İthalatçı İhracatçı Firma Konşimento Ve Ticari İstihbarat  Sorgulama  IMPORTERS , EXPORTERS, CUSTOMS DATA  AND BILL OF LADING SEARCH ENGINE   

.

Örnek Gümrük Vergisi Hesaplama

 ÖRNEK GÜMRÜK VERGİSİ HESAPLAMA 

 2020 YILI GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI

ÇİN GÜMRÜK VERGİSİ SORGULAMA


 
Örnek Olay: Çinden LCD monitör İthalatı  

 örnek gümrük vergisi  hesaplama ile ilgili aramalar: gümrük vergilerinin hesaplanması,gümrük vergisi nasıl hesaplanır. 

(CIF KIYMET = Eşyanın satış bedeli + Navlun Ücreti ( Taşıma ) + Sigorta Bedeli + Yurt Dışı Diğer Giderler in

toplamı alınarak hesaplanan ve gümrük vergisinin matrahını oluşturan kıymettir.  

Satış bedeli sadece ithal eşyasına ait satış faturasında yer alan kıymetle sınırlı olmayıp, bu bedele

Gümrük Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirtilen ve satıcı yararına ödenen bazı kıymetlerinde (eğer varsa) ilave

edilmesi gerekir.  

 

Navlun Bedeli ithal eşyasının yükleme limanından (Örn. Hamburg) varış limanına (Örn. Ambarlı

Limanı)kadar yapılan aktarma, elleçleme vb. masrafların dahil edildiği toplam taşıma ücretidir.

İthalat beyanı esnasında navlun faturasının ibrazının mümkün olmaması halinde fatura bedelinin %10

u oranında ( aynı yükleme limanı ile varış limanı arasındaki emsal bedeller karşılaştırılmak suretiyle)

navlunbeyan edilmesine izin verilir.


Sigorta Bedeli ithal eşyasının taşıma sırasında zarara uğraması ihtimaline karşı yaptırılan sigortanın rizikoprim

bedelidir. Sigorta yaptırılmamış ise eşya bedelinin %3 ü oranında sigorta bedelinin beyan edilmesineizin verilir.


Yurt dışı diğer giderler eşyanın satış faturasında gösterilen ve olağan sınırları aşan iskontolor,

olağan 
taşıma bedellerinden düşük gösterilen navlun bedellerine ait navlun farkları, kıymet

düşüklüğü vb. için beyan edilmesi gereken giderlerdir.


Yurt içi giderler ise ithalatın gerçeklemesine kadar yapılan, ardiye, ordino, banka komisyonu vb . giderlerdir.

Bu açıklamaların akabinde ithalat işleminde tahsil edilen belli başlı vergilerin hangileri olduğu ile başlayalım.

 

Gümrük Vergisi : İthalat Rejim Kararı eki listelerde yer alan ve eşyanın ilgili gümrük tarife

istatistik
pozisyonu (GTİP) karşılığında belirtilen ve ticaret yapılan ülke, ülke grupları ve/veya

menşe ülkeye görefarklılık gösterebilen ve eşyanın CIF kıymeti üzerinden hesaplanan vergidir.


Katma Değer Vergisi ( KDV ) : ithalat işlemi için eşyanın CIF kıymeti ile birlikte eşyanın ithali için

yapılan bütün masraflar ile ödenen vergi ve fonların da dahil olduğu KDV Matrahının esas alındığı

ve vergiye tabi işlemlerde eşyanın özelliğine göre %1, %8 ve %18 genel oranında olmak üzere

üç farklı oranda hesaplanıp tahsil edilen vergidir. 

Özel Tüketim Vergisi ( ÖTV ) : ÖTV Kanunu eki listelerde yer alan ve ithalinde ödenmesi veya

teminata bağlanması gereken vergidir. Eşyanın özelliğine göre maktu ( eşyanın kg, adet, litresi

üzerinden ilgili listede belirtilen TL karşılığı) veya oran ( matrah üzerinden % karşılığı ) olarak

hesaplanır. Oran üzerinden hesaplanan ÖTV nin matrahı da aynı KDV matrahında olduğu gibi

oluşturulur. Ancak önce ÖTV hesaplanarak KDV matrahına dahil edilir. 

Damga Vergisi : Döviz kazandıran işlemlere ait (Örn. ihracat beyannameleri) gümrük

beyannameleri hariç diğer beyannamelerden maktu olarak tahsil edilen vergidir. 2013 yılı için 53

TL. dir.Kaynak Kullanım Destekleme Fonu ( KKDF ) : İthalat işlemi ( kabul kredili, vadeli akreditif

ve mal mukabili ) ödeme şekillerinden biri ile yapılıyorsa satış faturasının bedelinin %6 oranında

hesaplanan ve ithalat işlemlerine başlamadan önce bankalara ödenmesi gereken fon tutarıdır.

 

Anti-Damping Vergisi ve Ek Mali Yükümlülük: Gümrük vergisi ile aynı şekilde hesaplanan,

matrahını CIF kıymetin oluşturduğu ancak bazı hallerde de eşyanın miktarı üzerinden maktu

olarak tahsil edilen ve yerli üreticiyi korumak amacıyla uygulanan vergilerdir.

 

Bandrol Ücreti ( TRT Bandrolü ) : Radyo ve televizyon yayınlarını alan cihazlar ile video

oynatıcısı vb.cihazlar ile bunların tümleşik olanlarından tahsil edilen, fon olarak tabir edebileceğimiz tutardır.
 

Kültür Bakanlığı Fonu : Yine ilgili mevzuatında belirtilen ve bazı eşyalar ithalinde tahsil edilen  fondur. 

