohumİthalat Talepleri
 • Venezuela Makarna İthalatçı Firmalar 2020
 • Düzce İhracat Rakamları (Mayıs 2020)
 • Dezenfeksiyon Kabini ve Ce Belgesi
 • Mayıs Ayı(2020) İhracat Rakamları Açıklandı !
 • İklimlendirme Ekipmanları İhalat Talepleri
 • ABD MERMER PLAKA İTHALATÇI FİRMA BİLGİSİ
 • Pakistan Kuruyemiş İthalatçı ve İhracatçı Firmalar Birliği
 • 0807.11.00.00.00 Gtip li Karpuzların ithalatında gözetim uygulaması
 • Filipinler'de Pirinç İthalatı Yapan Firmalar 2019
 • Dış Ticaret Mevzuatı 11 Mayıs 2020
 • 6307.90.98.10.11 GTİP'li Tek Kullanımlık Tıbbi Maske İhracatı(2020-Mart)
 • Dış Ticaret Mevzuatı - 7 Nisan 2020
 • En Fazla İhracat Yaptığımız Ülkeler (2020-Nisan)
 • Türkiye'nin Gtip No 251512000000 İhracatı (2020-Mart)
 • United States of America Apple Juice Importers 2019
 • Rusya Federasyonu Buğday İhracat Kotası
 • 20 Nisan Duyurular
 • Zuari Agro Chemicals Limited | Hindistan Konşimento Veritabanı
 • Kuru mor soğan ihracat izin taleplerinin tamamlandığı hk.
 • Azerbaycan Sanayi Firmaları
 • Azerimed LLC | Azerbaijan Importers
 • Maize Importers List 2019 Updated
 • United Kingdom Unwrought Aluminum Alloys Importers List 2019
 • Limon İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2020/7)
 • EN ÇOK İHRACAT YAPILAN ÜLKELER (2020 MART AYI)
 • Russia Chocolate Importers/Distributors List 2015
 • Kosova Gıda Toptancıları
 • Azerbaijan Drug Wholesalers
 • İmperteks Kumaşları İthalatında Tarife Kontenjanı
 • İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: İHRACAT
 • ALIM HEYETLERİ 2019-2020
 • Kuruyemiş İthalat Talepleri 2018/2019
 • Balık İthalat Talepleri 2019
 • Yurtdışı Fındık Talepleri 2018-2019
 • Medikal Eldiven İhracatı (2020 / Ocak -Şubat)
 • Medikal Maske İhracatı (2020 / Ocak -Şubat)
 • Cerrahide Kullanılan Eldiven Ithalatında Gözetim
 • SLOVAKIA AUTO PARTS ACCESSORIES STORES
 • DÜZCE'NİN MART AYI (2020) İHRACAT REKORU
 • COLOMBIA VIRGIN OLIVE OIL IMPORTERS LIST 2017
 • Zenith Gebes Eshet Ethiopia Ltd |Ethiopia Importers
 • İhracı ön izne bağlı kuru mor soğanın ihracatına sınırlı miktarda izin verilmesi hk.
 • Solunum Cihazlarının İhracatı Ön İzne Bağlandı
 • Türkiye'nin Kuru Soğan İhracatı (2019)
 • Dış Ticaret Haberleri - 25 MART 2020
 • Kolonya | Google 'da Popüler Olan Konular
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 • ROMANYA İTHALAT İHRACAT FİRMALARI
 • Almanya Anuga Fuarı Kuruyemiş Talepleri
 • TÜRKİYE'NİN 2020 YILINDA KURU KAYISI İHRACATI
 • PAKISTAN TRANSMISSION SHAFTS IMPORTERS LIST
 • Kazakhstan Satsuma Citrus Fruit Importers 2017
 • Dış Ticaret Mevzuatı 7 OCAK 2020 Değişiklikler
 • FINDIK TALEPLERİ
 • 2020 Yılı Destek Kapsamına Alınan Yurt Dışı Fuarlar
 • KAZAKHSTAN PICKLED CUCUMBER IMPORTERS LIST 2017
 • CHINA FRESH BANANA IMPORTERS LIST 2016
 • RUSSIA PERFUME IMPORTERS LIST 2017
 • RUSSIA WOODEN BEDROOM FURNITURE IMPORTERS LIST 2017
 • Dış Ticaret Mevzuatı 25.11.2019 - 02.12.2019 Arasındaki Değişiklikler
 • Uganda Gtip No 940350 İthalatçı Firma Listesi 2018
 • Dış Ticaret Mevzuatı 4 Kasım 2019 - 11 Kasım 2019
 • Importers of Halal Meat in Singapore
 • Furniture Importers and Distributors in China
 • Indonesia Hazelnut Importers List 2018
 • Kazakhstan Olive Oil Importers List 2015
 • Canada Bedroom Furniture Importing Companies from Turkey in 2017
 • Ukraine Paper and Paperboard Import Data 2015
 • Kazakhstan Black Tea Import Data 2017
 • PERU BLACK TEA IMPORTERS LIST 2017
 • Kazakhstan Black Tea Importers List 2017
 • Mexico Black Tea Importers List 2017
 • Ukraine Fresh Carrot Importers List 2017
 • Ukraine Fresh Cucumber Importers List 2017
 • Ukraine Fresh Strawberry Importers List 2017
 • Ukraine Furniture and Home Furnishing Merchant Wholesalers
 • Kazakhstan Fresh Cherry Importers List (Free) List 2017
 • Sri Lanka HS 871410 Parts and Accessories of Motorcycle Importers 2017
 • Kazakhstan Pistachio Nuts Importers List 2017
 • Mexico Fresh or Chilled Garlic (Hs Code 070320 ) Importers 2017
 • China Frozen Chicken Feet Importers List 2017
 • China Other Coals (Hs Code 27011900) Importers List 2017
 • Ecuador Dried Grape and Raisin Importers List 2017
 • Russia Dried Grape and Raisin Importers List 2017
 • Ukraine Dried Grape and Raisin Importers List 2017
 • Kazakhstan Dried Grape and Raisin Importers List 2017
 • KAZAKHSTAN RAZORS AND SHAVING MACHINES IMPORTERS LIST 2017
 • Kazakhstan Fresh Persimmons Importers 2017
 • Irak'tan İthal Ettiğimiz Ürünler (2018)
 • LIST OF IMPORTERS OF PAPER PRODUCTS IN ETHIOPIA
 • ETHIOPIA STATIONERY IMPORTERS
 • LIST OF IMPORTERS OF COSMETICS/PERFUMERY IN ETHIOPIA
 • Ethiopia Edible Oils and Fats Importers List
 • Ethiopia Apparel Importers List
 • Portugal Men's Clothing Importers
 • İspanya'dan Kabuksuz Badem İthalatı ( 2019 Yılının 1.Çeyreği)
 • Kanada Kırmızı Mercimek Üreticileri Listesi 2018
