GLOBAL BUYERS IMPORTERS SEARCH ENGINE GLOBAL IMPORTERS &EXPORTERS,
IMPORT- EXPORT DATA ,SHIPMENT RECORDS
AND CUSTOMS DATA
Market Research

 Turkey Industry Reports

  

ingilizce muhasebe terimleri - MUHASEBE DERSLERİ

İNGİLİZCE MUHASE TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 

İNGİLİZCE FİNANS MUHASEBE TERİMLERİ

  muhasebe,terim,terimleri,pdf,ingilizce,finansal,nedir 

[Amount] recoverable  Geri kazanılabilir (tutar)

Corridor                       Tazminat yükümlülüğü aralığı

‘Cost of sales’ method  ‘Satışların maliyeti’ yöntemi

Acceptable under IFRSs  IFRS’e göre kabul edilebilir

Accountability of management Yönetimin hesap verebilirliği

Accounting Muhasebe

Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans Emeklilik Fayda Planlarında

Muhasebeleştirme ve Raporlama Accounting estimate Muhasebe tahmini


Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance

Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması


Accounting for inventories Stokların muhasebeleştirilmesi

Accounting for Investments in Associates İştiraklerdeki Yatırımların Muhasebeleştirilmesi

Accounting income Muhasebe kârı (geliri)

Accounting model  Muhasebe modeli

Accounting period Hesap dönemi

Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar

Accounting policy Muhasebe politikası

Accounting principle Muhasebe ilkesi

Accounting profit Muhasebe kârı

Accounting record Muhasebe kaydı

Accounting treatment Muhasebeleştirme yöntemi

Accounts receivable Alıcılar, alacaklar

Accrual basis Muhasebenin tahakkuk esası

Accrual basis of accounting Muhasebenin tahakkuk esası

Accrued liabilities Tahakkuk eden borçlar


Accumulated (amortisation, interest, profit or loss)

Birikmiş (itfa payları, faiz, kâr veya zarar)
2
Accumulated profit or loss Geçmiş yıllar kâr veya zararları

Accumulating compensated absences Birikmiş ücretli izinler

Achieve comparability Karşılaştırılabilirliğin sağlanması

Acquired entity Edinilen işletme

Acquired goodwill Edinilen şerefiye

Acquired in a business combination Bir işletme birleşmesinde edinilen

Acquiree Edinilen işletme

Acquirer Edinen işletme

Acquisition Edinme yoluyla birleşme, edinme, elde etme, iktisap etme

Acquisition date Birleşme tarihi

Active market Aktif piyasa

Active use Aktif kullanım

Actively marketed Aktif olarak satılan/pazarlanan

Actuarial assumptions Aktüeryal varsayımlar

Actuarial gains and losses Aktüeryal kazanç ve kayıplar


Actuarial present value of promised retirement benefits

Taahhüt edilen emeklilik gelirlerinin aküeryal bugünkü değeri


Actuarial valuation Aktüeryal değerleme
Actuarial valuation method Aktüeryal değerleme yöntemi
Additional comparative information Karşılaştırmalı ek bilgi
Additional consideration Ek teminat (tazminat)
Additional disclosure Ek açıklama
Adjust for consolidation procedures Konsolidasyon düzeltmesi
Adjusted weighted-average shares Düzeltilmiş ağırlıklı ortalama hisse sayısı
Adjustment Düzeltme
Adjusting event (after the balance sheet
date)
Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve
düzeltme gerektiren olaylar
Administrative expenses Yönetim ve genel işletme giderleri
Admission fees Giriş aidatları
Advance Avans
3
Adverse economic consequences Olumsuz ekonomik sonuçlar
Adverse event Olumsuz olay
After-tax amount Vergi sonrası tutar
Agency Acente
Aggregate Toplam
Aggregation Toplama
Agreement date Anlaşma tarihi
Agricultural activity Tarımsal faaliyet
Agricultural produce Tarımsal ürün
Agriculture Tarım
Allocation Dağıtım
Allowance Ödenek, karşılık
Allowance account Karşılık hesabı
Allowed alternative treatment İzin verilen alternatif yöntem
American share option Amerikan hisse senedine dayalı opsiyon
Amortisation İtfa
Amortisation method İtfa yöntemi
Amortisation period İtfa dönemi
Amortised cost İtfa edilmiş maliyet
Amortised cost of a financial asset or financial
liability
Finansal varlık veya borcun itfa edilmiş
maliyet değeri
Amount of inventories Stok tutarı
Amount payable Ödenecek tutar
Amount per share Hisse başına tutar
Amounts recognised (in the balance
sheet and income statement)
Kayda alınan/Muhasebeleştirilen tutarlar
(Bilanço ve gelir tablosunda)
Analysis Analiz etme
Annual leave Yıllık izin
Annual periods Yıllık dönemler
Annuitant Yıllık sigortalı
4
Annuitisation Sigorta poliçesinin sağlayacağı düzenli
yıllık gelir tutarı
Annuity Yıllık taksit, annuite
Antidilution Hisse senetleri sayısında artış olsa bile
hisse başına kârın artışı ya da hisse
başına zararın azalışı
Antidilutive Hisse başına kâr artışı ya da hisse başına
zarar azalışı etkisine sebep olan
Appendix Ek
Application of requirements Hükümlerin uygulanması
Application supplement Uygulama eki
Appraisal Değerleme
Arm’s length transaction Piyasa şartlarında muvazaasız işlem
Asking price Satıcının teklif fiyatı
Assess Değer biçmek
Asset Varlık
Asset exchange transactions Varlık takas işlemleri
Assets acquired Edinilen varlıklar
Assets held by a long-term employee benefit
fund
Uzun vadeli emeklilik fonlarında yer alan
varlıklar
Assets retired from active use Aktif kullanımdan çekilen varlıklar
Associate İştirak
Audit report Denetim raporu
Authorise [financial statements for issue] Onaylama (finansal tabloların
yayınlanması için)
Available-for-sale financial assets Satılmaya hazır finansal varlıklar
Balance sheet Bilanço
Balance sheet date Bilanço tarihi
Balance sheet liability method Bilanço yükümlülük metodu
Bank Banka
Bank overdraft Borçlu cari hesap
Bankruptcy İflas
5
Bargain purchase Pazarlıklı satın alma
Basic earnings per share Adi hisse başına kâr
Basis adjustment Temel düzeltme
Basis for Conclusions Karar Gerekçeleri
Basis point Baz puan
Benchmark treatment Temel Yöntem
Beneficial contracts İstihdam sözleşmeleri
Benefit Fayda
Benefit obligation Sağlanan faydalara ilişkin yükümlülükler
Benefit to users Kullanıcılara sağlanan faydalar
Best estimate En iyi tahmin
Bias Sapma
Bid bonds Teminat tahvilleri
Bid price Alıcının teklif fiyatı
Bid-ask spread Alış fiyatı-satış fiyatı arasındaki fark, fiyat
marjı
Binding sale agreement Bağlayıcı (vazgeçilmez) satış anlaşması
Binomial Binomial
Biological asset Canlı varlık
Biological transformation Biyolojik dönüşüm
Black-Scholes-Merton formula Black-Scholes-Merton formülü
Board of directors Yönetim kurulu
Bonus issue Bedelsiz hisse senedi verilmesi
Bonus plan İkramiye planı
Book of contracts Poliçeler bütünü
Book value Defter değeri
Borrowing Costs Borçlanma Maliyetleri
Bottom-up test Esastan başlayarak sonuca gidilen test
Business İşletme
Business combination involving entities or Ortak kontrole tabi işletmelerin birleşmesi
6
businesses under common control
Business Combinations İşletme Birleşmeleri
Business Combinations – “Date of Exchange”
and Fair Value of Equity Instruments
İşletme Birleşmeleri – “Hisse Değişim
Tarihi” ve Özkaynağa Dayalı Araçların
Gerçeğe Uygun Değerleri
Business Combinations - Classification either
as Acquisitions or Unitings of Interests
İşletme Birleşmeleri- Satın Alma veya
Menfaatlerin Birleştirilmesi Şeklinde
Sınıflandırma
Business Combinations - Subsequent
Adjustment of Fair Values and Goodwill
Initially Reported
İşletme Birleşmeleri – İlk Raporlanan
Gerçeğe Uygun Değerlerin ve Şerefiyenin
Sonradan Düzeltilmesi
Business segment Faaliyet bölümü
Business unit İşletme birimi
Buying segment Satın alma birimi
By-product Yan ürün
Call options Alım opsiyonu
Callable Geri çağrılabilir
Cap Faiz tavanı
Capital Sermaye
Capital appreciation Sermaye kazancı
Capital asset pricing model Sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli
Capital contribution Sermaye artırımı
Capital expenditure Yatırım harcaması
Capital gain Sermaye kazancı
Capital maintenance Sermayenin korunması
Capital maintenance adjustment Sermayenin korunması ile ilgili düzeltme
Capitalisation Aktifleştirme
Capitalisation of interest Faizin aktifleştirilmesi
Capped interest rate Faiz oranı tavanı
Carried at cost Maliyet bedeliyle gösterme
Carry forward Aktarma
7
Carrying amount Defter değeri
Cash Nakit
Cash basis Nakit esası
Cash equivalents Nakit benzerleri
Cash flow Nakit akışı
Cash flow hedge Nakit akış riskinden korunma işlemi
Cash flow risk Nakit akış riski
Cash flow statement = Statement of cash
flows
Nakit akış tablosu
Cash Flow Statements Nakit Akış Tabloları
Cash generating unit Nakit yaratan birim
Cash inflow Nakit girişi
Cash on hand Nakit mevcudu
Cash outflow Nakit çıkışı
Cash payments Nakit ödemeler
Cash price equivalent Peşin fiyat eşdeğeri
Cash proceeds Nakit tahsilât
Cash surrender value Nakit teslim değeri
Cash-settled share option Nakit ödemeli hisse senedine dayalı
opsiyon
Cash-settled share-based payment
transaction
Nakit ödemeli hisse bazlı ödeme işlemleri
Catastrophe bond Afet poliçesi
Catastrophe provisions Afet poliçesi karşılıkları
Cedant Sedan
Certificates of deposit Mevduat sertifikaları
Cessation (of capitalisation) (Aktifleştirmenin) durdurulması
Chief executive officer Şirket tepe yöneticisi
Claim Talep, hak
Class A preference share A tipi imtiyazlı hisse
Class of assets Varlık sınıfı
8
Class of property, plant and equipment Maddi duran varlık sınıfı
Classification Sınıflandırma
Classification of Financial Instruments –
Contingent Settlement Provisions
Finansal Araçların Sınıflandırılması -
Koşullu Ödeme Hükümleri
Classification of inventory Stokların sınıflandırılması
Clean-up call Erken ödeme amaçlı geri alım (Bir borç
ihracından sonra dolaşımda küçük bir
tutar kaldığında, kalan bakiyenin erken
ödenmesi)
Close members of the family of the
individual
Bireyin yakın aile fertleri / raporlayan
kuruluşların kararlarında etkin olan grup
şirketleri
Closing market prices Borsa kapanış fiyatları
Closing rate Kapanış kuru, fiyatı
Collar Koruma
Collateral Teminat, güvence
Collateralised (asset, borrowing) Teminata bağlanmış (varlık, borç)
Collectability Tahsil edilebilirlik
Collection Tahsilât
Collective marks Ortak markalar
Collective power Yönetme gücü
Combined instrument Karma (melez) finansal araç
Commencement Başlangıç
Commencement of the lease term Finansal kiralama sözleşmesinin
başlangıcı
Commercial loans Ticari krediler
Commercial paper facilities Menkul kıymet ihraç imkânı
Commercial substance Ticari içerik
Commercially viable quantities of mineral
resources
Ticarileştirilebilir miktarlarda maden
kaynakları
Commission Komisyon
Commitment Taahhüt
Commodity Ticari mal
9
Comparability Karşılaştırılabilirlik
Comparability over time Zaman sürecinde karşılaştırılabilirlik
Comparable interim period Karşılaştırılabilir ara dönem
Comparative balance sheet Karşılaştırmalı bilanço
Comparative information Karşılaştırmalı bilgi
Compensated absences Ücretli izinler
Complementary assets Tamamlayıcı varlıklar
Completeness Tamlık, bütünlük
Compliance with International Accounting
Standards
Uluslararası Muhasebe Standartları ile
Uyum
Component Unsur
Compound financial instruments Bileşik finansal araçlar
Compound instrument Bileşik araç
Concentration of (credit etc) risk Risk yoğunlaşması (kredi vb.)
Confidence level Güvenilirlik düzeyi
Configuration of the cash flows Nakit akışlarının niteliği
Consequential amendment En son düzeltme, değişiklik
Consideration Ödenen, karşılık olarak verilen
Consistency - Alternative Methods Tutarlılık - Alternatif Yöntemler
Consistency - Capitalisation of Borrowing
Costs
Tutarlılık - Borçlanma Maliyetlerinin
Aktifleştirilmesi
Consistency - Different Cost Formulas for
Inventories
Tutarlılık - Stoklara İlişkin Alternatif Maliyet
Formülleri
Consolidated and Separate Financial
Statements
Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar
Consolidated balance sheet Konsolide bilanço
Consolidated financial statements Konsolide finansal tablolar
Consolidated Financial Statements and
Accounting for Investments in Subsidiaries
Konsolide Finansal Tablolar ve Bağlı
Ortaklıklardaki Yatırımların
Muhasebeleştirilmesi
Consolidated group Konsolide edilmiş grup
Consolidation Konsolidasyon
10
Consolidation adjustments Konsolidasyon düzeltmeleri
Consolidation and Equity Method – Potential
Voting Rights and Allocation of Ownership
Interests
Konsolidasyon ve Özkaynak Yöntemi -
Potansiyel Oy Hakları ve Ortaklık
Paylarının Dağıtımı
Consolidation—special purpose entities Konsolidasyon – Özel Amaçlı İşletmeler
Consolidation purposes Konsolidasyon amaçları
Construction contract İnşaat sözleşmesi, taahhüt sözleşmesi
Construction Contracts İnşaat Sözleşmeleri, taahhüt sözleşmeleri
Constructive obligation Zımni kabulden doğan yükümlülük
Contingency Koşullu
Contingent asset Koşullu varlık
Contingent liability Koşullu borç
Contingent rent Koşullu kira
Contingent settlement provision Koşullu ödeme hükmü
Contingent share agreement Koşullu yeni hisse senedi çıkarma
sözleşmesi
Contingently issuable shares Koşula bağlı ihraç edilebilir hisse senetleri
Continuing involvement Devam eden ilgi
Continuing operations Sürdürülen faaliyetler
Contract Sözleşme
Contracts that may be settled in (ordinary)
shares or cash
Ödemesi (adi) hisse alımı ya da nakitle
yapılabilen sözleşmeler
Contractual arrangement Sözleşmeye bağlı anlaşma
Contractual cash flows Sözleşmeye dayalı nakit akışları
Contractual maturity analysis Sözleşmeye dayalı vade analizi
Contractual obligation Sözleşmeye bağlı yükümlülük
Contractual rights Sözleşmeden doğan haklar
Contribution Katkı
Contributor Katkıda bulunan
Control Kontrol
Control (of an asset) Varlığın kontrolü
11
Control (of an enterprise) Bir işletmenin kontrolü; (işletme
faaliyetlerinden yarar sağlamak üzere
finansal ve faaliyet politikalarını yönetme
gücü.)
Control number Kontrol sayısı (dönem net kârının
potansiyel hisse senedi ihracına etkisini
açıklamak üzere)
Controlled entity Kontrol edilen işletme
Convenience translation Uygunluk çevirisi (finansal tabloların farklı
para ile ifade edilmesi)
Convergence Yakınsama
Conversion option Değiştirme (dönüştürme) hakkı (finansal
araçlarla ilgili)
Convertible bonds Hisse senedine dönüştürülebilir tahvil
Convertible debt Dönüştürülebilir borç
Convertible instruments Dönüştürülebilir araçlar
Convertible preference share Dönüştürülebilir imtiyazlı hisse
Co-operative Kooperatif
Copyright Telif hakkı
Core goodwill Çekirdek şerefiye
Corporate assets Şirket varlıkları
Cost Maliyet
Cost formula Maliyet hesaplama tekniği
Cost method Maliyet yöntemi ( yatırımlarla ilgili) (UMS
27)
Maliyet yöntemi ( stoklarla ilgili) (UMS 2)
Cost model Maliyet modeli
Cost of an acquisition Elde etme maliyeti
Cost of an asset acquired in exchange or
part exchange for dissimilar asset
Benzer olmayan bir varlıkla tamamen
veya kısmen takas edilen/değiştirilen
varlığın maliyeti
Cost of an asset acquired in exchange or
part exchange for similar asset
Benzer bir varlıkla tamamen veya kısmen
takas edilen/değiştirilen varlığın maliyeti
Cost of an investment Yatırım maliyeti
12
Cost of conversion Dönüştürme maliyeti
Cost of inventories Stokların maliyeti
Cost of inventories of a service provider Hizmet sağlayan işletmelerin stok maliyeti
Cost of purchase Satın alma maliyeti
Cost plus contract Maliyet artı kâr sözleşmesi
Cost plus method
Cost recovery approach
Maliyet artı kar yöntemi (UMS 11)
Geri kazanılabilir maliyet yaklaşımı
Cost-based measurement Maliyete dayalı ölçüm
Costs of conversion Dönüştürme maliyetleri
Costs of disposal Elden çıkarma maliyetleri

