GönderenKonu: ГЛАВА 90 РАЗДЕЛ XVIII  (Okunma sayısı 321 defa)

idareci

  • Site Yöneticisi
  • İleti: 668
  • Üyelik Tarihi:
ГЛАВА 90 РАЗДЕЛ XVIII
Tarih : 31-03-2016 Saat : 12:51
 РАЗДЕЛ XVIII - ОПТИЧНИ, ФОТОГРАФСКИ ИЛИ КИНЕМАТОГРАФСКИ, ИЗМЕРИТЕЛНИ, КОНТРОЛИРАЩИ ИЛИ ПРЕЦИЗИРАЩИ ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ; МЕДИКО-ХИРУРГИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ; ЧАСОВНИКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ; МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ; ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ТЕЗИ ИНСТРУМЕНТИ ИЛИ АПАРАТИ

ГЛАВА 90 - ОПТИЧНИ, ФОТОГРАФСКИ ИЛИ КИНЕМАТОГРАФСКИ, ИЗМЕРИТЕЛНИ, КОНТРОЛИРАЩИ ИЛИ ПРЕЦИЗИРАЩИ ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ; МЕДИКО-ХИРУРГИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ; ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ТЕЗИ ИНСТРУМЕНТИ ИЛИ АПАРАТИ
9001 Оптични влакна и снопове от оптични влакна; кабели от оптични влакна, различни от тези от № 8544; поляризиращи материали на листове или на плочи; лещи (включително контактните лещи), призми, огледала и други оптични елементи от всякакви материали, немонтирани, различни от тези от оптически необработено стъкло
9001 10- Оптични влакна, снопове и кабели, от оптични влакна
9001 10 10-- Кабели, проводници на образ
9001 10 90-- Други
9001 20 00- Поляризиращи материали на листове или на плочи
9001 30 00- Контактни лещи
9001 40- Стъкла за очила от стъкло
9001 40 20-- Некоригиращи
-- Коригиращи
--- Напълно обработени от двете страни
9001 40 41---- Еднофокусни
9001 40 49---- Други
9001 40 80--- Други
9001 50- Стъкла за очила от други материали
9001 50 20-- Некоригиращи
-- Коригиращи
--- Напълно обработени от двете страни
9001 50 41---- Еднофокусни
9001 50 49---- Други
9001 50 80--- Други
9001 90 00- Други
9002 Лещи, призми, огледала и други оптични елементи от всякакви материали, монтирани, за инструменти или апарати, различни от същите тези артикули, от оптически необработено стъкло
- Обективи
9002 11 00-- За снимачни апарати, за прожектори или за фотографски или кинематографски апарати за увеличаване или намаляване
9002 19 00-- Други
9002 20 00- Филтри
9002 90 00- Други
9003 Рамки за очила или подобни артикули и техните части
- Рамки
9003 11 00-- От пластмаси
9003 19 00-- От други материали
9003 90 00- Части
9004 Очила (коригиращи, защитни или други) и подобни артикули
9004 10- Слънчеви очила
9004 10 10-- С оптически обработени стъкла
-- Други
9004 10 91--- Със стъкла от пластмаси
9004 10 99--- Други
9004 90- Други
9004 90 10-- Със стъкла от пластмаси
9004 90 90-- Други
9005 Бинокли, далекогледи, астрономически далекогледи, оптични телескопи и техните корпуси; други инструменти за астрономия и техните корпуси, с изключение на апаратите за радиоастрономия
9005 10 00- Бинокли
9005 80 00- Други инструменти
9005 90 00- Части и принадлежности (включително корпусите)
9006 Фотоапарати; апарати и устройства, включително лампите за светкавици във фотографията, с изключение на газоразрядните лампи от № 8539
9006 10 00- Фотоапарати от видовете, използвани за изработване на отпечатващи клишета или цилиндри
9006 30 00- Фотоапарати, специално предназначени за подводна или въздушна фотография, за медицински преглед на вътрешни органи или за лабораториите по съдебна медицина или за съдебно идентифициране
9006 40 00- Фотоапарати за моментално проявяване и изготвяне на снимките
- Други фотоапарати
9006 51 00-- С визиране през обектива (SLR), за ленти на рула с широчина, непревишаваща 35 mm
