GLOBAL BUYERS IMPORTERS SEARCH ENGINE GLOBAL IMPORTERS &EXPORTERS,
IMPORT- EXPORT DATA ,SHIPMENT RECORDS
AND CUSTOMS DATA
Market Research

 Turkey Industry Reports

  

İthalat Mevzuatı

 SORULARLA İTHALAT MEVZUATI

 

 1-) Kimler ithalat yapabilir?

 

Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca vergi numarası verilen her gerçek ve tüzel kişi

ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine

istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklıkları ithalat yapabilir.

 

2-) Hangi tür ithalatlarda vergi numarasına sahip olma şartı aranmaz?

Aşağıda belirtilen türde ithalatlarda vergi numarasına sahip olma şartı aranmaz:

􀀹 Özel anlaşmalara dayanan ithalatta,

􀀹 Kitap ve diğer yayınların ithalatında,

􀀹 Ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerde;

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığınca perakende satışına izin verilen malların

ithalatında ve konuyla ilgili olarak ayrıntılı bilgiye Bakanlar Kurulu’nun 4458 Sayılı Gümrük

Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararı (2009/15481, 37. madde)’ndan

ulaşılabilir.

http://www.gumruk.gov.tr/tr-TR/emevzuat/Sayfalar/bkk.aspx

3-) İthalatta herhangi bir kısıtlama var mıdır?

Kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği; insan, hayvan ve bitki sağlığının

korunması veya sınai ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili mevzuat

hükümleri çerçevesinde alınan önlemlerin kapsamı dışındaki malların ithali serbesttir.

(İthalat Rejimi Kararı-Madde.5)

http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=detay&yayinID=579&icerikID=683&dil=TR

4-) İthalat yapmak isteyen kişiler nereye başvurur?

İthalat yapmak isteyen kişiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde almaları gereken

belgelerle birlikte doğrudan gümrük idarelerine başvururlar.

 

5-)Geçici olarak yurda giren malların kesin ithali için

hangi mercilerebaşvurmak gereklidir?

Mali mükellefiyetleri teminata bağlanmak suretiyle geçici olarak yurda giren mallardan

(ATA Karnesi kapsamında gelenler dahil);

􀀹 Kesin ithalinin talep edildiği tarihte yeni ve kullanılmamış malların bedelleri

ödenmek suretiyle kesin ithali (kısıtlayıcı hükümler saklı kalmak kaydıyla)

gümrük idarelerince sonuçlandırılır.

􀀹 Bunun dışındaki tüm kesin ithal başvuruları, biri asıl iki nüsha proforma

fatura, maddelerin yurda girişi sırasında düzenlenen geçici gümrük

beyannamesi ve Harçlar Kanunu uyarınca gerekli harcın yatırıldığını

gösteren makbuzun aslı ile birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığı’na yapılır.

Müsteşarlık uygun gördüğü talepleri, başvuru sahibine ve ilgili gümrük

idaresine bildirir.

 

6-) İthalat bedelleri hangi para birimi cinsinden ve nasıl ödenir?

İthalat bedelleri Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve bu

Karar’a ilişkin 2008/32-34 Sayılı Tebliğ ve Hazine Müsteşarlığı tarafından bunlara ek

olarak yapılan düzenlemeler çerçevesinde ithalatçı ile ihracatçı arasındaki sözleşme

ve uluslararası kurallar ile bankacılık teamüllerine göre bankalar aracılığıyla

konvertibl döviz veya TL olarak ödenir.

 

 

 

7-) İthalatta uygulanan gümrük vergileri hakkındaki bilgilere nereden ulaşılır ?

İthalatta uygulanacak gümrük vergisi oranları, İthalat Rejimi Kararı’na ekli listelerde

(Liste I, II, III, IV ,V, VI) belirtilmektedir.

8-) İthalatta uygulanan gümrük vergileri nasıl hesaplanır ?

İthal konusu eşyanın gümrük vergisi, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte

yürürlükte olan gümrük tarifesine göre, eşyanın CIF kıymeti üzerinden hesaplanır.

 

9-) İthalatta gümrük vergisi nereye ödenir?

Gümrük vergisi, gümrük idarelerinde gümrük saymanlıklarına veya yetki verilen

bankalara Türk Lirası olarak ödenir.

 

10-) İthalatta alınan Katma Değer Vergisi (KDV) ne zaman ve nereye ödenir?

İthalatta alınan Katma Değer Vergisi, gümrük vergisi ile birlikte ve aynı zamanda,

gümrük idarelerinde gümrük saymanlıklarına veya yetki verilen bankalara Türk Lirası

olarak ödenir. Gümrük vergisine tabi olmayan ithalata ait KDV ise, gümrük

beyannamelerinin verilme süresi içinde ödenir.

 

11-) İthalatta alınan Katma Değer Vergisi Oranı nasıl belirlenir?

İç piyasadaki Katma Değer Vergisi oranları, aynen, ithal eşyasının gümrüklenmiş

değeri için de uygulanmaktadır. İthalatta Katma Değer Vergisi matrahı aşağıdaki

unsurların toplamıdır:

(a) İthal edilen malın gümrük vergisine esas olan kıymeti; gümrük vergisinin kıymet

esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde

sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri; bunun belli olmadığı hallerde ise

malın gümrükçe tespit edilecek değeri,

 

(b) İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar,

 

(c) Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer gider ve ödemelerden

vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi

ödemeler.

 

12-) İthalatta Toplu Konut Fonu hangi mallardan tahsil edilir ve nasıl belirlenir?

Toplu Konut Fonu; yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı Ek’indeki III Sayılı Liste’de yer

alan işlenmiş tarım ürünlerinin, IV Sayılı Liste’de yer alan balıkçılık ve su ürünlerinin

ithalatında tahsil edilmektedir. Toplu Konut Fonu ödenerek ithal edilecek maddeler,

gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte geçerli miktar ve oranlar kadar fona tabidir.

Ancak, Gümrük Kanunu’nun 167. maddesi’nde yer alan hallerde; gümrük

vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokulacak eşyalardan Toplu Konut Fonu

tahsil edilmez.

13-) İthalatta Toplu Konut Fonu nereye ödenir?

İthalatta Toplu Konut Fonu tutarları, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte gümrük

idarelerinde gümrük saymanlıklarına veya yetki verilen bankalara Türk Lirası olarak

ödenir. Toplu Konut Fonunun, ilgililerce süresi içinde yatırılmaması durumunda, 6183

sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

 

14-) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) ne tür ithalatlarda tahsil

edilir? Oranı nedir?

 

Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan

ithalatlarda Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu’na kesinti yapılır. Oranı % 3 ‘tür.

 

15-) Hangi ürünlerin ithalatında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu tahsil

edilmez?

 

 

Petrol (petrol mahsulleri dahil), gübre, gübre hammaddesi, buğday ve arpanın DİR

kapsamında yurt içinde işlenmesi sonucu elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerinin

ithalatının finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve ithalat işlemlerinden

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu tahsil edilmez.

Bağlı muamele veya takas işlemleri ile İstanbul Altın Borsasında işlem görmek üzere

işlenmemiş kıymetli madenlerin (istisnaları bulunmaktadır) ithalinde de, Kaynak

Kullanımını Destekleme Fonu tahsil edilmemektedir.

 

16-) İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) nereye ödenir?

 

 

İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu tutarları, gümrük yükümlülüğünün

doğduğu tarihte gümrük idarelerinde gümrük saymanlıklarına veya yetki verilen

bankalara Türk Lirası olarak ödenir.