Costs of Modifying Existing Software Mevcut yazılımın geliştirilmesine yönelik maliyetler

Costs to sell Satış maliyetleri
Counterparty Karşı taraf
Country of incorporation or residence Şirketin kuruluş yeri veya ikametgâhı
Coupon Kupon
Credit derivative default product Ödenmeme riskine karşı geliştirilen türev
ürün
Credit enhancements Kredi güvenilirliğinde artış sağlayan
unsurlar
Credit exposures Kredi riskleri
Credit facilities Kredi olanakları
Credit insurance contract Kredi sigorta poliçesi
Credit quality Kredi kalitesi
Credit risk Kredi riski
Credit spread Kredi marjı
Creditors Kredi verenler
Creditworthiness Kredi değerliliği
Criteria for recognising Muhasebeleştirme koşulları
Cross-reference Çapraz atıf
CTDs Birikimli Çevirim Farkları
13
Cumulative preference dividends İmtiyazlı hisse senetleri birikimli
temettüleri
Cumulative translation differences Birikimli çevrim farkları
Currency risk Döviz riski
Currency translation Farklı para birimine çevirme
Currency units Para birimleri
Current asset Dönen varlık
Current cost Cari maliyet
Current cost approach Cari maliyet yaklaşımı
Current investment Kısa vadeli yatırım
Current liabilities Kısa vadeli borçlar
Current service cost Cari hizmet maliyeti
Current tax Dönem vergisi
Curtailment Azaltma
Cushions Destekler
Customer list Müşteri listesi
Database Veri tabanı
Date of acquisition Edinme tarihi
Date of exchange Değişim tarihi
Date of transition to IFRS Uluslararası Finansal Raporlama
Standartlarına (IFRS) geçiş tarihi
Dealing securities İşlem gören menkul kıymetler
Death benefit Ölüm yardımı
Debt Borç
Debt instrument Borçlanma aracı
Debt securities Borçlanma senetleri
Decision tree Karar ağacı
Decision-useful information Karar için yararlı bilgi
Decommissioning Hizmetten çekme
Decommissioning costs Hizmetten çekme maliyetleri
14
Decommissioning funds Hizmetten çekme fonu
Decommissioning obligations Hizmetten çekme yükümlülükleri
Decommissioning, Restoration and
Environmental Rehabilitation Funds
Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Çevre
Rehabilitasyon Fonlarından Kaynaklanan
Paylar
Deductible temporary difference İndirilebilir geçici fark
Deemed cost Tahmini/beklenen maliyet
Defer Erteleme
Deferral method Erteleme yöntemi
Deferred acquisition costs Ertelenmiş poliçe edinim maliyetleri
Deferred tax Ertelenmiş vergi
Deferred tax assets Ertelenmiş vergi varlıkları
Deferred tax income Ertelenmiş vergi geliri
Deferred tax liabilities Ertelenmiş vergi borçları
Defined benefit liability Belirlenmiş tazminat borcu (kesintisi)
Defined benefit obligation Belirlenmiş tazminat yükümlülüğü
Defined benefit obligation (present value
of)
Belirlenmiş tazminat yükümlülüğünün
bugünkü değeri
Defined benefit plans Belirlenmiş fayda esaslı planlar
Defined contribution plans İşverenin tazminata katkı paylı (prim
ödemeli) planları
Demand deposits Vadesiz mevduat
Demand feature Talep edilme özelliği
Demerger Şirket bölünmesi, işletmenin bir bölümünü
ayırarak elden çıkarma
Demonstrably committed Taahhüt edilen tazminat
Deposit accounting Mevduata dayalı poliçeler
Deposit component Yaşam sigortalarının mevduat birimi
Depreciable amount Amortismana tabi tutar
Depreciable assets Amortismana tabi varlıklar
Depreciated replacement cost approach İtfa edilen yenileme maliyeti yaklaşımı
Depreciation Amortisman
15
Depreciation methods Amortisman yöntemleri
Derecognise (a financial instrument) Finansal durum tablosu dışı bırakmak (bir
finansal aracı)
Derecognition Finansal durum tablosu dışı bırakma
Derivative Türev
Derivative features Türev araç özellikleri
Derivative financial instruments Türev finansal araçlar
Designated and effective hedging
instrument
Etkin bir finansal riskten korunma aracı
Determination of cost Maliyetin belirlenmesi
Determining Whether an Arrangement
Contains a Lease
Bir Anlaşmanın Kiralama İşlemi İçerip
İçermediğinin Belirlenmesi
Development Geliştirme
Development costs Geliştirme maliyetleri
Diluted earnings per share Seyreltilmiş hisse başına kazanç
Dilution Seyreltme
Dilutive effect Seyreltici etki
Dilutive potential ordinary shares Seyreltme etkisi olan potansiyel hisse
senetleri
Diminishing balance method Azalan bakiyeler yöntemi
Direct insurance contract Direkt sigorta poliçesi (Reasürans niteliği
taşimayan sigorta sözleşmeleri ise
endirekt sigorta poliçesi)
Direct labour Direkt işçilik
Direct method of reporting cash flows from
operating activities
İşletme faaliyetlerine ilişkin nakit
akışlarının raporlanmasında direkt yöntem
Direct operating expenses Direkt faaliyet giderleri
Directly attributable Doğrudan ilişkilendirilebilen
Directors Yöneticiler (müdürler)
Disaggregated information Ayrıştırılmış bilgi
Disclose Açıklamak
Disclosure Açıklama
16
Disclosure and presentation Açıklama ve sunum
Disclosure of government assistance Devlet yardımlarının açıklanması
Disclosure requirement Açıklama hükmü
Disclosures in the Financial Statements of
Banks and Similar Financial Institutions
Bankalar ve Benzeri Finansal Kuruluşların
Finansal Tablolarında Yapılacak
Açıklamalar
Disclosure—Service Concession
Arrangements
Açıklama - İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları
Discontinued (operations) Durdurulan (faaliyetler)
Discontinuing operation Durdurulan (elden çıkarılacak işletme
veya birimlerine ait)
Discount rate İskonto oranı
Discounted basis İskonto esası (sigortacının yükümlülük
hesaplaması)
Discounting İskonto etme
Discretionary participation feature İsteğe bağlı katılım özelliği
Disposal consideration Elden çıkarma bedeli
Disposal group Elden çıkarılan grup
Disposal plan Elden çıkarma planı
Disposal transaction Elden çıkarma işlemi
Dissenting opinion Karşı görüş, muhalif görüş
Dividend yield Temettü getirisi
Dividends Temettüler
Domain name Alan adı
Doubtful debts Şüpheli borçlar
Downstream transactions İştirak ve bağlı ortaklıklarla yapılan grup içi
işlemler
Dual listed corporation Birden fazla borsada işlem gören bir
anonim şirket
Dual trigger contract Çifte etki yaratan sigorta poliçesi
Earlier application is encouraged Erken uygulama teşvik edilir
Earnings Kazançlar, kârlar
17
Earnings - diluted Seyreltilmiş kazanç
Earnings contingency Koşula bağlı kazançlar
Earnings per share Hisse başına kazanç/kâr
Earnings Per Share - Financial Instruments and
Other Contracts That May Be Settled in Shares
Hisse Başına Kazanç – Finansal Araçlar
ve Hisse Senedi ile Ödenebilen Diğer
Sözleşmeler
Economic benefits Ekonomik yararlar
Economic decision-making needs of
users
Kullanıcıların ekonomik karar alma
ihtiyaçları
Economic life Ekonomik ömür
Effect of assumed conversions Varsayılan dönüştürme etkisi
Effective date Yürürlük tarihi
Effective interest method Etkin faiz yöntemi
Effective interest rate Etkin faiz oranı
Effects of Changes in Foreign Exchange
Rates
Kur Değişiminin Etkileri
Elements of cost of exploration and evaluation
assets
Araştırma ve değerlendirme varlıklarının
maliyet unsurları
Eligible for capitalisation Aktifleştirmeye uygun
Elimination of Unrealised Profits and Losses
on Transactions with Associates
İştiraklerde Yapılan İşlemlerden
Kaynaklanan Gerçekleşmemiş Kâr ve
Zararların Eliminasyonu
Embedded derivative Saklı türev ürün
Employee benefits Çalışanlara sağlanan faydalar
Employee share ownership plan Personelin hisse alarak ortak olma planı
Employee share purchase plan Çalışanların hisse satın alma planları
Employee turnover rates Personel devir hızı
Employees and others providing similar
services
Çalışanlar ve benzer hizmetleri sağlayan
diğerleri
Employer payroll taxes and insurance
contributions
İşverenin ücret vergisi ve sosyal sigorta
primleri
Enactment Yasalaşma
Enforcement of covenants Sözleşmenin yaptırımları
18
Enhanced disclosure Geniş kapsamlı açıklamalar
Enterprise İşletme, teşebbüs
Enterprises whose shares are (not)
publicly traded
Hisseleri borsada işlem gören (görmeyen)
şirketler
Entity İşletme
Entity-specific value İşletmeye özgü değer
Environmental obligations Çevresel yükümlülükler
Equalisation provisions Dengeleme karşılıkları (Sigortacılık riskleri
genel karşılıkları)
Equity Özkaynak
Equity - costs of an equity transaction Özkaynak- bir özkaynak işleminin
maliyetleri
Equity accounting method - recognition of
losses
Özkaynak muhasebeleştirme yöntemizararların
muhasebeleştirilmesi
Equity balances Özkaynak bakiyeleri
Equity capital Ortaklarca konulan sermaye
Equity compensation benefits(=stock (=share)
compensation benefits)
Özkaynağa dayalı tazmin karşılıkları
(Hisse senedine dayalı tazmin faydaları)
Equity compensation plans (=share (=stock)
compensation plans)
Özkaynağa dayalı tazmin planları (Hisse
senedine dayalı tazmin planları)
Equity component Özkaynak kalemi
Equity holders Hisse senedi sahipleri
Equity index Özkaynak endeksi
Equity instrument Özkaynağa dayalı finansal araç
Equity instrument granted İhraç edilmiş özkaynağa dayalı finansal
araç
Equity interests Özkaynak payı
Equity issue Hisse senedi ihracı
Equity method Özkaynak yöntemi
Equity securities Özkaynak senetleri/ Hisse senedine dayalı
menkul kıymetler
Equity-settled share-based payment Özkaynağa dayalı (özkaynaktan
19
transaction karşılanan) hisse bazlı ödeme işlemi
Estimated costs Tahmini maliyetler
Estimated future cash flows Gelecekte gerçekleşmesi tahmin edilen
nakit akışları
European share option Avrupa hisse senedi edinme hakkı
Evaluating the Substance of Transactions
Involving the Legal Form of a Lease
Yasal açıdan kiralama görünümündeki
işlemlerin özünün değerlendirilmesi
Event-driven fair value measurements Olaya dayalı gerçeğe uygun değer ölçümü
Events After the Balance Sheet Date Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Events occurring after the balance sheet
date
Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan
olaylar
Evidence of impairment Değer azalışına dair kanıt
Exchange difference Kur farkı
Exchange of assets Varlıkların takası, değişimi, trampası
Exchange rate Takas/değişim oranı, döviz kuru
Exchange transaction Değişim, takas işlemi
Executory contract Belirli koşullar altında yürürlüğe girecek
sözleşmeler
Exemptions Muafiyetler
Exercise date Yürürlük tarihi
Exercise of rights Hakların kullanımı
Exercise price Uygulanacak fiyat
Existing liability Mevcut borç
Expected value Beklenen (tahmini) değer
Expenditure Harcama
Expenses Giderler
Experience account Aktüeryal varsayıma dayalı hesap
Experience adjustments Aktüeryal varsayımla gerçekleşen
arasındaki fark düzeltmeleri
Expiry date Vade tarihi
Explicit and unreserved statement of
compliance
Açık ve koşulsuz uyum tablosu
20
Exploration and evaluation assets Araştırma ve değerlendirme varlıkları
Exploration and evaluation expenditures Araştırma ve değerlendirme harcamaları
