GönderenKonu: CAPITOLUL 38  (Okunma sayısı 152 defa)

idareci

  • Site Yöneticisi
  • İleti: 675
  • Üyelik Tarihi:
CAPITOLUL 38
Tarih : 26-05-2016 Saat : 00:10
CAPITOLUL 38 - PRODUSE DIVERSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE

3801 Grafit artificial; grafit coloidal sau semicoloidal; preparate pe bază de grafit sau de alt cărbune, sub formă de paste, blocuri, plachete sau alte semifabricate

3801 10 00- Grafit artificial
3801 20- Grafit coloidal sau semicoloidal
3801 20 10-- Grafit coloidal sub formă de suspensie în ulei; grafit semicoloidal
3801 20 90-- Altele
3801 30 00- Paste carbonate pentru electrozi și paste similare pentru căptușirea cuptoarelor
3801 90 00- Altele

3802 Cărbune activ; materiale minerale naturale activate; negru de origine animală, inclusiv negru animal rezidual
3802 10 00- Cărbune activ
3802 90 00- Altele
3803 00 Ulei de tal, chiar rafinat
3803 00 10- Brut
3803 00 90- Altele
3804 00 00 Leșii reziduale rezultate de la fabricarea pastei de celuloză, chiar concentrate sau din care s-a extras zahărul sau tratate chimic, inclusiv lignosulfonați, dar fără a include uleiul de tal de la poziția 3803

3805 Esențe de terebentină, de lemn de pin sau de celuloză sulfatată rezultată din industria hârtiei și alte esențe terpenice provenind de la distilare sau de la alte tratamente ale lemnului de conifere; dipenten brut; esență de la obținerea celulozei cu bisulfit și alte paracimene brute; ulei de pin care conține alfaterpinol ca principal constituent
3805 10- Esențe de terebentină, de lemn de pin sau de celuloză sulfatată
3805 10 10-- Esență de terebentină
3805 10 30-- Esență de lemn de pin
3805 10 90-- Esență de celuloză sulfatată rezultată din industria hârtiei
3805 90- Altele
3805 90 10-- Ulei de pin
3805 90 90-- Altele

3806 Colofoniu și acizi rezinici, derivații lor; esență de colofoniu și uleiuri de colofoniu; gume topite
3806 10 00- Colofoniu și acizi rezinici
3806 20 00- Săruri de colofoniu, de acizi rezinici sau de derivați de colofoniu sau de acizi rezinici, alții decât sărurile de aducți de colofoniu
3806 30 00- Gume esteri
3806 90 00- Altele

3807 00 Gudron de lemn; uleiuri din gudron de lemn; creozot de lemn; metanol brut (spirt de lemn); smoală vegetală; smoală pentru butoaie de bere și preparate similare pe bază de colofoniu, de acizi rezinici sau de smoală vegetală
3807 00 10- Gudron de lemn
3807 00 90- Altele

