GönderenKonu: CAPITOLUL 29  (Okunma sayısı 193 defa)

idareci

  • Site Yöneticisi
  • İleti: 675
  • Üyelik Tarihi:
CAPITOLUL 29
Tarih : 17-05-2016 Saat : 11:06
  CAPITOLUL 29 - PRODUSE CHIMICE ORGANICE

I. HIDROCARBURI ȘI DERIVAȚII LOR HALOGENAȚI, SULFONAȚI, NITRAȚI SAU NITROZAȚI

2901 Hidrocarburi aciclice
2901 10 00- Saturate
- Nesaturate
2901 21 00-- Etilenă
2901 22 00-- Propenă (propilenă)
2901 23 00-- Butenă (butilenă) și izomerii acesteia
2901 24 00-- Buta-1,3-dienă și izopren
2901 29 00-- Altele
2902 Hidrocarburi ciclice
- Ciclanice, ciclenice sau cicloterpenice
2902 11 00-- Ciclohexan
2902 19 00-- Altele
2902 20 00- Benzen
2902 30 00- Toluen
- Xileni
2902 41 00-- o-Xilen
2902 42 00-- m-Xilen
2902 43 00-- p-Xilen
2902 44 00-- Amestec de izomeri ai xilenului
2902 50 00- Stiren
2902 60 00- Etilbenzen
2902 70 00- Cumen
2902 90 00- Altele
2903 Derivați halogenați ai hidrocarburilor
- Derivați clorurați saturați ai hidrocarburilor aciclice
2903 11 00-- Clormetan (clorură de metil) și cloretan (clorură de etil)
2903 12 00-- Diclormetan (clorură de metilen)
2903 13 00-- Cloroform (triclormetan)
2903 14 00-- Tetraclorură de carbon
2903 15 00-- Clorură de etilenă (ISO) (1,2-dicloretan)
2903 19 00-- Altele
- Derivați clorurați nesaturați ai hidrocarburilor aciclice
2903 21 00-- Clorură de vinil (cloretilenă)
2903 22 00-- Tricloretilenă
2903 23 00-- Tetracloretilenă (percloretilenă)
2903 29 00-- Altele
- Derivați fluorurați, bromurați și iodați ai hidrocarburilor aciclice
2903 31 00-- Dibromură de etilenă (ISO) (1,2-dibrometan)
2903 39-- Altele
--- Bromuri
2903 39 11---- Brom-metan (bromură de metil)
2903 39 15---- Dibrometan
2903 39 19---- Altele
--- Fluoruri saturate
2903 39 21---- Difluormetan
2903 39 23---- Trifluormetan
2903 39 24---- Pentafluoretan și 1,1,1-trifluoretan
2903 39 25---- 1,1-difluoretan
2903 39 26---- 1,1,1,2-tetrafluoretan
2903 39 27---- Pentafluorpropani, hexafluorpropani și heptafluorpropani
2903 39 28---- Fluoruri saturate perfluorurate
2903 39 29---- Alte fluoruri saturate
--- Fluoruri nesaturate
2903 39 31---- 2,3,3,3- tetrafluorpropenă
2903 39 35---- 1,3,3,3- tetrafluorpropenă
2903 39 39---- Alte fluoruri nesaturate
2903 39 80--- Ioduri
- Derivați halogenați ai hidrocarburilor aciclice care conțin cel puțin doi halogeni diferiți
2903 71 00-- Clorodifluormetan
2903 72 00-- Diclorotrifluoroetani
2903 73 00-- Diclorofluoroetani
2903 74 00-- Clorodifluoroetani
2903 75 00-- Dicloropentafluoropropani
2903 76-- Bromclordifluormetan, bromtrifluormetan și dibromtetrafluoretani
2903 76 10--- Bromclordifluormetan
2903 76 20--- Bromtrifluormetan
2903 76 90--- Dibromtetrafluoretani
2903 77-- Alții, perhalogenați numai cu fluor și clor
2903 77 60--- Triclorfluormetan, diclordifluormetan, triclortrifluoretani, diclortetrafluoretani și clorpentafluoretan
2903 77 90--- Altele
2903 78 00-- Alți derivați perhalogenați
2903 79-- Altele
2903 79 30--- Halogenați numai cu brom și clor, cu fluor și clor sau cu fluor și brom
2903 79 80--- Altele
- Derivați halogenați ai hidrocarburilor ciclanice, ciclenice sau cicloterpenice
2903 81 00-- 1,2,3,4,5,6-Hexaclorciclohexan (HCH (ISO)), inclusiv lindan (ISO, DCI)
2903 82 00-- Aldrin (ISO), clordan (ISO) și heptaclor (ISO)
2903 89-- Altele
2903 89 10--- 1,2-Dibrom-4-(1,2-dibrometil)ciclohexan; tetrabromciclooctani
2903 89 90--- Altele
- Derivați halogenați ai hidrocarburilor aromatice
2903 91 00-- Clorbenzen, orto-diclorbenzen și para-diclorbenzen
2903 92 00-- Hexaclorbenzen (ISO) și DDT (ISO) [clofenotan (DCI), 1,1,1-triclor-2,2-bis(p-clorfenil)etan]
2903 99-- Altele
2903 99 10--- 2,3,4,5,6-Pentabrometilbenzen
2903 99 90--- Altele
2904 Derivați sulfonați, nitrați sau nitrozați ai hidrocarburilor, chiar halogenate
2904 10 00- Derivați care conțin numai grupe sulfonice, sărurile lor și esterii lor etilici
2904 20 00- Derivați care conțin numai grupe nitro sau nitrozo
2904 90- Altele
2904 90 40-- Triclornitrometan (cloropicrină)
2904 90 95-- Altele
II. ALCOOLI ȘI DERIVAȚII LOR HALOGENAȚI, SULFONAȚI, NITRAȚI SAU NITROZAȚI
2905 Alcooli aciclici și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați
- Alcooli monohidroxilici saturați
2905 11 00-- Metanol (alcool metilic)
2905 12 00-- Propan-1-ol (alcool propilic) și propan-2-ol (alcool izopropilic)
2905 13 00-- Butan-1-ol (alcool n-butilic)
2905 14-- Alți butanoli
2905 14 10--- 2-Metilpropan-2-ol (alcool terț-butilic)
2905 14 90--- Altele
2905 16-- Octanol (alcool octilic) și izomerii acestuia
2905 16 20--- Octan-2-ol
2905 16 85--- Altele
2905 17 00-- Dodecan-1-ol (alcool lauric), hexadecan-1-ol (alcool cetilic) și octadecan-1-ol (alcool stearic)
