GönderenKonu: DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU HAKKINDA KARAR  (Okunma sayısı 94 defa)

idareci

  • Site Yöneticisi
  • İleti: 668
  • Üyelik Tarihi:
DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU HAKKINDA KARAR
Tarih : 21-07-2020 Saat : 16:26

Son Güncelleme: 10/05/2019

            Karar Sayısı: 88/13384

 

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, 13/10/1988 tarihinde kararlaştırılmıştır..

 

 

 

DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU HAKKINDA KARAR

 

MADDE 1 – Dış ticaretin ekonomik şartlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında “Destekleme ve Fiat İstikrar Fon’u” teşkil edilmiştir.

 

MADDE 2 – Bu Fonun kaynaklarını ;

a)       Her türlü malın ihracında iç ve dış fiyatlardaki gelişmeler dikkate alınarak ihraç bedellerinden kilo, adet veya kıymet esasına gör yapılacak fon tahsilat ve kesintileri,

b)      (Mülga)

c)       (Mülga)

d)      T. Parası Kıymetini Koruma Mevzuatı’na göre ihracat işlemlerinde tahsil edilecek kur farkları,

e)       Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 30 sayılı karar’la  ihdas edilen Destekleme ve Fiat İstikrar Fonu’nun net varlıkları,

f)       (Mülga)

g)       (Mülga)

teşkil ederler.

MADDE 3 – (Mülga)

 

MADDE 4 – İhracat işlemlerinde fon kesintilerinin, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine bağlı olmaksızın Gümrük Çıkış Beyannamesinin açıldığı tarihteki Fon miktarı esas alınarak, fiili ihracattan itibaren en geç ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi (uzatmalar hariç) sonuna kadar aracı banka veya özel finans kurumlarınca tahsil edilmesi gerekir.

Peşin ödeme veya alıcı firma prefinansmanı karşılığı ihracatta, Fon kesintileri, Gümrük Çıkış Beyannamesinin açıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının döviz alış kuru esas alınmak suretiyle ihracatçı firma tarafından aracı banka veya özel finans kurumuna yatırılır. Fonun yatırıldığına ilişkin banka dekontu ibraz edilmedikçe Gümrük İdarelerince malın ihracına müsaade edilmez.

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fon’u kesintisine tabi malların ihracatının bankalar veya özel finans kurumları aracılığıyla yapılması ve sevk vesaikinin mutlak surette banka veya özel finans kurumları sisteminden geçmesine imkan verecek ödeme şekilleriyle gerçekleştirilmesi zorunludur.

Bu ödeme şekilleri ile yapılan ihracatta;

a) Prim borcunun peşin olarak ödenmek istenmesi halinde, fon kesintilerinde, Gümrük Çıkış Beyannamesinin açıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının döviz alış kuru esas alınır.

b)İhracat bedellerinin ihracatçıya ödenmesi sırasında prim borcu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca uygulanan döviz alış kurunun altında olmamak kaydıyla , Döviz Alım Belgesinin tanzimine esas olan kur uygulanmak suretiyle aracı banka veya özel finans kurumu tarafından tahsil edilir.

c) Prim borcunun, ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi (uzatmalar hariç) sonuna kadar tahsil edilmemesi halinde  88/13384 sayılı Kararnamenin 12’nci maddesi uygulanır.

d)Fon kesintisi yatırılmadıkça ihracat bedellerinin terkini cihetine gidilemez.

       Yalnız fındık ihracatında, Meslek Kuruluşunca prim borcunu karşılayacak miktarda teminat alınması gerekir.

Fon tahsilatı ile ilgili olarak teminat alınması dahil usul ve şekle ilişkin her türlü düzenlemeyi yapmaya Haz. Dış Tic.Müst.’nın bağlı olduğu Bakanlık yetkilidir.

 

MADDE 5 – (Mülga)

 

MADDE 6 – Bu Karara istinaden tahsil edilecek fonlar ve primler, 4’üncü madde hükmü saklı kalmak kaydıyla nakden ödenir ve ilgililere 10 işgünü içinde fona devredilir

 

MADDE 7 – Fon kesintilerini tabi tutulacak ihraç mallarının tespiti ile prim kesinti miktarlarına ilişkin teklifler Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakanlıkça yapılır.

 

MADDE 8 – Belirlenen fon kesintilerinden indirme, Kararla tespit edilen seviyeleri aşmamak üzere fon kesintilerini tekrar artırmaya, ihraç mallarının ve alıcı piyasaların özelliklerine göre ülke ve madde bazında selektif uygulamalar yapmaya, bu uygulamaları değiştirmeye ve kaldırmaya Para ve Kredi Kurulu yetkilidir.