 • KAZAKHSTAN TOP TEN FRESH APRICOT (HS CODE 080910) IMPORTER COMPANIES
 • Poland Pepper Importers
 • South Korea Home Textile Importers
 • ALGERIA DRUG IMPORTERS
 • ALGERIA MEDICAL EQUIPMENT IMPORTERS AND DISTRIBUTORS
 • GERMANY AGRICULTURAL MACHINERY IMPORTER COMPANIES
 • Azerbaijan Agricultural Machinery&Equipments Importers
 • Denmark Agricultural Machine(ry) Importers and Buyers
 • United Arab Emirates Ceramic Products Importers
 • Türkiye'den Mermer İthal Eden İngiliz Firmaları (2018)
 • Almanya Mermer İthalatçıları(2018)
 • Czech RepublicCzechia Houseware and Kitchenware Importers and Wholesalers
 • Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
 • 30 ARALIK 2018 DUYURU LİSTESİ
 • AĞUSTOS 2018 DIŞ TİCARET RAKAMLARI
 • Bağ ve bahçıvan makasları, pens, kerpeten, çekiç, tornavida, keski vb. aletlerin ithalatında gözetim uygulaması
 • Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
 • Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte
 • 7 Temmuz 2018 Tarihli ve 30471 Sayılı Resmî Gazete Tebliğleri
 • Irak Yeni Gümrük Vergileri
 • 2018 Mayıs Ayı Dış Ticaret Rakamları
 • 1512.11.91.00.00 Gtip Numaralı Ayçiçeği Tohumu Yağının Gümrük Vergisi Oranı
 • 8504.40.88.90.00 gtipli Diğerleri kapsamındaki Redresörlerin Gümrük Vergi Oranında Değişiklik
 • Dış Ticaret Mevzuatı 18 Haziran 2018
 • Beyaz Eşya Yan ve Ana Sanayi İthalatçı Firma Bilgileri
 • Cezayir İthalat Yasakları
 • Çin 1500 Üründe Gümrük Vergilerini Düşürüyor (Hazırgiyim ve tekstil tarifeleri dahil!)
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/13)
 • 6 Haziran 2018 Gümrük Mevzuatı
 • 2018 Nisan Ayı Dış Ticaret Rakamları
 • İRAN MENŞELİ 3903.19 GTİP’LU DİĞERLERİ (POLİSTİREN) TANIMLI ÜRÜNE YÖNELİK OLARAK DAMPİNG SORUŞTURMASI
 • Çin Kontrplak Anti Damping Vergisi
 • Çin'in 2017 Yılı İhracatı
 • 2018 Yılı Milli ve Bireysel Katılım Fuarları Listesi
 • NİJERYA'YA İHRACAT
 • Bosna Hersek Vergi,Resim,Gümrük Vergileri ve Harç İadesi
 • Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Menşeli “Granit” Ürünü Hk.
 • İhracat Pazar Araştırması Eğitimi
 • 12/04/2018 Tarihinde Sınıflandırılan Bağlayıcı Tarife Bilgisi
 • 2018/11512 İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR İLE BOSNA VE HERSEK MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARA
 • 2018 Şubat Ayı Dış Ticaret Rakamları
 • KOLAYDESTEK.GOV.TR
 • BOSNA HERSEK FUARLARI
 • BPO ÖDEME ŞEKLİ :DIŞ TİCARETTE ÖDEME YÖNTEMİ
 • ÇHC menşeli duvar tipi split klimaların ve iç ve dış ünitelerinin ithalatında uygulanan dampinge karşı önlem
 • Hindistan, Tayland, Sri Lanka ve İspanya Menşeli/Çıkışlı Mafsal Halkalı Zincirler ve Aksamı İçin Soruşturma
 • Irak Yeni Gümrük Vergileri
 • 2018 Ocak Ayı Dış Ticaret Rakamları
 • FİRMALARIMIZIN YURT DIŞI FUARLARA KATILIMLARINA İLİŞKİN DUYURU
 • 2017 Aralık Ayı Dış Ticaret Rakamları
 • 2017 Kasım Dış Ticaret Rakamları
 • Dış Ticaret Mevzuatı 11.12.2017 - 18.12.2017 Arasındaki Değişiklikler
 • 3903.11.00.00.00 Gtip lu Genleşebilen Polistiren İthalatı da İleriye Yönelik Gözetim Uygulaması
 • ÇHC Menşeli 9613.80.00.00.11 GTİP lu Fırın ve Ocaklarda Kullanılan Ateşleyicilerin İthalatında Damping Soruşturması
 • Çin Menşeli Sıcak Haddelenmiş Rulo Halinde Olmayan Yassı Çelik (kalın levha) İthalatında Dampinge Karşı Vergi
 • Ordinonun, Gümrük Müdürlüklerince Aranmayacağı Hakkında
 • Kore Cumhuriyeti Menşeli Polikarboksilat İthalatında Damping Soruşturması
 • BAE ve Hindistan Menşeli Dökme Demirden İnce ve Kalın Borular İçin Açılan Damping Soruşturması Önlemsiz Kapatılmıştır.
 • Dış Ticaret Haberleri 25 Kasım 2016
 • 2017 Yılı Ekim Ayı Dış Ticaret Rakamları
 • Belirli hayvan ve hayvansal ürünler ile bitki ve bitkisel ürünlerin girişine yetkili gümrük kapılarında değişiklik
 • 2017 Eylül Ayı Dış Ticaret Rakamları
 • Güncel Dış Ticaret Haberleri 5 Eylül 2017
 • 2017 Ağustos Ayı İhracat Rakamları
 • Ayçiçeği, Keten,Kolza, Aspir tohumları, Ayçiçeği Tohumu Unu ve Yağı İthalatında Uygulanan Gözetim Miktarları
 • Kanatlı Ürünleri İthalat Talepleri 2017
 • 31 Temmuz 2017 Dış Ticaret Haberleri
 • İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/11)
 • İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/2)
 • İran'dan Yapılan İthalatlarda Zorunlu Konsolosluk Onayı
 • Makedonya Firması Traverten Talebi
 • ÇİN Menşeli Kaplanmış Bazı Birinci Sınıf Değerli Kağıtların AB ye İthalatında Kesinleşmiş Anti-Damping Vergisi
 • 3 Haziran 2017 Dış Ticaret Mevzuatı
 • 2017 Haziran Ayı İhracat Rakamları
 • Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü Verilen Şirketler Listesi 2017
 • 2017 Yılı Mayıs Ayı İhracat Rakamları
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/8)
 • Yurtdışı Taze Meyve Sebze Talepleri
 • EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) Testi
 • LVD Testi (Alçak Gerilim Direktifi)
 • ATR Dolaşım Belgesi Nedir?