2905 19 00-- Altele
- Alcooli monohidroxilici nesaturați
2905 22 00-- Alcooli terpenici aciclici
2905 29-- Altele
2905 29 10--- Alcool alilic
2905 29 90--- Altele
- Dioli
2905 31 00-- Etilen glicol (etandiol)
2905 32 00-- Propilen glicol (propan-1,2-diol)
2905 39-- Altele
2905 39 20--- Butan-1,3-diol
--- Butan-1,4-diol
2905 39 26---- Butan-1,4-diol sau tetrametilen glicol (1,4-butandiol) cu un conținut de carbon din biomasă de 100 % în masă
2905 39 28---- Altele
2905 39 30--- 2,4,7,9-Tetrametildec-5-ină-4,7-diol
2905 39 95--- Altele
- Alți polialcooli
2905 41 00-- 2-Etil-2-(hidroximetil)propan-1,3-diol (trimetilolpropan)
2905 42 00-- Pentaeritritol
2905 43 00-- Manitol
2905 44-- D-Glucitol (sorbitol)
--- În soluție apoasă
2905 44 11---- Care conține D-manitol într-o proporție de maximum 2 % în greutate, calculat în raport cu conținutul de D-glucitol
2905 44 19---- Altele
--- Altele
2905 44 91---- Care conțin D-manitol într-o proporție de maximum 2 % în greutate, calculat în raport cu conținutul de D-glucitol
2905 44 99---- Altele
2905 45 00-- Glicerină
2905 49 00-- Altele
- Derivați halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați ai alcoolilor aciclici
2905 51 00-- Etclorvinol (DCI)
2905 59-- Altele
2905 59 91--- 2,2-Bis(bromometil)propandiol
2905 59 98--- Altele
2906 Alcooli ciclici și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați
- Ciclanici, ciclenici sau cicloterpenici
2906 11 00-- Mentol
2906 12 00-- Ciclohexanol, metilciclohexanoli și dimetilciclohexanoli
2906 13-- Steroli și inozitoli
2906 13 10--- Steroli
2906 13 90--- Inozitoli
2906 19 00-- Altele
- Aromatici
2906 21 00-- Alcool benzilic
2906 29 00-- Altele
III. FENOLI ȘI FENOLI-ALCOOLI ȘI DERIVAȚII LOR HALOGENAȚI, SULFONAȚI, NITRAȚI SAU NITROZAȚI
2907 Fenoli; fenoli-alcooli
- Monofenoli
2907 11 00-- Fenol (hidroxibenzen) și sărurile lui
2907 12 00-- Crezoli și sărurile lor
2907 13 00-- Octifenol, nonilfenol și izomerii lor; sărurile acestor produse
2907 15-- Naftoli și sărurile lor
2907 15 10--- 1-Naftol
2907 15 90--- Altele
2907 19-- Altele
2907 19 10--- Xilenoli și sărurile lor
2907 19 90--- Altele
- Polifenoli; fenoli-alcooli
2907 21 00-- Rezorcinol și sărurile lui
2907 22 00-- Hidrochinonă și sărurile ei
2907 23 00-- 4,4′-Izopropilidendifenol (bisfenol A, difenilolpropan) și sărurile lui
2907 29 00-- Altele
2908 Derivați halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați ai fenolilor sau ai fenoli-alcoolilor
- Derivați doar halogenați și sărurile lor
2908 11 00-- Pentaclorfenol (ISO)
2908 19 00-- Altele
- Altele
2908 91 00-- Dinoseb (ISO) și sărurile sale
2908 92 00-- 4,6-Dinitro-o-crezol (DNOC (ISO)) și sărurile sale
2908 99 00-- Altele
IV. ETERI, PEROXIZI AI ALCOOLILOR, PEROXIZI AI ETERILOR, PEROXIZI AI CETONELOR, EPOXIZI CU TREI ATOMI ÎN CICLU, ACETALI ȘI SEMIACETALI ȘI DERIVAȚII LOR HALOGENAȚI, SULFONAȚI, NITRAȚI SAU NITROZAȚI
2909 Eteri, eteri-alcooli, eteri-fenoli, eteri-alcooli-fenoli, peroxizi ai alcoolilor, peroxizi ai eterilor, peroxizi ai cetonelor (cu compoziție chimică definită sau nu) și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați
- Eteri aciclici și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați
2909 11 00-- Eter etilic (oxid de dietil)
2909 19-- Altele
2909 19 10--- Terţ-butil etil eter (etil-terţ-butil-eter, ETBE)
2909 19 90--- Altele
2909 20 00- Eteri ciclanici, ciclenici, cicloterpenici și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați
2909 30- Eteri aromatici și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați
2909 30 10-- Difenil eter (oxid de difenil)
-- Derivați halogenați numai cu brom
2909 30 31--- Pentabromdifenil eter; 1,2,4,5-tetrabrom-3,6-bis (pentabromfenoxi)benzen
2909 30 35--- 1,2-Bis(2,4,6-tribromfenoxi)etan, pentru producerea acrilo-nitril-butadien-stiren (ABS)
2909 30 38--- Altele
2909 30 90-- Altele
- Eteri-alcooli și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați
2909 41 00-- 2,2′-Oxidietanol (dietilenglicol)
2909 43 00-- Eteri monobutilici de etilen glicol sau de dietilen glicol
2909 44 00-- Alți eteri monoalchilici de etilen glicol sau de dietilen glicol
2909 49-- Altele
2909 49 11--- 2-(2-cloretoxi)etanol
2909 49 80--- Altele
2909 50 00- Eteri-fenoli, eteri-alcooli-fenoli și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați
2909 60 00- Peroxizi ai alcoolilor, peroxizi ai eterilor, peroxizi ai cetonelor și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați
2910 Epoxizi, epoxi-alcooli, epoxi-fenoli și epoxi-eteri cu trei atomi în ciclu și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați
2910 10 00- Oxiran (oxid de etilenă)
