.

Güney Kore Organik Ürünler Pazarı


3.2. KORE CUMHURİYETİ ORGANİK ÜRÜNLER PAZARI

 

3.2.1. Üretim

 

Yerel olarak üretilen organik ürünler genel olarak bazı sebze, meyve ve tahıllardır.

İşlenmiş organik ürünler Kore’de gelişme aşamasındadır ve ürün çeşitliliği sınırlıdır. Yerel

olarak işlenen organik ürünlerin pek çoğunun ham maddesi ithaldir.

 

 


3.2.2. İhracat

 

Çok sınırlı sayıda organik ürün ve tahıl ihracatı yapılmaktadır. Kore Devleti organik

ürünlerin ihracata yönelik ürün grubu olarak gelişmesini sağlacak politikalar geliştirmeyi

planlamaktadır.

 

3.2.3. İthalat

 

Tablo 10: İşlenmiş ve İşlenmemiş Or ganik Tar ım Ürünleri İthalatı

(Miktar: Ton, Değer Milyon)

Yıl                                     2004                2005                2006               2007

 

Sevkiyat

Adeti                               1,588              2,290                  2,674              3,553(+33%)

 

Miktar/ton İşlenmemiş     5,615             6,810                     5,600             9,000(+61%)

                İşlenmiş           4,400             7,090                     11,300            16,000(+42%)Miktar

                Toplam             10,015           13,900                  16,900            25,000(+48%)

Değer/m İşlenmemiş         $1.7M             $3M                        $5M             $7M (+40%)

             İşlenmiş               $12.6M           $32.4M                  $27M            $36M (+33%)

            Toplam                    $14.3M            $35.4M               $32M             $43M (+34%)

 

Kaynak: Korea, Republic of Organic Products Organic Market, USDA, FAS Atthache Report No: KS8037

Not:Fiyatlar CIF fiyatları olup, perakende fiyatlar genellilkle CIF fiyattan 2,53

kat fazla olmaktadır.

 


3.2.4. Tüketici Tercihleri

Organik ürünler için tüketim şekilleri değişim göstermektedir. Geçmişte, pek çok

organik ürün küçük çocuklar, bebekler ve hastalar için satın almaktaydı. Bununla birlikte,

gelirdeki artışla birlikte organik ürünlere talep genişlemeye ve tüm aile üyelerini kapsamaya

başladı. Satın alma gücü en yüksek olan yaş grubu 3942 olup bu grup ortalama aylık 8.500 $ gelire sahiptir.

Bu kişiler her alışverişlerinde ortalama 50 $’lık organik ürün satın almakta ve

ORGA gibi seçkin ihtisaslaşmış marketlerden alışveriş yapmaktadırlar.

 

 

Kore’de nüfus hızla yaşlanmakta ve yaşlı kişiler için sağlıklı gıdalar çok önem

kazanmaya başlamaktadır. Orta yaşın üstündeki “yeni yaşlılar” sağlıklı gıdalar tüketme

konusuyla daha fazla ilgilenmektedirler. Bu grup, gıda alışverişini internetten yapabilmekte

ve yakın gelecekte organik ürünler için en önemli potansiyel kitleyi oluşturmaları

beklenmektedir. 50 -60 yaş grubundaki tüketiciler arasında evden alışveriş yapılan televizyon

kanallarının ve internetin alışveriş için kullanımı artmaktadır.

 

Nüfusun sağlıklı ürünlere yönelişi tüm gıda sektörlerinde gözlemlenebilmektedir. Son

zamanlarda yapılan bir araştırmaya göre, tüketicilerin % 61’i organik ürünleri sağlıkl ve gıda

güvenliği gibi konulardaki endişelerden ötürü tercih etmektedirler.

 

Eskiden, Koreli tüketicilerde organik ürünlerin konvansiyonel ürünler kadar lezzetli

olmadığına ilişkin bir düşünce bulunmakta ve organik ürün paketleri de çekici

gelmemekteydi. Bununla birlikte, yakın zamanda üreticiler konvansiyonel ürünler kadar

lezzetli ürünler üretmeye başladılar. Buna ek olarak, paket tasarımları da tüketicilerin

taleplerine cevap verecek şekilde geliştirilmeye başlamıştır.

