• https://www.facebook.com/importersearchengine
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905543163964
 • https://twitter.com/importersearch
 • https://www.instagram.com/importerslist/
 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası

Dış Ticaret Haberleri    

TurkExim - importers,database,list,directory

ihrac ettiğimiz ürünler 2013 - AZERBAYCAN

TÜRKİYE'NİN AZERBAYCAN'A İHRAC ETTİĞİ ÜRÜNLER(2013)

 Türkiyənin Azərbaycana ixracı


İlgili aramalar: Türkiye'nin Azerbaycan 'a en çok ne ihrac edilir,Türkiyədən Azərbaycana ixrac ,
2013-ci ildə Türkiyədən Azərbaycana ixrac,Türkiye nin Azerbaycan ihraç ettiği ürünler nelerdir 


Daha önceki yazılarımızda '' Azerbaycan'a Gıda Ürünleri  İhracatı'' ve 

'' Azerbaycan'a Sanayi Ürünleri  İhracatı'' konuları ele almıştık. Bu yazımızda

Türkiye'nin 2013 yılında Azerbaycan'a 12 haneli gtip kodlarına göre

en fazla ihrac ettiği ürünleri ele alacağız.  

 

 
 • Gtip No 711319000011 Altından mücevherci eşyası, aksamı (kıymetli metallerle kaplı/yaldızlı/değil)

Zərgərlik məmulatları və onların qiymətli metallardan və qiymətli metallarla qaplanmış metallardan olan hissələri
Ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами:


 • Gtip No 730890980018 Demir veya çelikten diğer inşaat malzemesi-
→Ara metallardan metal konstruksiyalar (9406 mal mövqeyində təsnif edilən yığma tikinti konstruksiyalarından başqa) 
və onların hissələri (məsələn, körpülər və onların seksiyaları, şlüzlərin qapıları, qüllələr, şəbəkəli dirəklər, dam örtükləri,
inşaat fermaları, qapılar və pəncərələr və onların çərçivələri, qapılar üçün kandarlar, jalyüzlər, sürahıbəndlər, dayaqlar və sütunlar); 
metal konstruksiyalarda istifadə üçün nəzərdə tutulmuş, qara metallardan hazırlanmış təbəqələr(vərəqlər), çubuqlar, künclüklər,
fasonlu profillər, borular və analoji məmulatlar:

Металлоконструкции из черных металлов (кроме сборных строительных конструкций товарной позиции 9406)
и их части (например, мосты и их секции, ворота шлюзов, башни, решетчатые мачты, 
перекрытия для крыш, строительные фермы, двери и окна и их рамы, пороги д


 • Gtip No 721420000013 Yuvarlak çubuklar (10mm.)(köşeli çubuklar (çentik, yiv, oluk vb şekil bozuklukları olan)
→dəmirdən və ya aşqarlanmamış poladdan çubuqlar, sonrakı emala məruz qalmamış, döyüldükdən, isti yayılmadan, 
isti məftilçəkmədən və ya isti preslənmədən başqa, yaymadan sonra burulmuş, digərləri:
→ ИМЕЮЩИЕ ВЫЕМКИ, ВЫСТУПЫ, БОРОЗДЫ ИЛИ ДРУГИЕ ДЕФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННЫЕ 
В ПРОЦЕССЕ ПРОКАТКИ ИЛИ СКРУЧЕННЫЕ ПОСЛЕ ПРОКАТКИ

 • Gtip NO 961900210019 Bebek bezleri (perakende satılacak hale getirilmiş);
kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden

QADINLAR ÜÇÜN GİGİYENİK BEZLƏR VƏ TAMPONLAR, UŞAQ BƏLƏKLƏRİ VƏ ƏSKİLƏRİ VƏ ANALOJİ MƏMULATLAR, İSTƏNİLƏN MATERİALDAN:
ЖЕНСКИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОКЛАДКИ И ТАМПОНЫ, ДЕТСКИЕ ПЕЛЕНКИ И ПОДГУЗНИКИ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ИЗ ЛЮБОГО МАТЕРИАЛА:
 • Gtip NO 391620000000 Vinil klorür polimerlerinden monofiller, çubuklar ve profiller (en>1mm)
→Plastmassa və onlardan hazırlanan məmulatlar
→Мононить с размером поперечного сечения более 1 мм, прутки, стержни и профили фасонные, 
с обработанной или необработанной поверхностью, но не подвергшиеся иной обработке, из пластмасс:
 • Gtip No 940350000000 Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar
→yataq tipli ağac mebellər
→мебель деревянная типа спальной
 • Gtip No 340220900016 Sabun içermeyen yıkama ve temizleme müstahzarları (perakende)
→pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış vasitələr:sabun, səthi-aktiv üzvi maddələr, yuyucu vasitələr, sürtkü materialları, 
süni və hazır mumlar, təmizləmə və cilalama üçün tərkiblər, şamlar və analoji məmulatlar,
yapma üçün pasta, plastilin, «diş müalicəsi mumu» və diş müalicəsi üçün gips əsaslı tərkiblər
→ средства, расфасованные для розничной продажи:Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла);
поверхностно-активные средства,моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие
или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401)
 • Gtip No 570242900000 Yer kaplamaları-sent/suni maddeden, havlı, hazır eşya, tuftesiz/flokesiz
→ toxunma xalçalar və digər tekstil döşəmə örtükləri, taftinqsiz və ya flokirlənməyən, 
hazır və ya hazır olmayan,"kilim", "sumax", "kermani" və analoji əl xalçaları daxil olmaqla:
Тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, нетафтинговые или 
нефлокированные, готовые или неготовые, включая "килим", "сумах", "кермани" и аналогичные ковры ручной работы:
 • Gtip No 940360100000 Yemek odaları ve oturma odaları için ahşap mobilyalar
 digər ağac mebellər:
→мебель деревянная прочая:
 • Gtip No 760429900000 Aluminyum alaşımlarından profiller
→Alüminium çubuqlar və profillər
→ Прутки и профили алюминиевые
 • Gtip No 853710990019 Diğer dağıtım ve kumanda tabloları (gerilim =< 1000 v.)
 1000 v-dan çox olmayan gərginliyə:elektrik cərəyanının idarəsi və ya bölüşdürülməsi üçün 8535 və ya 8536 mal mövqelərinin iki və ya 
daha artıq qurğusu ilə təchiz olunmuş, tərkibinə 8517 mal mövqeyinin kommutasiya qurğularından başqa, 
90-cı qrupun cihaz və qurğularını və rəqəmli idarə aparatlarını daxil edən pultlar, panellər, konsollar, 
stollar, bölüşdürücü şitlər və digər elektrik aparatları üçün altlıqlar:
на напряжение не более 1000 В:
 • Gtip No 300490000000 Tedavide veya korunmada kullanılmak
üzere karışık olan veya karışık olmayan diğer ilaçlar; dozlandırılmış, ambalajlanmış

→DƏRMAN VASİTƏLƏRİ (3002, 3005 VƏ YA 3006 MAL MÖVQELƏRİNİN MALLARINDAN BAŞQA),
QARIŞIQ OLAN VƏ YA QARIŞIQ OLMAYAN MƏHSULLARDAN İBARƏT, TERAPEVTİK VƏ YA PROFİLAKTİKA 
MƏQSƏDLƏRLƏ İSTİFADƏ ÜÇÜN, DOZALAŞDIRILMIŞ DƏRMAN FORMALAR ŞƏKLİNDƏ (TRANSDERMAL SİSTEM 
FORMASINDA DƏRMAN VASİTƏLƏRİ DAXİL OLMAQLA)QABLAŞDIRILMIŞ VƏ YA PƏRAKƏNDƏ SATIŞ ÜÇÜN FORMALARA VƏ YA BAĞLAMALARA:
→ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (КРОМЕ ТОВАРОВ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 3002, 3005 ИЛИ 3006), СОСТОЯЩИЕ ИЗ СМЕШАННЫХ
ИЛИ НЕСМЕШАННЫХ ПРОДУКТОВ, ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ, 
РАСФАСОВАННЫЕ В ВИДЕ ДОЗИРОВАННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ (ВКЛЮЧАЯ ЛЕ
 • Gtip No 854449951900 Diğer kablolar (80V)
→elektrik transformatorları, statik elektrik dəyişdiricləri (məsələn, düzləndiricilər), induktivlik makaraları və drossellər:
Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
 • Gtip No 732690980019 Demir/çelikten diğer eşya
Изделия прочие из черных металлов:
 Изделия прочие из черных металлов:
 • Gtip No 870422910000  Dizel/yarı dizel eşya taşımaya mahsus yeni taşıtlar (5 ton)
→yük daşımaq üçün mühərrikli nəqliyyat vasitələri:
→Моторные транспортные средства для перевозки грузов:
 • Gtip No 730890590019 Demir/çelikten esası sac olan diğer inşaat malzemeleri