2910 20 00- Metiloxiran (oxid de propilenă)
2910 30 00- 1-Clor-2,3-epoxipropan (epiclorhidrină)
2910 40 00- Dieldrin (ISO, DCI)
2910 90 00- Altele
2911 00 00 Acetali și semiacetali, care conțin chiar alte funcții oxigenate, și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați
V. COMPUȘI CU FUNCȚIE ALDEHIDĂ
2912 Aldehide, chiar conținând alte funcții oxigenate; polimeri ciclici ai aldehidelor; paraformaldehidă
- Aldehide aciclice fără alte funcții oxigenate
2912 11 00-- Metanal (formaldehidă)
2912 12 00-- Etanal (acetaldehidă)
2912 19 00-- Altele
- Aldehide ciclice fără alte funcții oxigenate
2912 21 00-- Benzaldehidă (aldehidă benzoică)
2912 29 00-- Altele
- Aldehide-alcooli, aldehide-eteri, aldehide-fenoli și aldehide care conțin alte funcții oxigenate
2912 41 00-- Vanilina (metilprotocatechualdehida sau 4-hidroxi-3-metoxibenzaldehida)
2912 42 00-- Etilvanilina (etil protocatechualdehida sau 3-etoxi-4-hidroxibenzaldehidă)
2912 49 00-- Altele
2912 50 00- Polimeri ciclici ai aldehidelor
2912 60 00- Paraformaldehidă
2913 00 00 Derivați halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați ai produselor de la poziția 2912
VI. COMPUȘI CU FUNCȚIE CETONĂ SAU CU FUNCȚIE CHINONĂ
2914 Cetone și chinone, chiar conținând alte funcții oxigenate, și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați
- Cetone aciclice fără alte funcții oxigenate
2914 11 00-- Acetonă
2914 12 00-- Butanonă (metiletilcetonă)
2914 13 00-- 4-Metilpentan-2-onă (metilizobutilcetonă)
2914 19-- Altele
2914 19 10--- 5-Metilhexan-2-onă
2914 19 90--- Altele
- Cetone ciclanice, ciclenice sau cicloterpenice fără alte funcții oxigenate
2914 22 00-- Ciclohexanonă și metilciclohexanone
2914 23 00-- Ionone metilionone
2914 29 00-- Altele
- Cetone aromatice fără alte funcții oxigenate
2914 31 00-- Fenilacetonă (fenilpropan-2-onă)
2914 39 00-- Altele
2914 40- Cetone-alcooli și cetone-aldehide
2914 40 10-- 4-Hidroxi-4-metilpentan-2-onă (diacetonă alcool)
2914 40 90-- Altele
2914 50 00- Cetone-fenoli și cetone care conțin alte funcții oxigenate
- Chinone
2914 61 00-- Antrachinonă
2914 69-- Altele
2914 69 10--- 1,4-Naftachinonă
2914 69 90--- Altele
2914 70 00- Derivați halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați
VII. ACIZI CARBOXILICI, ANHIDRIDELE, HALOGENURILE, PEROXIZII ȘI PEROXIACIZII LOR; DERIVAȚII LOR HALOGENAȚI, SULFONAȚI, NITRAȚI SAU NITROZAȚI
2915 Acizi monocarboxilici aciclici saturați și anhidridele, halogenurile, peroxizii și peroxiacizii lor; derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați
- Acid formic, sărurile și esterii lui
2915 11 00-- Acid formic
2915 12 00-- Sărurile acidului formic
2915 13 00-- Esterii acidului formic
- Acid acetic și sărurile lui; anhidridă acetică
2915 21 00-- Acid acetic
2915 24 00-- Anhidridă acetică
2915 29 00-- Altele
- Esteri ai acidului acetic
2915 31 00-- Acetat de etil
2915 32 00-- Acetat de vinil
2915 33 00-- Acetat de n-butil
2915 36 00-- Dinoseb (ISO) acetat
2915 39 00-- Altele
2915 40 00- Acizi mono-, di- sau tricloracetici, sărurile și esterii lor
2915 50 00- Acid propionic, sărurile și esterii lui
2915 60- Acizi butanoici, acizi pentanoici, sărurile și esterii lor
-- Acizi butanoici, sărurile și esterii lor
2915 60 11--- 1-Izopropil-2,2-dimetiltrimetilen diisobutirat
2915 60 19--- Altele
2915 60 90-- Acizi pentanoici, sărurile și esterii lor
2915 70- Acid palmitic, acid stearic, sărurile și esterii lor
2915 70 40-- Acid palmitic, sărurile și esterii lui
2915 70 50-- Acid stearic, sărurile și esterii lui
2915 90- Altele
2915 90 30-- Acid lauric, sărurile și esterii lui
2915 90 70-- Altele
2916 Acizi monocarboxilici aciclici nesaturați și acizi monocarboxilici ciclici, anhidridele, halogenurile, peroxizii și peroxiacizii lor; derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați
- Acizi monocarboxilici aciclici nesaturați, anhidridele, halogenurile, peroxizii, peroxiacizii și derivații lor
2916 11 00-- Acid acrilic și sărurile lui
2916 12 00-- Esterii acidului acrilic
2916 13 00-- Acid metacrilic și sărurile lui
2916 14 00-- Esterii acidului metacrilic
2916 15 00-- Acizi oleic, linoleic sau linolenic, sărurile și esterii lor
2916 16 00-- Binapacril (ISO)
2916 19-- Altele
2916 19 10--- Acizi undecenoici, sărurile și esterii lor
2916 19 40--- Acid crotonic
2916 19 95--- Altele
2916 20 00- Acizi monocarboxilici ciclanici, ciclenici sau cicloterpenici, anhidridele, halogenurile, peroxizii, peroxiacizii și derivații lor
- Acizi monocarboxilici aromatici, anhidridele, halogenurile, peroxizii, peroxiacizii și derivații lor
2916 31 00-- Acid benzoic, sărurile și esterii lui
2916 32 00-- Peroxid de benzoil și clorură de benzoil