 

Organik ürün talebinde bulunan tüketici kitlesinin büyük çoğunluğu Seul şehir

merkezinde ikamet etmektedir. Seul’de yaşayan kişiler genellikle daha yüksek gelire sahip,

daha eğitimli ve lüks hayat stili ile daha fazla ilgilidirler.

 

Genelde hane alışverişi 30-50 yaşları arasında bulunan bayanlar tarafından yapılmakta

olup, özellikle bu kesim organik ürünlerde en önemli tüketici grubu oluşturmaktadır. Kadınlar

organik ürünler ile bebek mamaları yoluyla tanışmış olup, şimdi diğer ürünlerin de organik

olanlarının piyasada yayılmasını talep etmektedirler. Ayrıca eğitim seviyesi ve gelirin artması

sonucu daha çok işlenmiş organik ürünler tercih edilmeye başlanmıştır. Yine batılı tarzı

tüketim alışkanlıklarının gelişmesi ile unlu mamüller, et ve meyve tüketimi de yıllar itibariyle

artmıştır.

 

Pek çok tüketici taze ya da işlenmiş organik ürünleri indirim marketlerden

almaktadırlar (% 46). Bunun dışında, tarım kooperatiflerinden (% 22), ihtisaslaşmış

marketlerden (% 11), köylü pazarlarından (% 7) ve büyük alışveriş merkezlerinden (% 6)

organik ürünler satın alınmaktadır.  

 

3.2.5. Pazarın Büyüklüğü  

Organik tarım ürünleri için perakende sektörünün büyüklüğünün 318 milyon $ olduğu

tahmin edilmektedir. Kore’nin artan milli geliri ve gıda güvenliğine yönelik bilincin artması

ile organik pazarının büyüyeceği beklenmektedir.

 

Bununla birlikte, işlenmiş organik ürünlerin fiyatları konvansiyonel organik ürünlerinkinden

çok daha fazladır. Bu fiyat farkı organik ürün pazarının gelişmesini engellemektedir. Ancak,

pek çok Koreli tüketici organik ürünlerin yararlarının bilincindedir ve bunun için daha çok

ödemeye hazırdır. 

 

3.2.5. 1. Pazara Giriş Stratejisi

 

Kore pazarına ürün tedarik eden pek çok organik ürün ithalatçısı/distribütörü

bulunmaktadır. Bununla birlikte, ithalatçıların pek çoğu aynı ihracatçılarla çalışmakta ve bu

durum benzer işlenmiş organik ürünlerin Seul’de görülmesine yol açmaktadır. İthalatçıların

sayısı arttıkça, bu ithalatçıların tecrübeleri de artacak tedarikçilerden ürünleri doğrudan ithal

edip perakendeci ve toptancılara dağıtımını yapacaklardır. Yerel ithalatçılara göre, Koreli

tüketiciler Amerikan ürünlerini tercih etmektedirler. Ancak mevcut Amerikan ürünlerinin

kısıtlı sayıda olmasından ötürü ithalatçılar Avrupa ve Avustralya’daki diğer tedarikçilere de

tüketicilerin çeşit talebini karşılamak üzere dönmeye başlamışlardır.

 

Pazara yeni girecek olan ihracatçılar, ürünlerini ithalatçı/distribütörlere tanıtarak ya da

henüz organik ürün ithal etmeyen ithalatçılarla temas kurarak ürünlerinin bilinirliğini

artırabilirler. Bunun için, fuarlarda organik ürünlerin sergilenmesi önemli bir etki yapacaktır.

 

3.2.5.1.1. Tedarikçi Ülkeler

 

ABD, Kore’ye işlenmiş organik ürünlerin büyük çoğunluğunu tedarik etmektedir.

Fakat bu durumun gelecekte değişmesi olasılığı bulunmaktadır. Amerikan organik ürünleri

için, üründe GMO bulunması önemli bir engeldir. Avrupalı tedarikçiler ise ürünlerinde GMO

bulunması durumunda ürün bedelini tazmin etmeyi kabul etmektedirler.