 • 15 Mayıs 2017 Dış Ticaret Duyuruları
 • Azo Boyar Madde İçeren Eşyalara Ait Nihai Duyurular
 • 8 Mayıs 2017 Güncel Gümrük ve Dış Ticaret Haberleri
 • ASPİR İTHALATINDA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
 • NİSAN 2017 DIŞ TİCARET VERİLERİ AÇIKLANDI!
 • Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/at) Direktifi Kapsamında Yapılacak LVD Testleri
 • GÜMRÜKTE TAKILMAMAK İÇİN LVD/EMC TESTLERİ ŞART
 • UKRAYNA KREDİ DOLANDIRICILIK ŞİRKETLERİ
 • Dış Ticaret Mevzuatı 17.04.2017 - 24.04.2017 Arasındaki Değişiklikler
 • PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/1)
 • Güney Kore'ye Lokum İhracatında Azorubine Katkı Maddesi
 • 2017 MART AYI DIŞ TİCARET RAKAMLARI
 • 23 Mart 2017 Yeni BTB (Bağlayıcı Tarife Bilgisi) Değişiklikleri
 • 20 Mart 2017 Dış Ticaret Haberleri
 • 2017 Şubat Ayı İhracat Rakamları
 • Fuar Talepleri Listesi
 • İhracat Satış Sözleşmesi Örneği
 • İhracatta Yazışma Nasıl Yapılır?
 • 2017 Ocak Ayı İhracat Rakamları
 • 2017 Yılı Milli ve Bireysel Katılım Fuarları Listesi
 • 7217 gtip u altındaki çelik tellerin ithalatında tarife kontenjanı
 • İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2016/9647 (Parfümler, makyaj malzemeleri, şampuanlar, diş macunu, sabunlar, Traş müstahzarları v.b ürünlerde ilave
 • EMC VE LVD TESTLERİ
 • EMC TESTLERİ NASIL YAPILIR?
 • A.TR Belgesi Nedir?
 • 2016 Aralık Ayı İhracat Rakamları
 • Dış Ticarette Müşteri Bulma
 • TİCARİ İTHALAT MAKSADI DIŞINDA YURT DIŞINDAN GETİRİLECEK TELEVİZYON, RADYO, VİDEO, UYDU ALICI CİHAZLARI, BİRLEŞİK CİHAZLAR İLE BUNLARIN DIŞINDA KALAN
 • Ayçiçeği tohumu, Ayçiçeği tohumu yağı, Rep veya kolza ve Aspir Tohumunun gözetim kıymetleri DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR.
 • Türkmenistan Menşe Belgelerinin Kullanımı Hakkında
 • LVD TESTİ NEDİR?
 • EMC NEDİR?
 • Posta veya Hzlı Kargo ile Gelen Ürünlerdeki Gümrük Muafiyet Bedeli 75 Euro dan 30 Euro ya Düşecek
 • 22 Aralık 2016 Dış Ticaret Haberleri
 • Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Sıcak Haddelenmiş Rulo Halinde Olmayan Yassı Çelik (kalın levha) Ürününün İthalatında Damping Soruşturması
 • Türkiyeden ARJANTİN'e "Bulaşık Makineleri" İhracatında Damping Soruşturması
 • DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ 2017 YILI İHRACAT LİSTESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/52)
 • Cezayir Kağıt İthalatçıları
 • Psikoteknik Belgesi nedir?
 • Dominik Cumhuriyeti Tarafından Ülkemiz Menşeli Demir Veya Alaşımsız Çelikten Çubuklar İthalatına Karşı Uygulanan Anti-Damping Önlemi
 • Türkiye'nin Kosta Rika'ya 2015 Yılında İhrac Ettiği Ürünler
 • 2016 Yılı Kasım Ayı İhracat Rakamları
 • Bağlayıcı Tarife Bilgisi Değişiklikleri (BTB)
 • ÜRETİCİ KAYIT DEFTERİ NEDİR?
 • İranlı Şirket Hakkında Uyarı
 • Aspir Tohumu Gözetim Uygulaması Hk.
 • Avrupa Birliği Anti-Damping Soruşturması
 • Kore Cumhuriyeti menşeli bazı hafif termal kağıtların Avrupa Birliğine ithalatında geçici anti-damping vergisi
 • İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
 • Vietnam ve Tayland Menşeli 5402.33 Gtipli Poliesterlerden Tekstüre İpliklerin İthalatında Dampinge Karşı Vergi
 • 2016 Yılı Ekim Ayı İhracat Rakamları
 • İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/48)
 • İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/46)
 • Çin ve Tayvan menşeli paslanmaz çelikten yassı hadde mamüller için başlatılan damping soruşturması önlemsiz kapatıldı
 • İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/42) (9613.20.00.00.19 GTİP)
 • MOLDOVA CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/39)
 • 2016 Yılı Eylül Ayı İhracat Rakamları
 • İllere Göre İthalatçı Firma Sayısı
 • Vietnam / Anti-Damping Soruşturması
 • Kanada/Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/38)
 • TÜRKİYE ÖZBEKİSTAN DIŞ TİCARETİ(2015)
 • 2016 Ağustos Ayı İhracat Rakamları Açıklandı
 • Bağlayıcı Tarife Bilgisi Değişiklikleri (BTB)
 • 16 Ağustos 2016 Dış Ticaret Güncel Haberler
 • 2016 Yılı Temmuz Ayı Dış Talepler Bülteni
 • 2016 Yılı Temmuz Ayı İhracat Rakamları Açıklandı!