9006 52 00-- Други, за ленти на рула с широчина, по-малка от 35 mm
9006 53-- Други, за ленти на рула с широчина 35 mm
9006 53 10--- Фотоапарати за еднократна употреба
9006 53 80--- Други
9006 59 00-- Други
- Апарати и устройства, включително лампите за светкавици във фотографията
9006 61 00-- Светкавици с газоразрядни лампи (наречени „електронни светкавици“)
9006 69 00-- Други
- Части и принадлежности
9006 91 00-- За фотоапарати
9006 99 00-- Други
9007 Кинокамери и кинопрожекционни апарати, дори с вградени апарати за запис или възпроизвеждане на звук
9007 10 00- Камери
9007 20 00- Прожекционни апарати
- Части и принадлежности
9007 91 00-- За камери
9007 92 00-- За прожекционни апарати
9008 Диапроектори; фотографски апарати за увеличаване или намаляване
9008 50 00- Проектори, апарати за увеличаване или намаляване
9008 90 00- Части и принадлежности
9010 Апарати и оборудване за фотолаборатории или за кинолаборатории, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава; негатоскопи; екрани за прожектиране
9010 10 00- Апарати и оборудване за автоматично проявяване на фотографски ленти, на кинематографски филми или на фотографска хартия на рула, или за автоматично копиране на проявените ленти върху рула от фотографска хартия
9010 50 00- Други апарати и оборудване за фотолаборатории или кинолаборатории; негатоскопи
9010 60 00- Екрани за прожектиране
9010 90 00- Части и принадлежности
9011 Оптични микроскопи, включително микроскопите за микрофотография, микрокинематография или микропрожекция
9011 10- Стереоскопични микроскопи
9011 10 10-- Снабдени със специално оборудване, предназначено за манипулиране и пренасяне на полупроводниковите пластини (wafers) или решетки
9011 10 90-- Други
9011 20- Други микроскопи за микрофотография, микрокинематография или микропрожекция
9011 20 10-- Микроскопи за микрофотография, снабдени със специално оборудване, предназначено за манипулиране и пренасяне на полупроводниковите пластини (wafers) или решетки
9011 20 90-- Други
9011 80 00- Други микроскопи
9011 90- Части и принадлежности
9011 90 10-- За апаратите от подпозиции 90111010 или 90112010
9011 90 90-- Други
9012 Микроскопи, различни от оптичните; дифрактографи
9012 10- Микроскопи, различни от оптичните; дифрактографи
9012 10 10-- Електронни микроскопи за микрофотография, снабдени със специално оборудване, предназначено за манипулиране и пренасяне на полупроводниковите пластини (wafers) или решетки
9012 10 90-- Други
9012 90- Части и принадлежности
9012 90 10-- За апаратите от подпозиция 90121010
9012 90 90-- Други
9013 Устройства с течни кристали, непредставляващи артикули, включени по-специално другаде; лазери, различни от лазерните диоди; други оптични апарати и инструменти, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава
9013 10 00- Оптични мерници за оръжия; перископи; окуляри за машини, апарати или инструменти от настоящата глава или от раздел ХVI
9013 20 00- Лазери, различни от лазерните диоди
9013 80- Други устройства, апарати и инструменти
-- Течнокристални индикатори
9013 80 20--- Течнокристални индикатори с активна матрица
9013 80 30--- Други
9013 80 90-- Други
9013 90- Части и принадлежности
9013 90 10-- За течнокристални индикатори (LCD)
9013 90 90-- Други
9014 Компаси, включително навигационните компаси; други инструменти и апарати за навигация
9014 10 00- Компаси, включително навигационните компаси
9014 20- Инструменти и апарати за въздушна или космическа навигация (различни от компасите)