 

Avrupalı küçük ve orta ölçekli organik ürün tedarikçileri Amerikalı meslektaşlarına göre daha tecrübeli

görülmektedirler. Avrupalı tedarikçiler ithalatçılarla yakın çalışmakta, ihtiyaçlarını

karşılamaya ve sorunlarını çözmeye yardımcı olmaktadırlar. Amerikalılardan ürün alan

ithalatçılar 40 feetlik bir konteyneri dolduracak kadar ürün almak durumundayken Avrupalı

ve Asyalı ülkeler ürünlerin 20 feetlik konteynerlerde satmaya razıdırlar. Ayrıca, Avrupa

Birliği ile Kore arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın ABDKore

arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’ndan önce imzalanarak yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Bu durum

Avrupalı tedarikçiler için avantajlı bir durum oluşturacaktır.

 

 

Tüm bunlara rağmen, Koreli tüketiciler Amerikan organik ürünlerini tercih

etmektedirler. Pek çok tüketici Amerikan ürünlerinin daha lezzetli olduğunu düşünmekte,

İngilizce etiketlerin kolay okunabildiğini düşünmekte ayrıca USDA’nın organik damgasına

güven duymaktadırlar. Başlıca, işlenmiş organik ürün ithalatçıları ithal ettikleri ürünlerin %

50’sini Amerika’dan, % 45’ini Avrupa Birliği’nden ve % 5’ini ise diğer ülkelerden satın

almaktadırlar.

 

3.2.5.1.2. Perakende Dağıtım Kanalları 


3.2.5.1.2.1. ORGA

 

ORGA Marketleri Kore’deki en önemli çevre dostu ve organik ürün marketleridir. İlk

mağaza 1997 yılında açılmıştır. 3000’den fazla çevre dostu organik ve konvansiyonel ürün

bulunmaktadır. Marka imajını sağlamak için, yeni açılan Lotte Department’ta toplam market

ürünlerinin üçte birini kapsayan ORGA bölümü oluşturulmuştur. ORGA 150 organik ürünü

doğrudan ithal etmekte 550 organik ürünün ise yerel üretimi yapılmakta ya da bir

distribütörden satın alınmaktadır.

 

 

Mağazadaki ürünlerin yarısı et ve balık gibi taze ürünlerden

oluşmakta, işlenmiş ürünler % 40’ı (dondurulmuş ürünler dahil), % 10’u ise temizli ve kişisel

bakım gibi sanayi ürünlerinden oluşmaktadır. Gelecekte, ORGA işlenmiş ürünlerin payını

artırmayı planlamaktadır. 

 

3.2.5.1.2.2. Çok Katlı Mağazalar

 

Kore’deki büyük çok katlı mağazalar (department store) kendi alanlarını ithalatçı ve

distribütörlere de kiralamakta ve böylece “mağaza içinde mağaza”lar oluşmaktadır. Bu

mağaza içinde mağazalar organik ürünlerinin satımı konusunda oldukça popüler bir

konumdadır. İthal işlenmiş organik ürünlerin 1.000 kadar çeşidi bulunmaktadır. Bunlar

çoğunlukla, makarna sosları, kahvaltılık gevrekler, bebek mamaları, kurabiyeler, çikolatalar

ve içeceklerdir. Büyük alışveriş merkezleri ya da ihtisaslaşmış mağazalar diğer organik ürün

perakende mağazalarına göre çok daha büyük satış oranlarına ulaşmaktadır.  

 

3.2.6. Dondurulmuş Gıdalar

 

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, dondurulmuş gıdaları şekillerini ve tatlarını

muhafaza edebilmiş ve bu durum dondurulmuş organik ürün pazarının büyüyeceği

beklentisini doğurmuştur. Geçmişte, pek çok Koreli tüketici günlük olarak alışveriş

yapmaktaydı ve bir ailenin küçük bir derin dondurucusun olması yaygındı. Ancak bu durum

değişmiştir ve tüketiciler haftada bir alışveriş yapmaya başlamışlardır. Geçmiş 510

yılda, derin dondurucuların ebatları da büyümüş ve batıda kullanılan ebatlara yaklaşmıştır. 