 • 1 Ağustos 2016 Güncel Duyurular
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Güney Afrika'ya İhrac Ettiği Ülkeler
 • Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun - 6725
 • İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/26)
 • 2016 Haziran Ayı Dış Talepler Bülteni
 • Dış Ticarette Alıcı(Müşteri) Bulma Teknikleri ve İnternet Kaynakları
 • Türkiye'nin 2016 Yılı Haziran Ayı İhracat Rakamları Açıklandı
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Malta'ya İhracatı
 • Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı Yoluyla Gelen Eşya ve Muafiyetler
 • Faturasız Özel İletişim Vergi İadeleri
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Slovakya'ya İhrac Ettiği Ürünler
 • Dış Ticaret Mevzuatı 6 Haziran 2016 -13 Haziran 2016 Güncellemeler
 • 2016 Mayıs Ayı Dış Ticaret İstatistikleriı
 • 2016 Mayıs Ayı Dış Talepler Bülteni
 • Irak İthalat Yasağı Hakkında
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Portekiz'e İhracatı
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Macaristan'a İhracatı
 • Dış Ticaret Mevzuatı 16 Mayıs 2016 - 23 Mayıs 2016 Arasındaki Değişiklikler
 • İSPANYA SATINALMA OFİSLERİ
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Ürdün'e İhracatı
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Tunus'a İhracatı
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Slovenya'ya İhracatı
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Yunanistan'a İhrac Ettiği Ürünler
 • 2016 Yılı Mart Ayı Dış Talepler Bülteni
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Danimarka'ya İhracatı
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Fas'a İhracatı
 • 2016 Nisan Ayı Dış Ticaret Rakamları
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Libya'ya İhracatı
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Kazakistan'a İhracatı
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Suriye'ye İhracatı
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Bulgaristan'a İhracatı
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Cezayir'e İhrac Ettiği Ürünler
 • 2015 Yılında Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü Verilen Şirketler
 • Dış Ticaret Mevzuatı 26 Nisan 2016 Güncellemeler
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Türkmenistan'a İhracatı
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Polonya'ya İhracatı
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Çin'e İhracatı
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Belçika'ya İhrac Ettiği Ürünler
 • Dış Ticaret Mevzuatı 04 Nisan 2016 - 11 Nisan 2016 Arasındaki Değişiklikler
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Romanya'ya İhrac Ettiği Ürünler
 • Mart 2016 Dış Ticaret Rakamları
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Mısır'a İhrac Ettiği Ülkeler
 • Şubat 2016 Dış Talepler Bülteni
 • Türkiye'nin Hollanda'ya 2015 Yılında İhrac Ettiği Ürünler
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Küba'ya İhrac Ettiğimiz Ürünler
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Çad'a İhrac Ettiği Ürünler
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Angola'ya İhrac Ettiği Ürünler
 • 23 Mart 2016 Gümrük Mevzuatı Güncellemeler
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Tacikistan'a İhracatı
 • Fındık İthalat Talepleri
 • İthalat Talepleri 2015-2016
 • 2016 Şubat Ayı Dış Ticaret Rakamları
 • GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Azerbaycan'a İhrac Ettiği Ürünler
 • Dış Ticaret Mevzuatı 7 Mart 2016 Güncellemeler
 • VIV Fuarı Tavukçuluk Ekipmanları İthalat Talepleri
 • Hong Kong Hofex 2015 Fuarı Şekerli ve Çikolatalı Mamül İthalat Talepleri
 • Tayland Taifex Fuarı Şekerli ve Çikolatalı Ürün İthalat Talepleri
 • Tayland Taifex Fuarı İthalat Talepleri
 • Endonezya Dış Ticaret Mevzuatı
 • Dış Ticaret Mevzuatı 23 Şubat 2016 - 29 Şubat 2016 Arasındaki Değişiklikler
 • Kek,Pasta ,Bakkaliye Ürünleri ve Mandıra Ürünleri İthalat Talebinde Bulunan Firmalar
 • Türkiye'nin İtalya'ya 2015 Yılında İhrac Ettiği Ürünler
 • Türkiye'nin 2015 Yılında İran'a İhrac Ettiği Ürünler
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Irak'a İhrac Ettiği Ürünler
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Almanya'ya İhracatı
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Gürcistan'a İhracatı
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Çek Cumhuriyeti'ne İhracatı
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Fransa'ya İhracatı
 • Dış Ticaret Mevzuatı 22 Ocak 2016 Güncellemeler)
 • Türkiye'nin Brezilya'ya 2015 Yılında İhrac Ettiği Ürünler
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Avustralya'ya İhrac Ettiği Ürünler
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Norveç'e İhrac Ettiği Ürünler
 • Türkiye'nin 2015 Yılında İsviçre'ye ihracat
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Rusya'dan İthal Ettiği Ürünler
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Rusya'ya İhrac Ettiği Ürünler
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Kanada'ya İhracatı
 • TÜRKİYE'NİN 2015 YILINDA ARMUT İHRACATI
 • Ocak 2016 İhracat Rakamları)
 • 2015 Yılında Türkiye'nin Güney Kore'ye İhrac Ettiği Ürünler
 • 2015 Yılında Türkiye'nin Japonya'ya İhracatı
 • Türkiye'nin 2015 Yılında 150910900011Gtip No Zeytinyağı; Saf (ağırlık;1 kg.'a kadar, amba
 • Meksika Gıda Talepleri
 • Kuruyemiş İthalat Talepleri
 • Türkiye'nin 2015 Yılında ABD 'ye İhrac Ettiği İlk 25 Ürün
 • Dış Ticaret Mevzuatı 01.02.2016 - 08.02.2016 Arasındaki Değişiklikler
 • 2015 Aralık Ayı İhracat Rakamları Açıklandı
 • Aralık 2015 Dış Ticaret İstatistikleri
 • Dış Talepler Bülteni Aralık 2015
 • Dış Ticaret Mevzuatı 18 Ocak 2015 Güncellemeler
 • Ukrayna Gümrük Tarifelerinde Değişiklik
 • Fasıllara Göre İhracat -Kasım 2015
 • Dış Talepler Bülteni Kasım 2015
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Pakistan'dan İthal Ettiği Ürünler
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Penyöz(Penye) Tarama Makineleri İthalatı
 • Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi
 • Etiyopya 'ya Sanayi Ürünleri İhracatı
 • Dış Ticaret Mevzuatı 31 Aralık 2015 Güncellemeler
 • Dış Ticaret Mevzuatı 27 Aralık 2015
 • Ticari ithalat dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video.... için tahsil edilecek ücretler (2016)
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Karde Makinaları(Tarak Makineleri) İthalatı