Exploration for and Evaluation of Mineral
Resources
Maden Kaynaklarının Araştırılması ve
Değerlendirilmesi
Exposure draft Nihai taslak
Expropriation of major assets Önemli varlıkların devlet tarafından
kamulaştırılması
Extraordinary items Olağandışı kalemler
Face (of financial statements or notes) (Finansal tablolar veya dipnotların) içeriği
Fair presentation Gerçeğe uygun sunum
Fair value Gerçeğe uygun değer
Fair value hedge Gerçeğe uygun değer riskinden korunma
işlemi
Fair value measurement Gerçeğe uygun değer ölçümü
Faithful representation Güvenilir olma
Fees Aidatlar, ücretler
Fellow subsidiary Aynı daldaki bağlı ortaklık
Fidelity bonds Emniyeti suistimale karşı korumalı tahvil
Fiduciary activities Saklama faaliyetleri
FIFO FİFO (ilk giren ilk çıkar)
FIFO formula FİFO yöntemi
Finance lease Finansal kiralama
Finance lease obligations Finansal kiralama yükümlülükleri
Financial asset Finansal varlık
Financial asset or financial liability at fair value
through profit or loss
Gerçeğe uygun değeri kâr veya zarara
yansıtılan finansal varlık veya finansal
borç
Financial asset or liability held for trading Alım satım amaçlı elde tutulan finansal
varlık veya finansal borç
Financial capital Finansal sermaye
Financial conglomerate Finansal şirketler topluluğu
Financial guarantee Finansal teminat
21
Financial institution Finansal kuruluş
Financial instruments Finansal araçlar
Financial Instruments: Disclosure and
Presentation
Finansal Araçlar: Açıklama ve Sunum
Financial Instruments: Recognition and
Measurement
Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve
Ölçme
Financial liability Finansal borç
Financial performance Finansal performans
Financial position Finansal durum
Financial reporting Finansal raporlama
Financial Reporting in Hyperinflationary
Economies
Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde
Finansal Raporlama
Financial Reporting of Interests in Joint
Ventures
İş ortaklıklarındaki payların raporlanması
Financial review Finansal inceleme / gözden geçirme
Financial risk Finansal risk
Financial statements Finansal tablolar
Financial year-to-date basis Mali yıl esası
Financing activities Finansman faaliyetleri
Financing device Finansman aracı
Finished good Mamul
Firm commitment Tam bağlılık
Firm purchase commitment Kesin alış taahhüdü
Firm sales contracts Kesin satış sözleşmesi
First IFRS financial statements IFRS’e göre ilk kez düzenlenen finansal
tablolar
First-in, first-out İlk giren ilk çıkar (FİFO)
First-time adopter IFRS’i İlk kez uygulayan işletme
First-time adoption İlk kez IFRS uygulaması
First-time Adoption of International Financial
Reporting Standards
Uluslararası Finansal Raporlama
Standartlarının İlk Uygulaması
First-time application İlk kez IFRS uygulaması
22
First-time Application of IASs as the Primary
Basis of Accounting
Muhasebenin temel esası olarak IAS'lerin
ilk kez uygulanması
Fixed asset Duran varlık
Fixed coupon rate Sabit kupon faiz oranı
Fixed price contract Sabit fiyatlı sözleşme
Fixed production overheads Sabit üretim genel giderleri
Flat yield curve Sabit oranlı getiri eğrisi
Floating rate Dalgalı kur
Floor Taban oran
Forecast Tahmin, öngörü
Forecast transaction Tahmini işlem
Foreign currency Yabancı para, döviz
Foreign currency derivatives Yabancı para türev araçları veya yabancı
paraya dayalı türev araçları
Foreign currency transaction Yabancı para işlemi
Foreign entity Yurtdışındaki işletme
Foreign Exchange - Capitalisation of Losses
Resulting from Severe Currency Devaluations
Döviz Kuru – Önemli Devalüasyonlardan
Kaynaklanan Zararların Aktifleştirilmesi
Foreign exchange contract Yabancı para alım/satım sözleşmeleri
Foreign exchange rates Döviz kurları
Foreign operation Yurtdışındaki yabancı faaliyetler
Forgivable loans Geri ödenmesi kreditörce talep
edilmeyebilecek krediler
Forward contract Vadeli işlem sözleşmesi (forward
sözleşmesi)
Forward repurchase agreement Vadeli geri alım sözleşmesi
Framework Yapı, çerçeve, taslak
Framework for the Preparation and
Presentation of Financial Statements
Finansal Tabloların Hazırlanma ve
Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal
Çerçeve
Franchise fee İmtiyaz ücreti, bedeli
Function of expense Giderlerin fonksiyonu
23
Functional currency Geçerli para birimi
Fundamental errors Temel hatalar
Fundamental Errors and Changes in
Accounting Policies
Temel Hatalar ve Muhasebe
Politikalarındaki Değişiklikler (UFRS 1)
Funding Fonlama, kaynak yaratma
Future cash flow Gelecekteki nakit akışı
Future economic benefit Gelecekteki ekonomik yarar
Futures contract Vadeli işlem sözleşmesi (futures
sözleşmesi)
GAAP Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
(GKGMİ)
Gain on disposal Elden çıkarma kazancı
Gains Kazançlar
General purchasing power approach Genel satın alma gücü yaklaşımı
General recognition principle Genel muhasebeleştirme ilkesi
Geographical segments Coğrafi bölümler
Going concern Süreklilik, işletmenin sürekliliği
Goodwill Şerefiye, firma değeri
Governing board Yönetim kurulu
Governing body Yürütme organı
Governing charter Ana sözleşme
Government Devlet
Government assistance Devlet yardımı
Government Assistance—No Specific Relation
to Operating Activities
Devlet Yardımı – İşletme Faaliyetleri ile
Özel Bir İlişkisi Bulunmayanlar
Government Grants Devlet Teşvikleri
Government guarantee Devlet garantisi
Grant date Teşvik tarihi
Grants related to assets Varlıklarla ilgili teşvikler
Grants related to income Gelirle ilgili teşvikler
Gross investment in the lease Finansal kiralama brüt yatırımı
24
Gross margin Brüt satış kârı
Gross profit Brüt kâr
Group Grup
Group administration (employee benefit)
plans
Grup yönetim (çalışanlara sağlanan fayda)
planları
Group insurance contract Grup sigorta sözleşmesi
Group of assets Varlıklar grubu
Group of biological assets Canlı varlıklar grubu
Grouping of assets Varlıkların gruplandırılması
Guarantee Garanti
Guarantee fund Garanti fonu
Guaranteed residual value Garanti edilmiş kalıntı değer
Harmonise Uyumlaştırma
Harvest Hasat
Hedge accounting Finansal riskten korunma muhasebesi
Hedge effectiveness Finansal riskten korunma işleminin
etkinliği
Hedged item Finansal riskten korunmaya konu kalem
Hedging Finansal riskten korunma
Hedging instrument Finansal riskten korunma aracı
Hedging relationship Finansal riskten korunma ilişkisi
Hedging reserve Finansal riskten korunma yedeği
Held for resale Yeniden satım amacıyla elde tutma
Held for trading Alım satım amacıyla elde tutma
Held-to-maturity investment Vadeye kadar elde tutma amacıyla
yapılan yatırım
Highly probable Yüksek olasılıklı
Hire-purchase contract Kiralama - satın alma sözleşmesi
Historical cost Tarihi maliyet, fiili maliyet
Historical loss experience Geçmişteki zarar deneyimleri
Historical summaries Önceki dönemlere ilişkin finansal tablo
25
verileri
Holding company Holding şirket
Host contract Asal sözleşme
Host instrument Asal finansal araç
Hybrid instrument Karma (melez) araç
Hyperinflation Yüksek enflasyon
Hyperinflationary economies Yüksek enflasyonlu ekonomiler
IAS IAS (Uluslararası Muhasebe Standardı)
IASC Uluslararası Muhasebe Standartları
Komitesi (IASC)
IASC Foundation Constitution Uluslararası Muhasebe Standartları
Komitesi Vakfı Kuruluş Tüzüğü
IASCF Uluslararası Muhasebe Standartları
Komitesi Vakfı
Identifiable asset Tanımlanabilir varlık
IFAC Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu
IFRIC Uluslararası Finansal Raporlama Yorum
Komitesi, IFRS Yorum
IFRS IFRS
IFRS-compliant IFRS uyumlu
Impairment Değer düşüklüğü
Impairment loss Değer düşüklüğü zararı
Impairment of assets Varlıklarda değer düşüklüğü
Impairment test Değer düşüklüğü testi
Implementation guidance Uygulama rehberi
Import duties İthalat vergileri
Impracticability exemption Uygulanamazlık istisnası
Impracticable Uygulanamaz
Imputed rate of interest Emsal faiz oranı
In the money Kârda olan
Inception of the lease Finansal kiralama sözleşmesi başlangıcı
26
Incidental income Göz ardı edilebilir seviyede kâr
Incidental operations Göz ardı edilebilir faaliyetler
Income Kâr/Gelir
Income approach Gelir (kâr) yaklaşımı
Income statement = Statement of income Kâr veya zarar tablosu
Income tax Gelir vergisi
Income tax expense Gelir vergisi gideri
Income Taxes Gelir Vergileri
Income Taxes—Changes in the Tax Status of
an Enterprise or Its Shareholders
Gelir Vergileri - İşletmenin veya
Hissedarlarının Vergi Statüsündeki
Değişiklikler
Income Taxes—Recovery of Revalued NonDepreciable
Assets
Gelir Vergileri - Yeniden Değerlenen
Amortismana Tabi Olmayan Varlıkların
Geri Kazanımı
Increasing rate preference shares Artan oranlı imtiyazlı hisse senetleri
Incremental share Ek hisse
Indicator [of impairment] Gösterge (değer düşüklüğüne ilişkin)
Indirect method of reporting cash flows from
operating activities
İşletme faaliyetlerine ilişkin nakit
akışlarının raporlanmasında dolaylı
yöntem
Individual asset Her bir varlık
Individual financial statements Bireysel finansal tablolar, işletme finansal
tablosu
Induced conversion Özendirici dönüştürme
Industry segments Sanayi bölümleri/iş dalları
Inflation Enflasyon
Information Reflecting the Effects of Changing
Prices
Değişen fiyatların etkisini gösteren bilgiler
Initial classification İlk sınıflandırma
Initial direct costs Başlangıç direkt maliyetleri
Initial disclosure event (for a Durdurulan faaliyetlerle ilgili olarak
27
discontinuing operation) kamuya yapılan ilk açıklama
Initial measurement İlk ölçüm
Initial public offering Hisselerin halka ilk kez arzı
Initial recognition İlk muhasebeleştirme
In-substance defeasance Borcun, iptal edilmeksizin bilançodan
çıkartılması süreci
Insurable interest Sigorta edilebilir menfaat (çıkar)
Insurance agency commissions Sigorta acentesi komisyonları
Insurance assets Sigorta varlıkları
Insurance company Sigorta şirketi
Insurance contract Sigorta sözleşmesi
Insurance contracts Sigorta Sözleşmeleri
Insurance enterprise Sigorta kuruluşu
Insurance liability Sigorta borcu
Insurance obligations Sigorta yükümlülükleri
Insurance risk Sigorta riski
Insurance swaps Sigorta swapları
Insured event Sigortalanmış olay
Insurer Sigortacı
Intangible asset Maddi olmayan duran varlık
Intangible Assets Maddi olmayan duran varlıklar
Intangible Assets—Web Site Costs Maddi Olmayan Duran Varlıklar —
İnternet Sitesi Maliyetleri
Integral foreign operation Yabancı ülkedeki bütünleşik faaliyetler
Interest Faiz
Interest cost (for an employee benefit
plan)
Faiz maliyeti (personel sosyal yardım
planı için)
Interest rate implicit in a lease Finansal kiralamada saklı (zımni) faiz
oranı
Interest rate implicit in the lease Finansal kiralama sözleşmesinde saklı
(zımni) faiz oranı
Interest rate risk Faiz oranı riski