 

3.2.6.1. Pazara Giriş Stratejisi

Dondurulmuş için, pazara yeni girecek olan ihracatçılar için en efektif giriş stratejisi

ithalatçı/distribütor, restoran ve gıda hizmeti tedarikçileri ile bağlantı kurmaktır. Yeni ürünleri

ithalatçı/distribütörlere tanıtmanın en uygun yolu ticaret fuarlarına katılımdır. 

 

3.2.6.2. Dağıtım Kanalları

 

COSTCO

 

Dondurulmuş ürünlerin en önemli perakendecisi olan COSTCO’nun halihazırda yurt

çapında 5 mağazası bulunmaktadır. COSTCO en fazla çeşitte dondurulmuş organik ürün satan

zincirdir.  

 

Üreticilerden büyük oranda sipariş vermeleri nedeniyle diğer mağazalara göre daha

rekabetçi fiyatlar sunabilmektedirler. 

 

3.2.7. Gıda Hizmet Sektörü Ürünleri

 

Bazı restoranlarda organik ürünler menüye girmeye başlamıştır. Menüdeki organik

ürünler genel olarak yerli üretimdir. Bununla birlikte, bazı okulların yemekhanelerinde çevre

dostu tarım ürünlerini (EFA) ve dondurulmuş ürünler satılmaktadır. Bu yemeklere duyulan

talepte artış görülmektedir.

 

 
3.2.9. Mevzuat

 

Gıda, Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığı (Ministry for Food, Agriculture, Forestry

and Fisheries – MIFAFF) Yeni Organik Sertifikasyon Programını 28 Haziran 2008’de

yayımlamıştır.

 

MIFAFF tarafından ilan edilen Gıda Sanayi Promosyon Yasası’na (Food Industry

Promotion Act) göre ithal edilen organik ürünlerin Kore’deki sertifika kurumları tarafından

verilen sertifikaya sahip olmaması durumunda bu ürünlerde organik ürün etiketinin yer

almasına izin verilmeyecektir. MIFAFF 1 yıllık geçiş süresi tanımış olup, yeni düzenlemeler

28 Haziran 2009 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Geçmişte, işlenmiş organik ürünler için herhangi bir Kore sertifikalandırma programı

bulunmuyordu. KFDA (Korea Food and Drug Administration Kore Gıda ve İlaç İdaresi)

USDA organik etiketine izin veren bir etiketleme programı geliştirmişti. Yakın zamanda ise,

Kore devleti MIFAFF’a Kore organik sertifikasyon programına gözetim yetkisi vermeye

karar vermiştir. Müsaade periyodu süresince, KFDA ve MIFAFF standartlarına göre organik

olarak sertifikalandırılmış işlenmiş ürünler kabul edilebilir olacaktır.

 

Et, süt ve süt ürünleri, hububat, yaş ürünler gibi işlenmemiş ürünler ise geçmişte

olduğu gibi MIFAFF tarafından ele alınmaya devam edecektir. İşlenmemiş ürünler, her

zaman bir Kore sertifikalandırma kuruluşu tarafından sertifikalandırılmaya ihtiyaç duymuştur.

Gıda Sanayi Promosyon Yasası’na dayanan yeni program genetiği değiştirilmiş

ürünlere sıfır tolerans tanımaktadır ve organik ürünlerde kullanımına izin verilen katkı

maddelerinin listesini belirtmiştir. Oluşturulan liste IFOAM kodeksine ve ABD Japonya, AB

gibi ülkelerdeki uygulamalara paralel olarak hazırlanmıştır.

 

 

3.2.9.1. İthal Edilen İşlenmiş Organik Ürünler için Sertifikalandırma Kuralları

 

Daha önce bahsedildiği gibi, Haziran 2009’dan önce, KFDA üretici ya da işleyicilere

verilen organik sertifikalarını kabul etmeye devam edecektir. Haziran 2009’dan sonra ise bu

belgeler kullanılmayacaktır. Geçerli belgelerin, organik gıda ürünlerinin gümrük işlemleri için

KFDA’nın bölgesel ofislerine sunulması gerekmektedir.