→Металлоконструкции из черных металлов (кроме сборных строительных конструкций 
товарной позиции 9406) и их части (например, мосты и их секции, ворота шлюзов, башни, 
решетчатые мачты, перекрытия для крыш, строительные фермы, двери и окна и их рамы, пороги д
 • Gtip No 680291000019 Mermerden, travertenden ve su mermerinden yontulmuş diğer eşyalar
Abidələr və ya tikinti üçün emal olunmuş daşlar (şistdən başqa), və onlardan olan məmulatlar, 
6801 mal mövqeyində təsnif edilən mallardan başqa; təməlli və ya təməlsiz mozaika üçün kiçik kublar və
təbii daşlardan analoji məmulatlar (şist daxil olmaqla); təbii daşlardan (şist də daxil olmaqla) süni boyanmış dənəvərlər, qırıntılar və tozlar:
Камень, обработанный (кроме сланца) для памятников или строительства,
и изделия из него, кроме товаров товарной позиции 6801; кубики для мозаики и
аналогичные изделия из природного камня (включая сланец) на основе или без основы; гранулы, крошка и порошок
 • Gtip No 930000000000 Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarları
Silah və sursat; onların hissələri və ləvazimatları
ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ; ИХ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

 • Gtip No 441890809019 Diğer ahşap marangozluk mamulleri ve doğrama parçalar
AĞAC İNŞAAT, DÜLGƏRLİK VƏ XARRATLIQ MƏMULATLARI, DEŞİKLİ AĞAC PANELLƏR, YIĞILMA LÖVHƏ PARKET, QONT VƏ TAXTAPUŞ ÇİLƏKƏNİ DAXİL OLMAQLA:
ИЗДЕЛИЯ СТОЛЯРНЫЕ И ПЛОТНИЦКИЕ, ДЕРЕВЯННЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ВКЛЮЧАЯ ЯЧЕИСТЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ПАНЕЛИ, ПАНЕЛИ НАПОЛЬНЫЕ СОБРАННЫЕ, ГОНТ И ДРАНКУ КРОВЕЛЬНЫЕ:
 • Gtip No 854449911911 Elektrik enerjisi nakli için diğer kablolar (çap: <0,51mm, gerilimi>80 V. için)
 izolyasiya edilmiş məftillər (minalanmış və ya anodlaşdırılmış məftillər daxil olmaqla), kabellər (koaksial kabellər daxil olmaqla) 
və digər izolyasiya edilmiş elektrik keçiriciləri, birləşdirici qurğularla və ya onlarsız; elektrik keçiriciləri və ya birləşdirici elementlərlə
yığılıb-yığılmamasından asılı olmayaraq fərdi örtüklü liflərdən təşkil olunmuş lifli-optik kabellər:
Провода изолированные (включая эмалированные или анодированные), 
кабели (включая коаксиальные кабели) и другие изолированные электрические проводники 
с соединительными приспособлениями или без них; кабели волоконно-оптические, составленные из волокон с ин
 • Gtip No 940600380000 Prefabrik yapılar (demir/çelikten, diğerleri)
yığma tikinti konstruksiyaları:
→борные строительные конструкции:
 • Gtip No 391740000019 Boru ve hortum için bağlantı elemanı (diğerleri)
→Plastmassadan borular, borucuqlar, şlanqlar və onların fitinqləri (məsələn, birləşmələr, əymələr, flanslar):
→ фитинги:Трубы, трубки, шланги и их фитинги (например, соединения, колена, фланцы), из пластмасс
 • Gtip No 840310900000 Diğer maddelerden merkezi ısıtma kazanları
→mərkəzi istilik qazanları, 8402 mal mövqeyindəki qazanlardan başqa:
Котлы центрального отопления, кроме котлов товарной позиции 8402:
 • Gtip No 870590809018 Diğer özel amaçlar için motorlu taşıtlar
XÜSUSİ TƏYİNATLI MOTORLU NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİ, SƏRNİŞİN VƏ YA YÜKDAŞINMASI ÜÇÜN
İSTİFADƏ OLUNANLARDAN BAŞQA (MƏSƏLƏN, QƏZA-YÜK AVTOMOBİLLƏRİ, AVTOKRANLAR, YANĞINSÖNDÜRƏN 
NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİ, AVTOBETONQARIŞDIRICILAR, YOLLARIN TƏMİZLƏNMƏSİ ÜÇÜN AVTOMOBİLLƏR, 