2916 34 00-- Acid fenilacetic și sărurile sale
2916 39-- Altele
2916 39 10--- Esteri ai acidului fenilacetic
2916 39 90--- Altele
2917 Acizi policarboxilici, anhidridele, halogenurile, peroxizii și peroxiacizii lor; derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați
- Acizi policarboxilici aciclici, anhidridele, halogenurile, peroxizii, peroxiacizii și derivații lor
2917 11 00-- Acid oxalic, sărurile și esterii lui
2917 12 00-- Acid adipic, sărurile și esterii lui
2917 13-- Acid azelaic, acid sebacic, sărurile și esterii lor
2917 13 10--- Acid sebacic
2917 13 90--- Altele
2917 14 00-- Anhidridă maleică
2917 19-- Altele
2917 19 10--- Acid malonic, sărurile și esterii săi
2917 19 20--- Acid etan-1,2-dicarboxilic sau acid butandioic (acid succinic) cu un conținut de carbon din biomasă  de 100 % în masă
2917 19 80--- Altele
2917 20 00- Acizi policarboxilici ciclanici, ciclenici sau cicloterpenici, anhidridele, halogenurile, peroxizii, peroxiacizii și derivații lor
- Acizi policarboxilici aromatici, anhidridele, halogenurile, peroxizii, peroxiacizii și derivații lor
2917 32 00-- Ortoftalații de dioctil
2917 33 00-- Ortoftalații de dinonil sau de didecil
2917 34 00-- Alți esteri ai acidului ortoftalic
2917 35 00-- Anhidridă ftalică
2917 36 00-- Acid tereftalic și sărurile lui
2917 37 00-- Tereftalat de dimetil
2917 39-- Altele
2917 39 20--- Ester sau anhidridă ale acidului tetrabromftalic; acid benzen-1,2,4-tricarboxilic; isoftaloil diclorură care conține în greutate maximum 0,8 % tereftaloil diclorură; acid naftalen-1,4,5,8-tetracarboxilic; anhidridă tetraclorftalică; 3,5-bis(metoxicarbonil) benzensulfonat de sodiu
2917 39 95--- Altele
2918 Acizi carboxilici cu funcții oxigenate suplimentare și anhidridele, halogenurile, peroxizii și peroxiacizii lor; derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați
- Acizi carboxilici cu funcție alcool, dar fără altă funcție oxigenată, anhidridele, halogenurile, peroxizii, peroxiacizii și derivații lor
2918 11 00-- Acid lactic, sărurile și esterii lui
2918 12 00-- Acid tartric
2918 13 00-- Sărurile și esterii acidului tartric
2918 14 00-- Acid citric
2918 15 00-- Sărurile și esterii acidului citric
2918 16 00-- Acid gluconic, sărurile și esterii lui
2918 18 00-- Clorbenzilat (ISO)
2918 19-- Altele
2918 19 30--- Acid colic, acid 3-α,12-α-dihidroxi-5-β-colan-24-oic (acid dezoxicolic), sărurile și esterii lor
2918 19 40--- Acid 2,2-bis(hidroximetil)propionic
2918 19 50--- Acid 2,2-difenil-2-hidroxiacetic (acid benzilic)
2918 19 98--- Altele
- Acizi carboxilici cu funcție fenolică, dar fără alte funcții oxigenate, anhidridele, halogenurile, peroxizii, peroxiacizii și derivații lor
2918 21 00-- Acid salicilic și sărurile lui
2918 22 00-- Acid o-acetilsalicilic, sărurile și esterii lui
2918 23 00-- Alți esteri ai acidului salicilic și sărurile lor
2918 29 00-- Altele
2918 30 00- Acizi carboxilici cu funcție aldehidă sau cetonă, dar fără alte funcții oxigenate, anhidridele, halogenurile, peroxizii, peroxiacizii și derivații lor
- Altele
2918 91 00-- 2,4,5-T (ISO) (acid 2,4,5-triclorfenoxiacetic), sărurile și esterii lui
2918 99-- Altele
2918 99 40--- Acid 2,6-dimetoxibenzoic; dicamba (ISO); fenoxiacetat de sodiu
2918 99 90--- Altele
VIII. ESTERII ACIZILOR ANORGANICI AI NEMETALELOR ȘI SĂRURILE LOR, DERIVAȚII LOR HALOGENAȚI, SULFONAȚI, NITRAȚI SAU NITROZAȚI
2919 Esteri fosforici și sărurile lor, inclusiv lactofosfați; derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați
2919 10 00- Tris(2,3-dibromopropil) fosfat
2919 90 00- Altele
2920 Esterii altor acizi anorganici ai nemetalelor (cu excepția esterilor acizilor halogenhidrici) și sărurile lor; derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați
- Esterii tiofosforici (fosfortioații) și sărurile lor; derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați
2920 11 00-- Paration (ISO) și paration metil (ISO) (metil-paration)
2920 19 00-- Altele
2920 90- Altele
2920 90 10-- Esteri sulfurici și esteri carbonici; sărurile lor și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați, nitrozați
2920 90 20-- Fosfonat de dimetil (fosfit de dimetil)
2920 90 30-- Fosfit de trimetil (trimetoxifosfină)
2920 90 40-- Fosfit de trietil
2920 90 50-- Fosfonat de dietil (fosfit acid de dietil) (fosfit de dietil)
2920 90 85-- Altele
IX. COMPUȘI CU FUNCȚII AZOTATE
2921 Compuși cu funcție aminică
- Monoamine aciclice și derivații lor; sărurile acestor produse
2921 11 00-- Mono-, di- sau trimetilamină și sărurile lor
2921 19-- Altele
2921 19 40--- 1,1,3,3-Tetrametilbutilamină
2921 19 50--- Dietilamina și sărurile ei