 

17-) İthalatta Özel Tüketim Vergisi hangi ürünleri kapsamaktadır? Vergi oranları

nedir?

İthalatta Özel Tüketim Vergisi; tütün mamulleri, alkollü içkiler, kolalı gazozlar, motorlu

araçlar, havyar, beyaz eşyalar (buzdolabı, çamaşır / bulaşık yıkama makinesi,

termosifon v.b su ısıtıcıları,..) kurşun kristalden el imali sofra ve mutfak eşyaları,

postlar, kürkler, kıymetli taşlar, traş makinesi, elektrikli ev aletleri, televizyon

kameraları, video kamera, cep telefonu, klima cihazları, parfüm, saç spreyi, kristal

avizeler v.b. ürünleri kapsamaktadır. Uygulanmakta olan vergi oranları ise;

12.06.2002 tarih ve 24783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi

Kanunu ekindeki listelerde yer almaktadır.

 

18-) İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki I Sayılı Liste’de hangi ürünlerin gümrük

vergisi oranları yer almaktadır?

İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki I Sayılı Liste’de tarım ürünleri için öngörülen gümrük

vergisi oranları yer almaktadır.

http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=detay&yayinID=579&icerikID=683&d

il=TR

 

19-) İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki II Sayılı Liste’nin kapsamı nedir?

 

İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki II Sayılı Liste’de sanayi ürünlerine uygulanacak

gümrük vergisi oranları yer almaktadır. II Sayılı listede yer alan maddelerin, aynı

zamanda V Sayılı listede yer alması durumunda, II ve V sayılı listelerde belirtilen

gümrük vergisi oranlarından daha düşük olanı uygulanır.

 

20-) İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki III Sayılı Liste’nin kapsamı nedir?

İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki III Sayılı Liste’de işlenmiş tarım ürünlerinden tahsili

öngörülen gümrük vergisi oranları ile tarım payı olarak ödenecek Toplu Konut Fonu

miktarları yer almaktadır.

III sayılı liste kapsamı maddelerin karşılarında (T1), (T2) işaretlerinin bulunduğu

durumlarda, işlenmiş tarım ürünlerinin bünyesinde yer aldığı kabul edilen ve Bileşim

Tablosunda* belirtilen; temel tarım ürünleri miktarlarının esas alınması suretiyle

tespit edilecek kod numaralarına, Tarım Payları Tablosunda* tekabül eden Toplu Konut

Fonu miktarları tahsil olunur.

 

21-) İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki IV Sayılı Liste’nin kapsamı nedir?

 

İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki IV Sayılı Liste’de balık ve diğer su ürünlerine

uygulanacak gümrük vergisi ve Toplu Konut Fonu oranları (CIF bedelinin %’si olarak)

yer almaktadır.

 

22-) İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki V Sayılı Liste’nin kapsamı nedir?

 

V sayılı liste, gümrük vergileri indirilen veya askıya alınan ağırlıklı olarak kimya ve

elektronik sektörlerinde hammadde veya ara girdi olarak kullanılan bazı maddeleri

ihtiva eder.

Gümrük Birliği çerçevesinde, Avrupa Birliği'nde yürürlükte bulunan "Askıya Alma

Listesi"nde yer alan ürünleri içermektedir. Türkiye'nin Gümrük Birliği çerçevesinde

sanayi ürünleri ithalatında üçüncü ülkelere karşı Avrupa Birliği ile aynı gümrük

vergilerini uygulama yükümlülüğü olduğundan ve hammadde niteliğindeki bu ürünler

için sanayimizin düşük vergili ithalattan faydalandırılmasını teminen, AB ile

mutabakat sonucu V sayılı liste hazırlanmıştır.

 

23-) İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki VI Sayılı Liste’nin kapsamı nedir?

 

Bu listede yer alan G.T.P.'larda, sadece madde ismi sütununda tanımlanan ürünler

için, sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla yapılan ithalatta, gümrük vergisi % 0

olarak uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümleri

tatbik edilir.

Sivil hava taşıtlarında kullanılan bazı eşyaların nihai kullanım kapsamında gümrük

vergisinden muaf olarak ithal edilmesine dair Avrupa Birliği uygulamasının

üstlenilmesini teminen bu liste hazırlanmıştır.

 

24-)Yurtiçinde düzenlenen uluslararası fuarlarda perakende satış yapılabilir mi?

 

 

Ülkemizde düzenlenen uluslararası fuar veya sergilere yabancı ülke veya firmalar

sadece teşhir amacıyla katılabilirler. Perakende satış yapamazlar. Fuar bitiminden

sonra, yabancı ülke veya firmaların teşhir ettikleri mallarının gümrük mevzuatı

çerçevesinde kati ithali yapılabilir.

 

 

25-) Radyoaktif maddeler ile bunların kullanıldığı cihazların ithalatında gümrük

idarelerince talep edilen uygunluk yazısı hangi kurumdan alınır?

 

 

“Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ

(2010/3)”de belirtilen maddelerin gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük

idarelerince talep edilen ‘’Uygunluk Yazısı’’ Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan

alınır.

http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=detay&yayinID=2534&icerikID=2711
&dil=TR

 

 

26-) Hangi maddelerin ithalatında “Garanti Belgesi” talep edilir ve bu belgenin

nereden alınması gerekir?

 

“İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ (2010/6)”de belirtilen

kombi cihazları, yalnız evlerde kullanılan ve aspiratörü olan filtreli davlumbazlar,

klima cihazları, buzdolabı, gazla çalışan anında su ısıtıcılar, termosifonlar, çamaşır

kurutma makinaları, mikro dalga fırınlar, ev tipi dikiş makinaları, torna tezgahları,

forkliftler, yangın söndürme cihazları, vakumlu elektrik süpürgeleri, traktör, motosiklet,

binek otomobili v.b. birçok ürünün ithalat aşamasında gümrük beyannamelerinin

tescilinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca (Tüketicinin ve Rekabetin Korunması

Genel Müdürlüğü) onaylanacak garanti belgesi gümrük idarelerince aranır. Bu

belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=detay&yayinID=2534&icerikID=2711
&dil=TR27-) Hangi tür ithalatlar “Garantisi Belgesi”nden muaf tutulmaktadır?

 

Kamu sektörüne dahil kuruluşlardan genel bütçeli idareler tarafından yapılacak

ithalatlar,

􀀹 Geçici ithalat kapsamında yapılacak ithalatlar,

􀀹 Yatırımı Teşvik Belgesi ile Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Hariçte İşleme İzin

Belgesi kapsamında yapılacak ithalatlar,

􀀹 Gümrük Kanununun 167 nci maddesi (gümrük vergilerinden muafiyet ve

istisnalar) çerçevesinde yapılacak ithalatlar,

􀀹 "Garanti Belgesi"nden muaf tutulmaktadır.

Ayrıca, Garanti belgesi ile satılmak zorunda olan bir malın ithalatının yalnızca bir

gerçek veya tüzel kişiliğin siparişi üzerine, özel olarak gerçekleştirilmesi durumunda;

satıcı ile tüketici arasında satış sonrası hizmetlerini de kapsayacak şekilde Garanti

Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun yazılı bir

sözleşmenin bulunması kaydıyla ve ayrıca kendi ihtiyacında kullanılmak üzere

yapılacak ithalatlarda, garanti belgesi düzenleme zorunluluğu aranmaz.