Toplu Konut Fonu ( Tarım Payı ): İthalat Rejimi eki III sayılı listede yer alan işlenmiş tarım

ürünleri ve IV sayılı listede yer alan balık ve diğer su ürünlerinden alınan fon tutarıdır.

Bu bilgilerden sonra nihayet vergilerimizi hesaplamaya başlayabiliriz. 

 

Örnek senaryo :

Çin'den satıcı ile yaptığımız anlaşma sonucunda 100 adet LCD Monitörü tanesi 150 USD den

toplamda
15.000 USD satış bedeli ile ithal edeceğiz. Satıcı ile yaptığımız anlaşma gereği mal

bedelini vadeli akreditif
şeklinde ödeyeceğiz ve satıcı 80 adetten fazla alımlarda %10 oranında

miktar iskontosu yapıyor. Navlun
ve sigortayı da satıcı ödüyor ve faturamıza ilave ediyor olsun.


Bu şartlarda satıcının adımıza düzenlediği fatura aşağıdaki şekilde olacaktır.

Gönderen : Chang Cing Co Ltd. - Bejing - China

Alıcı : ABC Dış Ticaret Ltd.Şti. - İstanbul- Türkiye

Fatura No: 01162013 - Fatura Tarihi : 01/16/2013

Teslim Şekli : CIF

Ödeme Şekli : Vadeli Akreditif ( Deferred Payment L/C )

Eşya Cinsi           Adedi       Net Kg. Br. Kg.     Birim Fiyatı    Toplam Tutar

18'' LCD Monitor 100 Adet  800 kg. 1.000 Kg  150$            15.000$

Navlun 1.650$

Sigorta 300$

Paketleme : 200$

Ara toplam : 17.150$

İskonto : %10 1.500$

Toplam : 15.650$

LCD Monitörler 8528.59.40.00.00 GTİP de sınıflandırılmaktadır.

Çin için Gümrük Vergisi oranı : %14

ÖTV oranı : %6.7

KDV oranı : %18 dir.

Ayrıca vadeli akreditif ödeme şekline göre ithalat yaptığımız için %6 KKDF hesaplanması

gerekmektedir.

Dikkat : Vergilerin hesaplanmasında beyannamemizin tescil tarihindeki TCMB döviz satış kuru

esas alınırken, KKDF hesabının TCMB döviz alış kuru üzerinden hesaplanmasıdır.


Gün itibariyle TCMB döviz alış kuru 1 USD= 1.77 TL. döviz satış kuru 1 USD=1.78 TL olsun.

 

CIF = Satış bedeli (%10 iskontolu 13.500$) + Navlun (1.650$) + Sigorta (300$) + Yurt Dışı

Diğer Giderler
( İskonto + Paketleme 1.700$)  

CIF = 17.150$ *1.78 = 30.527 TL

Gümrük Vergisi = CIF * %14 = 4.274 TL

KKDF = 15.650$ * %6 = 939$ = 1.662 TL

Yurt içi diğer giderler = 800 TL

Damga Vergisi = 53 TL

ÖTV Matrahı = 37.316 TL

ÖTV =37.316 TL * %6.7 = 2.500 TL

KDV Matrahı = 39.816 TL

KDV = 39.816 TL * %18 = 7.167 TL

Yani Çin'den ithal edeceğimiz 15.650$ değerindeki 100 adet LCD Monitör için :

Ödememiz gereken vergi ve fonlar:

Gümrük vergisi = 4.274 TL

ÖTV = 2.500 TL

KDV = 7.167 TL

KKDF = 1.662 TL

Damga Vergisi = 53 TL

Vergi Toplamı = 15.656 TL

Diğer ödemeler (tahmini bedeller)

Ardiye Ücreti = 500 TL

Ordino Ücreti = 300 TL

İç nakliye = 600 TL

Hammaliye = 100 TL

Gümrükleme Bedeli = 500 TL

Toplam = 2.000 TL 

Genel Toplam = 17.656 TL.   

Satıcıya ödenecek tutarı da eklediğimizde bu ithalat işlemi için yapmamız gereken

toplam masraf tutarı =15.650$ * 1.78 = 27.857 TL + 17656 TL = 45.513 TL olur.


Formülleri uygulayarak kendi vergilerinizi eşyanızın GTİP nu ve hangi vergilere tabi olduğunu ve

oranlarını
bilmek suretiyle sizde hesaplayabilirsiniz.


Unutmamanız gereken bir husus da örneğimizdeki eşyanın ithali için gerekli izinlerin ( Garanti

Belgesi ve
CE Uygunluk Belgesi ) alınmasında gereken işlemlerin de ücret karşılığı elde edildiği

ve bu konuda alınan
hizmetin de ayrıca ücrete tabi olacağı ve maliyetinizi arttıracağının bilinmesi gerekir. 


(kaynak:http://enginsevim.blogspot.com/2013/01/ithalatta-gumruk-vergileri-nasil.html Gümrük Müşaviri Engin Sevim ) 

etiketler : örnek gümrük vergisi hesaplama, örnek ithalat vergisi hesaplama,navlun nedir ,ithalat sigorta nedir ,ithalata gümrük vergisi ,ithalatta kdv nedir, ithalatta özeş tüketim vergisi (ÖTV) nedir , ithalatta damga vergisi nedir , damga vergisi ne kadar , ithalatta bandrol ücreti (TRT bandrol ücreti ), Kültür Bakanlığı Fonu nedir , Kültür Bakanlığı fon ücreti ne kadar, Toplu Konut Fonu (tarım payı) nedir , toplu konut fonu (tarım payı ) ne kadar, Çinden LCD monitör ithalatı , LCD monitör ithalatında gümrük vergi oranı ,LCD monitör ithalatında KDV oranı nedir ,LCD monitör ÖTV oranı nedir , gümrük müşaviri danışmanlık  


Yorumlar - Yorum Yaz
.