Interest rate strip Vadeli faiz oranı takası
Interest rate swap Vadeli faiz oranı takası/değişimi
Interest-only strip Sadece faiz takası / yalnızca faiz alacağı
Interests in Joint Ventures İş Ortaklıklarındaki Paylar
Interim financial report Ara dönem finansal raporu
Interim Financial Reporting Ara Dönem Finansal Raporlama
Interim financial statements Ara dönem finansal tabloları
Interim period Ara dönem
Internal rate of return İç getiri oranı
Internal risk transfer İşletme içi risk transferi
Internally generated İşletme içi yaratılan
Internally generated goodwill İşletme içi yaratılan şerefiye
International Accounting Standard Uluslararası Muhasebe Standardı
International Accounting Standards
Committee
Uluslararası Muhasebe Standartları
Komitesi (IASC)
International Accounting Standards Committee
Foundation
Uluslar arası Muhasebe Standartları
Komitesi Vakfı
International Federation Of Accountants Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu
(IFA)
International Financial Reporting
Interpretations Committee
Uluslararası Finansal Raporlama
Yorumlama Komitesi
International Financial Reporting
Standard
Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları(IFRS)
Intragroup Grup içi
Intrinsic value İçsel değer
Introduction of the Euro Euro'ya Geçiş
Inventories Stoklar
Investee Yatırım yapılan şirket
Investing activities Yatırım faaliyetleri
Investment Yatırım
Investment contract Yatırım sözleşmesi
Investment enterprise Yatırım kuruluşu
29
Investment grade Yatırım düzeyi / derecesi
Investment performance Yatırım başarısı, performansı
Investment property Yatırım amaçlı gayrimenkul
Investment securities Yatırım amaçlı menkul kıymetler
Investment tax credits Yatırım indirimi
Investment-linked insurance funds Yatırım amaçlı sigorta fonları
Investments in Associates İştiraklerdeki Yatırımlar
Investor Yatırımcı
Investor in a joint venture İş ortaklığı yatırımcısı
Investor-owned entity Yatırımcı tarafından sahip olunan işletme
Involuntary liquidation Zorunlu tasfiye
Irrevocable commitments Vazgeçilemeyen taahhütler
Issued capital Çıkarılmış sermaye
Issued shares İhraç edilen hisseler
Issuing entity Kendi özkaynaklarını ihraç eden işletme
Item Kalem, madde
Item by item basis Kalem bazında
Item of inventory Stok kalemi
Joint control Müşterek / ortak kontrol
Joint venture İş ortaklığı
Joint working group Ortak çalışma grubu
Jointly Controlled Entities—Non-Monetary
Contributions by Venturers
Müştereken Kontrol Edilen İşletmelerOrtak
Girişimcilerin Parasal Olmayan
Katılım Payları
Jointly controlled entity Müştereken kontrol edilen işletme
Jurisdiction İç hukuk alanı
Key management personnel Kilit yönetici personel
Last-in, first-out Son giren ilk çıkar (LIFO)
Lease Kiralama
Lease term Kiralama dönemi
30
Leaseback Satıp geri kiralama
Leased assets Finansal kiralama konusu varlıklar
Leasehold interest Kira hissesi/payı
Leases Kiralama işlemleri
Legal entity Tüzel kişilik
Legal merger Yasal şirket birleşmesi
Legal obligation Yasal yükümlülük
Legal parent Yasal ana ortaklık
Legal rights Yasal haklar
Legal subsidiary Yasal bağlı ortaklık
Legally enforceable right Yasal hak
Legislative requirement Yasal hüküm, gereklilik
Lender Borç veren
Lessee Kiracı (finansal kiralamada kiracı)
Lessee's incremental borrowing rate of
interest
Kiracının ek borçlanma faiz oranı
Lessor Kiraya veren (finansal kiralamada kiraya
veren)
Letters of credit Akreditifler
Leveraged written option Kaldıraçlı satım opsiyonu
Liabilities assumed Üstlenilen borçlar
Liability Borç, yabancı kaynak
Liability component Borç kalemi, yabancı kaynak kalemi
Liability issue Borçlanma aracı ihracı
Licence fee Lisans ücreti
Licensing agreement Lisans sözleşmesi
Life-contingent annuity Yaşam koşullu yıllık gelir sigortası
LIFO LİFO (son giren ilk çıkar)
Line item İlgili kalem
Line of business İş alanı
31
Liquid assets Hazır değerler/nakit ve nakit benzeri
varlıklar
Liquidity Likidite
Liquidity presentation Likidite sunumu
Liquidity risk Likidite riski
Litigation settlements Yasal uzlaşmalar
Loan Kredi, borç
Loan asset Kredi varlığı
Loan commitment Kredi taahhüdü
Loans and advances Verilen krediler ve avanslar
Loans and receivables Kredi ve alacaklar
Loans and receivables originated by the
enterprise
İşletme tarafından sağlanan krediler ve
alacaklar
Loans payable Kredi borçları
Loans payable in default Temerrüde düşmüş kredi borçları
Long-term employee benefits Çalışanlara sağlanan uzun vadeli faydalar
Long-term investment Uzun vadeli yatırım
Loss event Zarar yaratan olay
Loss per share Hisse başına zarar
Loss recognition test Zarar saptama testi (sigorta şirketlerince)
Losses Zararlar
Majority interest Çoğunluk payı
Management Yönetim
Management commentary Yönetimin görüşü
Margin Brüt kâr
Market condition Piyasa koşulu
Market price Piyasa fiyatı
Market rate of interest Piyasa faiz oranı
Market risk Piyasa riski
Market value Piyasa değeri
32
Marketable Pazarlanabilir
Mask works Entegre devre şablonları
Master netting arrangement Karşılıklı işlemlerin netleştirilmesine imkân
veren anlaşma
Matching of costs with revenues Hasılat - maliyet eşleştirmesi
Material adjustments Önemli düzeltmeler
Material errors Önemli hatalar
Material omissions Önemli ihmaller
Materiality Önemlilik
Matrix approach
Matrix presentation
Matris yaklaşım
Matris sunumu
Maturity Vade
Maturity value Vade sonu değeri
Measurement Ölçüm
Measurement bases Ölçüm esasları
Measurement date Ölçüm tarihi
Measurement or recognition
inconsistency
Ölçüm ya da muhasebeleştirme
tutarsızlığı
Measuring interim income tax expense Ara dönem gelir vergisi giderinin
hesaplanması
Members’ shares Üyelerin hisseleri
Members’ Shares in Co-operative Entities and
Similar Instruments
Üyelerin Kooperatif İşletmelerindeki ve
Benzeri Finansal Araçlardaki Hisseleri
Membership fees Üyelik aidatları
Merchandise Ticari mal
Merger Şirket birleşmesi, birleşme
Method of accounting Muhasebeleştirme yöntemi
Minerals and mineral products Madenler ve madeni ürünler
Minimum lease payments Asgari finansal kiralama ödemeleri
Minority interest Azınlık payı
Mismatch Yanlış eşleştirme/uyumsuzluk
33
Misstatement Yanlış ifade
Mitigating device Risk azaltım araçları
Monetary asset Parasal varlık
Monetary items (monetary assets; monetary
financial assets and financial liabilities;
monetary financial instruments)
Parasal kalemler (parasal varlıklar;
parasal finansal varlıklar ve finansal
borçlar; parasal finansal araçlar)
Monitor compliance Uyum izlemesi
Mortality risk Ölüm riski
Multi-employer (benefit) plans Çok sayıda işverenin dahil olduğu fayda
planları
Multi-employer plans (for an employee benefit
plan)
Çok sayıda işverenin dahil olduğu sosyal
yardım planları (çalışanlara sağlanan
fayda planları için)
Multiple embedded derivatives Çoklu saklı türev ürünler
Mutual cooperative entity İki taraflı kooperatif işletmesi
Mutual entity Yatırım ortaklığı
Mutual fund Yatırım fonu
Mutual insurance company Ortak faydalı sigorta işletmesi
National requirements Ulusal düzenlemeler
Nature of expense method Giderlerin türlerine göre sınıflandırılması
yöntemi
Negative goodwill Negatif şerefiye
Negotiable paper Ciro edilebilir kıymetli evrak
Net assets Net varlıklar
Net basis Net esasına göre
Net disposal proceeds Varlıkların elden çıkarılmasından
kaynaklanan net tahsilatlar
Net exchange differences Net kur (kambiyo) farkları
Net identifiable assets Net tanımlanabilir varlıklar
Net income Net gelir
Net investment in a foreign entity Yurtdışı bir kuruluştaki net yatırım
34
Net investment in a foreign operation Yurtdışındaki işletmede bulunan net
yatırım
Net investment in a lease Finansal kiralamadaki net yatırım
(anapara)
Net loss Net zarar
Net monetary position Net parasal pozisyon
Net position Net pozisyon tutarı
Net profit Net kâr
Net profit or loss [for the period] Net kâr veya zarar (döneme ait)
Net Profit or Loss for the Period, Fundamental
Errors and Changes in Accounting Policies
Dönem Net Kârı veya Zararı, Temel
Hatalar ve Muhasebe Politiklarındaki
Değişiklikler
Net realisable value Net gerçekleşebilir değer
Net selling price Net satış fiyatı
Net settlement = Settle net Net ödeme = Net mahsuplaşma
Neutrality Tarafsızlık
Newly acquired asset Yeni edinilmiş varlık
Next most senior parent İkincil ana kuruluş
Non- adjusting event [after the balance
sheet date]
Düzeltme gerektirmeyen olay (bilanço
tarihinden sonra)
Non-bank financial service firm Banka olmayan finansal hizmet firmaları
Non-cancellable lease İptal edilemeyen finansal kiralama işlemi
Non-cash transactions Nakit dışı işlemler / gayrinakdi işlemler
Non-coterminous year-ends Uyuşmayan muhasebe dönemleri
Non-current assets Duran varlıklar
Non-current Assets Held for Sale and
Discontinued Operations
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar
ve Durdurulan Faaliyetler
Non-derivative Türev olmayan
Non-derivative contract Türev ürün niteliği taşımayan sözleşme
Non-discretionary employee profitsharing
plan
Zorunlu çalışan kâr paylaşım planı
Non-financial assets Finansal olmayan varlıklar
35
Non-linearities Sapmalar (duyarlılık analizi ile ilgili)
Non-marketable securities Piyasası olmayan menkul kıymetler
Non-monetary asset Parasal olmayan varlık
Non-monetary government grants Parasal olmayan devlet teşvikleri
Non-redeemable Geri satın alınamaz
Non-refundable purchase taxes İade edilmeyen satın alma vergileri
Normal capacity of production facilities Üretim tesislerinin normal kapasitesi
Notes (receivable/payable) Senet (alacak/borç)
Notional amount Türev ürün tutarı
Objective Tarafsız, nesnel, amaç
Obligating event Tazmini gereken olay
Obligation Yükümlülük
Obligations for removal and restoration Kaldırma ve restorasyon yükümlülükleri
Observable (benchmark) interest rate Gösterge faiz oranı
Observable markets Gözlemlenebilen piyasalar
Observed (benchmark) interest rate Gözlemlenen (gösterge) faiz oranı
Observed market price Gözlemlenen piyasa fiyatı
Obsolescence Demode olma, değer yitirme
Offer price Teklif fiyatı
Offset Mahsup, netleştirme
Offsetting Mahsup etmek
Onerous contract Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşme
Opening balance Açılış tutarı (kalanı, bakiyesi)
Opening IFRS balance sheet UFRS açılış bilançosu
Operating activities İşletme faaliyetleri
Operating cycle Faaliyet döngüsü
Operating lease Faaliyet kiralaması