 

28-) Hangi tür ithalat “İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin

İthalat Tebliği'nin(2010/6)” dışında tutulmuştur?

 

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 11.01.2010

tarih 2010/2 sayılı genelgesiyle; İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin

İthalat Tebliği'nin uygulanmasında;

􀀹 Ticari mahiyetteki bedelsiz ithalatın,

􀀹 Kamu sektörüne dahil kuruluşlardan genel bütçeli idareler tarafından yapılacak

ithalatın,

􀀹 Serbest dolaşıma giriş rejimi dışındaki gümrükçe onaylanmış işlem ve

kullanımların,

􀀹 Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılacak ithalatın,

Belirtilen İthalat Tebliği kapsamında değerlendirilmeksizin işlem yapılması

talimatlandırılmıştır.

 

http://www.gumruk.gov.tr/tr-TR/emevzuat/Genelgeler


 

29-) Satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerinin zorunlu olduğu sanayi

malları ile ilgili yasal düzenleme nedir? Sektörlere göre sanayi malları için

istenecek servis istasyonları sayısı mevzuatta nerede yer almaktadır?

 

 

14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi ve Ticaret

Bakanlığı’nın çıkardığı Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında

Yönetmelikte konuya ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Yönetmelik eki listede

mallar itibariyle servis istasyonlarının sayısı, kullanım ömrü gibi bilgilere de yer

verilmektedir.

 

http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfaNo=2038


 

30-) İthal Araçlar için ‘’Karayolu Uygunluk Belgesi” hangi kurum tarafından
düzenlenir?

 

Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (2010/7)’de belirtilen araçların

proforma faturaları ithalden önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı veya yetki verdiği

kurum veya kuruluşça vize edilir. Gümrüğün denetimi altındaki yerlere getirilen söz

konusu araçların adı geçen Bakanlıkça veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça

yapılan kontrollerine istinaden düzenlenen uygunluk yazısı gümrük beyannamelerinin

tescilinde gümrük idarelerince aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine

eklenir.

 

http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=detay&yayinID=2534&icerikID=2711
&dil=TR31-) Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus maddelerin ithalatında gümrük

idarelerince talep edilen “Uygunluk Belgesi” nereden alınır?

 

‘’Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ

(2010/8)”de belirtilen sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus eşyaların ve İthalat

Rejimi Kararı Eki (VI) Sayılı Liste'de yer alan eşyaların sivil hava taşıtlarında

kullanılmak kaydıyla ithalatında, gümrük idarelerince talep edilen “Uygunluk Yazısı”

Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden alınır. Bu yazının bir

örneği gümrük beyannamesine eklenir.

 

32-) Kimler elektrik enerjisi ithal edebilir ve başvuru mercii neresidir?

 

07.09.2005 tarihli 25929 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektrik Piyasası İthalat

ve İhracat Yönetmeliği”nin 5. maddesi uyarınca, lisanslarında yer alması kaydıyla;

􀀹 Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. ( TETAŞ ) ve özel sektör toptan satış

şirketleri,

􀀹 Perakende satış şirketleri ve perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri

(36 kv ve altındaki gerilim seviyesinden)

elektrik enerjisi ithalat faaliyeti yürütebilirler. Elektrik enerjisi ithalatına ilişkin izin

talepleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na yapılır.

 

http://www.epdk.gov.tr/mevzuat/yonetmelik/elektrikithalat.htm

 

 

33-) Hangi maddeler eski, kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak izin

alınmaksızın ithal edilebilir?

 

“Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin

İthalat Tebliği (2010/9)” uyarınca, söz konusu tebliğin EK:IA'da yer alan maddeler izin

alınmaksızın ithal edilebilir.

 

http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?

action=detay&yayinID=2534&icerikID=2711&dil=TR


 

 

34-) Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtların ithalatında gümrük

idarelerince hangi kurumun uygunluk yazısı talep edilir?

İthalat 2010/10 sayılı Tebliğ’de yer alan; banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus

kağıtların ithalinde kağıdın çeşidine göre gümrük idarelerince, T.C. Başbakanlık Dış

Ticaret Müsteşarlığı’nın ya da Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygunluk yazısı talep

edilir.

 

 

Öte yandan, banknot kağıtları, devlet iç borçlanma senetleri ile özelleştirme

idaresince çıkarılan menkul kıymetlerin basımında kullanılan kağıtların ithali sadece

T.C. Merkez Bankası tarafından yapılabilir.

Çek kağıtlarının ithali ise sadece bankalar ve özel finans kurumları tarafından
yapılabilir.

 

www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=detay&yayinID=2534&icerikID=2711&dil=
TR 

35-) Bazı patlayıcı maddeler, ateşli silahlar, bıçaklar ve benzeri aletlerin

ithalinde hangi belge aranır?

 

İthalat 2010/11 sayılı Tebliğ’de yer alan; patlayıcı maddeler, ateşli silahlar, bıçaklar

ve benzeri aletlerin ithalinde gümrük idarelerince İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel

Müdürlüğü’nün Uygunluk Yazısı aranır.

http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=detay&yayinID=2534&icerikID=2711
&dil=TR 

 

36-) İşçi sağlığını ve iş güvenliğini etkileyen bazı maddelerin ithalatında hangi

merciden izin almak gerekir?

 

İthalat 2010/13 sayılı Tebliğ’de yer alan işçi sağlığını etkileyen maddelerin ithalatında

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi tarafından

düzenlenecek belge aranır. Bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

 

http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=detay&yayinID=2534&icerikID=2711
&dil=TR 

 

37-) Ozon tabakasını incelten maddelerin ithalatında hangi kurumlardan izin
almak gerekmektedir?

 

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthalatı’na İlişkin 2010/14 sayılı Tebliğ’in,

􀀹 3. ve 4. maddelerinde yer alan tablodaki maddelerin ithalatında, Çevre ve Orman

Bakanlığı’nın,

􀀹 5. maddesinde yer alan tablodaki eşyaların zirai karantina, taşıma öncesi kullanım

ve laboratuar amaçlı ithalatında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın,

izni gereklidir.

 

http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=detay&yayinID=2534&icerikID=2711
&dil=TR

 

38-) Gübre ithalatında gümrük idarelerince talep edilen uygunluk belgesi hangi

kurumdan alınır?

 

İthalat 2010/16 sayılı Tebliğ’de belirtilen eşyaların ( hayvansal veya bitkisel gübreler,

amonyum nitrat, sodyum nitrat, kalsiyum nitrat,…) ithalatında gümrük idarelerince

talep edilen “Uygunluk Yazısı’’ Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan alınır.

 

http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=detay&yayinID=2534&icerikID=2711

&dil=TR

 

39-) Kimyasal Silahlar Sözleşmesi ekinde yer alan kimyasal maddelerin

ithalatında hangi merciden izin almak gerekmektedir?

 

İthalat 2010/17 sayılı Tebliğ’de yer alan ve “Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin,

Üretilmesinin, Stoklanmasının ve Kullanılmasının Yasaklanması ve Bunların İmhası

ile İlgili Sözleşme" ekinde de belirtilen kimyasal maddelerin ithalatında gümrük

idarelerince talep edilen “İzin Belgesi” T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

tarafından düzenlenir. Bununla birlikte, adı geçen Tebliğin ek listelerinde belirtilen

birçok kimyasal maddenin ithalatı yasaktır.

 

http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=detay&yayinID=2534&icerikID=2711
&dil=TR

 

40-) Harita ve benzeri dokümanın ithalatında hangi kurumlardan Uygunluk

Belgesi alınması gerekmektedir?