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden İthal Ettiği Ürünler
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Çipura İhracatı
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Suudi Arabistan'a İhracatı
 • ABD Gıda İthalat Talepleri 2014
 • Şekerli Mamul İthalat Talepleri ISM 2015 Fuarı
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Sodyum Ditiyonit ve Sülfoksilat İthal Ettiği Ülkeler
 • Dış Ticaret Mevzuatı 11Aralık 2015
 • Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 25.11.2015 Tarihli ve 10107 Sayılı Kararı
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Meksika'ya İhrac Ettiği Ürünler
 • ABD/Hat boruları/Telafi Edici Vergi/Anti-Damping Önlemleri
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Karnabahar İhracatı
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Taze Hıyar ve Kornişon İhracatı
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Domates İhrac Ettiği Ülkeler
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Umman 'a Turunçgil İhracatı
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Surinam'a İhrac Ettiği Ürünler
 • ULUSLARARASI TİCARETTE RİSKLER VE RİSK YÖNETİMİ VE SİGORTA
 • MALEZYA MENŞE BELGESİ T A A H H Ü T N A M E
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Ayran İhracatı
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Rusya'ya İhrac Ettiği Ürünler
 • Avustralya Tarafından Ülkemiz Menşeli İnşaat Demiri İthalatına Karşı Başlatılan Anti-Damping Soruşturması Önlemsiz Olarak Kapatıldı
 • 2014 Yılında Azerbaycan'a İhrac Ettiğimiz Ürünler
 • EKİM 2015 Dış Ticaret Rakamları
 • Eylül 2015 Dış Ticaret Rakamları
 • Dış Talepler Bülteni Eylül-Ekim 2015
 • Şekerli Mamul İthalat Talepleri
 • Dış Ticaret Mevzuatı 21 Kasım 2015
 • Güney Afrika Şekerli Mamul İthalat Talepleri
 • İsrail'e Kuvars İhracatı
 • 19 Kasım 2015 Dış Ticaret Güncel Duyular
 • Güneş Pili İthalatında Gözetim Uygulaması
 • Ceviz İthalat Gümrük Vergilerinde Değişiklik
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Romanya'ya İhrac Ettiği Ürünler
 • Gümrük Mevzuatı 12 Kasım 2015
 • 07/11/2015 İTHALATTA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/04)
 • Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Açıldı
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Hollanda'ya İhrac Ettiği Ürünler
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Moldova'dan Ayçiçek Tohumu İthalatı
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Tuvalu'ya İhracatı
 • 2015 Yılında Düzce'nin İhracatı
 • Duvar Kağıdı İthalatında Açılan Tarife Kontenjanı İle İlgili 2015/2 Sayılı Tebliğde Değişiklik
 • 2015 Yılı Eylül Ayı İhracat Rakamları
 • Türkiye'nin Nepal'e 2014 Yılında İhrac Ettiği Ürünler
 • Fındık Talepleri - Anuga Fuarı 2015
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Hindistan'a Zeytinyağı İhracatı
 • Hindistan'a 12 Haneli Gtip Kodlarına Göre İhrac Ettiğimiz Ürünler
 • Mısır / Anti-Damping Soruşturması (Kaynak Teli - 8311.10) (İhracat)
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Naftalin İthalatı
 • Gümrük Mevzuatı 13 Ekim 2015
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Tunus'tan Zeytinyağı İthalatı
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Kazakistan'a İhrac Ettiğimiz Ürünler
 • Türkiye'nin 2014 Yılında İspanya'ya İhrac Ettiği Ürünler
 • 4811.90.00.10.00 GTİP no.sunda yer alan deri taklidi kartonlara uygulanacak KDV oranı
 • Dış Ticaret Mevzuatı 21.09.2015 - 28.09.2015 Arasındaki Değişiklikler
 • Dış Ticaret Mevzuatı 21 Eylül 2015
 • Türkiye'nin Türkmenistan'a 2014 Yılında İhrac Ettiği Ürünler
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Siyah Çay İhrac Ettiği Ülkeler
 • Kırgızistan Mobilya Firmaları
 • Makedonya Gümrük Tarife Oranları (2014)
 • Ağustos Ayı İhracat Rakamları
 • Silicon Metal Manufacturers in China
 • İspanya Takım Tezgahları İthalatçıları Birliği
 • Suudi Arabistan'da Gıda Ürünleri İthal Eden Firmalar-15 Eylül 2015
 • Dış Ticaret Mevzuatı 14.09.2015 - 15.09.2015 Arasındaki Değişiklikler
 • FAS İTHALAT TALEPLERİ
 • Afganistan'a Potansiyel Gıda ve Tarım Ürünleri İhracatı
 • Afganistan'a Sanayi Ürünleri İhracatı
 • TS EN 13601 Bakır ve Bakır Alaşımları - Bakır Çubuk, Dikdörtgen Kesitli Çubuk ve Tel - Genel Elektriksel Amaçlar İçin Standardı ile İlgili Tebliğ (No:
 • Organik Ürün İthalatçıları ve Dağıtıcıları Listesi
 • Dünya Organik Ürünler Pazarı
 • Türkiye'nin Organik Ürünler İhracatı
 • Temmuz 2015 Dış Talepler Bülteni
 • İTHAL PERMİSİ ÖRNEĞİ
 • Bitki Sağlık Sertifikası Örneği
 • Bitki Sağlık Sertifikası Taşıması Gereken Ürünler Listesi
 • Endonezya Tarafından Buğday Unu İthalatına Karşı Başlatılan Anti -Damping Soruşturması
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Özbekistan'a İhrac Ettiği Ürünler
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Çek Cumhuriyeti'nden Fleksografik Baskı Yapan Makinaları İthalatı
 • Avustralya Ayakkabı İthal Eden Firmalar
 • TÜRKİYE POMPA VE KOMPRESÖRLER SANAYİİ
 • Dış Ticareti Mevzuatı 7 Eylül 2015 Güncellemeler
 • ÇEK CUMHURİYETİ'NE TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ İHRACATI
 • Çek Cumhuriyeti Sanayi Ürünleri İhracatı
 • TAKIM TEZGAHLARI SEKTÖRÜ
 • Almanya’daki Taze Meyve-Sebze Toptancı Merkezleri
 • Dış Ticaret Mevzuatı 26 Ağustos - 30 Ağustos 2015 Güncel Konular
 • Türkiye'nin 2015 Yılında Ukrayna'dan Kabuklu Ceviz İthalatı
 • Ukrayna Taze Karanfil Pazarı
 • İspanya Disodyum Karbonat İthalatçıları
 • Dış Ticaret Mevzuatı 17.08.2015 - 24.08.2015 Arasındaki Değişiklikler
 • Dış Ticaret Mevzuatı 10.08.2015 - 17.08.2015 Arasındaki Değişiklikler
 • Gulf Food 2012 Gıda Talepleri Listesi
 • Dış Ticaret Mevzuatı 14 Ağustos 2015 Güncellemeler
 • Dış Ticaret Mevzuatı 03.08.2015 - 10.08.2015 Arasındaki Değişiklikler
 • ÇHC Menşeli 7210.70.80.90 Boyalı Sac İthalatında Dampinge Karşı Soruşturma Açılmasına Dair Tebliğ
 • Alaşımsız Alüminyum, Dilim veya Kütükler Hakkında Resmi Gazete İthalat Rejimi Karar Eki
 • Malezya Granit, Mermer ve Traverten İthalatçı Firma Bilgisi
 • 2014 Yılında Ukrayna'dan İthal Ettiğimiz Ürünler
 • Norveç İthalatçıları
 • Dış Ticaret Mevzuatı 27.07.2015 - 03.08.2015 Arasındaki Değişiklikler
 • Polonya Balık İthalatçıları
 • Uluslararası Ticaret Yapan Firmalara Hukuki Tavsiyeler
 • Kahve Üreticileri
 • Dış Ticaret Mevzuatı 13.07.2015 - 20.07.2015 Arasındaki Değişiklikler
 • Gümrük Mevzuatı 14 Temmuz 2015 Güncellemeler
 • TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Nedir?