 

1. USDA tarafından akredite edilmiş bir sertifikalandırma kurumundan verilen organik

ürün sertifikasının bir nüshası. Söz konusu sertifika aşağıdaki bilgileri içermek

zorundadır:

a. Sertifikasyon Kuruluşunun adı, adresi ve telefon numarası

b. Sertifikasyon kurulusu tarafından üretimine veya işlenmesine izin verilen ürünlerin
listesi

c. Sertifikanın verildiği firma adı, adresi, sertifikanın geçerlilik süresi ya da yenileme
tarihi.

2. Üretici tarafından yayınlanan ve ürünün içeriğini gösteren beyanname.

Gıda katkı maddeleri konusu da Kore Cumhuriyeti için önemli bir konu olup,

ihracatçılar ürün örneği ve kullanımına izin verilen gıda katkı maddelerinin listesini

KFDA’nın (www.kfda.go.kr) Gıda Standartları Bölümü’ne (Food Standard Division)

göndererek Kore gereklilikleri ile uyumlu olup olmadığını kontrol edebilirler.

Genetiği değiştirilmiş ürünlerle ilgi olarak KFDA’nın etiketlemesi konusunda bir

sorunla karşılaşılmaktadır. Mart 2005’te KFDA ithal edilen organik ürünlerle ilgili olarak

genetiği değiştirilmiş içerikte ürünlerin organik olarak etiketlenmesine karşı sıfır tolerans

politikasını ortaya koymuştur. KFDA genetiği değiştirilmiş içeriğe karşı % 3 oranındaki

tesadüfi mevcudiyet toleransına izin vermemektedir. Buna karşılık, KFDA genetiği

değiştirilmiş içerikteki ürünler için % 3 oranında toleransı ithal edilmiş ya da yurt içinde

üretilmiş ancak organik olarak etiketlenmemiş ürünler için kabul etmektedir. Bu durum,

Amerikalı organik ürün ihracatçıları için dezavantajdır çünkü Amerika’da The National

Organic Program (NOP) organik ürünlerde olabilecek GM materyalle ilgili olarak tesadüfi

mevcudiyete izin vermektedir.

 

3.2.9.2. Etiketleme Kuralları

3.2.9.2.1. İthal Edilen İşlenmiş Organik Ürünler İçin Etiketleme Kuralları

 

2009 Haziran’a kadar, işlenmiş organik ürünlerin etiketlenme şartları KFDA

tarafından belirlenecektir. Etiketler ürünün içeriğinde ne kadar organik madde bulunduğuna

göre farklılık göstermektedir.

 

1. 100% : Bir gıda ürününde organik maddeler dışında başka hiçbir ürün ve gıda katkı

maddesi bulunmaması durumudur. Bu durumda etikette % 100 organik ibaresi veya

benzer ifadeler kullanılabilir.

 

2. % 95’ten az olmayan: Ham maddenin % 95’ten fazlasının organik olması

durumunda ürün adında ve ürün etiketinde organik ibaresi kullanılabilir. Bu durumda,

organik içerikteki tüm bileşenlerin oranları etiketin ham maddeler kısmında yer

almalıdır.

 

3. % 95’ten az % 70’ten fazla: Ürününün bileşenlerinin % 70 ile % 95’i arasının

organik olması halinde etiket dışında paket ya da kutunun üzerinde organik ibaresi yer

alabilir. Bu durumda, organik içerikteki tüm bileşenlerin oranları etiketin ham

maddeler kısmında yer almalıdır.

 

4. Diğerleri: % 70’ten az oranda organik bileşen kullanılması durumunda etiketin ham

maddeler kısmında hangi oranda organik ürün kullanıldığı belirtilir.

Şekil 2: Kor e Organik Ürün Logosu  

Kaynak: USDA FAS Worldwide, www.fas.usda.gov/info/fasworldwide/2005/092005/

SKoreaenviroproducts.pdf

 

3.2.9.2.2. Organik Tarım Ürünleri İçin Etiketleme Kuralları – Sustainable Agriculture

Promotion Act 13 Aralık 1997 tarihinde, Sustainable Promotion Act kabul edilmiştir. Kanunun son

revizyonu ise Şubat 2008’de yapılmıştır. 