Operating Leases—Incentives Faaliyet Kiralamaları -Teşvikler
Option Opsiyon
Option contract Opsiyon sözleşmesi
36
Option pricing model Opsiyon fiyatlama modeli
Ordinary activities Olağan faaliyetler
Ordinary course of business Olağan iş süreci, alanı
Ordinary share Adi hisse senedi
Original cost Orijinal maliyet, fiili maliyet
Originated loans and receivables Sağlanan krediler ve alacaklar
Origination costs Oluşum maliyetleri
Other long-term employee benefits Çalışanlara sağlanan diğer uzun vadeli
faydalar
Other price risk Diğer fiyat riski
Out of the money Asli değersiz
Outright sale Kesin satış (doğrudan tek seferde)
Outsourcing arrangements Başka bir işletmeden hizmet alımı
anlaşmaları
Overheads Genel giderler
Over-the-counter market Tezgâh üstü piyasa
Owner-occupied property Sahibi tarafından kullanılan mülk
Owners' equity Özkaynak
Ownership interest Ortaklık payı
Paid in capital Ödenmiş sermaye
Parent Ana şirket, ana ortaklık
Parent-subsidiary relationship Ana ortak - bağlı ortaklık ilişkisi
Partially-owned subsidiary Kısmen sahip olunan bağlı ortaklık
Participants [in a pension plan] Katılımcılar (emeklilik planında)
Participating equity instruments Kâra katılımlı özkaynak araçları
Past business combination Geçmiş işletme birleşmesi
Past due Vadesi geçmiş
Past event Geçmiş dönemlerde ortaya çıkmış olay
Past service cost Geçmiş hizmet maliyeti
Payables Borçlar
37
Pension Emeklilik
Pension liability Emeklilik borcu
Pension scheme Emeklilik planı
Percentage of completion method Tamamlanma yüzdesi yöntemi
Performance (=Financial performance) Başarı/Performans (=Finansal
başarı/performans)
Performance conditions Performans koşulları
Period of service Hizmet dönemi
Period-certain annuity Belirli süreli yıllık gelir sigortası
Period-specific effects Döneme özgü etkiler
Perpetual debt instruments Sürekli/daimi borçlanma araçları
Persistency bonus Yenilemeyle oluşan kâr payı
Personnel Personel
Phantom shares Hayalet hisseler
Physical capital Fiziki sermaye
Plan assets (of an employee benefit plan) Emeklilik fon yatırımları
Plan commitment date Planın taahhüt edilidiği gün
Pledged as collateral Teminat olarak verilen
Policyholder Poliçe sahibi
Pooling of interest method Yararların (çıkarların) birleştirilmesi
(toplanması) yöntemi
Portfolio Portföy
Portfolio Hedge of Interest Rate Risk Faiz oranı riskinden korunan portföy
Portfolio transfer Portföy aktarımı (transferi)
Post-employment benefit plans İşten ayrılma sonrasında fayda sağlayan
planlar
Post-employment benefits İşten ayrılma sonrası sağlanan faydalar
Post-tax profit or loss Vergi sonrası kâr veya zarar
Post-vesting transfer restriction Sonradan olan hakediş transfer
sınırlamaları
Potential ordinary share Potansiyel adi hisse senedi
38
Potential voting rights Potansiyel oy hakları
Pre-combination Birleşme öncesi
Preface to International Financial Reporting
Interpretations Committee
Uluslararası Finansal Raporlama Yorum
Komitesi Hakkında Bilgi
Preface to International Financial Reporting
Standards
Uluslararası Finansal Raporlama
Standartlarına Giriş
Preference dividend İmtiyazlı temettü
Preference share İmtiyazlı hisse senedi
Premium Prim
Preparation and Presentation of Financial
Statements
Finansal Tabloların Hazırlanması ve
Sunumu
Preparers Finansal tablo düzenleyicileri
Prepayments Peşin ödemeler
Present obligation Mevcut yükümlülük
Present value Bugünkü değer
Present value of a defined benefit
obligation
Tanımlanmış sosyal yardım
yükümlülüğünün bugünkü değeri
Presentation Sunum
Presentation currency Finansal tablolarda kullanılan para birimi
(raporlama para birimi)
Presentation of Financial Statements Finansal Tabloların Sunuluşu
Previous GAAP Önceki GKGMİ (IFRS’e geçmeden önceki)
Price earnings ratios Fiyat kazanç oranları
Price index Fiyat endeksi
Price risk Fiyat riski
Primary basis of accounting Muhasebenin temel esasları
Primary economic environment Temel ekonomik çevre
Primary financial instruments Temel finansal araçlar
Primary objective Temel hedef, amaç
Primary reporting format Temel raporlama formatı
Principal-only strip Sadece anapara takası
Principles-based approach İlke bazlı yaklaşım
39
Prior period error Önceki dönem hatası
Private entity Halka açık olmayan işletme
Privatisation Özelleştirme
Pro forma Proforma/taslak
Pro rata basis Oransal esas
Probability recognition criterion Olasılıkla ilgili muhasebeleştirme kriteri
Probable Olasılık
Probable maximum loss Olası zarar tavanı
Product warranty obligations Ürün garantisi ile ilgili yükümlülükler
Production overheads Üretim genel maliyetleri
Production process Üretim süreci
Profit Kâr
Profit after tax Vergi sonrası kâr
Profit allowance Kar indirimi (karşılığı)
Profit before tax Vergi öncesi kâr
Profit sharing Kâr paylaşımı
Progress billing Hakediş
Progress payment Hakediş ödemesi
Prohibitions Yasaklamalalar
Projected unit credit method Öngörülen yükümlülük yöntemi
Promissory notes Senetler (bonolar, çekler)
Property interest Mülke ilişkin hak
Property, plant and equipment Maddi duran varlıklar
Property, Plant and Equipment - Compensation
for the Impairment or Loss of Items
Maddi Duran Varlıklar - Değer Düşüklüğü
veya Kaybolan Kalemlerin Karşılanması
Property, Plant and Equipment - Major
Inspection or Overhaul Costs
Maddi Duran Varlıklar - Temel Araştırma
ya da Kontrol Maliyetleri
Proportionate consolidation Oransal konsolidasyon
Proportionate interest Oransal olarak alınan pay
Proposed improvements Önerilen iyileştirmeler
40
Prospective application Olası (beklenen) uygulama
Provision Karşılık
Provisional value Geçici değer
Provisions, Contingent Liabilities and
Contingent Assets
Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu
Varlıklar
Proxy Göstege, temsilci
Prudence İhtiyatlılık
Public entity Halka açık işletme
Public securities markets Halka açık menkul kıymet piyasaları
Publicly quoted entity Borsaya kote işletme
Published price Kayıtlı fiyat, yayımlanan fiyat
Purchase consideration Satın alma bedeli, satın alma tutarı
Purchase method Satın alma yöntemi
Purchase price Satın alma fiyatı
Purchased options Satın alınmış opsiyon
Put option Satım opsiyonu
Puttable Satılabilir
Puttable instrument Satım opsiyonu bulunan finansal araç
Qualify for recognition/derecognition Muhasebeleştirme/finansal durum tablosu
dışı bırakma kriterini karşılama
Qualifying asset Özellikli varlık
Qualifying insurance policy Özellikli sigorta poliçesi
Qualitative characteristics Niteliksel özellikler
Quantitative disclosures Sayısal açıklamalar
Quoted equity instrument Borsaya kayıtlı olan özkaynağa dayalı
finansal araç
Quoted market price Kayıtlı (kote edilmiş) piyasa fiyatı
Rated and unrated credit exposures Derecelendirilmiş ve derecelendirilmemiş
kredilerin tutarları
Realisable value Gerçekleşebilir değer
Reasonable estimate Gerçeğe uygun (makul) tahmin
41
Reasonably possible Makul ölçüde olası
Reassessment Tekrar değerlendirme
Rebates İndirimler
Rebuttable presumption Aksi ispat edilene kadar hukuken geçerli
öngörü
Receivables Alacaklar
Recognised financial instruments Muhasebeleştirilmiş finansal araçlar
Recognition Kayda alma / muhasebeleştirme
Recognition as an expense Giderleştirme
Recognition criteria Kayda alma / muhasebeleştirme kriteri
Reconciliation Mutabakat/mutabakata varma
Recoverability Geri kazanılabilirlik
Recoverable Geri kazanılabilir
Recoverable amount Geri kazanılabilir tutar
Redemption İtfa
Redemption prohibition Geri satın alım yasaklaması
Refinancing Borcun çevrilmesi / yenilenmesi / yeniden
finanse etme
Reformatted (IAS) Yeniden düzenlenmiş (UMS)
Regular way purchase or sale Normal yoldan alım veya satım
Regulator Düzenleyici
Reimbursement Tazminat (tazmin etme)
Reinsurance contract Reasürans poliçesi
Reinsurer Reasürör (sigortacıyı sigortalayan)
Reinvestment of dividends Hisse senedine dönüşümlü temettü
Related parties İlişkili taraflar
Related Party Disclosures İlişkili Taraf Açıklamaları
Related party transaction İlişkili tarafla yapılan işlem
Relevance Uygunluk (ilgililik)
Reliability Güvenilirlik
42
Reliability exception Güvenilirlik istisnası
Reliable measurement test Güvenilir ölçüm testi
Reload feature Yeniden yükleme özelliği
Reload option Yeniden yükleme seçeneği
Remeasurement Yeniden ölçüm
Rendering of services Hizmetlerin sunumu
Renewal rights Yenileme hakları
Reorganisations Yeniden yapılandırmalar
Repairs and maintenance Bakım ve onarımlar
Repayment Geri ödeme
Replacement cost of an asset Bir varlığın yerine koyma maliyeti
Repledge Yeniden teminat olarak gösterme
Reportable segment Raporlanabilir bölüm
Reporting currency Raporlama para birimi
Reporting Currency - Measurement And
Presentation of Financial Statements Under
IAS 21 and IAS 29
Raporlama Para Birirmi – IAS 21 ve IAS
29 Uyarınca Finansal Tabloların Ölçümü
ve Sunumu
Reporting Currency – Translation from
Measurement Currency to Presentation
Currency
Raporlama Para Birimi - Ölçümde
Kullanılan Para Biriminden Sunumda
Kullanılan Para Birimine Çevirim
Reporting date Raporlama tarihi
Reporting enterprise Raporlayan kuruluş
Reporting entity Raporlayan işletme (işletme bölümü)
Reporting package Raporlama paketi
Reporting period Raporlama dönemi
Representational faithfulness Temsil konusundaki güvenilirlik
Repurchase agreement Geri alım sözleşmesi
Research Araştırma
Reserve Yedek, ihtiyat
Residual cost Kalıntı maliyet değeri
Residual interest Kalıntı pay
43
Residual value Kalıntı değer
Resolution of the IASB—Withdrawal of IAS 15
by the Board
IASB'nin Kararı - IAS 15'in Kurul
Tarafından Yürürlükten Kaldırılması
Restatement Yeniden belirleme ifade etme
Restructuring Yeniden yapılandırma
Restructuring provision Yeniden yapılandırma karşılığı
Result Sonuç
Retail method Perakende yöntemi
Retail store chain Perakende mağaza zinciri
Retained earnings Dağıtılmamış kârlar
Retained profit Dağıtılmamış kâr
Retirement benefit plans Emeklilik fayda planları
Retroactive classification Geriye dönük sınıflandırma
Retrospective application Geriye dönük uygulama
Return on investment Yatırım kârlılığı
Return on plan assets (of an employee benefit
plan)
Sosyal güvenlik planı yatırım getirisi
Revaluation Yeniden değerleme
Revaluation reserve Yeniden değerleme yedeği
Revaluation surplus Yeniden değerleme fazlası
Revalued amount of an asset Bir varlığın yeniden değerlenmiş tutarı
Revenue Hasılat
Revenue—Barter Transactions Involving