2921 19 60--- Clorhidrat de clorură de 2-(N,N-dietilamino)etil, clorhidrat de clorură de 2-(N,N-diizopropilamino)etil, și clorhidrat de clorură de 2-(N,N-dimetilamino)etil
2921 19 99--- Altele
- Poliamine aciclice și derivații lor; sărurile acestor produse
2921 21 00-- Etilendiamină și sărurile ei
2921 22 00-- Hexametilendiamină și sărurile ei
2921 29 00-- Altele
2921 30- Monoamine și poliamine ciclanice, ciclenice sau cicloterpenice și derivații lor; sărurile acestor produse
2921 30 10-- Ciclohexilamină, ciclohexildimetilamina și sărurile lor
2921 30 91-- Ciclohex-1,3-ilendiamina (1,3-diaminociclohexan)
2921 30 99-- Altele
- Monoamine aromatice și derivații lor; sărurile acestor produse
2921 41 00-- Anilina și sărurile ei
2921 42 00-- Derivați ai anilinei și sărurile acestor produse
2921 43 00-- Toluidine și derivații lor; sărurile acestor produse
2921 44 00-- Difenilamina și derivații ei; sărurile acestor produse
2921 45 00-- 1-Naftilamină (alfa-naftilamină), 2-naftilamină (beta-naftilamină) și derivații lor; sărurile acestor produse
2921 46 00-- Amfetamina (DCI), benzfetamina (DCI), dexamfetamina (DCI), etilamfetamina (DCI), fencamfamina (DCI), lefetamina (DCI), levamfetamina (DCI), mefenorex (DCI) și fentermina (DCI); sărurile acestor produse
2921 49 00-- Altele
- Poliamine aromatice și derivații lor; sărurile acestor produse
2921 51-- o-, m-, p-Fenilendiamina, diaminotolueni și derivații lor; sărurile acestor produse
--- o-, m-, p-Fenilendiamina, diaminotolueni și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați, nitrozați; sărurile acestor produse
2921 51 11---- m-Fenilendiamină, de o puritate de minimum 99 % în greutate și care conține: - maximum 1 % în greutate apă; - maximum 200 mg/kg o-fenilendiamină; și - maximum 450 mg/kg p-fenilendiamină
2921 51 19---- Altele
2921 51 90--- Altele
2921 59-- Altele
2921 59 50--- m-Fenilenbis(metilamină); 2,2′-diclor-4,4′-metilendianilină; 4,4′-bi-o-toluidină; 1,8-naftilendiamină
2921 59 90--- Altele
2922 Amino compuși cu funcții oxigenate
- Amino-alcooli, alții decât cei care conțin mai mult de un tip de funcție oxigenată, eterii și esterii lor; sărurile acestor produse
2922 11 00-- Monoetanolamina și sărurile ei
2922 12 00-- Dietanolamina și sărurile ei
2922 13-- Trietanolamina și sărurile ei
2922 13 10--- Trietanolamină
2922 13 90--- Sărurile trietanolaminei
2922 14 00-- Dextropropoxifen (DCI) și sărurile lui
2922 19-- Altele
2922 19 10--- N-etildietanolamină
2922 19 20--- 2,2′-Metiliminodietanol (N-metildietanolamina)
2922 19 30--- 2-(N,N-diizopropilamino)etanol
2922 19 85--- Altele
- Amino-naftoli și alți amino-fenoli, alții decât cei care conțin mai mult de un tip de funcție oxigenată, eterii și esterii lor; sărurile acestor produse
2922 21 00-- Acizi aminonaftolsulfonici și sărurile lor
2922 29 00-- Altele
- Amino-aldehide, amino-cetone și amino-chinone, altele decât cele cu funcții oxigenate diferite; sărurile acestor produse
2922 31 00-- Amfepramona (DCI), metadona (DCI) și normetadona (DCI); sărurile acestor produse
2922 39 00-- Altele
- Amino-acizi, alții decât cei care conțin mai mult de un tip de funcție oxigenată și esterii lor; sărurile acestor produse
2922 41 00-- Lizina și esterii ei; sărurile acestor produse
2922 42 00-- Acid glutamic și sărurile lui
2922 43 00-- Acid antranilic și sărurile lui
2922 44 00-- Tilidina (DCI) și sărurile ei
2922 49-- Altele
2922 49 20--- beta-Alanină
2922 49 85--- Altele
2922 50 00- Amino-alcooli-fenoli; amino-acizi-fenoli și alți amino-compuși cu funcții oxigenate
2923 Săruri și hidroxizi de amoniu cuaternari; lecitine și alte fosfoaminolipide, cu compoziție chimică definită sau nu
2923 10 00- Colina și sărurile ei
2923 20 00- Lecitine și alte fosfoaminolipide
2923 90 00- Altele
2924 Compuși cu funcție carboxiamidă; compuși cu funcție amidă ai acidului carbonic
- Amide (inclusiv carbamații) aciclice și derivații lor; sărurile acestor produse
2924 11 00-- Meprobamat (DCI)
2924 12 00-- Fluoracetamid (ISO), monocrotofos (ISO) și fosfamidon (ISO)
2924 19 00-- Altele
- Amide (inclusiv carbamații) ciclice și derivații lor; sărurile acestor produse
2924 21 00-- Ureine și derivații lor; sărurile acestor produse
2924 23 00-- Acid 2-acetamidobenzoic (acid N-acetilantranilic) și sărurile lui
2924 24 00-- Etinamat (DCI)
2924 29-- Altele
2924 29 10--- Lidocaină (DCI)
2924 29 98--- Altele
2925 Compuși cu funcție carboximidă (inclusiv zaharină și sărurile ei) și compuși cu funcție imină
- Imide și derivații lor; sărurile acestor produse
2925 11 00-- Zaharină și sărurile ei
2925 12 00-- Glutetimid (DCI)
2925 19-- Altele