9014 20 20-- Инерционни навигационни централи
9014 20 80-- Други
9014 80 00- Други инструменти и апарати
9014 90 00- Части и принадлежности
9015 Инструменти и апарати за геодезия, топография, земемерство, нивелиране, фотограметрия, хидрография, океанография, хидрология, метеорология или геофизика, с изключение на компасите; далекомери
9015 10- Далекомери
9015 10 10-- Електронни
9015 10 90-- Други
9015 20- Теодолити и тахиметри (тахеометри)
9015 20 10-- Електронни
9015 20 90-- Други
9015 30- Нивелири
9015 30 10-- Електронни
9015 30 90-- Други
9015 40- Инструменти и апарати за фотограметрия
9015 40 10-- Електронни
9015 40 90-- Други
9015 80- Други инструменти и апарати
-- Електронни
9015 80 11--- За метеорология, хидрология и геофизика
9015 80 19--- Други
-- Други
9015 80 91--- За геодезия, топография, земемерство, нивелиране и хидрография
9015 80 93--- За метеорология, хидрология и геофизика
9015 80 99--- Други
9015 90 00- Части и принадлежности
9016 00 Везни с чувствителност 5 cg или по-голяма, със или без теглилки
9016 00 10- Везни
9016 00 90- Части и принадлежности
9017 Инструменти за чертане, трасиране или смятане (например чертожни машини, пантографи, транспортири, чертожни комплекти, сметачни линии, дискове); ръчни инструменти за измерване на дължини (например метри, микрометри, шублери и калибри), неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава
9017 10- Чертожни маси и машини, дори автоматични
9017 10 10-- Плотери
9017 10 90-- Други
9017 20- Други инструменти за чертане, трасиране или смятане
9017 20 05-- Плотери
9017 20 10-- Други инструменти за чертане
9017 20 39-- Инструменти за трасиране
9017 20 90-- Сметачни инструменти
9017 30 00- Микрометри, шублери, калибри и шаблони
9017 80- Други инструменти
9017 80 10-- Метри и мерителни линии
9017 80 90-- Други
9017 90 00- Части и принадлежности
9018 Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението
- Електродиагностични апарати (включително апаратите за функционално изследване или за наблюдение на физиологическите параметри)
9018 11 00-- Електрокардиографи
9018 12 00-- Апарати за диагностика чрез ултразвуково сканиране (скенери)
9018 13 00-- Апарати за диагностика чрез визуализация на магнитния резонанс
9018 14 00-- Апарати за сцинтиграфия
9018 19-- Други
9018 19 10--- Апарати за синхронно наблюдение на два или повече физиологически параметри
9018 19 90--- Други
9018 20 00- Апарати с ултравиолетови или инфрачервени лъчи
- Спринцовки, игли, катетри, канюли, тръбички и подобни инструменти
9018 31-- Спринцовки, със или без игли
9018 31 10--- Пластмасови
9018 31 90--- Други
9018 32-- Тръбовидни метални игли и игли за шевове
9018 32 10--- Тръбовидни метални игли
9018 32 90--- Игли за шевове
9018 39 00-- Други
- Други инструменти и апарати за зъболечение
9018 41 00-- Зъболекарски бормашини, дори комбинирани върху обща основа с друго зъболекарско оборудване
9018 49-- Други
9018 49 10--- Фрези, дискове, свредла и четки, за зъболекарски бормашини
9018 49 90--- Други
9018 50- Други офталмологични инструменти и апарати
9018 50 10-- Неоптични
9018 50 90-- Оптични
9018 90- Други инструменти и апарати
9018 90 10-- Инструменти и апарати за измерване на кръвното налягане
9018 90 20-- Ендоскопи
9018 90 30-- Изкуствени бъбреци
9018 90 40-- Диатермични апарати
9018 90 50-- Апарати за  трансфузия и инфузия
9018 90 60-- Анестезиологични инструменти и апарати
9018 90 75-- Апарати за нервна стимулация
9018 90 84-- Други