Advertising Services
Hasılat - Reklam Hizmetleri İçeren Takas
(Barter) İşlemleri
Reversal Ters kayıt, iptal
Reverse acquisition Ters birleşme
Reverse share split Nominal değeri artırarak hisse senetlerini
birleştirme
Revised (IAS) Gözden geçirilmiş (Yeniden düzenlenmiş)
Rewards associated with a leased asset Finansal kiralamadan doğan kazanımlar
Right of first refusal İlk tercih hakkı
44
Right of set-off Mahsup etme hakkı
Right to explore Araştırma yapma hakkı
Rights issue Yeni haklar içeren ihraç
Rights to Interests Arising from
Decommissioning, Restoration and
Environmental Rehabilitation Funds
Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Çevre
Rehabilitasyon Fonlarından Kaynaklanan
Paylar Üzerindeki Haklar
Risk Risk
Risk exposure Risk tutarı
Risks and rewards of ownership Mülkiyetin risk ve getirileri
Risks associated with a leased asset Finansal kiralama konusu varlıkla ilgili
riskler
Roll back Tutarı geriye çekme
Roll forward Tutarı ileriye taşıma
Royalty İsim hakkı
Sale Satış
Sale and leaseback transaction Satış ve geri kiralama işlemi
SARS Hisse Senedi Değer Artış Hakkı (Share
Appreciation Rights)
Scope Faaliyet alanı, içerik, kapsam
Secondary segment information İkincil bölüm bilgisi
Securities Menkul kıymetler
Securitisation Menkul kıymetleştirme
Segment Bölüm, kısım, iş dalı, faaliyet alanı
Segment assets Bölüm varlıkları
Segment expense Bölüm gideri
Segment result Bölüm/iş dalı/faaliyet alanı performansı
Segment Reporting Bölümlere göre raporlama
Segment revenue Bölüm hasılatı
Self-constructed asset İşletme tarafından inşa edilen varlık
Self-insurance Kendi kendini sigorta
Selling price Satış fiyatı
45
Sensitivity analysis Duyarlılık analizi
Separability Ayrılabilirlik
Separable assets Ayrılabilir maddi duran varlıklar
Separate financial statements Bireysel finansal tablolar
Separate liability Ayrı borç
Separately identifiable Ayrı olarak tanımlanabilir
Service cost Hizmet maliyeti
Service date Hizmet tarihi
Service mark Hizmet markası
Servicing liabilities Hizmet sunma yükümlülükleri
Servicing rights Hizmet sunma hakları
Set of financial statements Finansal tablolar seti
Set-off, legal right of Mahsup, yasal hak olarak
Settle net = net settlement Karşılıklı netleştirme (takas veya
ödemeyle ilgili netleştirme)
Settlement Mahsup etme, ödeme
Settlement (of employee benefit
obligations)
Çalışanlara sağlanan fayda
yükümlülüklerini ödeme
Settlement date Ödeme (mahsup) tarihi
Settlement date accounting Teslim tarihi muhasebesi
Settlement provision Ödeme hükmü
Settlement value Ödeme (mahsup) değeri
Severally liable Müşterek ve müteselsil borçlu / sorumlu
Share Hisse, pay, hisse senedi
Share appreciation rights Hisse senedi değer artış hakkı
Share buy-back arrangements Hisse geri alım anlaşmaları
Share call options Hisse alım opsiyonu
Share capital Sermaye
Share Capital - Reacquired Own Equity
Instruments (Treasury Shares)
Sermaye - Geri Alınan Özkaynağa Dayalı
Finansal Araçlar (İşletmenin Geri Satın
Alınan Kendi Hisseleri)
46
Share consolidation Hisselerin birleştirilmesi
Share option Hisse senedi opsiyonu
Share option plan Hisse edinme hakkına ilişkin plan
Share premium Hisse senedi ihraç primi
Share split Hisse senedi bölünmesi
Share warrant Hisse senedi ilmuhaberi
Share-based Payment Hisse Bazlı Ödeme
Share-based payment arrangement Hisse bazlı ödeme anlaşması
Share-based payment transaction Hisse bazlı ödeme işlemi
Shareholder Hissedar
Shareholders' equity Özkaynaklar
Short seller Açığa satış yapan
Short-term employee benefits Kısa vadeli personel sosyal hakları
SIC SYK (Daimi Yorumlama Komitesi)
Significant influence Önemli etki
Single product enterprise Tek ürünlü teşebbüs
Sinking fund İtfa fonu
Social security Sosyal güvenlik
Social security contribution Sosyal güvenlik yardımı
Solvency Borç ödeme gücü
SPE ÖAİ (Özel Amaçlı İşletme)
Special purpose entity Özel amaçlı işletme (ÖAİ)
Specific identification of costs Projeye özgü maliyetlerin tespiti
Speculative grade Spekülasyon derecesi
Spin-off Kısmi yeniden yapılandırma
Spot exchange rate Geçerli (spot) kur
Stand-alone basis Solo bazda
Stand-alone derivative Tek başına uygulanan türev ürün
Stand-alone entity Solo bazda raporlayan işletme
Standard cost method Standart maliyet yöntemi
47
Stand-by credit facilities Destekleme kredisi imkânları
Standby letters of credit Sınırlı süreli teminat akredifi
Standing Interpretation Committee Daimi Yorumlama Komitesi (SYK)
Start-up costs Kuruluş/başlama maliyetleri
State-controlled entities Kamu iktisadi teşebbüsleri
Statement of cash flows = cash flow
statement
Nakit akış tablosu
Statement of changes in equity Özkaynaklar değişim tablosu
Statement of compliance with IFRSs IFRS’e uyum tablosu
Statement of income = ıncome statement Kâr veya zarar tablosu
Stewardship of management Yönetimin sorumluluğu
Stock exchange listing Borsaya kaydedilme
Stop-loss (Reinsurance) Hasar oranı fazlası reasüransı
Straight debt Düz borç
Straight-line method Doğrusal amortisman yöntemi
Stress test Stres testi
Subsequent gain Sonradan meydana gelen kazanç
Subsidiary Bağlı ortaklık
Subsidies Devlet yardımları (sübvansiyon)
Substance over form Özün önceliği
Substantively enacted Yürürlüğe girmek üzere olan (henüz
yasalaşmamış ancak yasalaşacağı kesine
yakın olan)
Superannuation scheme Süper emeklilik planı
Superseded versions Yenilenen kısımlar
Supervisory non-management directors İcrada görev almayan yönetim kurulu
üyeleri
Supplier Tedarikçi
Supply agreement Mal/hizmet alım anlaşmaları
Surety bonds Kefalet bonosu veya senedi
Surrender option Sigorta iştira seçeneği
48
Surrender values Sigorta iştira bedeli
Swap contract Vadeli takas/değişim sözleşmesi
Swaption Swaption
Syndication Konsorsiyum (sendikasyon)
Synthetic instrument Sentetik türev ürün
Tainting Cezai kural ihlali
Take-or-pay contract Al- ya da -öde sözleşmeleri
Tangible asset Maddi duran varlık
Tangible fixed asset Maddi duran varlık
Targeted exemptions Hedeflenen muafiyetler
Tax Vergi
Tax base Vergiye esas değer / vergi matrahı
Tax base of an asset or liability Bir varlık veya borcun vergiye esas değeri
/ matrahı
Tax benefit Vergi faydası
Tax effects Vergi etkileri
Tax expense (tax income) Vergi gideri (vergi geliri)
Tax jurisdiction Vergi düzenlemeleri
Tax liability Vergi borcu
Tax purposes Vergi amaçları
Tax rate Vergi oranı
Taxable profit (tax loss) Vergilendirilebilir kâr / zarar
Taxable temporary difference Vergilendirilebilir geçici fark
Taxation Vergileme
Technical feasibility and commercial viability
of extracting a mineral resource
Bir maden kaynağından cevher
çıkarmanın teknik yapılabilirliği ve ticari
uygulanabilirliği
Temporary difference Geçici fark
Tender offer Aleni pay alım teklifi
Termination benefits İşten çıkarma tazminatları
Tests goodwill for impairment Şerefiyeye ilişkin değer düşüklüğü testleri
49
The Effects of Changes in Foreign Exchange
Rates
Kur Değişiminin Etkileri
Theoretical ex-rights value per share Hisse senedi hakları kullanıldıktan sonraki
hisse başına teorik değer
Time-weighting factor Zaman ağırlık faktörü
To 'manufacture' gains Duran varlık takas/değişim kârları
Top-down test Yukarıdan aşağıya hesaplama
Total return swap Toplam getirilerin takası
Trade date Ticari işlem tarihi
Trade date accounting İşlem tarihi muhasebesi
Trade receivable Ticari alacak
Trading- financial asset or liability held
for trading
Ticari (Alım satım amacıyla) amaçla elde
tutulan finansal varlık veya borçlar
Trade secret Ticari sır
Trading gains and losses Ticari kazanç ve kayıplar
Transaction İşlem
Transaction costs (financial instruments) İşlem maliyetleri (finansal araçlar)
Transaction price İşlem fiyatı
Transfer Transfer, devir, aktarma
Transferee Transfer edilen (devredilen veya alan)
Transferor Transfer eden (devreden veya veren)
Transitional liability (defined benefit
plans)
Geçici borç (tanımlanmış sosyal güvenlik
planları)
Translation difference Kur farkı
Translation method Yabancı para çevrim yöntemi
Translation of foreign currency Yabancı paranın (döviz) çevrimi
Translation of the financial statements Finansal tabloların bir başka para birimi
cinsinden ifade edilmesi
Translation to the presentation currency Raporlamada kullanılan para birimi
cinsinden ifade etme
Transparency Şeffaflık
Treasury shares İşletmenin geri satın alınan kendi hisseleri
50
Triggering event Tetikleyici olay
Trust activities Özel amaçlı vakıf faaliyetleri
Trustee Mütevelli
Two-class ordinary shares Farklı temettü oranına sahip adi hisse
senetleri
Ultimate controlling party Nihai kontrol gücüne sahip taraf
Unallocated surplus Dağıtılmamış olumlu fark (Dağıtılmamış
fazla)
Unamortised İtfa edilmemiş
Unbundle Kalem bazında poliçe hesabı (Unsurların
tek tek gösterilmesi)
Uncertain event Belirsiz (kesin olmayan) olay
Uncollectability Tahsili şüpheli duruma gelme
Unconditional prohibitions Koşulsuz yasaklamalar
Unconditional right to refuse redemption Geri satın alımı reddetmeye ilişkin
koşulsuz hak
Underlying asset İşleme konu varlık
Underlying variable Belirlenmiş değişken
Understandability Anlaşılabilirlik
Underwriting year Poliçe yılı
Undistributed earnings Dağıtılmamış kazançlar (kârlar)
Undrawn loan commitment Kullanılmamış kredi taahhüdü
Undue cost or effort Kesinleşmemiş maliyet veya harcamalar
Unearned finance income Kazanılmamış finansman geliri
Unearned premiums Kazanılmamış primler
Unguaranteed residual value Garanti edilmemiş kalıntı değer
Uniform accounting policies Tekdüzen muhasebe politikaları
Unit of account Hesap birimi
Unit of production Üretim birimi
Unit trust Tröst birliği
Unit value Birim değer
51
Uniting of interests Çıkarların birleştirilmesi
Unit-linking feature Birim birleştirici özellik
Unquoted Borsaya kayıtlı olmayan
Unquoted equity instruments Borsaya kayıtlı olmayan özkaynağa dayalı
finansal araç
Unrecognised Muhasebeleştirilmemiş
Unrecognised financial instruments Muhasebeleştirilmemiş finansal araçlar
Unsecured commercial loans Teminata bağlanmamış ticari krediler
Upstream transactions Ortaklarla işlemler
Useful life Faydalı ömür, hizmet süresi
User [of financial statements] Kullanıcı (finansal tabloları kullanan)
Users Kullanıcılar
Users of financial statements Finansal tabloların kullanıcıları
Valid expectation Geçerli beklenti
Valuation Değerleme
Valuation method Değerleme yöntemi
Valuation technique Değerleme tekniği