2925 19 20--- 3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-Octabrom-N,N′-etilen-diftalimidă; N,N′-etilenbis(4,5-dibromhexahidro-3,6-metanftalmidă)
2925 19 95--- Altele
- Imine și derivații lor; sărurile acestor produse
2925 21 00-- Clordimeform (ISO)
2925 29 00-- Altele
2926 Compuși cu funcție nitril
2926 10 00- Acrilonitril
2926 20 00- 1-Cianoguanidină (diciandiamida)
2926 30 00- Fenproporex (DCI) și sărurile lui; metadona (DCI) intermediar (4-ciano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutan)
2926 90- Altele
2926 90 20-- Izoftalonitril
2926 90 95-- Altele
2927 00 00 Compuși diazoici, azoici sau azoxici
2928 00 Derivați organici ai hidrazinei sau ai hidroxilaminei
2928 00 10- N,N-bis(2-metoxietil)hidroxilamină
2928 00 90- Altele
2929 Compuși cu alte funcții azotate
2929 10 00- Izocianați
2929 90 00- Altele
X. COMPUȘI ORGANO-ANORGANICI, COMPUȘI HETEROCICLICI, ACIZI NUCLEICI ȘI SĂRURILE LOR, SULFONAMIDE
2930 Tiocompuși organici
2930 20 00- Tiocarbamați și ditiocarbamați
2930 30 00- Mono-, di-sau tetrasulfuri de tiouram
2930 40- Metionină
2930 40 10-- Metionină (DCI)
2930 40 90-- Altele
2930 50 00- Captafol (ISO) și metamidofos (ISO)
2930 90- Altele
2930 90 13-- Cisteină și cistină
2930 90 16-- Derivați de cisteină și cistină
2930 90 20-- Tiodiglicol (DCI) (2,2′-tiodietanol)
2930 90 30-- Acid DL-2-hidroxi-4-(metiltio) butiric
2930 90 40-- 2,2′-tiodietil-bis[3-(3,5-di-terț-butil-4-hidroxifenil)propionat]
2930 90 50-- Amestec de izomeri 4-metil-2,6-bis(metiltio)-m-fenilendiamină și 2-metil-4,6-bis (metiltio)-m-fenilendiamină
2930 90 60-- 2-(N,N-dietilamino)etantiol
2930 90 99-- Altele
2931 Alți compuși organo-anorganici
2931 10 00- Tetrametil de plumb și tetraetil de plumb
2931 20 00- Compuși tributilstanici
2931 90- Altele
2931 90 10-- Metilfosfonat de dimetil
2931 90 20-- Difluorură de metilfosfonoil (difluorură metilfosfonică)
2931 90 30-- Diclorură de metilfosfonoil (diclorură metilfosfonică)
2931 90 40-- (5-etil-2-metil-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonat; bis[(5-etil-2-metil-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-il)metil] metilfosfonat; 2,4,6-tripropil-1,3,5,2,4,6-trioxatrifosfinan 2,4,6-trioxid; dimetil propilfosfonat; dietil etilfosfonat; 3-(trihidroxisilil)propil metilfosfonat de sodiu; amestecuri conținând în principal acid metilfosfonic și (aminoiminometil)uree (în raport de 50:50)
2931 90 50-- Acid etidronic (INN) (acid 1-hidroxietan-1,1-difosfonic) și sărurile sale
2931 90 60-- (Nitrilotrimetandiil)tris(acid fosfonic), {etan-1,2-diilbis[nitrilobis(metilen)]}tetrakis(acid fosfonic), acid[(bis{2-[bis(fosfonometil)amino]etil}amino)metil]fosfonic, {hexan-1,6-diilbis[nitrilobis(metilen)]}tetrakis(acid fosfonic), {[(2-hidroxietil)imino]bis(metilen)}bis(acid fosfonic), și acid[(bis{6-[bis(fosfonometil)amino]hexil}amino)metil]fosfonic; sărurile acestor produse
2931 90 80-- Altele
2932 Compuși heterociclici care conțin ca heteroatom(i) numai oxigen
- Compuși care conțin în moleculă un ciclu furan necondensat (hidrogenat sau nu)
2932 11 00-- Tetrahidrofuran
2932 12 00-- 2-Furaldehidă (furfuraldehidă, furfural)
2932 13 00-- Alcool furfurilic și alcool tetrahidrofurfurilic
2932 19 00-- Altele
2932 20- Lactone
2932 20 10-- Fenolftaleină; acid 1-hidroxi-4-[1-(4-hidroxi-3-metoxicarbonil-1-naftil)-3-oxo-1H,3H-benzo[de]izocromen-1-il]-6-octadeciloxi-2-naftoic; 3′-clor-6′-ciclohexilaminospiro[izobenzofuran-1(3H),9′-xanten]-3-onă; 6′-(N-etil-p-toluidino)-2′-metilspiro[izobenzofuran-1(3H),9′-xanten]-3-onă; 6-docosiloxi-1-hidroxi-4-[1-(4-hidroxi-3-metil-1-fenantril)-3-oxo-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-il]naftalen-2-carboxilat de metil
2932 20 20-- gamma-Butirlactonă
2932 20 90-- Altele
- Altele
2932 91 00-- Izosafrol
2932 92 00-- 1-(1,3-Benzodioxal-5-il)propan-2-onă
2932 93 00-- Piperonal
2932 94 00-- Safrol
2932 95 00-- Tetrahidroxocanabinoli (toți izomerii)
2932 99 00-- Altele
2933 Compuși heterociclici cu heteroatom(i) de azot în exclusivitate
- Compuși a căror structură conține un ciclu pirazol necondensat (hidrogenat sau nu)
2933 11-- Fenazonă (antipirină) și derivații ei
2933 11 10--- Propifenazonă (DCI)
2933 11 90--- Altele
2933 19-- Altele
2933 19 10--- Fenilbutazonă (DCI)
2933 19 90--- Altele
- Compuși a căror structură conține un ciclu imidazol necondensat (hidrogenat sau nu)
2933 21 00-- Hidantoină și derivații ei
2933 29-- Altele
2933 29 10--- Clorhidrat de nafazolină (DCIM) și nitrat de nafazolină (DCIM); fentolamină (DCI); clorhidrat de tolazolină (DCIM)
2933 29 90--- Altele
- Compuși a căror structură conține un ciclu piridină necondensat (hidrogenat sau nu)
2933 31 00-- Piridină și sărurile ei