 

İthalat 2010/5 sayılı Tebliğ’de yer alan haritalardan, deniz haritalarının ithalatında;

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan (Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi

Başkanlığı), diğer haritaların ithalatında ise; Milli Savunma Bakanlığı’ndan (Harita

Genel Komutanlığı) Uygunluk Belgesi alınması gerekmektedir.

http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=detay&yayinID=2534&icerikID=2711

&dil=TR

 

41-) Gümrük vergisi askıya alınacak ürünlere ait düzenlemeler nasıl

yapılmaktadır?

 

 

Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin

İthalat 2010/18 sayılı Tebliğ‘de belirtildiği üzere, gümrük vergisi askıya alınacak

ürünlere ait düzenlemeler Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ihdas edilen Gümrük

Birliği çerçevesinde Avrupa Birliği'nin gümrük vergilerini geçici olarak askıya aldığı

ürünlere paralel olarak, İthalat Rejimi Kararı Eki V sayılı liste ile yapılmaktadır.

İthalat Rejimi Kararı Eki V sayılı listeye ilave edilmesi veya çıkartılması istenen

ürünler ile ulusal tarife kontenjanı açılması talep edilen ve adı geçen Tebliğin Ek

I'indeki şartları haiz ürünlere ilişkin taleplerin, Tebliğ Ek II'deki, itirazların ise

Ek:III'deki başvuru formlarına uygun şekilde hazırlanarak, istenen diğer belgelerle

birlikte bir dilekçe ekinde Dış Ticaret Müsteşarlığı'na (İthalat Genel Müdürlüğü)

yapılması gerekmektedir.

 

http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=detay&yayinID=2534&icerikID=2711
&dil=TR

 

42-) Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında oluşturulan Gümrük Birliği (GB)

çerçevesinde, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında ülkemiz

tarafından tanınan tek taraflı gümrük vergisi tavizlerinden yararlanan eşyalar ile

ülkelere ait bilgiler nerede bulunur?

 

 

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında ülkemiz tarafından tanınan tek taraflı

gümrük vergisi tavizlerinden yararlanan eşyalar ile ülkelere ait bilgiler İthalat Rejimi

Kararı ile belirlenmiştir. GTS kapsamında tanınan tavizli tarifeler, İthalat Rejimi Kararı

ekinde yer alan II sayılı Listede "GTS Ülkeleri" sütununa işlenerek yürürlüğe

konulmuştur. GTS'den yararlanacak Gelişme Yolundaki Ülkeler (G.Y.Ü), Özel Teşvik

Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (Ö.T.D.Ü). ve En Az Gelişmiş Ülkeler

(E.A.G.Ü.), sırasıyla İthalat Rejimi Kararı EK: 3A, EK: 3B ve EK: 3C sayılı listelerde

yer almaktadır. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında tercihli tarifeler, bu

listelerde belirtilen ülkeler menşeli eşyaların ithalatında uygulanır.

http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=detay&yayinID=579&icerikID=683&d

il=TR

 

43-) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında ülkemiz tarafından

tanınan tek taraflı gümrük vergisi tavizlerinden yararlanan eşyalar ve ait

oldukları sektörler hakkındaki bilgilere nereden ulaşılır?

 

 

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında ülkemiz tarafından tanınan tek taraflı

gümrük vergisi tavizlerinden yararlanan eşyalar ile bunların ait oldukları sektörler

İthalat Rejimi Kararı EK: 4'te yer almaktadır.

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında ülkemiz tarafından tanınan tek taraflı

gümrük vergisi tavizleri, İthalat Rejimi Kararı (EK: 3 A) sayılı Liste'de belirtilen ilgili

ülkeler itibariyle hariç tutulan sektörler için uygulanmaz.

 

http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=detay&yayinID=579&icerikID=683&d
il=TR

 

44-) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında Türkiye’ye yapılacak

ithalatlarda eşyanın tercihli rejimden yararlanabilmesi için gümrük idarelerine

hangi belgenin ibraz edilmesi gerekir?

 

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında Türkiye’ye yapılacak ithalatlarda

eşyanın tercihli rejimden yararlanabilmesi için gümrük idarelerine ‘’Form A Menşe

Belgesi"nin ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

 

45-) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında Türkiye’ye yapılacak

ithalatlarda gümrük idarelerince talep edilen ‘’Form A Menşe Belgesi"nin

düzenlenmesine ait esaslar nerede bulunur?

 

30.12.2001 tarih ve 24626 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Genelleştirilmiş

Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin

Tespitine İlişkin 2001/3485 sayılı Karar’da “Form A Menşe Belgesi"nin

düzenlenmesine ait esaslar belirtilmiş olup söz konusu Kararın 3 no.lu ekinde de bir

örneğine yer verilmiştir.

www.resmigazete.gov.tr (30.12.2001 tarih 24626 no’lu)

 

46-) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında Türkiye’ye yapılacak

ithalatlarda gümrük idarelerince talep edilen “Form A Menşe Belgesi" kimler

tarafından düzenlenir?

 

 

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında Türkiye’ye yapılacak ithalatlarda

gümrük idarelerince talep edilen ‘’Form A Menşe Belgesi" ihracatın gerçekleştirildiği

ülkedeki gümrük idarelerince veya diğer yetkili resmi idarelerce usulüne uygun olarak

düzenlenir.

 

47-) Hangi maddelerin ithalatında gümrük idarelerince “İthalat İzleme Belgesi’’

talep edilir?

 

İthalat: 2010/20 sayılı Tebliğ EK-1'de gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri

belirtilen maddeleri, karşılarında gösterilen ülke menşeli olarak ve kıymet seviyesinin

altında beyan etmek suretiyle Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi çerçevesinde ithal

edeceklerin ithalattan önce Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğüne

bildirimde bulunarak "İthalat İzleme Belgesi" almaları gerekmektedir. Söz konusu

belge belirtilen Tebliğ kapsamına giren maddelerin gümrük beyannamelerinin

tescilinde gümrük idarelerince aranır. Bu belgenin bir örneğinin gümrük

beyannamesine eklenmesi gerekir.

http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=detay&yayinID=2534&icerikID=2711
&dil=TR

 

48-) İthalat: 2010/20 sayılı Tebliğ EK-1'de yer almasına rağmen ‘’İthalat İzleme
Belgesi’’nden muaf tutulan maddeler var mıdır?

 

İthalat: 2010/20 sayılı Tebliğ EK-1'de yer almasına rağmen CIF değeri 500 ABD

Doları'nı geçmeyen eşyanın serbest dolaşıma girişinde İthalat İzleme Belgesi talep

edilmez.

 

http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=detay&yayinID=2534&icerikID=2711
&dil=TR

 

49-) Ham petrol, akaryakıt ve ihrakiye (Ülkenin karasuları ve/veya karasuları

bitişiğinde deniz vasıtalarına veya hava meydanlarında yerli ve yabancı

uçaklara vergili veya vergisiz sağlanan akaryakıt ve madeni yağı) sayılan

akaryakıt kimler tarafından ithal edilebilir?