ÇİLƏYİCİ-YUYUCU MAŞINLAR, AVTOEMALATXANALAR, RENTGEN QURĞULARI İLƏ OLAN AVTOMOBİLLƏR):
ОТОРНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, КРОМЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ИЛИ ГРУЗОВ (НАПРИМЕР, АВТОМОБИЛИ ГРУЗОВЫЕ АВАРИЙНЫЕ, 
АВТОКРАНЫ, ПОЖАРНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, АВТОБЕТОНОМЕШАЛКИ, АВТОМОБИЛИ ДЛЯ УБОРКИ ДОРОГ, ПОЛИВОМОЕЧН
 • Gtip No 680221000011 Mermer; yontulmuş/kesilmiş
plitələr, kubiklər və analoji məmulatlar, düzbucaqlı və ya düzbucaqlı olmayan 
(kvadrat da daxil olmaqla) formalarda və ən böyük tini, tərəfləri 7 sm-dən kiçik
ölçüdə olan kvadrata daxil edilə bilən, süni boyanmış qranullar, qırıntılar və tozlar
 плитки, кубики и аналогичные изделия, прямоугольной или
непрямоугольной (включая квадратную) формы, наибольшая грань которых
может быть вписана в квадрат со стороной размером менее 7 см; гранулы, крошка и порошок, искусственно окрашенные
 • Gtip No 721070809011 Yassı hadde ür.(C <%0, 6, gen. =>600mm.sade yüzey işçiliği, boyalı, vernikli/plastik kaplı)
plastika ilə örtülmüş, laklanmış və ya boyanmış: dəmirdən və ya aşqarlanmamış poladdan, 
eni 600 mm və ya çox olan, metalla örtülmüş, qalvanik və ya digər örtüklü yastı prokat:
→Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, плакированный, с гальваническим или другим покрытием:
 • Gtip No 730820000000 Demir/çelikten kuleler ve pilonlar
→qüllələr və şəbəkəli dirəklər
→ башни и решетчатые мачты
 • Gtip No 761090900018 Aluminyumdan inşaat aksamı
 Alüminium metal konstruksiyalar (9406 mal mövqeyində təsnif edilən
yığma inşaat metal konstruksiyalarından başqa) və onların hissələri (məsələn, 
körpülər və onların seksiyaları, qüllələr, şəbəkəli dirəklər, dam örtükləri, inşaat fermaları,
qapılar, pəncərələr və onların çərçivələri, qapılar üçün kandarlar, sürahibəndlər, dayaqlar və sütunlar);
metal konstruksiyalarında istifadə üçün nəzərdə tutulmuş təbəqələr, çubuqlar, profillər, borular və analoji alüminium məmulatları:
7610 Металлоконструкции алюминиевые (кроме сборных строительных металлоконструкций
товарной позиции 9406) и их части (например, мосты и их секции, башни, решетчатые мачты, 
перекрытия для крыш, строительные фермы, двери, окна и их рамы, пороги для дверей, балюс
 • Gtip No 391721900000 Sert borular, hortumlar; etilen polimerlerinden, diğerleri (ileri işlem görmemiş)
→Plastmassadan borular, borucuqlar, şlanqlar və onların fitinqləri (məsələn, birləşmələr, əymələr, flanslar):
→ Трубы, трубки, шланги и их фитинги (например, соединения, колена, фланцы), из пластмасс:
 • Gtip No 940161000000 Ahşap iskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus diğer mobilyalar
→oturmaq üçün mebel (9402 mal mövqeyində göstərilənlərdən başqa), çarpayıya çevrilə bilən və ya çevrilməyən, və onun hissələri:
→Мебель для сидения (кроме указанной в товарной позиции 9402), 
трансформируемая или не трансформируемая в кровати, и ее части:
 • Gtip No 843149202900 Greyder, buldozer, loder, eksk. vb.dökme demir/çelik döküm aksam; parçaları
→yalnız və ya əsasən 8425-8430 mal mövqelərinə daxil edilən avadanlıqlar üçün nəzərdə tutulmuş hissələr:
 Части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425 - 8430:

 
DIŞ TİCARET
Turkexim Importers Search Engine-import data,customs data,shipment records,importers,buyers,trade data,competitive intelligence