Value added statement Katma değer tablosu
Value in use Kullanım değeri
Value-at-risk Riske maruz değer
Variable production overheads Değişken üretim genel giderleri
Venturer Ortak girişimci, risk sermayedarı
Vest Hak kazanmak
Vested employee benefits Giydirilmiş personel sosyal hakları
Vesting conditions Hakediş koşulları
Vesting period Hakediş dönemi
Voting rights Oy hakları
Warrant Hisse senedi alma hakkı veren finansal
araç
Warranty Garanti
52
Warranty obligation Garanti yükümlülüğü
Wash sale Aynı anda alım satım
Wear and tear Aşınma ve yıpranma
Weather derivatives İklime dayalı türev ürünler
Weighted average Ağırlıklı ortalama
Weighted average cost formula Ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi
Wholly-owned subsidiary Tamamına sahip olunan bağlı ortaklık
Willing parties İstekli gruplar
Work in progress Yarı mamul
Working capital İşletme sermayesi
Worst-case scenario En kötü durum senaryosu
Write off İptal etmek
Write-down Defter değerini düşürme / azaltma
Written option Yazılı opsiyon
Year-to-date Yılbaşından bugüne kadar
Zero-cost interest rate collar Sıfır maliyetli faiz oranı koruması
Zero-coupon government issues Kupon ödemesiz ihraç edilen hazine
kâğıtları
‘Public-to-private’ service concession
arrangement
‘Kamudan özel sektöre’ imtiyazlı hizmet
anlaşması
Aggregation criteria Birleştirme kriteri
Build-operate-transfer Yap-işlet-devret
Capping mechanism Tavan fiyat oranı
Chief operating decision maker İşletmenin faaliyetlere ilişkin karar almaya
yetkili yönetici
Competitive harm exemption Rekabetçi zarar muafiyeti
Construction or upgrade services İnşaat veya yenileme hizmetleri
Conversion factor Dönüştürme çarpanı
Country of domicile (İşletmenin) yönetim merkezinin
bulunduğu ülke
Deferred policy acquisition costs Ertelenmiş politika edinme maliyetleri
53
Fiduciary capacity Mütevelli gücü
Grantor İmtiyaz tanıyan
Group and Treasury Share Transactions Grup İçi ve İşletmenin Geri Satın Alınan
Kendi Hisselerine İlişkin İşlemler
Historical waste Eski atık
Interim financial reporting and
impairment
Ara dönem finansal raporlama ve değer
düşüklüğü
Intragroup payment arrangement Grup içi ödeme anlaşmaları
Level of serviceability Hizmet verebilir düzey
Liabilities Arising from Participating in a
Specific Market—Waste Electrical and
Electronic Equipment
Özel Bir Piyasaya Katılımdan Doğan
Yükümlülükler - Atık Elektrikli ve
Elektronik Aletler
Management approach Yönetimin yaklaşımı
Matrix form of organisation Örgütün matriks şekli
Non-cash items Nakit dışı kalemler
Not-for-profit organizations Kâr amacı gütmeyen işletmeler
Operating decisions Faaliyetle ilgili kararlar
Operating Segments Faaliyet Bölümleri
Operator İşletmeci
Public accountability Kamuya hesap verilebilirlik
Public sector Kamu sektörü
Publish what you pay campaign Ne ödediğini yayımla kampanyası
Quantitative thresholds Sayısal alt sınırlar (eşik değerler)
Reassessment of Embedded Derivatives Saklı Türev Ürünlerinin Yeniden
Değerlendirilmesi
Rehabilitate-operate-transfer İyileştir-işlet-devret
Restricted shares Sınırlandırılmış hisseler
Risk of divergence Sapma riski
Segment manager Bölüm yöneticisi
Service Concession Arrangement İmtiyazlı Hizmet Anlaşması
Surrogate measure Alternatif ölçüm
Whole of life infrastructure Tüm kullanılabilir ömür altyapıları
54
Customer Loyalty Programmes Müşteri Sadakat Programları
Incentives Teşvikler
Award credits Hediye puanlar
Consensus Görüş birliği
Judgement Yargı
Accounting arbitrage Muhasebe arbitrajı
Allocation method Dağıtım metodu
Customer relationship intangible assets Müşteri ilişkilerinden kaynaklanan maddi
olmayan varlıklar
The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum
Funding Requirements and Their Interaction
Tanımlanmış Fayda Varlığının Sınırı,
Asgari Fonlama Koşulları ve Bu Koşuların
Birbiri ile Etkileşimi
Minimum funding requirement Asgari fonlama koşulu
Refund or a reduction in future
contributions
Geri ödemeler veya gelecekte yapılacak
katkılardaki azalışlar
Surplus in the plan Plandaki fazla
Minimum funding contributions Tahmini asgari fonlama
Wind-up Sona erme
Onerous minimum funding requirements Kısıtlayıcı asgari fonlama koşulları
Other comprehensive income Diğer kapsamlı gelir
Total comprehensive income Toplam kapsamlı gelir
Reclassification adjustments Yeniden sınıflandırma düzeltmeleri
Statement of financial position Finansal durum tablosu
Statement of comprehensive income Kapsamlı gelir tablosu
End of the reporting period Raporlama dönemi sonu
Owner Ortak/sahip
Complete set of financial statements Tam bir finansal tablolar seti
Debt-to-adjusted capital ratio Düzeltilmiş sermaye oranı
Owner changes in equity Özkaynaklarda ortaklara dayanan bütün
değişimler
Non-owner changes in equity Özkaynaklardaki ortaklık dışı değişimler
General purpose financial statements Genel amaçlı finansal tablolar
55
Equal prominence Eşit derecede önem
Other components of equity Diğer özkaynak kalemleri
Property revaluation Maddi duran varlıkların yeniden
değerlemesi
Acquisition method Satın alma yöntemi
Contingent consideration Koşullu bedel
Deficit balance Eksi bakiye
Finder’s fees Aracılık ücreti
Former subsidiary Önceki bağlı ortaklık
Indemnification assets Tazminat varlıkları
Investment retained Sahip olunan yatırım
Like transactions and events in similar
circumstances
Benzer işlemler ve benzer koşullardaki
diğer olaylar
Loss of control Kontrol gücünün kaybedilmesi
Multiple arrangements Çoklu düzenleme
Non-controlling interests Kontrol gücü olmayan paylar (azınlık
payları)
Obtaining or losing control Kontrolün elde edilmesi veya kaybedilmesi
Owners Ortaklar / sahipler
Partial disposal Kısmen elden çıkarma
Reacquired rights Yeniden edinilen haklar
Share-based payment awards Hisse bazlı ödeme kararları
Puttable Financial Instruments and Obligations
Arising on Liquidation
Satım Opsiyonu Bulunan Finansal Araçlar
ve Tasfiye Durumunda Ortaya Çıkan
Yükümlülükler
Pro rata share of the net assets Net varlıkların oransal payı
Non-puttable ordinary shares Satılamayan adi hisse senedi
Cost of an investment in a subsidiary, jointly
controlled entity or associate
Bir bağlı ortaklıktaki, müştereken kontrol
edilen işletmedeki veya iştirakteki bir
yatırımın maliyeti
Plan to sell the controlling interest in a
subsidiary
Bağlı ortaklık üzerinde kontrol gücü
bulunan payın satışına yönelik plan
Measurement of change Değişikliklerin belirlenmesi
56
Hedges of a Net Investment in a Foreign
Operation
Yurt Dışındaki İşletmede Bulunan Net
Yatırımın Finansal Riskten Korunması
Intermediate or ultimate parent entity Ara veya nihai ana işletmeler
Foreign currency translation reserve
(FCTR)
Yabancı para çevrim farkı rezervi (YPÇR)
Lower level parent Daha alt seviyedeki bir ana işletme
Higher level parent entity Üst seviyedeki ana işletme
Step-by-step method Aşamalı yöntem
Spot foreign exchange risk Spot yabancı kur değişimi
Agreements for the construction of real
estate
Gayrimenkul inşaat anlaşmaları
To market individual units 'off plan' İnşaat devam ederken ya da inşaat
başlamadan önce müstakil birimleri
pazarlamak
Contractual completion Sözleşme hükümlerinin yerine getirildiği
tarih
Accounting for revenue and associated
expenses
Hasılatın ve ilgili giderlerin
muhasebeleştirilmesi
Agreements in progress Devam eden anlaşmalar
Eligible hedged items Finansal riskten korunma konusuna uygun
kalem
Purchased option hedging instrument Satın alınmış finansal riskten korunma
aracı opsiyonu
Distributions of Non-Cash Assets to
Owners
Nakit Dışı Varlıkların Ortaklara Dağıtımı
Non-cash assets Nakit dışı varlıklar
Cash alternative Nakit alternatifi
Non-reciprocal distributions of assets Karşılıksız olarak yapılan dağıtımlar
Non-current assets (or disposal groups) as
held for distribution to owners
Ortaklara dağıtım amacıyla elde tutulan
duran varlıklar
Adjusting event after the reporting period Raporlama döneminden sonra oluşan
düzeltme gerektiren olaylar
Amounts recognised [in the statement of
financial position or in the statement of
comprehensive income]
(Finansal durum tablosunda ya da
kapsamlı gelir tablosunda)
muhasebeleştirilmiş tutar
57
End of reporting period Raporlama dönemi sonu
Class of financial assets Finansal varlık sınıfı
By class of financial asset Finansal varlık sınıfları itibariyle
Comparative statement of financial
position
Karşılaştırmalı olarak hazırlanmış finansal
durum tablosu
Consolidated statement of financial
position
Konsolide finansal durum tablosu
For consolidation purposes Konsolidasyon amaçları açısından
Control (of an entity) (Bir işletmenin) kontrolü
Discounted basis (on a) İskontoya tabi tutulmuş (esas)
Events after the reporting period Raporlama döneminden sonra ortaya
çıkan olaylar
Investment entity Aracı kurum
Non-adjusting event after the reporting
period
Raporlama döneminden sonraki düzeltme
gerektirmeyen olaylar
Opening IFRS statement of financial
position
IFRS açılış finansal durum tablosu
Performance Performans
Reformatted Yeniden düzenlenmiş
Revised Revize edilmiş
Segment profit or loss Bölüm kâr veya zararı
Entities whose debt or equity securities are
publicly traded
Borçlanma senetleri ve hisse senetleri
halka arzedilmiş işletmeler
Non-discretionary Zorunlu
Transfers of assets from customers Müşterilerden varlık transferleri
Outsourcing provider Dışardan hizmet sağlayan
Ongoing access Kesintisiz erişim
Assessing control Kontrolün değerlendirilmesi
Financial Instruments: Presentation Finansal Araçlar: Sunum
Group Cash-Settled Share-Based Payment
Transactions
Grup İçi Nakit Olarak Ödenen Hisse Bazlı
Ödeme İşlemleri
Additional Exemptions for First-Time
Adopters
İlk Uygulayıcılara İlişkin Ek Muafiyetler
58
Accounting policies Muhasebe politikaları
Cash flows Nakit akışları
Change in accounting estimate Muhasebe tahmininde değişiklik
Class of financial instruments Finansal araç sınıfı
Compensation Tazminat
Component of an entity İşletme birimi
Compound financial instrument Birleşik finansal araç
Contingently issuable ordinary shares Koşula bağlı çıkarılabilir adi hisse senetleri
Fair value less costs to sell Satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun
değer
Financial guarantee contract Finansal teminat sözleşmesi
First IFRS reporting period İlk IFRS raporlama dönemi
Funding (of post-employment benefits) Fonlama (işten ayrılma sonrası sağlanan