 

Ham petrol, akaryakıt ve ihrakiye sayılan akaryakıt ithalatı aşağıda sayılanlarca

yapılır:

 

a) Ham petrol; rafinerici lisansı sahipleri ile düşük gravite yerli üretim ham petrol ile

karıştırılacak miktarda ham petrol karıştırmak kaydı ile Türkiye’de ham petrol üretimi

yapanlar,

b) Akaryakıt; rafinerici ile lisansında işlenmiş olmak ve pazarlama projeksiyonları ile

uyumlu olduğunu bildirmek kaydıyla, dağıtıcı lisansı sahipleri,

c) İhrakiye sayılan akaryakıt; rafinerici ile lisansında işlenmiş olmak ve ihrakiye

pazarlama projeksiyonları ile uyumlu olduğunu bildirmek kaydıyla dağıtıcı ve ihrakiye

teslimi lisansı sahipleri,

tarafından ithal edilebilir. (Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle

İlişkili Maddelere Dair 2380 sayılı Karar

www.resmigazete.gov.tr (31.12.2009 tarih 27449 no’lu resmi gazete)

 

50-) Madeni yağlar kimler tarafından ithal edilebilir?

 

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu 27 ile başlayan grupta yer alan madeni yağlar;

a) Ham petrol; rafinerici lisansı sahipleri ile düşük gravite yerli üretim ham petrol ile

karıştırılacak miktarda ham petrol karıştırmak kaydı ile Türkiye’de ham petrol üretimi

yapanlar,

b) Akaryakıt; rafinerici ile lisansında işlenmiş olmak ve pazarlama projeksiyonları ile

uyumlu olduğunu bildirmek kaydıyla, dağıtıcı lisansı sahipleri,

c) İhrakiye sayılan akaryakıt; rafinerici ile lisansında işlenmiş olmak ve ihrakiye

pazarlama projeksiyonları ile uyumlu olduğunu bildirmek kaydıyla dağıtıcı ve ihrakiye

teslimi lisansı sahipleri,

 

tarafından ithal edilebilir.

 

 

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu 34 ile başlayan grupta yer alan madeni yağların

ithalinde lisans veya uygunluk yazısı aranmaz. (Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni

Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair 2380 sayılı Karar .

 

www.resmigazete.gov.tr (31.12.2009 tarih 27449 no’lu resmi gazete)

 

 

51-) Alkol ve alkollü içkilerin ithalatında gümrükler tarafından talep edilen

uygunluk belgesi nereden alınır?

 

Alkol, alkollü içki (bira, şarap, vermut, likör…) ve metanol ithalatında gümrükler

tarafından talep edilen uygunluk belgesi Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler

Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan alınır.

52-) Kıymetli madenler, taşlar ve eşyaların ithalatı serbest midir?

Kıymetli madenler, taşlar ve eşyaların Dış Ticaret Rejimi esasları dahilinde Türkiye'ye

ithali serbesttir. Ancak işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalatında gümrük idarelerine

beyan verilmesi esas olup, İthalat Rejim Kararı ve Yönetmeliği uygulanmaz.

 

53-) Yolcular, beraberlerinde kıymetli madenlerden ve taşlardan yapılmış

eşyaları yurda getirebilirler mi?

 

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 10.11.2009

tarih 2009/109 sayılı Genelgesi uyarınca Yolcular, beraberlerindeki kendilerine ait

değeri 15.000 ABD Dolarını aşmayan ve ticari amaç taşımayan ziynet eşyası

niteliğinde kıymetli madenlerden ve taşlardan yapılmış eşyaları yurda getirebilirler ve

yurtdışına çıkarabilirler.

 

http://www.gumruk.gov.tr/tr-TR/emevzuat/Sayfalar/genelgeler.aspx

 

54-) İşlenmemiş kıymetli madenler herkes tarafından ithal edilebilir mi?

 

İşlenmemiş kıymetli madenlerin ithali, Merkez Bankası ile kendi mevzuatlarındaki

hükümler saklı kalmak kaydıyla Kıymetli Madenler Borsası üyesi Kıymetli Maden

Aracı Kuruluşları tarafından yapılır. Ancak, Kıymetli Madenler Borsası üyesi aracı

kuruluşlar ithal ettikleri işlenmemiş kıymetli madenleri üç iş günü içinde Borsaya

teslim etmek zorundadır.

 

 

55-) Damping nedir?

 

Damping; bir pazarı elde etmek veya eldeki stok malı elden çıkarmak için piyasa

fiyatından hatta bazen maliyet fiyatından daha ucuza satmak demektir.

 

http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/ITH/DampingSubvansiyonDb/mevzuat/haksiz/Yonet
melik_1999.pdf

 

56-) Sübvansiyon nedir?

 

İthalata konu ürüne, menşe veya ihracatçı ülke tarafından doğrudan veya dolaylı

olarak sağlanan mali katkı (gelir veya fiyat desteği)’dır.

 

http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/ITH/DampingSubvansiyonDb/mevzuat/haksiz/Yonet
melik_1999.pdf

 

57-) Dampinge veya sübvansiyona konu ürün ithalatının yerli üretim dalına
verdiği zarar nasıl tespit edilir?

 

“Zarar tespiti” somut delillere dayanmalı ve dampingli veya sübvansiyonlu ithalatın

hacmi ve bu ithalatın iç piyasadaki benzer mal fiyatları ile yerli üretim dalı üzerindeki

etkilerinin nesnel incelenmesini içermelidir.

􀀹 Dampingli veya sübvansiyonlu ithalatın hacmi ile ilgili olarak; bu ithalatta,

mutlak anlamda veya Türkiye'deki üretim veya tüketime oranla önemli ölçüde bir artış

olup olmadığı,

􀀹 Dampingli veya sübvansiyonlu ithalatın fiyatlar üzerindeki etkisi ile ilgili

olarak dampingli veya sübvansiyonlu ithalatın fiyatlarının Türkiye'deki benzer malın

fiyatının önemli ölçüde altında kalıp kalmadığı veya bu ithalatın, önemli ölçüde,

fiyatları düşürücü ya da fiyat artışlarını engelleyici etki yaratıp yaratmadığı

İncelenir.

 

http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/ITH/DampingSubvansiyonDb/mevzuat/haksiz/Yonet
melik_1999.pdf

 

58-) Dampinge veya sübvansiyona konu ürün ithalatının yerli üretim dalına

verdiği zarar nasıl önlenir?

 

Dampinge veya sübvansiyona konu olan ithalatın yerli üretim dalına verdiği zarar,

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde

önlenir.

 

http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/ITH/DampingSubvansiyonDb/mevzuat/haksiz/Yonet
melik_1999.pdf

 

59-) Bir ürün dampinge veya sübvansiyona karşı nasıl korunur?

 

 

İthalat Genel Müdürlüğü’nce yapılacak araştırma ve incelemeler sonucunda;

dampingli veya sübvansiyonlu ithalatın varlığı ve bu ithalatın zarara neden olduğu

belirlendiğinde, bu zararın önlenmesi amacıyla, mevcut mali mükellefiyetlere ilave

olarak damping marjı veya sübvansiyon miktarı kadar veya zararı ortadan kaldıracak

daha az bir oran veya miktarda dampinge karşı vergi veya telafi edici vergi

uygulamasına gidilmektedir.

 

http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/ITH/DampingSubvansiyonDb/mevzuat/haksiz/Yonet
melik_1999.pdf

 

 

60-) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri

çerçevesinde bir damping veya sübvansiyon başvurusunda hangi bilgiler yer

almalıdır?

