.

CPT Teslim Şekli

TAŞIMA ÜCRETİ ÖDENMİŞ OLARAK
TESLİM  CARRIAGE PAID TO (CPT)
Adı Belirtilen Varış Yerine Kadar Navlunu Ödenmiş Olarak Teslim


Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri


Bu terim satıcının, malın kararlaştırılan varış yerine kadar taşınması için gerekli navlunu ödediği 

anlamına gelir. Malın yitik ve hasarına ait rizikolarla birlikte taşıyıcıya teslimden itibaren doğabilecek 

ek masraflar, malların taşıyıcının nezaretine verilmesinden itibaren satıcıdan alıcıya geçer.


Taşıyıcı bir taşıma sözleşmesinde demir, kara, deniz, hava, içsu taşımacılığı yada bunların birleşmesi 

sonucu ortaya çıkan taşımacılık işlemini üstlenen kimsedir.


"Taşıma ücreti ödenmiş olarak..." terimi, malların belirlenen varış yerine taşınmasında navlunun 

satıcı tarafından ödendiğini anlatır. Malların taşıyıcıya aktarılmasından sonra mallarla ilgili kayıp ve 

hasar riski, ayrıca bu teslim işleminden sonra meydana gelebilecek olayların yarattığı bütün ek 

masraflar satıcıdan alıcının üzerine geçer."Taşıyıcı ", bir taşıma sözleşmesi çerçevesinde malların demiryolu, karayolu, denizyolu, havayolu, 

nehir ya da bunlardan bazılarının birarada kullanılmasıyla taşınması işlemini bizzat üzerine alan ya 

da bunu sağlama taahhüdünde bulunan herhangi bir şahsı tanımlar.


Eğer malların belirlenen varış yerine ulaştırılması için birbiri ardına taşıyıcılar kullanılıyorsa, malların 

bunlardan ilk taşıyıcıya aktarılmasıyla birlikte risk de devredilmiş olur. CPT terimi, malların gümrük 

çıkış işlemlerinin satıcı tarafından tamamlanmasını öngörür,


Bu terim, çok vasıtalı olanlar da dahil her tür taşımacılıkta kullanabilir.

A- SATICININ YAPMASI GEREKENLER

A.1- Malların, sözleşmeye uygun olarak sağlanması


Malları ve faturayı ya da ona eşdeğer bir elektronik mesajı satış sözleşmesi uyarınca sağlamak; yine 

sözleşme tarafından gerekli görülen başka herhangi bir belgeyi hazır bulundurmak.


A.2- Lisans, yetki ve formalitelerKendi risk ve masraf alanına dahil olmak üzere, malların ihracı için gerekli herhangi bir izni ya da 

yetkiyi almak; yine malların ihracı için gerekli bütün formaliteleri tamamlamak.


A.3- Taşıma ve sigorta sözleşmesia) Taşıma sözleşmesi : Masrafları kendisine ait olmak üzere, malların olağan bir rota izlenerek 

mutad biçiminde belirlenen varış yerinden üzerinde anlaşmaya varılmış noktaya taşınması için 

sözleşme akdetmek.


Eğer üzerinde anlaşılmış bir varış noktası yoksa ve / veya böyle bir nokta mevcut uygulamada da 

belirlenmemişse, bu durumda satıcı, belirlenen varış alanı içinde böyle bir noktayı kendi amaçlarına en uygun

düşecek biçimde belirleyebilir.

b) Sigorta sözleşmesi : Yükümlülüğ yok.

A.4- Malların teslimi

Malları, belirtilen tarihte ya da öngörülen süre içerisinde belirlenen varış yerine ulaştırılmak üzere 

taşıyıcıya, ya da eğer taşıma işleminde birden çok taşıma aracı söz konusu ise ilk taşıma aracına 

teslim etmek.


A.5- Risk devriB.5. hükümlerine tabi olmak üzere, malların A.4. uyarınca teslim edildiği ana kadar bütün kayıp ve 

hasar riskini üstlenmek.