 

MADDE 9 – Bu Kararın uygulama esaslarına ilişkin değişiklikleri yapmaya ve tedbirleri almaya, özel ve zaruri durumları inceleyip sonuçlandırmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir.

Fiili ihracatın gerçekleşmemesi, fiilen ihraç edilen malların çeşitli nedenlerle yurda geri getirilmesi, fiilen ithal edilen malların mahrecine iadesi, fon tahsilinin sehven yapılması ve benzeri nedenlerle tahsil edilmiş fonların iade talepleri, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca belirlenecek esaslar çerçevesinde, T.C. Merkez Bankası’nca sonuçlandırılır.

 

MADDE 10 – Destekleme ve Fiat İstikrar Fon’u, Para ve Kredi Kurulu kararıyla tarımsal girdilerin sübvansiyonu, üreticinin fiyat hareketlerinden korunması, ihracatın geliştirilmesi, ihracata dönük yatırımların finansmanı, ihracat sigortası kuruluncaya kadar ihracatın sigortası, faaliyetlerin finansmanı için kullanılabilir.

 

MADDE 11 – A) İhracatında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fon’u primi kesintisi yapılacak mallar ve miktarı aşağıda gösterilmiştir.

1 –    a) Her türlü natürel iç fındık .......8 Cent/Kg. karşılığı TL

         b) Her türlü kabuklu fındık ........4 Cent/Kg. karşılığı TL

2 - (Mülga)

3 – (Mülga)

4 – (Mülga)

5 – (Mülga)

6 – (Mülga)

7 – (Mülga)

8 – (Mülga)

9 – (Mülga)

10 – (Mülga)

11- 41.01 - 41.02 ve 41.03 GTP’na dâhil işlenmiş deri ve kösele dışında kalan pikle deri dâhil her türlü hayvan derileri ve postları ile 4104.11 ve 4104.19 GTP’na dâhil kromlu deriler (yarma deriler hariç) 50 Cent/kg karşılığı TL; 4105.10 ve 4106.21 GTP’na dâhil kromlu deriler FOB ihraç bedelinin % 20’si karşılığı TL.

12 – (Mülga)

13 – (Mülga)

14 – 5201.00 Pamuk (Karde edilmemiş veya penyelenmemiş)(Hidrofil veya ağartılmış pamuklar hariç) 13/9/98  den geçerli ................. 0 (sıfır) Cent/Kg karşılığı TL.

5203.00.00.00 Pamuk (kadre edilmiş veya penyelenmiş) den geçerli .....0 (Sıfır) Cent/Kg. karşılığı Tl.

B) D.F.İ.F. prim kesintisi kapsamındaki bir maldan FOB 1.000 Dolar değerini geçmeyen numunenin bedelsiz ihracatında prim kesintisi yapılmaz.

C) “a) 1000 grama kadar (1000 gram dahil) ambalajlarda yapılacak natürel fındık ihracatında yürürlükteki Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintilerinden 4 Cent/Kg. (Kabuklu fındıkta 2 Cent/ Kg) karşılığı Türk Lirası indirim uygulanır.

b) Doğrudan tüketiciye hitap edilir şekilde küçük ambalajlı işlenmiş mayi fındık mamulü ihracatında prim kesintisi yapılmaz.

c) Amerika, Okyanusya, Uzak Doğu ve Akdeniz’e kıyısı bulunmayan Afrika ülkelerine yapılacak natürel fındık ihracatında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintilerinden 4 Cent/Kg (kabuklu fındıkta 2 Cent/Kg) karşılığı Türk Lirası indirimi uygulanır.

D) (Mülga)

 

MADDE 12 – Bu Karar uygulamasından doğan fonlar ve cezalar 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun’un 3 ‘üncü maddesinin 2’inci fıkrasına göre tahsil olunur.

 

MADDE 13 – Fon hesapları Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından tutulur. Bu hesaplar Bakanlar Yeminli Murakıplar Kurulu’nun denetimine tabidir.

 

MADDE 14 – (Mülga)

 

             GEÇİCİ MADDE 2 – Yurt içi arz-talep dengesi gözönünde bulundurularak, Pamuk (Karde edilmemiş veya penyelenmemiş) (Hidrofil veya ağartılmış pamuklar hariç) ihracatı 1995/96 sezonu için 50.000 ton’luk bir kota miktarı ile sınırlandırılmış olup, söz konusu kısıtlamaya ilişkin uygulamam esasları Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakanlıkça yayımlanacak tebliğ ile düzenlenir.

 

 

14 Ekim 1988 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 19959