 • Gümrük Mevzuatı Güncelleme -10 Temmuz 2015
 • Gümrük Mevzuatı 8 Temmuz 2015 Güncellemeler
 • ARJANTİN ÇİKOLATA VE ŞEKERLEME İTHALATÇILARI ve TOPTANCILARI
 • Dış Ticaret Mevzuatı 7 Temmuz 2015 Güncellemeler
 • İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2015/7749 (Teller, çubuklar, ızgara, ağ, kafeslikler ve çivilerin ithalatında ilave gümrük vergisi)
 • Akrilonitril Butadien Stiren Kopolimeri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar - 2015/7750
 • Gümrük Mevzuatı 5 Temmuz 2015 Güncellemeler
 • Dış Ticaret Mevzuatı 4 Temmuz 2015 Güncellemeler
 • İspanya Feldispar İthalatı Yapan Firmaların Listesi -Ücretli
 • İspanya'ya Külotlu Çorap ve Tayt İhracatı
 • Güney Afrika Bilyalı Rulman İthalatçıları
 • Çin Gümrük Tarife Cetveli
 • İngiltere Fındık İthalatçıları
 • Saso Nedir?
 • Dış Ticaret Mevzuatı 22.06.2015 - 29.06.2015 Arasındaki Değişiklikler
 • импорт исладких апельсинов из Турции
 • TÜRKİYE‐UKRAYNA OTOMOTİV DIŞ TİCARETİ
 • Brezilya Kuru Kayısı İthalatçıları
 • Almanya Bebek Giyim İthalatçıları
 • Dış Ticaret Mevzuatı 15.06.2015 - 22.06.2015 Arasındaki Değişiklikler
 • Azerbaycan Gümrük Tarife Cetveli
 • Elektrikli Ev Aletlerinde İlave Gümrük Vergisi’ne İlişkin Karar
 • Nijerya Gümrük Vergisi
 • Çek Cumhuriyeti Gümrük Tarife Cetveli -Čeština Harmonizovaný Systém Kombinovaná Nomenklatura
 • Hindistan Haşhaş Tohumu İthalatçıları -Ücretli
 • Dış Ticaret Mevzuatı 08.06.2015 - 15.06.2015 Arasındaki Değişiklikler
 • Nijerya Fındık Talepleri ve Nijerya Şekerli Mamül Talepleri
 • Angola Su Ürünleri Talepleri
 • Dubai Su Ürünleri İthalat Talepleri Listesi
 • Kazakistan Su Ürünleri Talepleri
 • Almanya Su Ürünleri İthalat Talepleri
 • Su Ürünleri Talepleri
 • PRODEXPO FUARI İTHALAT TALEPLERİ
 • Ukrayna Armonize Sistem Kodları Ukrayna Gümrük Tarife Cetveli
 • İthal Lisansı Başvuru Formu Örneği
 • Dış Ticaret Mevzuatı 01.06.2015 - 08.06.2015 Arasındaki Değişiklikler
 • Rusya Balık İthalat Talepleri
 • treyler tarım römorkları ithalatçıları
 • Российский импорт лимонов из Турции в 2014 году
 • ispanya Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham) ithalatçıları
 • Импорт томатов в Россию в 2014 году из турции
 • dış ticaret mevzuatı 5 haziran 2015 güncellemeler
 • Almanya Tişört İthalatçıları
 • dış ticaret mevzuatı 3 haziran 2015 güncellemeler
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Pakistan'a İhracatı
 • Dış Ticaret Mevzuatı 25.05.2015 - 01.06.2015 Arasındaki Değişiklikler
 • İstanbul Fermuar Üreticileri
 • Fermuar İthalatçıları
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Fermuar İhracatı
 • ABD Elektrikli Battaniye İthalatçıları Listes
 • Gümrük Mevzuatı 27 Mayıs 2015 Güncellemeler
 • Hollanda Kuru Üzüm İthalatçıları
 • Dış Ticaret Mevzuatı 18.05.2015 - 25.05.2015 Arasındaki Değişiklikler
 • Dış Ticaret Mevzuatı 22 Mayıs 2015 Güncellemeler
 • İstanbul Plastik Enjeksiyon Makinası Üreticileri
 • 2011 Yılında ABD'de Fındık İthalatı Yapan Firmalar
 • Belçika Kereste İthalatçıları
 • Dış Ticaret Mevzuatı 04.05.2015 - 11.05.2015 Arasındaki Değişiklikler
 • 5 Nisan 2015 Dış Talepler Bülteni
 • 2015 Nisan Dış Ticaret İstatistikleri
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Argon Gazı İthalatı
 • Çin Taze Üzüm Şarabı İthalatçıları
 • Dış Ticaret Mevzuatı 27.04.2015 - 04.05.2015 Arasındaki Değişiklikler
 • Sertleştirilmiş Proteinlerden Suni Bağırsak İthalatı
 • Dış Ticaret Mevzuatı 20.04.2015 - 27.04.2015 Arasındaki Değişiklikler
 • Acı Yemiş İthalatçıları (Cranberry Importers)
 • İspanya Pamuklu Erkek Gömleği İthalatçıları-Ücretli
 • Alkollü İçki İthalatçıları
 • Arjantin Mobil Vinç İthalatçıları
 • İngiltere Gümrük Vergileri
 • Fransa Pnömatik Hidrolik Kriko İthalatçıları
 • Dış Ticaret Mevzuatı 13.04.2015 - 20.04.2015 Arasındaki Değişiklikler
 • Fransa Zincir Giyim Mağazaları Listesi
 • İspanya Pirinç İthalatçıları
 • İthalat Talepleri Listesi 2 -Mart 2015
 • Tekstil Ürünleri İthalat Talepleri Listesi 2 -17 Nisan 2015
 • İthalat Talepleri Sorgulama -2015
 • İthalat Talepleri Bülteni - Mart 2015
 • Çin Kozmetik İthalatçıları 2021
 • Ukrayna Seramik İthalatçıları
 • Etiyopya İlaç ve Veterinerlik Ürünleri İthalatçıları
 • Hindistan Alkollü İçecek İthalatçıları (india Wine Importers)
 • Hindistan Gümrük Vergisi Sorgulama
 • Singapur Takı İthalatçıları
 • Hindistan İthalatçıları Güncelleme 5 Nisan 2015
 • Çek Cumhuriyeti Split Tipi Klima İthalatçıları
 • İspanya Amonyum Sülfat İthalatçıları
 • Gümrük Mevzuatı 1 Nisan 2015 Güncellemeleri
 • Çeşitli Alım Heyetleri Listesi
 • Dış Ticaret Mevzuatı 23.03.2015 - 30.03.2015 Arasındaki Değişiklikler
 • Çin ile Ticaret Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • İsrail Mobilya Alım Heyetleri
 • Dış Ticaret Mevzuatı 16.03.2015 - 23.03.2015 Arasındaki Değişiklikler
 • France Apple Juice Importers and Buyers
 • Turkey Apple Juice Exporters Directory
 • Türkiye'nin 2014 Yılında tahin Helvası İhracatı
 • Afyon Tahin Helvası Üreticileri