2933 32 00-- Piperidină și sărurile ei
2933 33 00-- Alfentanil (DCI), anileridină (DCI), benzitramidă (DCI), bromazepam (DCI), cetobemidonă (DCI), difenoxină (DCI), difenoxilat (DCI), dipipanona (DCI), fentanil (DCI), metilfenidat (DCI), pentazocină (DCI), petidină (DCI), petidină (DCI) intermediar A, fenciclidină (DCI) (PCP), fenoperidină (DCI), pipradrol (DCI), piritramidă (DCI), propiram (DCI) și trimeperidină (DCI); sărurile acestor produse
2933 39-- Altele
2933 39 10--- Iproniazidă (DCI); clorhidrat de cetobemidonă (DCIM); bromură de piridostigmină (DCI)
2933 39 20--- 2,3,5,6-Tetraclorpiridină
2933 39 25--- Acid 3,6-diclorpiridin-2-carboxilic
2933 39 35--- 3,6-Diclorpiridin-2-carboxilat de 2-hidroxietilamoniu
2933 39 40--- 2-Butoxietil (3,5,6-triclor-2-piridiloxi)acetat
2933 39 45--- 3,5-Diclor-2,4,6-trifluorpiridină
2933 39 50--- Ester metilic de fluoroxipir (ISO)
2933 39 55--- 4-Metilpiridină
2933 39 99--- Altele
- Compuși a căror structură conține un ciclu chinoleină sau izochinoleină (hidrogenate sau nu), fără alte condensări
2933 41 00-- Levorfanol (DCI) și sărurile lui
2933 49-- Altele
2933 49 10--- Derivati halogenați ai chinoleinei; derivați ai acizilor chinolein-carboxilici
2933 49 30--- Dextrometorfan (DCI) și sărurile lui
2933 49 90--- Altele
- Compuși a căror structură conține un ciclu pirimidină (hidrogenată sau nu) sau piperazină
2933 52 00-- Maloniluree (acid barbituric) și sărurile ei
2933 53-- Alobarbital (DCI), amobarbital (DCI), barbital (DCI), butalbital (DCI), butobarbital, ciclobarbital (DCI), metilfenobarbital (DCI), pentobarbital (DCI), fenobarbital (DCI), secbutabarbital (DCI), secobarbital (DCI) și vinilbital (DCI); sărurile acestor produse
2933 53 10--- Fenobarbital (DCI), barbital (DCI) și sărurile lor
2933 53 90--- Altele
2933 54 00-- Alte derivate de maloniluree (acid barbituric); sărurile acestor produse
2933 55 00-- Loprazolam (DCI), meclocualonă (DCI), metacualonă (DCI) și zipeprol; sărurile acestor produse
2933 59-- Altele
2933 59 10--- Diazinon (ISO)
2933 59 20--- 1,4-Diazabiciclo[2.2.2]octan (trietilendiamină)
2933 59 95--- Altele
- Compuși a căror structură conține un ciclu triazină necondensat (hidrogenat sau nu)
2933 61 00-- Melamină
2933 69-- Altele
2933 69 10--- Atrazină (ISO); propazină (ISO); simazină (ISO); hexahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazină (hexogen, trimetilentrinitramină)
2933 69 40--- Metenamină (DCI) (hexametilentetramină); 2,6-di-terț-butil-4-[4,6-bis(octiltio)-1,3,5-triazin-2-il-amino]fenol
2933 69 80--- Altele
- Lactame
2933 71 00-- 6-Hexanlactamă (epsilon-caprolactamă)
2933 72 00-- Clobazam (DCI) și metiprilonă (DCI)
2933 79 00-- Alte lactame
- Altele
2933 91-- Alprazolam (DCI), camazepam (DCI), clordiazepoxid (DCI), clonazepam (DCI), clorazepat, delorazepam (DCI), diazepam (DCI), estazolam (DCI); fludiazepam (DCI), flunitrazepam (DCI), flurazepam (DCI), halazepam (DCI), loflazepat de etil (DCI), lorazepam(DCI), lormetazepam (DCI), mazindol (DCI), medazepam (DCI), midazolam (DCI), nimetazepam (DCI), nitrazepam (DCI), nordazepam (DCI), oxazepam (DCI), pinazepam (DCI), prazepam (DCI), pirovaleronă (DCI), temazepam (DCI), tetrazepam (DCI) și triazolam (DCI); sărurile acestor produse
2933 91 10--- Clordiazepoxid (DCI)
2933 91 90--- Altele
2933 99-- Altele
2933 99 20--- Indol, 3-metilindol (scatol), 6-alil-6,7-dihidro-5H-dibenzo[c,e]azepină (azapetină), fenindamină (DCI) și sărurile lor, clorhidrat de imipramină (DCIM)
2933 99 50--- 2,4-Di-terț-butil-6-(5-clorbenzotriazol-2-il) fenol
2933 99 80--- Altele
2934 Acizi nucleici și sărurile lor, cu compoziție chimica definită sau nu, alți compuși heterociclici
2934 10 00- Compuși a căror structură conține un ciclu tiazol (hidrogenat sau nu) necondensat
2934 20- Compuși a căror structură conține cicluri benzotiazol (hidrogenate sau nu), fără alte condensări
2934 20 20-- Disulfură de di(benzotiazol-2-il); benzotiazol-2-tiol (mercaptobenzotiazol) și sărurile lui
2934 20 80-- Altele
2934 30- Compuși a căror structură conține cicluri fenotiazină (hidrogenate sau nu), fără alte condensări
2934 30 10-- Tietilperazină (DCI); tioridazină (DCI) și sărurile ei
2934 30 90-- Altele
- Altele
2934 91 00-- Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazepam (DCI), cloxazolam (DCI), dextromoramidă (DCI), haloxazolam (DCI), ketazolam (DCI), mesocarb (DCI), oxazolam (DCI), pemolină (DCI), fendimetrazina (DCI), fenmetrazină (DCI) și sufentanil (DCI); sărurile acestor produse
2934 99-- Altele