A.6- Masrafların bölüşümü


B.6. hükümlerine tabi olmak üzere:


Mallar A.4. uyarınca teslim edilinceye kadar bunlarla ilgili bütün masrafları, ayrıca, navlunla birlikte, 

ister navlunda içerilmiş olsun isterse taşıma sözleşmesinin akdi sırasında satıcı tarafından yapılmış 

olsun, malların gerek yüklenişi gerekse de varış yerinde boşaltılması sırasında ortaya çıkanlar da 

dahil, A.3 a)' dan doğan diğer bütün masrafları karşılamak.


İhracat işlemlerinde geçerli vergi, resim ve her türden resmi ödemelerle birlikte, gümrük çıkış 

işlemleriyle ilgili bütün masrafları üstlenmek.


A.7- Alıcıya duyuru


Alıcıya, gerek malların A.4. uyarınca teslim edildiğini bildirecek, gerekse de malları teslim alma 

yönünde normal olarak gerekli hazırlıkları yapabilmesine olanak tanıyacak duyuruları yapmak.


A.8- Teslimin yapıldığına dair kanıt, taşıma belgesi ya da eşdeğer elektronik mesaj


Eğer genel olarak alışılmış bir uygulama ise masrafları kendisine (satıcıya) ait olmak üzere, alıcıya 

mutad nakliye belgesini sağlamak ( örneğin devri kabil bir konişmento, devri gayri kabil bir deniz 

nakliye senedi, nehir taşıma belgesi, hava nakliye senedi, demiryolu konsinye formu, karayolu 

konsinye formu ya da çok vasıtalı herhangi bir taşıma belgesi).


Eğer satıcı ile alıcı birbirleriyle elektronik iletişim araçları kanalından haberleşme kararına 

varmışlarsa, önceki parağrafta sözü edilen belgenin yerini, onunla eş geçerlilikte bir elektronik bilgi 

değişim (EDI) mesajı alabilir.


A.9- Kontrol-ambalajlama-işaretlemeMalların A.4.uyarınca teslimi açısından gerekli olan kontrol işlemleriyle (örneğin kalite kontrolü, 

ölçüm, tartım, sayım ) ilgili masrafları karşılamak.Malların, kendisi tarafından düzenlenen taşıma işlemi açısından gerekli biçimde ambalajlanması 

masraflarını karşılamak (söz konusu alanda, sözleşmede tanımlanan malların ambalajsız olarak 

yüklenmesi söz kunusu değilse ). Ambalajlar, gerektiği biçimde işaretlenecektir.A.10- Diğer yükümlülüklerAlıcının talebi üzerine, risk ve masrafları da alıcıya ait olmak koşuluyla, malların ithal işlemleri 

açısından, bazı durumlarda da bu malların bir başka ülkeden transit geçişi için gerekli olan, ancak, 

malların sevke tabi tutulduğu ve/veya asıl çıkış kaynağı olan ülkede çıkarılan belgeleri, bunlara 

eşdeğer olan elektronik mesajları edinmesinde (A.8.dekiler hariç) alıcıya yardımcı olmak.


Talep üzerine, alıcıya, sigorta işlemleri konusunda gerekli bilgiyi sağlamak.


B- ALICININ YAPMASI GEREKENLER

B.1- Mal bedelinin ödenmesi

Mal bedelini, satış sözleşmesinde belirtildiği biçimde ödemek.


B.2- Lisans, yetki ve formalitelerRisk ve masrafları kendisine ait olmak üzere, gerekli ithal iznini ya da diğer resmi yetki belgelerini 

almak; malların ithali için zorunlu gümrük işlemleriyle birlikte, eğer gerekli ise, bu malların bir başka 

ülkeden transit geçişini sağlayacak işlemleri tamamlamak.B.3- Taşıma sözleşmesi


Yükümlülüğü yok.