 • 2015 Ocak ve Şubat Ayları Dış Ticaret Rakamları Açıklandı
 • 2014 Yılında Türkiye'nin Bisikletler ve Motorsikletler İçin El Pompaları İhracatı
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Romanya'dan Kabuksuz Ceviz İthalatı
 • İspanya Kot Pantalonu (jeans) İthalatçıları
 • Dış Ticaret Mevzuatı 09.03.2015 - 16.03.2015 Arasındaki Değişiklikler
 • Türkiye'nin 2014 Yılında İspanya'ya Erkek Pantolonu İhracatı
 • Dış Ticaret Mevzuatı 02.03.2015 - 09.03.2015 Arasındaki Değişiklikler
 • Avustralya Gıda İthalatçıları
 • Kuru Meyve Alım Talepleri
 • Kuru Erik İthalatçı Firmalar
 • Türkiye'nin 2014 Yılında İran'a İhracatı
 • Kabuklu Fındık ihracatı 2014
 • Dış Ticaret Mevzuatı 23.02.2015 - 02.03.2015 Arasındaki Değişiklikler
 • Rusya Yaş Meyve Sebze Ticareti Yapan Firmalar Listesi
 • Kültür Mantarı İthalatçıları -Üyelere Özel
 • Mantar İhracatçıları Listesi 2014
 • Türkiye'nin 2014 Yılında Mantar İhracatı
 • Dış Talepler Bülteni (2014-2015)-İTKİB
 • Dış Ticaret Mevzuatı 16.02.2015 - 23.02.2015 Arasındaki Değişiklikler
 • Milli Katılım Fuarları Listesi 2015 -Ekonomi Bakanlığı
 • Dış Talepler Bülteni -İthalat İhracat Talepleri -Ocak 2015
 • Türkiye'nin 2014 Yılı Kabuklu Ceviz Dış Ticareti
 • Belarus Meat Exporters
 • ISMOB 2015 FUARI ALIM HEYETİ KATILIMCI LİSTESİ
 • Türkiye'nin 2013 Yılında Otamatik İçecek Satış Makineleri İthalatı
 • 2014 Yılında Ukrayna'dan Ceviz İthalatı
 • İstanbul Ahşap Kapı İhracatçıları
 • Dış Talepler-Aralık 2014
 • 2016 Yılında Milli ve Bireysel Katılım Organizasyonu Düzenlenecek Fuarlar Listesi
 • Japonya Taze ya da Dondurulmuş Balık İthalatçıları
 • Ukrayna Tahıl Kurutma Makinaları İthalatçıları
 • Tahıl Kurutma Makinası İthalatçıları
 • Dış Ticaret Veri Tabanları ve Pazara Giriş Kaynakları
 • Hindistan Santrifüj Kompresör İthalatçıları
 • Üzüm Suyu İhracatı
 • Üzüm Suyu ithalatçılar
 • Elektrikli Diş Fırçası İthalatçıları
 • Gümrük Mevzuatı -27 Aralık 2014 Güncelleme
 • Çin ve İsrail menşeli emniyet camlarının Türkiyeye ithalatında damping soruşturması
 • Bitki, bitkisel ürünler ile zararlı organizmaların bilimsel çalışma, deneme, çeşit ıslahı amacıyla ülkemize girişi
 • Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri uygulamasına son verdik
 • Irak'a Gübre İhracatı -26 Aralık 2014
 • İTO / ATR MENŞE Gibi Belgelerin Satışı Hakkında
 • Havyar İthalatçıları
 • Havyar İhracatı
 • Meyan Kökü İthalatçıları
 • ABD'ye Meyan Kökü İhracatı
 • Tomruk İthalatı Yapan Firmalar
 • Almanya Mermer İthalatçıları
 • Lübnan Mermer ,Granit ve Taş İthalatçıları
 • Birleşik Arap Emirlikleri Mermer İthalatçıları
 • İtalya Mermer İthalatı Yapan Firmalar
 • India Marble Importers(Hindistan Mermer İthalatçıları)
 • Egyptian Marble & Travertine Exporters
 • Polonya Örme Kazak İthalatçıları
 • KGF, Türk Eximbank, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve KOSGEB Destekleri Semineri
 • Doğal Sülfür İthalatçıları
 • Gümrük Mevzuatı 2 Aralık 2014 Güncel Haberler
 • Arjantin, Paraguay ve Uruguay Firma Bilgisi Veritabanları
 • Polistren İçin Antidamping Soruşturması
 • Japan Air Conditioners Importers and Buyers
 • USA Fresh Chilled or Frozen Fish Importers
 • ABD Karides İthalatçıları -100 TL
 • Madagaskar Elektronik Bilgi Kaynakları
 • Fransa Kravat İthalatçıları
 • Dış Ticaret Mevzuatı 10.11.2014 - 17.11.2014 Arasındaki Değişiklikler
 • Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması
 • İtalya Badem İthalatçıları
 • İtalya Elma İthalatçıları
 • ABD Zeytinyağı İthalatçıları
 • Italian Olive Oil Importers and Buyers
 • Fransa Zeytinyağı İthalatçıları Listesi
 • Hindistan Zeytin ve Zeytinyağı ithalat Talepleri
 • Ukraine Copper Alloy Exporters
 • Belarus Sunflower Seeds Importers
 • Belgium Zinc Oxide Importers and Buyers
 • Italy Confectionery Importers
 • Motor Hava Filtresi İthalatçıları-Gtip No 8421.31 - İçten yanmalı motorlar için hava filtreleri
 • Italy Corrosion Inhibitors (VCI) Importers
 • Italy Candle Importers
 • Güney Kore Firma Sorgulama
 • Elektrikli Battaniye İthalatçıları-Satın Al -10 TL
 • Güney Kore Molibden Cevheri İthalatçıları-Satın Al 10 TL
 • Gtip No 870850 İthalatçıları -Diferansiyel Aksları İthalatçıları
 • Ukrayna İthalatçı Firmaları Listesi
 • Akreditif Eğitimi -1 Kasım 2014
 • Mandalina İthalatçıları
 • Hong Kong Ticari Bilgi Kaynakları
 • Gürcistan'da Uzun Vadeli Vize Almak İçin Yapılması Gereken İşlemler
 • Slovakia Jackets Importers and Buyers
 • Slovakya Firma Bilgisi Veritabanları
 • Finlandiya İşletmeler Rehberi (Veri Tabanı)
 • Slovak Eşleştirme Fuarı-İhracat Forumu 13 kasım 2014
 • Afganistan Firma Bilgisi Veri Tabanları
 • Hs Code 2836 Carbonate Importers and Buyers List
 • Almanya kuruyemiş ithalatçıları
 • Çelik Eldiven Haberler
 • ABD Bornoz İthalatçıları - Üyelere Özel
 • 26 Eylül Gümrük Mevzuatı Güncel Haberler
 • 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi Değişikliği
 • Türkiye - Moldova Serbest Ticaret Anlaşması İmzalandı
 • Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması hk.