3808 Insecticide, rodenticide, fungicide, erbicide, inhibitori de germinare și regulatori de creștere pentru plante, dezinfectanți și produse similare, prezentate în forme sau ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul sau ca preparate sau ca articole (de exemplu, panglici, meșe și lumânări cu sulf și hârtie specială contra muștelor)
3808 50 00- Mărfuri menționate la nota 1 de subpoziție a capitolului
- Altele
3808 91-- Insecticide
3808 91 10--- Pe bază de piretroide
3808 91 20--- Pe bază de hidrocarburi clorurate
3808 91 30--- Pe bază de carbamați
3808 91 40--- Pe bază de compuși organo-fosforici
3808 91 90--- Altele
3808 92-- Fungicide
--- Anorganice
3808 92 10---- Preparate pe bază de compuși de cupru
3808 92 20---- Altele
--- Altele
3808 92 30---- Pe bază de ditiocarbamați
3808 92 40---- Pe bază de benzimidazoli
3808 92 50---- Pe bază de diazoli sau triazoli
3808 92 60---- Pe bază de diazine sau morfoline
3808 92 90---- Altele
3808 93-- Erbicide, inhibitori de germinare și regulatori de creștere pentru plante
--- Erbicide
3808 93 11---- Pe bază de fenoxi-fitohormoni
3808 93 13---- Pe bază de triazine
3808 93 15---- Pe bază de amide
3808 93 17---- Pe bază de carbamați
3808 93 21---- Pe bază de derivați de dinitroanilină
3808 93 23---- Pe bază de derivați de uree, de uracil sau de sulfoniluree
3808 93 27---- Altele
3808 93 30--- Inhibitori de germinare
3808 93 90--- Regulatori de creștere pentru plante
3808 94-- Dezinfectanți
3808 94 10--- Pe bază de săruri cuaternare de amoniu
3808 94 20--- Pe bază de compuși halogenați
3808 94 90--- Altele
3808 99-- Altele
3808 99 10--- Rodenticide
3808 99 90--- Altele
3809 Agenți de apretare sau finisare, acceleratori de vopsire sau de fixare a substanțelor colorante și alte produse și preparate (de exemplu, produse pentru scrobit și preparate pentru mordansare), de felul celor folosite în industria textilă, industria hârtiei, industria pielăriei sau în alte industrii similare, nedenumite și necuprinse în altă parte
3809 10- Pe bază de substanțe amilacee
3809 10 10-- Cu un conținut de astfel de substanțe sub 55 % în greutate
3809 10 30-- Cu un conținut de astfel de substanțe de minimum 55 %, dar sub 70 % în greutate
3809 10 50-- Cu un conținut de astfel de substanțe de minimum 70 %, dar sub 83 % în greutate
3809 10 90-- Cu un conținut de astfel de substanțe de minimum 83 % în greutate
- Altele
3809 91 00-- De felul celor folosite în industria textilă sau în industrii similare
3809 92 00-- De felul celor folosite în industria hârtiei sau în industrii similare
3809 93 00-- De felul celor folosite în industria pielăriei sau în industrii similare
3810 Preparate pentru decaparea suprafeţei metalelor; flux de sudură sau de lipire și alte preparate auxiliare pentru sudarea sau lipirea metalelor; paste și pulberi din metale și din alte materiale pentru sudură sau lipire; preparate de tipul celor utilizate pentru acoperirea sau umplerea electrozilor sau a baghetelor de sudură
3810 10 00- Preparate pentru decaparea suprafeţei metalelor; paste și pulberi din metale și alte materiale pentru sudură sau lipire
3810 90- Altele
3810 90 10-- Preparate de tipul celor utilizate pentru acoperirea sau umplerea electrozilor sau a baghetelor de sudură
3810 90 90-- Altele
3811 Preparate antidetonante, inhibitori de oxidare, aditivi peptizanți, amelioratori de viscozitate, aditivi anticorozivi și alți aditivi preparați, pentru uleiurile minerale (inclusiv pentru benzină) sau pentru alte lichide utilizate în aceleași scopuri ca și uleiurile minerale
- Preparate antidetonante
3811 11-- Pe bază de compuși ai plumbului
3811 11 10--- Pe bază de plumb tetraetil
3811 11 90--- Altele
3811 19 00-- Altele
- Aditivi pentru uleiuri lubrifiante
3811 21 00-- Care conțin uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase
3811 29 00-- Altele
3811 90 00- Altele
3812 Preparate numite „acceleratori de vulcanizare”; plastifianți compuși pentru cauciuc sau materiale plastice nedenumite și necuprinse în altă parte; preparate antioxidante și alți stabilizatori compuși pentru cauciuc sau materiale plastice
3812 10 00- Preparate numite „acceleratori de vulcanizare”
3812 20- Plastifianți compuși pentru cauciuc sau materiale plastice
3812 20 10-- Amestecuri de reacție care conțin benzil 3-izobutiriloxi-1-izopropil-2,2-dimetilpropil ftalat și benzil 3-izobutiriloxi-2,2,4-trimetilpentil ftalat
3812 20 90-- Altele
3812 30- Preparate antioxidante și alți stabilizatori compuși pentru cauciuc sau materiale plastice