2934 99 60--- Clorprotixen (DCI); tenalidină (DCI), tartrații și maleații ei; furazolidon (DCI); acid 7-aminocefalosporanic; săruri și esteri ai acidului (6R,7R)-3-acetoximetil-7-[(R)-2-formiloxi-2-fenilacetamido]-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-enă-2-carboxilic; bromură de 1-[2-(1,3-dioxan-2-il)etil]-2-metilpiridină
2934 99 90--- Altele
2935 00 Sulfonamide
2935 00 30- 3-{1-[7-(hexadecilsulfonilamino)-1H-indol-3-il]-3-oxo-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-il]-N,N-dimetil-1H-indol-7-sulfonamidă; metosulam (ISO)
2935 00 90- Altele
XI. PROVITAMINE, VITAMINE ȘI HORMONI
2936 Provitamine și vitamine, naturale sau obținute prin sinteză (inclusiv concentratele naturale), precum și derivații lor utilizați în principal ca vitamine, amestecați sau nu între ei, chiar în diferite soluții
- Vitamine și derivații lor, neamestecate
2936 21 00-- Vitaminele A și derivații lor
2936 22 00-- Vitamina B1 și derivații ei
2936 23 00-- Vitamina B2 și derivații ei
2936 24 00-- Acidul D- sau DL-pantotenic (vitamina B3 sau vitamina B5) și derivații lor
2936 25 00-- Vitamina B6 și derivații ei
2936 26 00-- Vitamina B12 și derivații ei
2936 27 00-- Vitamina C și derivații ei
2936 28 00-- Vitamina E și derivații ei
2936 29 00-- Alte vitamine și derivații lor
2936 90 00- Altele, inclusiv concentrate naturale
2937 Hormoni, prostaglandine, tromboxani și leucotriene, naturali sau reproduși prin sinteză; derivații și analogii lor structurali, inclusiv polipeptidele cu catena modificată, utilizați în principal ca hormoni
- Hormoni polipeptidici, hormoni proteici și hormoni glicoproteici, derivații și analogii lor structurali
2937 11 00-- Somatotropina, derivații și analogii ei structurali
2937 12 00-- Insulină și sărurile ei
2937 19 00-- Altele
- Hormoni steroizi, derivații și analogii lor structurali
2937 21 00-- Cortizon, hidrocortizon, prednison (dehidrocortizon) și prednisolon (dehidrohidrocortizon)
2937 22 00-- Derivați halogenați ai hormonilor corticosteroizi
2937 23 00-- Estrogeni și progestogeni
2937 29 00-- Altele
2937 50 00- Prostaglandine, tromboxani și leucotriene, derivații și analogii lor structurali
2937 90 00- Altele
XII. GLICOZIDE ȘI ALCALOIZI VEGETALI, NATURALI SAU REPRODUȘI PRIN SINTEZĂ; SĂRURILE, ETERII, ESTERII LOR ȘI ALȚI DERIVAȚI
2938 Glicozide, naturale sau reproduse prin sinteză, sărurile, eterii, esterii lor și alți derivați
2938 10 00- Rutozida (rutina) și derivații ei
2938 90- Altele
2938 90 10-- Glicozidele digitalelor
2938 90 30-- Acid glicirizic și glicirizați
2938 90 90-- Altele
2939 Alcaloizi vegetali, naturali sau reproduși prin sinteză, sărurile, eterii, esterii lor și alți derivați
- Alcalozii opiului și derivatii lor; sărurile acestor produse
2939 11 00-- Concentrat din tulpini de mac; buprenorfina (DCI), codeina, dihidrocodeina (DCI), etilmorfina, etorfina (DCI), heroina, hidrocodona (DCI), hidromorfona (DCI), morfina, nicomorfina (DCI), oxicodona (DCI), oximorfona (DCI), folcodina (DCI), tebacona (DCI) și tebaina; sărurile acestor produse
2939 19 00-- Altele
2939 20 00- Alcaloizii arborelui de chinină și derivații lor; sărurile acestor produse
2939 30 00- Cafeina și sărurile ei
- Efedrinele și sărurile lor
2939 41 00-- Efedrina și sărurile ei
2939 42 00-- Pseudoefedrină (DCI) și sărurile ei
2939 43 00-- Catina (DCI) și sărurile ei
2939 44 00-- Norefedrină și sărurile ei
2939 49 00-- Altele
- Teofilină și aminofilină (teofilin-etilendiamină) și derivații lor; sărurile acestor produse
2939 51 00-- Fenetilina (DCI) și sărurile ei
2939 59 00-- Altele
- Alcaloizii cornului de secară și derivații lor; sărurile acestor produse
2939 61 00-- Ergometrină (DCI) și sărurile ei
2939 62 00-- Ergotamină (DCI) și sărurile ei
2939 63 00-- Acidul lisergic și sărurile lui
2939 69 00-- Altele
- Altele
2939 91 00-- Cocaină, ecgonină, levometamfetamină, metamfetamină (DCI), racemat de metamfetamină; sărurile, esterii și alți derivați ai acestor produse
2939 99 00-- Altele
XIII. ALȚI COMPUȘI ORGANICI
2940 00 00 Zaharuri chimic pure, cu excepția zaharozei, a lactozei, a maltozei, a glucozei și a fructozei (levuloză); eteri, acetali și esteri ai zaharurilor și sărurile lor, altele decât produsele de la pozițiile 2937, 2938 și 2939
2941 Antibiotice
2941 10 00- Penicilinele și derivații lor cu structură de acid penicilanic; sărurile acestor produse
2941 20- Streptomicinele și derivații lor; sărurile acestor produse
2941 20 30-- Dihidrostreptomicină, săruri, esteri și hidrați ai acesteia
2941 20 80-- Altele
2941 30 00- Tetraciclinele și derivații lor; sărurile acestor produse
2941 40 00- Cloramfenicol și derivații lui; sărurile acestor produse
2941 50 00- Eritromicină și derivații ei; sărurile acestor produse
2941 90 00- Altele
2942 00 00 Alți compuși organici