9019 Апарати за механотерапия; апарати за масаж; апарати за психотехника; апарати за озонотерапия, кислородотерапия, аерозолна терапия, дихателни апарати за реанимация и други апарати за дихателна терапия
9019 10- Апарати за механотерапия; апарати за масаж; апарати за психотехника
9019 10 10-- Електрически апарати за вибромасаж
9019 10 90-- Други
9019 20 00- Апарати за озонотерапия, кислородотерапия, аерозолна терапия, дихателни апарати за реанимация и други апарати за дихателна терапия
9020 00 00 Други дихателни апарати и газови маски, с изключение на защитните маски без механизъм и без сменяем филтриращ елемент
9021 Ортопедични апарати и артикули, включително медико-хирургически колани и бандажи и патерици; шини, корита и други артикули и апарати за фрактури; артикули и апарати за протези; слухови апарати и други апарати за носене в ръка, върху тялото или за имплантиране в организма с цел да се компенсира недостатък или недъг
9021 10- Апарати за ортопедия или за фрактури
9021 10 10-- Ортопедични артикули и апарати
9021 10 90-- Артикули и апарати за фрактури
- Артикули и апарати за зъбни протези
9021 21-- Изкуствени зъби
9021 21 10--- От пластмаси
9021 21 90--- От други материали
9021 29 00-- Други
- Други артикули и апарати за протези
9021 31 00-- Ставни протези
9021 39-- Други
9021 39 10--- Очни
9021 39 90--- Други
9021 40 00- Слухови апарати, с изключение на частите и принадлежностите
9021 50 00- Сърдечни стимулатори, с изключение на частите и принадлежностите
9021 90- Други
9021 90 10-- Части и принадлежности за слухови апарати
9021 90 90-- Други
9022 Апарати с Х (рентгенови) лъчи и апарати, използващи алфа, бета или гама излъчвания, дори за медицинско, хирургическо, зъболекарско или ветеринарно приложение, включително апаратите за рентгенофлуорография или рентгенотерапия, рентгеновите тръби и други устройства, генериращи Х (рентгенови) лъчи, генераторите на напрежение, командните пултове, екраните, масите, креслата и други подобни за изследване или лечение
- Апарати с Х (рентгенови) лъчи, дори за медицинско, хирургическо, зъболекарско или ветеринарно приложение, включително апаратите за рентгенофлуорография или рентгенотерапия
9022 12 00-- Томографски апарати, управлявани от автоматична машина за обработка на информация
9022 13 00-- Други, за зъболекарско приложение
9022 14 00-- Други, за медицинско, хирургическо или ветеринарно приложение
9022 19 00-- За други приложения
- Апарати, използващи алфа, бета или гама излъчвания, дори за медицинско, хирургическо, зъболекарско или ветеринарно приложение, включително апаратите за рентгенофлуорография или рентгенотерапия
9022 21 00-- За медицинско, хирургическо, зъболекарско или ветеринарно приложение
9022 29 00-- За други приложения
9022 30 00- Тръби с Х (рентгенови) лъчи
9022 90 00- Други, включително частите и принадлежностите
9023 00 Инструменти, апарати и модели, предназначени за демонстриране (например при обучение или изложби), които не могат да служат за други цели
9023 00 10- За обучение по физика, химия или техника
9023 00 80- Други
9024 Машини и апарати за изпитване на твърдост, опън, натиск, еластичност или други механични характеристики на материалите (например метали, дърво, текстил, хартия, пластмаси)
9024 10- Машини и апарати за изпитване на метали
-- Електронни
9024 10 11--- Универсални и за изпитване на опън
9024 10 13--- За изпитване на твърдост
9024 10 19--- Други
9024 10 90-- Други
9024 80- Други машини и апарати
-- Електронни
9024 80 11--- За изпитване на текстил, хартия и картон
9024 80 19--- Други
9024 80 90-- Други
9024 90 00- Части и принадлежности