faydalar açısından)
Funding (of retirement benefits) Fonlama (emeklilik faydaları açısından)
Guaranteed benefits Garanti edilmiş faydalar
Guaranteed element Garanti edilmiş unsur
Identifiable Tanımlanabilir
Incremental borrowing rate of interest
(lessee’s)
Ek borçlanma faiz oranı (kiralayan
açısından)
Liability adequacy test Borç yeterlilik testi
Material Önemli
Monetary items Parasal kalemler
Net assets available for benefits Sağlanacak faydalarda kullanılabilecek
net varlıklar
Options, warrants and their equivalents Opsiyonlar, hisse alım hakkı veren
finansal araçlar ve eşdeğerleri
Ordinary equity holders Adi hisse senedi sahipleri
Profit or loss Kâr veya zarar
Reinsurance assets Reasürans varlıkları
Retrospective restatement Geriye dönük yeniden düzenleme
State (employee benefit) plan Devlet (çalışanlara sağlanan fayda) planı
59
Vested benefits Kazanılmış haklar
Weighted average number of ordinary shares
outstanding during the period
Tedavüldeki (mevcut) adi hisse
senetlerinin dönem boyu ağırlıklı
ortalaması
Financial Instruments: Disclosures Finansal Araçlar: Açıklamalar
Changes in Existing Decommissioning,
Restoration and Similar Liabilities
Hizmetten Çekme, Restorasyon ve
Benzeri Mevcut Yükümlülüklerdeki
Değişiklikler
Applying the Restatement Approach Under IAS
29 Financial Reporting in Hyperinflationary
Economies
IAS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde
Finansal Raporlama Standardı
Kapsamında Düzeltme Yaklaşımının
Uygulanması
Scope of IFRS 2 IFRS 2'nin Kapsamı
IFRS 2- Group and Treasury Share
transactions
IFRS 2—Grup İçi ve İşletmenin Geri Satın
Alınan Kendi Hisselerine İlişkin İşlemler
IAS 19- The Limit on a Defined Benefit Asset,
Minimum Funding Requirements and Their
Interaction
IAS 19-Tanımlanmış Fayda Varlığının
Sınırı, Asgari Fonlama Koşulları ve Bu
Koşulların Birbiri ile Etkileşimi
Classification of rights ıssues Hak ihraçlarının sınıflandırılması
Sponsoring employers Sponsor olan işverenler
Government-related entity Devletle ilişkili işletme
Time value of money Paranın zaman değeri
Accounting mismatch Yanlış muhasebe eşleşmesi
Hybrid contract Karma (melez) sözleşme
Business model Yönetim modeli
Reclassification date Yeniden sınıflandırma tarihi
Instrument-by-instrument approach Finansal araç bazında
Leverage Kaldıraç
Recourse loan Geri ödemeli kredi
Inverse floating interest rate Ters değişken faiz oranı
Measured at fair value through other
comprehensive income
Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı
gelire yansıtılan olarak ölçülen
Extinguishing Financial Liabilities with Equity
Instruments
Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı
Finansal Araçlarla Ödenmesi
60
Debt for equity swaps Borcun özkaynakla takası işlemleri
Prepayments of future contributions Gelecekteki katkıların peşin olarak
ödenmesi
Limited Exemption from Comparative IFRS 7
Disclosures for First-time Adopters
IFRS’leri İlk Kez Uygulayan İşletmelere
Yönelik IFRS 7’de Yer Alan Karşılaştırmalı
Açıklamalardan Sınırlı Muafiyet
Derivative liabilities Türev finansal borçlar
Symmetrical approach Simetrik yaklaşım
Derivative assets Türev finansal varlıklar
Own credit risk Kendi kredi riski
Specifically identified cash flows Belirli bir biçimde tanımlanmış nakit akışları
Fully proportionate (pro rata) share of the
cash flows
Nakit akışlarının sadece tam orantılı (eşit
oranlı) payı
Group of similar financial assets Benzer finansal varlıklar grubu
Eventual recipients Nihai alıcılar
Collection date Tahsil tarihi
Loan sub-participation Kredi alt katılımı
Servicing asset Hizmet varlığı
Servicing liability Hizmet borcu
Larger financial asset Daha büyük olan finansal varlık
Guarantee amount Garanti tutarı
Non-cash collateral Nakit dışı teminat
Net investment hedge Net yatırım riskinden korunma
Revoke a designation Bir sınıflamanın iptal edilmesi
61
Economic characteristics and risks Ekonomik özellikler ve riskler
Create or enlarge an accounting mismatch Yanlış muhasebe eşleşmesi yaratmak veya
artırmak
Financial liability at fair value through profit
or loss
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara
yansıtılan finansal borç
Commitment date Taahhüt tarihi
Originator of the financial asset Finansal varlığı doğrudan tahsis eden taraf
Interest-only strip receivable Faiz alacağı
Readily obtainable assets İstenildiğinde piyasadan elde edilebilecek
varlıklar
Removal of accounts provision Koşulsuz geri alım opsiyonları
Amortising interest rate swap İtfa edilen vadeli faiz oranı swapı
Prepayment risk Peşin ödeme riski
Legal release Yasal olarak sona erme
Stated or implied substantive terms Sözleşmede belirlenen ya da sözleşmeden
anlaşılan somut koşullar
Beneficiary Lehdar
Guarantor Garantör
Current offer price Cari teklif fiyatı
Foreign currency exchange prices Döviz fiyatları
Surrender risk Geri ödeme riski
Servicing costs Hizmet maliyeti
Asset-specific performance risk Varlığa özgü performans riski
62
Risks and rewards Risk ve getiriler
Reacquisition provision Geri alım koşulu
Net cash-settled option Net nakit tutar üzerinden ödenen opsiyon
Continuing involvement approach Devam eden ilgi yaklaşımı
Transfer of risks and rewards Risk ve getirilerin devredilmesi
Transfer of control Kontrolün devredilmesi
Repurchase transactions Geri alım işlemleri
Practical ability to sell the asset Varlığı gerçekte satabilme kabiliyeti
Contractual right to receive the cash flows Nakit akışlarını almaya ilişkin sözleşmeden
doğan hak
Pass-through arrangement Devir anlaşmaları
Original asset Orijinal varlık
Mixed attribute approach Karma şekil yaklaşımı
Basic loan features Temel kredi özellikleri
Managed on a contractual yield basis Sözleşmeye dayalı getiri bazında yönetilen
‘Originate and hold’ business model ‘Kendisinin tasarladığı ve elinde tuttuğu'
yönetim modeli
Management intentions Yönetim amacı
Funded amount Finanse edilen tutar
Waterfall structure Şelale (kademelendirme) yapısı
Contractually linked instruments Sözleşme ile birbirine bağlı finansal araçlar
Look through Gözden geçirme
63
Financial assets acquired at a discount that
reflects incurred credit losses
Katlanılan kredi zararlarını yansıtan bir
iskontoyla elde edilen finansal varlıklar
Three-category approach Üç-kategori yaklaşımı
Originated loan approach Kullandırılan kredi yaklaşımı
Outreach programme Destek programı
Adjusted fair value Düzeltilmiş gerçeğe uygun değer
Frozen credit spread method Sabit kredi marjı yöntemi
Bifurcation methodology Çatallanma yöntemi
Full fair value Tam gerçeğe uygun değer
Prudential supervisors İhtiyatlı denetleyiciler
Cash instrument hedging Nakit finansal araç riskinden korunma
Eligibility conditions Uygunluk koşulları
Closely related Yakından ilişkili
Embedded prepayment penalties Saklı peşin ödeme cezaları
Disclosure approach Açıklama yaklaşımı
One-way reclassification Tek yönlü yeniden sınıflandırma
Repackaging Tekrar şekillendirme
Mid-market price Ortalama piyasa fiyatı
Demand amount Talep edilen tutar
Recycling Geri dönüşüm
Two-step approach İki basamaklı yaklaşım
64
One-step approach Tek basamaklı yaklaşım
Back-out Çıkartmak
Look through approach Gözden geçirme yaklaşımı
Application guidance Uygulama rehberi
Bearer biological asset Taşıyıcı canlı varlıklar
Bond Tahvil
Brand Marka
Designation as at fair value through profit
or loss
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara
yansıtılan olarak sınıflama
Fair value gains and losses Gerçeğe uygun değer kazanç ve kayıpları
Held for sale Satış amaçlı elde tutulan
Identifiability Tanımlanabilirlik
Illustrative example Açıklayıcı örnek
Indication of an impairment Değer düşüklüğü göstergesi
Redemption price İtfa fiyatı
Accelerated depreciation allowances Hızlandırılmış amortisman uygulaması
Accrual accounting assumption Tahakkuk esası
Accumulated depreciation Birikmiş amortisman
Applicability Uygulanabilirlik
Benefit improvements Fayda iyileşmeleri
Borrower Borçlu
65
Capital approach Sermaye yaklaşımı
Cash flow projections Nakit akış projeksiyonları
Commitment fee Taahhüt ücretleri
Components of equity Özkaynak bileşenleri
Consumer price index Tüketici fiyat endeksi
Contractual terms and conditions Sözleşme koşul ve şartları
Contributed equity Ödenmiş sermaye
Cumulative additional depreciation Birikmiş amortisman
Cumulative interest accreted Birikimli faiz
Debt-to-equity ratio Borcun özkaynağa oranı
Deferred income Ertelenmiş gelir
Defined benefit plan Tanımlanmış fayda planı
Deposit account Vadeli mevduat hesabı
Depreciation expense Amortisman gideri
Discontinued operation Durdurulan faaliyet
Discounted cash flow projections İskonto edilmiş nakit akış projeksiyonları
Fair value model Gerçeğe uygun değer modeli
Financial instruments puttable at fair value Gerçeğe uygun değeri üzerinden satılabilir
finansal araçlar
Financial service fees Finansal hizmet ücretleri
Foreign currency borrowing Yabancı para ile borçlanma
66
Foreign exchange differences Kur farkları
İncremental costs Ek maliyetler
İntragroup transaction Grup içi işlemler
Loss sharing arrangement Zarar paylaşımı anlaşmaları
Non-controlling interest Kontrol gücü olmayan pay
Non-current liabilities Uzun vadeli borçlar
Non-depreciable assets Amortismana tabi olmayan varlıklar
Redemption amount İtfa tutarı
Unitholder Pay sahipleri
Improvements to IFRSs IFRS'lerde yapılan iyileştirmeler
Artistic-related intangible assets Sanata ilişkin maddi olmayan duran varlıklar
Marketing-related intangible assets Pazarlamayla ilişkili maddi olmayan duran
varlıklar
Contract-based intangible assets Sözleşme bazlı maddi olmayan duran varlıklar
Replacement award Yenileme hakları
Accounting acquiree Muhasebe açısından edinilen
Contractual-legal criterion Sözleşmeye dayalı yasal ölçüt
Separability criterion Ayrılabilirlik kriteri
Contingent consideration arrangement Koşullu bedel anlaşmaları
Shadow accounting Gölge muhasebe
Claims development Tazminat süreci
67
Income statement liability method Kâr veya zarar tablosu borç yöntemi
Venture capital organisation Girişim sermayesi organizasyonu / şirketi
Forward purchase contract Vadeli alım sözleşmeleri
Principal amount Anapara tutarı
Stepped interest Kademeli faiz
Foreign currency derivative Saklı yabancı para türev ürünleri
Spot rate Spot kur
Forward coupon rate Vadeli kupon oranı
Risk-free interest rate Risksiz faiz oranı


Yorumlar - Yorum Yaz