 

Dampinge veya sübvansiyon başvurularında aşağıda yer alan;

a) Şikayette bulunanın kimliği ve ürettiği benzer ürün miktarı ve değeri ile ilgili

bir açıklama; başvuru üretim dalı adına yapıldığında, başvuruda benzer ürünün

bilinen bütün yerli üreticilerinin veya üretici birliklerinin bir listesi, eğer mümkünse, bu

üreticilerin faaliyet alanına giren benzer ürünün yerli üretim hacmi ve değeri ile ilgili

bir açıklama ve adına başvuru yapılan üretim dalı,

b) Dampinge veya sübvansiyona konu olduğu iddia edilen ürünün eksiksiz bir

tanımı, söz konusu menşe veya ihracatçı ülkenin veya ülkelerin adları, bilinen her

ihracatçının veya yabancı üreticinin kimliği ve söz konusu ürünün bilinen

ithalatçılarının bir listesi,

c) Dampinge ilişkin başvurularda, menşe veya ihracatçı ülke veya ülkelerin iç

piyasalarında tüketilmek amacıyla satılan söz konusu ürünün fiyatları ile ilgili bilgi

(veya uygun ise, ürünün menşe veya ihracatçı ülke veya ülkelerden üçüncü ülke veya

ülkelere satış fiyatı veya üretim maliyetine makul bir karın eklenmesiyle tespit edilen

fiyat ile ilgili bilgi) ve ihraç fiyatları ile ilgili veya uygun ise, ürünün Türkiye'de bağımsız

bir alıcıya ilk kez yeniden satış fiyatları ile ilgili bilgi,

d) Sübvansiyona ilişkin başvurularda, söz konusu sübvansiyonun varlığı,

 

miktarı ve özelliği konusunda deliller,

e) İddia edilen zararın, damping veya sübvansiyona konu ithalattan

kaynaklandığına ilişkin deliller, (bu deliller; damping veya sübvansiyona konu ithalatın

hacminin gelişimi, bu ithalatın iç piyasadaki benzer ürün fiyatları üzerindeki etkisi ve

söz konusu ithalatın, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 17

nci maddesinde yer alan faktör ve endekslere dayanarak, yerli sanayi üzerindeki

sonuçtaki etkisine ilişkin bilgileri kapsamalıdır).

yer alması gerekmektedir.

http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/ITH/DampingSubvansiyonDb/mevzuat/haksiz/

Yonetmelik_1999.pdf

 

 

61-) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri

çerçevesinde bir damping veya sübvansiyon başvuru formu nereden temin

edilebilir?

 

Damping veya sübvansiyon başvuru formu; T.C. Başbakanlık Dış Ticaret

Müsteşarlığı, İthalat Genel Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/ITH/DampingSubvansiyonDb/mevzuat/haksiz/Yonet
melik_1999.pdf

 

62-) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri

çerçevesinde bir damping veya sübvansiyon başvurusu nereye ve nasıl

yapılır?

 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca, damping veya

sübvansiyona konu olan ithalattan maddi zarar gördüğünü veya maddi zarar tehdidi

altında bulunduğunu veya bu tür ithalatın bir üretim dalının kurulmasını fiziki olarak

geciktirdiğini iddia eden üreticiler veya üretim dalı adına hareket eden gerçek veya

tüzel kişi veya kuruluşların T.C Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel

Müdürlüğü’ne yazılı olarak başvuruda bulunmaları gerekir.

Şikayet, damping veya sübvansiyon, zarar ve damping veya sübvansiyona konu olan ithalatla

iddia edilen zarar arasındaki nedensel ilişkiyi gösteren delilleri içermelidir.

Yeterli delillerle desteklenmeyen iddialar şikayet olarak değerlendirilmemektedir.

 

63-) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri

çerçevesinde bir şikayetin üretim dalı tarafından veya üretim dalı adına

yapılabilmesi için hangi şartlar gereklidir?

 

Bir şikayetin üretim dalı tarafından veya üretim dalı adına yapılmış sayılabilmesi için;

şikayeti destekleyen üreticilerin toplam benzer mal üretiminin, şikayeti destekleyen

üreticiler ile şikayete karşı çıkan üreticilerin toplam benzer mal üretiminin %50'sinden

fazla olması ve toplam Türkiye benzer mal üretiminin %25'inden az olmaması

gerekir. Üretici sayısının çok fazla olduğu küçük parçalara bölünmüş sanayiler söz

konusu olduğunda, destek veya muhalefet derecesi istatistiki açıdan geçerli

örnekleme yöntemleri kullanılmak suretiyle belirlenebilmektedir.

Damping marjı, sübvansiyon miktarı ya da ithalat miktarının ihmal edilebilir düzeylerin

altında olması halinde, soruşturma açılmamaktadır.

 

http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/ITH/DampingSubvansiyonDb/mevzuat/haksiz/Yonet
melik_1999.pdf

 

64-) Bir damping veya sübvansiyon başvurusu ne kadar sürede sonuçlanmaktadır?

 

İthalat Genel Müdürlüğü, şikayet üzerine re'sen yapacağı incelemeyi azami 45 gün

içinde tamamlayarak, soruşturma açılıp açılmaması hususunda; İthalatta Haksız

Rekabeti Değerlendirme Kurulu’na teklifte bulunmaktadır.

 

http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/ITH/DampingSubvansiyonDb/mevzuat/haksiz/Yonet
melik_1999.pdf

 

65-) İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından soruşturma

açılmasına karar verilmesi durumunda, konuyla ilgili gerekli bilgi ve belgeler

nasıl temin edilmektedir?

 

Soruşturma açılmasını takiben, soruşturma konusu malın bilinen ithalatçılarına ve

ihracatçılarına soru formları gönderilir. Sübvansiyon soruşturmalarında, ihracatçı

ülkeye de soru formu gönderilir. Bu formların gönderildikleri tarihten itibaren bir hafta

içinde alındığı kabul edilir ve cevaplandırılmaları için 30 günlük süre tanınır. Süresi

içinde nedenleri belirtilerek müracaat edilmesi halinde, bu süre, soruşturmadaki süre

kısıtları göz önüne alınmak kaydıyla, uzatılabilir.

Gerekli durumlarda, İthalat Genel Müdürlüğü, soruşturmanın herhangi bir

aşamasında, ilgili taraflardan soruşturmaya ilişkin ek bilgi ve belgeler de isteyebilir.

Eldeki bilgilerin doğrulanması veya ek bilgi sağlanması amacıyla, ilgili taraflar

nezdinde incelemeler yapılabilir. Yerinde doğrulama soruşturması, soruşturmaya

konu ihracatçı firmanın kabul etmesi, ilgili ülkeye bildirimde bulunulması ve bu ülkenin

itiraz etmemesi durumunda gerçekleştirilir.

 

http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/ITH/DampingSubvansiyonDb/mevzuat/haksiz/Yonet
melik_1999.pdf

 

 

66-) Bir damping veya sübvansiyon soruşturmasında “kimler” taraf olarak
kabul edilir?

 

Bir damping veya sübvansiyon soruşturmasında aşağıda yer alanlar, ilgili taraf olarak

kabul edilir:

 

a) Soruşturma konusu malın ihracatçısı, yabancı üreticisi, ithalatçısı veya üye

çoğunluğu bunlardan oluşan meslek kuruluşları,

b) İhracatçı ülke hükümeti,

c) Benzer malın Türkiye'deki üreticisi veya üye çoğunluğu benzer malın

Türkiye'deki üreticilerinden oluşan meslek kuruluşları.

taraf olarak kabul edilmekte olup;

Ancak, bu hüküm, yukarıda belirtilenler dışında kalan ve soruşturmanın sonucundan

etkilenebilecek diğer yerli veya yabancı tarafların bir damping veya sübvansiyon

soruşturması açısından ilgili taraf olarak kabul edilmelerini engellememektedir.

http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/ITH/DampingSubvansiyonDb/mevzuat/haksiz/Yonet

melik_1999.pdf

 

 

67-) Bir damping veya sübvansiyon soruşturmasında “İhmal Edilebilir Oranlar”

nelerdir?