-- Preparate antioxidante
3812 30 21--- Amestecuri de oligomeri ai 1,2-dihidro-2,2,4-trimetilchinolină
3812 30 29--- Altele
3812 30 80-- Altele
3813 00 00 Preparate și încărcături pentru aparate extinctoare; grenade și bombe extinctoare
3814 00 Solvenți și diluanți organici compoziţi, nedenumiți și necuprinși în altă parte; preparate concepute pentru îndepărtarea lacurilor și vopselelor
3814 00 10- Pe bază de acetat de butil
3814 00 90- Altele
3815 Inițiatori de reacție, acceleratori de reacție și preparate catalitice, nedenumite și necuprinse în altă parte
- Catalizatori pe suport
3815 11 00-- Cu nichel sau compuși de nichel ca substanță activă
3815 12 00-- Cu metale prețioase sau compuși ai metalelor prețioase ca substanță activă
3815 19-- Altele
3815 19 10--- Catalizatori, sub formă de granule, din care minimum 90 % din greutate au mărimea particulelor de maximum 10 microni, constând într-un amestec de oxizi pe un suport de silicat de magneziu şi care conțin în greutate: - minimum 20 %, dar maximum 35 % cupru; şi - minimum 2 %, dar maximum 3 % bismut,și cu densitate specifică aparentă de minimum 0,2, dar maximum 1,0
3815 19 90--- Altele
3815 90- Altele
3815 90 10-- Catalizator compus din acetat de etiltrifenilfosfoniu sub formă de soluție în metanol
3815 90 90-- Altele
3816 00 00 Cimenturi refractare, mortare refractare, betoane refractare și compoziții similare, altele decât produsele de la poziția 3801
3817 00 Alchilbenzeni în amestec și alchil-naftaline în amestec, altele decât cele de la poziția 2707 sau 2902
3817 00 50- Alchilbenzeni lineari
3817 00 80- Altele
3818 00 Elemente chimice dopate în vederea utilizării lor în electronică, sub formă de discuri, plachete, sau forme similare; compuși chimici dopați în vederea utilizării lor în electronică
3818 00 10- Siliciu dopat
3818 00 90- Altele
3819 00 00 Lichide pentru frâne hidraulice și alte lichide preparate pentru transmisii hidraulice, care nu conțin sau care conțin sub 70 % din greutate uleiuri de petrol sau de minerale bituminoase
3820 00 00 Preparate antigel și lichide preparate pentru degivrare
3821 00 00 Medii de cultură preparate pentru dezvoltarea și păstrarea microorganismelor (inclusiv viruși și microorganisme similare) sau celulelor umane, de plante sau de animale
3822 00 00 Reactivi de diagnostic sau de laborator pe orice fel de suport și reactivi de diagnostic sau de laborator preparați, chiar prezentați pe un suport, alții decât cei de la pozițiile 3002 sau 3006; materiale de referință certificate
3823 Acizi grași monocarboxilici industriali; uleiuri acide de rafinare; alcooli grași industriali
- Acizi grași monocarboxilici industriali; uleiuri acide de rafinare
3823 11 00-- Acid stearic
3823 12 00-- Acid oleic
3823 13 00-- Acizi grași de tal
3823 19-- Altele
3823 19 10--- Acizi grași distilați
3823 19 30--- Distilat de acid gras
3823 19 90--- Altele
3823 70 00- Alcooli grași industriali
3824 Lianți preparați pentru tipare sau miezuri de turnătorie; produse chimice și preparate ale industriei chimice sau ale industriilor conexe (inclusiv cele constând în amestecuri de produse naturale), nedenumite și necuprinse în altă parte
3824 10 00- Lianți preparați pentru tipare și miezuri de turnătorie
3824 30 00- Carburi metalice neaglomerate amestecate între ele sau cu lianți metalici
3824 40 00- Aditivi preparați pentru cimenturi, mortare sau betoane
3824 50- Mortare și betoane, nerefractare
3824 50 10-- Beton gata de turnare
3824 50 90-- Altele
3824 60- Sorbitol, altul decât cel de la subpoziția 290544
-- În soluție apoasă
3824 60 11--- Care conține D-manitol maximum 2 % în greutate, calculat în raport cu conținutul de D-glucitol
3824 60 19--- Altele
-- Altele
3824 60 91--- Care conține D-manitol maximum 2 % în greutate, calculat în raport cu conținutul de D-glucitol
3824 60 99--- Altele
- Amestecuri conținând derivați halogenați ai metanului, etanului și propanului
3824 71 00-- Conținând clorofluorocarburi (CFC-uri), chiar şi hidroclorofluorocarburi (HCFC-uri), perfluorocarburi (PFC-uri) sau hidrofluorocarburi (HFC-uri)
3824 72 00-- Conținând bromoclorodifluormetan, bromotrifluorometan sau dibromotetrafluoroetani
3824 73 00-- Conținând hidrobromofluorocarburi (HBFC-uri)
3824 74 00-- Conţinând hidroclorofluorocarburi, chiar şi perfluorocarburi (PFC-uri) sau hidrofluorocarburi (HFC-uri), dar care nu conţin clorofluorocarburi (CFC-uri)
3824 75 00-- Conținând tetraclorură de carbon