9025 Гъстомери, ареометри и други подобни плуващи инструменти, термометри, пирометри, барометри, влагомери и психрометри, със или без устройства за регистриране, дори комбинирани помежду си
- Термометри и пирометри, некомбинирани с други инструменти
9025 11-- С течност, с директно отчитане
9025 11 20--- Медицински или ветеринарни
9025 11 80--- Други
9025 19-- Други
9025 19 20--- Електронни
9025 19 80--- Други
9025 80- Други инструменти
9025 80 20-- Барометри, некомбинирани с други инструменти
-- Други
9025 80 40--- Електронни
9025 80 80--- Други
9025 90 00- Части и принадлежности
9026 Инструменти и апарати за измерване или контрол на дебита, нивото, налягането или другите променливи характеристики на течности или газове (например дебитомери, нивопоказатели, манометри, топломери), с изключение на инструментите и апаратите от № 9014, 9015, 9028 или 9032
9026 10- За измерване или контрол на дебита или нивото на течностите
-- Електронни
9026 10 21--- Дебитомери
9026 10 29--- Други
-- Други
9026 10 81--- Дебитомери
9026 10 89--- Други
9026 20- За измерване или контрол на налягането
9026 20 20-- Електронни
-- Други
9026 20 40--- Спирални манометри или манометри с метална манометрична мембрана
9026 20 80--- Други
9026 80- Други инструменти и апарати
9026 80 20-- Електронни
9026 80 80-- Други
9026 90 00- Части и принадлежности
9027 Инструменти и апарати за физични или химични анализи (например поляриметри, рефрактометри, спектрометри, анализатори на газове или на дим); инструменти и апарати за изпитване на вискозитета, порьозността, разширяването, повърхностното напрежение или други подобни, или за калориметрични, акустични или фотометрични измервания (включително експозиметрите); микротоми
9027 10- Анализатори на газове или на дим
9027 10 10-- Електронни
9027 10 90-- Други
9027 20 00- Хроматографи и апарати за електрофореза
9027 30 00- Спектрометри, спектрофотометри и спектрографи, използващи оптичните лъчения (ултравиолетови, видими, инфрачервени)
9027 50 00- Други инструменти и апарати, използващи оптични лъчения (ултравиолетови, видими, инфрачервени)
9027 80- Други инструменти и апарати
9027 80 05-- Експозиметри (светломери)
-- Други
--- Електронни
9027 80 11---- pH-метри, rH-метри и други апарати за измерване на проводимостта
9027 80 13---- Апарати за анализ на физичните свойства на полупроводниковите материали или на подложките за течнокристалните индикатори или на изолационните и проводими покрития, нанасяни в процеса на производството на полупроводниковите пластини (wafers) или на течнокристални индикатори
9027 80 17---- Други
--- Други
9027 80 91---- Вискозиметри, порьозиметри и дилатометри
9027 80 99---- Други
9027 90- Микротоми; части и принадлежности
9027 90 10-- Микротоми
-- Части и принадлежности
9027 90 50--- За апаратите от подпозиции 902720 до 902780
9027 90 80--- За микротоми или за анализаторите на газове или на дим
9028 Броячи за газове, течности или електричество, включително броячите за тяхното еталониране
9028 10 00- Броячи за газове
9028 20 00- Броячи за течности
9028 30- Броячи за електричество
-- За променлив ток
9028 30 11--- Еднофазен
9028 30 19--- Многофазен
9028 30 90-- Други
9028 90- Части и принадлежности
9028 90 10-- За броячи за електричество
9028 90 90-- Други
9029 Други броячи (например броячи на обороти, броячи на продукция, таксиметри, броячи за изминато разстояние, крачкомери), скоростомери и тахометри, различни от тези от № 9014 или 9015; стробоскопи