 

Organik üretim zirai ürünler için 3 kategoride sınıflandırılmaktadır. Organik üretim,

ilaç kalıntısız üretim, az ilaç kalıntılı üretim. Çiftlik hayvanları için iki tür sertifikalandırma

yapılmaktadır. Bunlar, organik çiftlik hayvanları ve antibiyotik kullanılmayan çiftlik

hayvanlarıdır. İthal edilen organik tarım ürünlerinde, ürünün MIFAFF tarafından onaylanmış

bir sertifikalandırma kuruluşu tarafından sertifikalandırılması gerekmektedir. Şimdiye kadar

MIFAFF, 49 Koreli sertifikalandırma kuruluşunu yetkilendirmiş ancak hiçbir yabancı

kuruluşu yetkilendirmemiştir. KFDA’nın işlenmiş organik ürün standartlarından farklı olarak,

Amerika ya da uluslararası standartlara uygun olan organik tarım ürünlerinin de Kore dilinde

organik etiket kullanabilmesi için MIFAFF tarafından yetkilendirilmiş bir sertifikalandırma

kuruluşundan sertifika alması gerekmektedir. Ayrıca, ham işlenmemiş ürünler için yabancı

dildeki organik etiketlerin kullanımına da (örneğin USDA’nın organik logosu) MIFAFF’ın

yetkilendirdiği sertifika kuruluşları tarafından sertifikalandırmadıkça izin verilmeyecektir.

Organik ürünlerle ilgili düzenlemeler MIFAFF’ın Sustainable Agricultural Team’i

tarafından yapılmakta ve bu düzenlemeler The National Agricultural Products Quality

Management Service (NAQS) tarafından uygulanmaktadır.


Tablo 17: KFDA’de Kayıtlı Türkiye’de Faailiyet Göster en Sertifikasyon Firmaları Listesi

Sertifikasyon Kuruluşu İletişim Bilgileri

BCS OKO GARANTIE GMBH

 

Kazım Dirik Mah. Gediz Cad.

Kadri Dağüstü Apt. No:21 B Blok Daire:2

35040 Bornova /İZMİR

Tel: (0 232) 339 05 81

Faks: (0 232) 339 05 91

bcsturkey@superonline.com

 

ECOCERTSA

184.Sok.No:60 Kat:2 Daire:3

35040 Bornova/İzmir

Tel: (0 232) 343 43 60, 343 55 50

Faks: (0 232) 343 39 59

Email:office.turkey@ecocert.com

 

EKOTAR

Merkez: Adnan Menderes Bulvarı Denis

Apt. 36/1 33110 MERSİN

Şube: Ziraat Mühendisleri Sitesi 4.Blk.

52/A Yıldız

Çankaya/ANKARA

Tel: (0 324) 325 49 64, (0 312) 440 54 32

Faks: (0 324) 327 19 44, (0 312) 440 95 57

Email:info@ekotar.com

 

ETKO

160.Sokak No:13/7

35040 Bornova/İzmir

Tel: (0 232) 339 76 06

Faks: (0 232) 339 76 07
Email:info@etko.org

 

CONTROL UNION TURKEY

Mansuroğlu Mah. 286 Sok.

Ali Çolakoğlu SitesiA1 Blok

No: 16 Kat: 1 Daire: 3

35040 Bornova /İZMİR

Tel: (0 232) 347 07 04–347 07 12

Faks: (0 232) 347 06 93

Email: turkey@controlunion.com

 

ICEA

Mustafa Kemal Cad.Halil Bey Apt.B Blok

No:166/2 Kat:7 Daire: 13

35040 BornovaİZMİR

Tel: (0 232) 342 60 68

Faks: (0 232) 342 84 64

Email:info@iceatr.

com, admin@iceatr.com

 

IMO

225.Sokak Dündar Apt. No:29 Kat:7 Daire:7

35040 Bornova /İzmir

Tel: (0 232) 347 47 05

Faks: (0 232)347 47 80

Email:imotr@imocontrol.org

Kaynak: http://kfda.go.kr/

 


etiketler: Kore Cumhuriyeti organik ürünler pazarı , organik ürünler sertifikasyon firmları , kore organik ürünler üretimi , kore cumhuriyeti organik ürünler ithalat,Güney Kore Cumhuriyeti  organik ürünler ihracatı 


Yorumlar - Yorum Yaz