3824 76 00-- Conținând 1,1,1-tricloretan (metilcloroform)
3824 77 00-- Conținând bromometan (bromură de metil) sau bromoclorometan
3824 78-- Conținând perfluorocarburi (PFC-uri) sau hidrofluorocarburi (HFC-uri), dar care nu conțin clorofluorocarburi (CFC-uri) sau hidroclorofluorocarburi (HCFC-uri)
3824 78 10--- Care conțin numai 1,1,1-trifluoretan și pentafluoretan
3824 78 20--- Care conțin numai 1,1,1-trifluoretan, pentafluoretan și 1,1,1,2-tetrafluoretan
3824 78 30--- Care conțin numai difluormetan și pentafluoretan
3824 78 40--- Care conțin numai difluormetan, pentafluoretan și 1,1,1,2-tetrafluoretan
3824 78 80--- Care conțin hidrofluorocarburi nesaturate
3824 78 90--- Altele
3824 79 00-- Altele
- Amestecuri şi preparate conţinând oxiran (oxid de etilenă), bifenili polibromuraţi (PBB-uri), bifenili policloruraţi (PCB-uri), terfenili policloruraţi (PCT-uri) sau fosfat de tris(2,3-dibromopropil)
3824 81 00-- Conținând oxiran (oxid de etilenă)
3824 82 00-- Conținând bifenili policloruraţi (PCB-uri), terfenili policloruraţi (PCT-uri) sau bifenili polibromuraţi (PBB-uri)
3824 83 00-- Conținând fosfat de tris(2,3-dibromopropil)
3824 90- Altele
3824 90 10-- Sulfonați de petrol, cu excepția sulfonaților de petrol ai metalelor alcaline, ai amoniului sau ai etanolaminelor; acizi sulfonici tiofenați din uleiuri de minerale bituminoase și sărurile lor
3824 90 15-- Schimbători de ioni
3824 90 20-- Compoziții absorbante pentru desăvârșirea vidului din tuburile sau valvele electrice
3824 90 25-- Piroligniți (de exemplu, de calciu); tartrat de calciu brut; citrat de calciu brut
3824 90 30-- Acizi naftenici, sărurile lor insolubile în apă și esterii lor
-- Altele
3824 90 45--- Preparate pentru dezincrustare și similare
3824 90 50--- Preparate pentru galvanoplastie
3824 90 55--- Amestecuri de mono-, di- și tri- esteri ai glicerinei cu acizi grași (emulsionanți pentru grăsimi)
3824 90 58--- Plasturi cu nicotină (produse administrate percutanat) destinate a ajuta fumătorii să renunțe la fumat
--- Produse și preparate utilizate în scopuri farmaceutice sau chirurgicale
3824 90 61---- Produse intermediare din procesul de fabricare a antibioticelor obținute prin fermentarea Streptomyces tenebrarius, uscate sau nu, utilizate la fabricarea medicamentelor de uz uman de la poziția 3004
3824 90 62---- Produse intermediare ale procesului de fabricare a sărurilor monensin
3824 90 64---- Altele
3824 90 65--- Produse auxiliare de felul celor utilizate în turnătorie (altele decât cele menționate la subpoziția 38241000)
3824 90 70--- Preparate ignifuge, hidrofuge și altele, utilizate pentru protecția construcțiilor
--- Altele
3824 90 75---- Discuri de niobat de litiu, nedopate
3824 90 80---- Amestecuri de amine derivate de la dimerizarea acizilor grași, cu greutatea moleculară medie de minimum 520, dar maximum 550
3824 90 85---- 3-(1-Etil-1-metilpropil) isoxazol-5-ilamină, sub formă de soluție în toluen
3824 90 87---- Amestecuri conținând în principal (5-etil-2-metil-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-il)metil-metil-metilfosfonat și bis[(5-etil-2-metil-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-il)metil]-metilfosfonat, și amestecuri conținând în principal dimetil metilfosfonat, oxiran și pentaoxid de difosfor
---- Produse chimice sau preparate, compuse predominant din compuși organici, nedenumite și necuprinse în altă parte
3824 90 92----- În formă lichidă la 20 °C
3824 90 93----- Altele
3824 90 96---- Altele
3825 Produse reziduale ale industriei chimice sau ale industriilor conexe, nedenumite și necuprinse în altă parte; deșeuri orășenești; nămol de epurare; alte deșeuri menționate la nota 6 a capitolului
3825 10 00- Deșeuri orășenești
3825 20 00- Nămol de epurare
3825 30 00- Deșeuri clinice
- Deșeuri de solvenți organici
3825 41 00-- Halogenați
3825 49 00-- Altele
3825 50 00- Deșeuri de soluții (leșii) decapante pentru metale, de lichide hidraulice, de lichide de frână și de lichide antigel
- Alte deșeuri ale industriei chimice sau ale industriilor conexe
3825 61 00-- Care conțin în principal constituenți organici
3825 69 00-- Altele
3825 90- Altele
3825 90 10-- Oxizi de fier alcalinizați pentru purificarea gazelor
3825 90 90-- Altele
3826 00 Biodiesel și amestecuri de biodiesel, care nu conțin sau care conțin sub 70 % în greutate uleiuri petroliere sau uleiuri obținute din minerale bituminoase
3826 00 10- Esteri monoalchilici de acid gras, cu un conţinut de esteri de minimum 96,5 % din volum
3826 00 90- Altele