 

Damping marjının veya sübvansiyon miktarının veya ithalat miktarının ihmal edilebilir

oranları şunlardır:

A) Damping soruşturmasında;

a) İhraç fiyatının yüzdesi olarak ifade edilen damping marjının %2 oranından

düşük olduğu, veya

b) Soruşturma konusu ülkeden gerçekleştirilen dampinge konu olan ithalat

miktarının benzer mal ithalatının %3'ünden düşük olduğu; birden fazla ülkenin

soruşturmaya konu olması halinde ise, söz konusu ithalat payı tek tek %3'ün altında

olan ülkelerin toplam paylarının %7'yi geçmediği, haller.

B) Sübvansiyon soruşturmasında

a) Sübvansiyon miktarının soruşturma konusu mal değerinin %1'inden düşük

olduğu, veya

b) Gelişmekte olan ülkeler menşeli mallar için;

1) Sübvansiyon ve Telafi Edici Tedbirler Anlaşması'nın 27.11 maddesi hükmü

saklı kalmak kaydıyla, sübvansiyon miktarının soruşturma konusu mal değerinin

%2'sini geçmediği, veya

2) Soruşturma konusu ülkeden gerçekleştirilen ve sübvansiyona konu olan

ithalat miktarının benzer mal ithalatının %4'ünden düşük olduğu; birden fazla gelişme

 

yolundaki ülkenin soruşturmaya konu olması halinde ise, söz konusu ithalat payı tek

tek %4'ün altında olan ülkelerin toplam paylarının %9'u geçmediği,

haller.

 

http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/ITH/DampingSubvansiyonDb/mevzuat/haksiz/Yonet
melik_1999.pdf

 

 

68-) Hangi hallerde damping veya sübvansiyon soruşturması “kapatılabilir veya

durdurulabilir”?

 

 

Soruşturma sonucunda;

􀀹 Soruşturma konusu ithalatın dampinge veya sübvansiyona konu olmadığının

veya bu ithalattan kaynaklanan zararın bulunmadığının belirlenmesi halinde veya

damping marjı, sübvansiyon miktarı ya da ithalat miktarının ihmal edilebilir düzeylerin

altında olması

􀀹 Şikayetin geri çekilmesi, şikayet konusunun ortadan kalkması veya

başvuruda bulunan tarafın işbirliğini sürdürmemesi hallerinde Kurulca soruşturmanın

kapatılmasına karar verilebilir.

Taahhütlerin kabul edilmesi halinde soruşturma durdurulabilir. Diğer taraftan,

sübvansiyonun uygulamadan kaldırılması halinde, soruşturma durdurulabilir veya

kapatılabilir.

 

 

http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/ITH/DampingSubvansiyonDb/mevzuat/haksiz/Yonetmelik_1999.pdf

 

 

69-) Bir damping veya sübvansiyon soruşturması “ne kadar sürede” sonuçlandırılır?

 

Soruşturma, özel durumlar dışında 1 yıl içinde sonuçlandırılır. Bu süre, gerektiğinde,

Kurulca 6 ayı geçmemek üzere uzatılabilmektedir.

 

 

70-) Dampinge ve sübvansiyona karşı vergi uygulanacak madde ve ülkeler

nerede yayınlanır?

 

Bir damping veya sübvansiyon soruşturması açılması kararı ile soruşturma sırasında

alınan geçici önlem, kesin önlem, taahhüt, durdurma ve kapatma kararları, Resmi

Gazete'de yayımlanacak bir tebliğle ilan edilmektedir. Bu ilanlarda; soruşturma

konusu mal, ihracatçı firma, ihracatçı ülke veya menşe ülke ve gizlilik ilkesi

gözetilmek kaydıyla, soruşturma ile ilgili bilgi, bulgu ve belirlemeler yer almaktadır.

Söz konusu ilanlar, ilgili ülkelere ve soruşturma konusu malın bilinen üretici ve

ihracatçılarına da gönderilmektedir.

 

http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/ITH/DampingSubvansiyonDb/mevzuat/haksiz/Yonet

melik_1999.pdf

 

71-) Hangi hallerde açılmış bulunan damping veya sübvansiyon soruşturması

“geçici ve kesin önlem alınmaksızın” durdurulur?

 

 

Açılmış bulunan damping veya sübvansiyon soruşturması, aşağıdaki hallerde, geçici

veya kesin önlem alınmaksızın durdurulabilmektedir:

a) Bir damping soruşturması sırasında; ihracatçının, ihraç fiyatlarını yeniden

düzenleyeceğini veya damping fiyatlı ihracatı durduracağını taahhüt etmesi ve

Kurulun taahhüdü kabul etmesi, veya

b) Bir sübvansiyon soruşturması sırasında; ihracatçının, ihraç fiyatlarını yeniden

düzenleyeceği veya ihracatçı ülkenin sübvansiyon uygulamasını kaldıracağını,

sınırlayacağını veya bu amaçla başka önlemler alacağını taahhüt etmesi ve Kurulun

taahhüdü kabul etmesi.

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu da taahhütte bulunulmasını

önerebilmektedir. Kurulca önerilen taahhüdün ihracatçı veya ihracatçı ülke tarafından

kabul edilmesi zorunlu değildir.

Damping soruşturmasında ihracatçının, sübvansiyon soruşturmasında ise

ihracatçı ülkenin talep etmesi veya her iki halde Kurulun bu yönde bir karar

vermesi halinde, soruşturma sonuçlandırılmaktadır.

Kurulca taahhütte bulunulmasının önerilmesi veya önerilen taahhüdün Kurulca kabul

edilebilmesi için, dampingli veya sübvansiyonlu ithalatın varlığı ve bu ithalatın zarara

neden olduğu konusunda ön belirlemelerin yapılmış olması gerekmektedir.

Sübvansiyon soruşturmasında ihracatçının taahhüdü ilgili ülkenin onayı alındıktan

 

sonra kabul edilebilmektedir.

 

http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/ITH/DampingSubvansiyonDb/mevzuat/haksiz/Yonet

melik_1999.pdf

 

 

72-) Bir damping veya sübvansiyon soruşturmasında “verilen taahhüde

uyulmaması” durumunda ne olur?

 

Taahhütlerin ihlal edilmesi halinde, mevcut verilere dayalı olarak, geçici veya kesin

önlem alınabilmektedir.

http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/ITH/DampingSubvansiyonDb/mevzuat/haksiz/Yonet

melik_1999.pdf

 

 

73-) Hangi şartlarda ara gözden geçirme soruşturması açılabilir?

 

 

Kesin önlemin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl geçmiş olması kaydıyla, önleme

konu malın ihracatçısı, ithalatçısı veya yerli üreticisinin (sübvansiyon

soruşturmalarında, ilave olarak, menşe veya ihracatçı ülkenin) başvurusu üzerine

veya re'sen önlemin gözden geçirilmesi için ara gözden geçirme soruşturması

açılabilir. Bu kapsamda yapılacak başvuruların gözden geçirmeyi haklı kılacak

delilleri içermesi gerekmektedir.