B.4- Malların teslim alınışı


Teslim işlemi A.4. uyarınca yapılmışsa malları kabul etmek ve belirlenen varış yerinde malları 

taşıyıcıdan teslim almak.

B.5- Risk devri

Mallar A.4
. uyarınca kendisine teslim edildiği andan itibaren, mallarla ilgili her türlü kayıp ve hasar 

riskini üstlenmek.


B.7. uyarınca gerekli duyuruyu yapmaması durumunda, teslim için tesbit edilen tarihten ya da aynı 

işlem için tesbit edilen sürenin bitiminden itibaren mallarla ilgili her türlü riski üstlenmek. Ancak, 

bunun için,söz konusu malların özel olarak sözleşme çerçevesinde ve o amaçla tahsis edilen, başka 

deyişle bu amaçla bir kenara ayrılan mallar olduğunun teşhis edilebilmesi gerekir.


B.6- Masrafların bölüşümüA.3.a) hükümlerine tabi olmak üzere, maların A.4.uyarınca teslimi anından itibaren bunlara ilişkin 

bütün masrafları karşılamak; ayrıca, eğer söz konusu ödeme ve harcamalar navluna dahil 

edilmemişse ya da A.3.a) uyarınca taşıma sözleşmesi akdederken satıcı tarafından 

gerçekleştirilmemişse, sonuçta boşaltma masrafları da dahil olmak üzere,malların transit halinde 

seyrinden varış noktasına ulaşmasına kadar olan süreye ait bütün masraf ve ödemeleri de 

üstlenmek.


Eğer alıcı B.7.uyarınca gerekli duyuruda bulunmamışsa, malların yola çıkarılış gününden ya da bu 

işlem için tesbit edilen sürenin bitiminden itibaren bu mallarla ilgili olarak ortaya çıkacak hertürlü ek 

masrafı da kendisi üstlenir. Ancak, bunun için, söz konusu malların özel olarak sözleşmede 

çerçevesinde ve o amaçla tahsis edilen, başka bir deyişle, bu amaçla bir kenara ayrılmış mallar 

olduğunun teşhis edilebilmesi gerekir.İthalat işlemlerinde geçerli vergi, resim ve her türden resmi ödeme ile birlikte, gümrük giriş 

işlemleriyle ilgili olan ve gerekliyse, bu malların bir başka ülkeden transit geçişiyle ortaya çıkan 

bütün masrafları üstlenmek.


B.7- Satıcıya duyuru


Malları yola çıkarma zamanını ve/veya varış yerini belirleme hakkına sahip olduğu durumlarda, 

satıcıya bu hususlarla ilgili gerekli duyuruları yapmak.


B.8- Teslimin yapıldığına dair kanıt, taşıma belgesini ya da eşdeğer elektronik mesaj


Eğer sözleşme ile uyum halindeyse, A.8.uyarınca taşıma belgesini kabul etmek.


B.9- Malların denetimi


Başka türlü bir anlaşmaya varılmadığı taktirde ve işlem ihracatın gerçekleştiği ülkenin görevlilerince 

zorunlu olarak yapılmıyorsa, yükleme öncesi denetim işlemlerinin masrafını karşılamak.


B.10- Diğer yükümlülüklerA.10.'da sözü edilen belgelerin ya da bunlarla eşdeğer elektronik mesajların sağlanması sırasında 

ortaya çıkan bütün masraf ve ödemeleri üstlenmek; satıcının bu konuda kendisine yardım amacıyla 

yaptığı bütün masrafları tazmin etmek.

Etiketler : CPT nedir, CPT  carriage paid to, navlun ödenmiş olarak teslim , CPT price,CPT fiyat, CPT incoterms,CPT teslim şekli özellikleri,
CPT  TESLİM ŞEKLİ ,navlun ödenmiş olarak teslim nedir,cpt incoterms,cpt incoterms 2010 revizyonuyla gelen değişiklikler nelerdir,
sigorta ve navlun ödenmiş teslim şekli hangisidir