9029 10 00- Броячи на обороти или на продукция, таксиметри, броячи на изминато разстояние, крачкомери и подобни броячи
9029 20- Скоростомери и тахометри; стробоскопи
-- Скоростомери и тахометри
9029 20 31--- Скоростомери за сухопътни превозни средства
9029 20 38--- Други
9029 20 90-- Стробоскопи
9029 90 00- Части и принадлежности
9030 Осцилоскопи, спектрални анализатори и други инструменти и апарати за измерване или контрол на електрическите величини; инструменти и апарати за измерване или откриване на алфа, бета, гама, рентгенови, космически или други йонизиращи лъчения
9030 10 00- Инструменти и апарати за измерване или откриване на йонизиращи лъчения
9030 20- Осцилоскопи и осцилографи
9030 20 10-- Електроннолъчеви
9030 20 30-- Други, с регистриращо устройство
-- Други
9030 20 91--- Електронни
9030 20 99--- Други
- Други инструменти и апарати за измерване или контрол на напрежение, сила на тока, съпротивление или мощност
9030 31 00-- Мултиметри без регистриращо устройство
9030 32 00-- Мултиметри с регистриращо устройство
9030 33-- Други, без регистриращо устройство
9030 33 10--- Електронни
--- Други
9030 33 91---- Волтметри
9030 33 99---- Други
9030 39 00-- Други, с регистриращо устройство
9030 40 00- Други инструменти и апарати, специално предназначени за телекомуникационната техника (например апарати за междуканално прослушване, апарати за измерване затихването на сигнала в телефонната линия, измерватели на изкривяванията на полезния сигнал, псофометри)
- Други инструменти и апарати
9030 82 00-- За измерване или контрол на полупроводникови пластини (wafers) или на полупроводникови прибори
9030 84 00-- Други, с регистриращо устройство
9030 89-- Други
9030 89 30--- Електронни
9030 89 90--- Други
9030 90- Части и принадлежности
9030 90 20-- За апаратите от подпозиция 90308200
9030 90 85-- Други
9031 Инструменти, апарати и машини за измерване или контрол, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава; профилпроектори
9031 10 00- Машини за балансиране на механичните части
9031 20 00- Изпитателни стендове
- Други оптични инструменти и апарати
9031 41 00-- За контрол на полупроводникови пластини (wafers) и прибори или за контрол на маски или решетки, използвани в процеса на производството на полупроводникови прибори
9031 49-- Други
9031 49 10--- Профилпроектори
9031 49 90--- Други
9031 80- Други инструменти, апарати и машини
-- Електронни
--- За измерване или контрол на геометрични величини
9031 80 32---- За контрол на полупроводникови пластини (wafers) и прибори или за контрол на маски или решетки, използвани в процеса на производството на полупроводникови прибори
9031 80 34---- Други
9031 80 38--- Други
-- Други
9031 80 91--- За измерване или контрол на геометрични величини
9031 80 98--- Други
9031 90- Части и принадлежности
9031 90 20-- За апаратите от подпозиция 90314100 или за оптичните инструменти и апарати за измерване на нивото на замърсяване с частици на повърхността на полупроводниковите пластини (wafers) от подпозиция 90314990
9031 90 30-- За апаратите от подпозиция 90318032
9031 90 85-- Други
9032 Инструменти и апарати за автоматично регулиране или контрол
9032 10- Термостати
9032 10 20-- Електронни
-- Други
9032 10 81--- С електрическо задействане
9032 10 89--- Други
9032 20 00- Маностати
- Други инструменти и апарати
9032 81 00-- Хидравлични или пневматични
9032 89 00-- Други
9032 90 00- Части и принадлежности
9033 00 00 Части и принадлежности, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава, за машини, апарати, инструменти или артикули от глава 90