 • Tırnak Makası İthalatı
 • Almanya Narenciye İthalatçıları
 • Araç Şasi İthalatçıları - Üyelere Özel
 • Fresh apple importers list
 • Polonya Bakır İhracatı Yapan Firmalar
 • Dış Ticaret Mevzuatı 08.09.2014 - 15.09.2014 Arasındaki Değişiklikler
 • Almanya Badem İthalatçıları
 • AlmanyaJeans İthalatçıları
 • Almanya Deri Eldiven İthalatçıları
 • Almanya Ceket İthalatçıları
 • polistrn ithalatçı firmalar
 • Dış Ticaret Mevzuatı 01.09.2014 - 08.09.2014 Arasındaki Değişiklikle
 • Çay İthalatçıları
 • Ceviz Fiyatları 2014 -Üyelere Özel
 • Dış Ticaret Mevzuatı 25.08.2014 - 01.09.2014 Arasındaki Değişiklikler
 • Çin Gıda İthalatçı Firma Listesi-Üyelere Özel
 • Ekim ve Kasım Ayı Fuar Takvimi
 • İTO DUYURULAR - 21/ 08/2014
 • ABD Lokum İthalatçı Firmalar - 19 Ağustom 2014
 • Yeni Konu: Sandviç Panel İhracatı
 • Dış Ticaret Mevzuatı 14.07.2014 - 21.07.2014 Arasındaki Değişiklikler
 • Ukrayna'dan Ceviz İthalatında Gümrük Vergisi Değişikliği
 • Fransa Parfüm İhraç Eden Firmalar
 • 2014 Haziran Dış Talepler
 • Mayıs ve Temmuz Ayı Dış Ticaret Rakamları
 • Dış Ticaret Mevzuatı 30.06.2014 - 07.07.2014 Arasındaki Değişiklikler
 • Türkmenistan ve Kazakistan Liman Projeleri hk.
 • Cezayir'e İhracat Yapan Firmalarımızın Dikkatine
 • Ukrayna AB ile Ortaklık ve Serbest Ticaret Anlaşması İmzaladı
 • Vermikülit İthalatçı Firmalar
 • Perlit İthalatçı Firmalar
 • DIŞ TİCARET İSTATİSTİKİ BİLGİ KAYNAKLARI
 • Amerika Birleşik Devletleri Kuru Kayısı İthalatçı Firmalar
 • Dış Ticaret Mevzuatı 23.06.2014 - 30.06.2014 Arasındaki Değişiklikler
 • İran-Pazara Giriş Değerlendirme Tablosuna
 • Dünya Ticaret Örgütü Kota Sorgulama Veritabanı
 • Türkmenistan Devlet Başkanının Ziyareti Ve İş Forumu
 • Fındık İthalat Talepleri|Fındık Alım Talepleri
 • Nisan Ayı Dış Ticaret Rakamları
 • Dış Talepler Bülteni - Nisan 2014 (pdf)
 • Beyaz Rusya İthalatçı Firmalar
 • ABD Halı ve Kilim İthalatçı Firmalar
 • Aşgabat Yapı Fuarı : 19 -21 Haziran 2014
 • Almanya Katı Ve Sıvı Yağ İthalatçı Firma Rehberi-Ücretsiz
 • Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatı - Yeni Tebliğ
 • Bulaşık Süngeri İthalatında Kdv Oranı
 • Ceviz İthalatı
 • Dış Ticaret Mevzuatı 31.03.2014 - 07.04.2014 Arasındaki Değişiklikler
 • ÇİNLİ FİRMALAR İLE TİCARİ İLİŞKİ SÜRECİNDE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR
 • E 1 Laminat Parke Belgesi
 • Ukrayna’da Bazı Ürünlerin İthalatında Uygulanan Gümrük Vergilerinde Yapılacak Değişikliler Listesi
 • Dış Ticaret Mevzuatı 10.02.2014 - 17.02.2014 Arasındaki DeğişiklikleR
 • 2014 Yılında Milli Düzeyde İştirak Edilen/Edilecek Fuarlar
 • Şili'den Ceviz İthalatı
 • Avrupa'da Yükselen bir Trend: Ev Dekorasyonunda Ahşap Malzeme
 • Rusya Dünya Bankası 2014 Yılı İş Yapma Kolaylığı Sıralamasında 92. Sıraya Yükseldi
 • Hindistan %5'in Altında Büyümeye Devam Edecek
 • Brezilya, Bazı Makina ve Ekipmanların İthalatında Gümrük Vergisi İndirimi Yaptı
 • Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Sorularınız İçin
 • Norveç'te İş Yapmak(Doing Business in Norway)
 • 2013 YILI DIŞ TALEPLER
 • 2011 Yılı Düzce İhracatçı Firmaları
 • ABD KURU BEZELYE ,NOHUT VE MERCİMEK İHRACATÇILARI
 • Amerika Birleşik Devletleri Badem Üreticileri
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu
 • Elektrikli Battaniye Pazar Araştırması |Hs Code 630110 Electric Blanket Market Research In Turkey
 • Çelik Eldiven İle İlgili Yasa
 • İSTANBUL TİCARET ODASI FUAR TAKVİMİ
 • Düzce Dış Ticaret Eğitimleri
 • Dış Ticaret Mevzuatı 15.07.2013 - 22.07.2013 Arasındaki Değişiklikler • .