Önlemin uygulanmasına devam edilmesinin dampingi veya sübvansiyonu ortadan

kaldırmak için gerekli olmadığı ve/veya önlemin kaldırılması veya değiştirilmesi

halinde zararın devam etmesinin veya yeniden oluşmasının muhtemel olmadığı veya

yürürlükte bulunan önlemin zarara neden olan dampingi veya sübvansiyonu ortadan

kaldırmaya yeterli bulunmadığı veya bulunmayacak hale geldiği hususunda yeterli

delillerin bulunması halinde, soruşturma açılır.

 

 

http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/ITH/DampingSubvansiyonDb/mevzuat/haksiz/Yonet
melik_1999.pdf

 

 

74-) Hangi şartlarda nihai gözden geçirme soruşturması açılabilir?

 

Kesin önlemler, yürürlüğe girme tarihinden veya damping veya sübvansiyon

incelemesi ile zarar incelemesini birlikte kapsayan en son gözden geçirme

soruşturmasının sonuçlandığı tarihten itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkmaktadır.

Yürürlükten kalkacak olan önlemler, 5 yıllık yürürlük süresinin son yılı içinde Resmi

Gazete'de yayımlanacak bir tebliğle ilan edilmekte olup, yürürlük süresinin sona

ermesinden en geç 3 ay önce önleme konu olan ürünün yerli üreticileri yeterli

delillerle birlikte İthalat Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak başvurarak bir nihai gözden

geçirme soruşturması açılmasını talep edebilmektedirler.

Nihai gözden geçirme soruşturması yerli üreticilerin yazılı başvurusu üzerine veya

re'sen açılır ve soruşturmaya konu önlem soruşturma sonuçlanıncaya kadar

yürürlükte kalmaya devam eder.

Kesin önlemin yürürlük süresinin sona ermesi ile dampingin veya

sübvansiyonun ve zararın devam edeceğine veya yeniden meydana geleceğine

dair yeterli delillerin bulunması halinde soruşturma açılır. Bu kapsamda örneğin,

dampingin veya sübvansiyonun ve zararın devam ettiği veya yürürlükte bulunan

önlemin etkisiyle zararın tamamen veya kısmen ortadan kalktığı veya ihracatçıların

ya da Pazar şartlarının gelişiminden, zarar verici dampingin veya sübvansiyonun

devam etmesinin muhtemel olduğu hususlarında deliller sunulabilir.

Bu soruşturmada önleme konu ürünün ihracatçılarına, üreticilerine, ihracatçı ülke

 

temsilciliğine ve yerli üreticilerine (sübvansiyon soruşturmalarında, ilave olarak,

menşe ülkeye) gözden geçirme başvurusunda yer alan hususlarda görüşlerini

belirtme ve karşı savlarını dile getirme olanağı tanınır. Nihai karar, önlemin sona

 

ermesi halinde damping veya sübvansiyon ve zararın devam etmesinin veya yeniden

meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı konusunda usulüne uygun olarak

belgelendirilerek sunulan tüm delillerin dikkate alınması suretiyle verilir.

 

http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/ITH/DampingSubvansiyonDb/mevzuat/haksiz/Yonet
melik_1999.pdf

 

 

75-) Hangi şartlarda önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturması

açılabilir?

 

Yürürlükte bulunan dampinge karşı vergi veya telafi edici verginin etkisiz kılındığını

iddia eden yerli üreticiler, iddialarını destekleyen delillerle birlikte yazılı olarak İthalat

Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı

soruşturma açılmasını talep edebilirler. İthalat Genel Müdürlüğü’nün teklifi üzerine

re’sen de soruşturma açılabilmektedir.

http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/ITH/DampingSubvansiyonDb/mevzuat/haksiz/Yonet

melik_1999.pdf

 

 

76-) İthalatta gözetim ne demektir?

 

Bir malın ithalatında kaydedilecek gelişmelerin Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel

Müdürlüğü’nce düzenlenen veya onaylanan “Gözetim Belgesi” ile izlenmesidir.

www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Gözetim Uygulaması Yönetmeliği; 08.06.2004 tarih 25486

sayılı resmi gazete)

 

 

77-) İthalatta gözetim Belgesi nasıl alınır?

 

Gözetim Belgesi, yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer koşullar saklı kalmak

üzere, ithalatçının usulüne uygun başvurusunun İthalat Genel Müdürlüğü’ne

ulaşmasından itibaren 10 (on) işgünü içinde talep edilen tüm miktar üzerinden,

ücretsiz olarak verilir.

Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun ve başvurularda sunulan bilgi ve

belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespiti halinde Gözetim Belgesi düzenlenmez.

www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Gözetim Uygulaması Yönetmeliği; 08.06.2004 tarih 25486

sayılı resmi gazete)

 

 

 

78-) Gözetim Belgesi devredilebilir mi?

 

Gözetim belgeleri devredilemez. Başvuru sahiplerinin, gözetim belgesi

düzenlenmesine ilişkin yeni bir başvuruda bulunduklarında, adlarına düzenlenmiş ve

geçerlilik süresi başvuru tarihi itibariyle sona ermiş olan gözetim belgesinin aslını

Müsteşarlığa iade etmeleri, gözetim belgesinin zayii durumunda ise zayie ilişkin

gazete ilanını veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.

Bu şartın yerine getirilmemesi durumunda gözetim belgesi düzenlenmemektedir.

www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Gözetim Uygulaması Yönetmeliği; 08.06.2004 tarih 25486
sayılı resmi gazete)

 

 

 

79-) Bir malın ithalatında gözetim uygulanmasına nasıl karar verilir?

 

Bir malın ithalatında gözetim uygulanmasına ilişkin karar, başvuru üzerine veya

re'sen yapılacak bir değerlendirme sonucunda Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel

Müdürlüğü tarafından verilmektedir. Yapılacak değerlendirmede ithalatın gelişimi,

ithal şartları ve ithalatın yerli üreticiler üzerindeki etkisi dikkate alımaktadır.

www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Gözetim Uygulaması Yönetmeliği; 08.06.2004 tarih 25486

sayılı resmi gazete)

 

 

80-) İthalatta gözetim nasıl uygulanır?

 

Gözetim kararı, Gözetim Belgesi düzenlenmesi yoluyla ileriye yönelik olarak veya

gerçekleşen ithalatı değerlendirmek üzere geçmişe dönük olarak uygulanabilir. Bir

 malın ithalatı geçmişe dönük gözetime tabi tutulduğunda, bu malın ithalatı sırasında

Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde kayıt tutulur.

İleriye yönelik gözetime tabi bir malın ithalatında gümrük mevzuatının gerektirdiği

belgelerin yanı sıra "Gözetim Belgesi" de aranır.

www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Gözetim Uygulaması Yönetmeliği; 08.06.2004 tarih 25486
sayılı resmi gazete)

 

81-) Gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, Gözetim

Belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarla örtüşmemesi halinde ne olur?

 

Gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, Gözetim Belgesinde kayıtlı

kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın

yapılmasını engellemez. İthalat Genel Müdürlüğü, malın ve işlemlerin özelliklerini

dikkate alarak, %10'u aşmamak üzere farklı bir oran tespit edebilir.

www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Gözetim Uygulaması Yönetmeliği; 08.06.2004 tarih 25486
sayılı resmi gazete)

 

 

82-) Gözetime tabi ürünlerin ithalatı nasıl gerçekleştirilir?

 

Gözetime tabi bir ürün ancak “Gözetim Belgesi”nin ( diğer gerekli belgelerle birlikte )

 

ilgili gümrük idaresine ibrazı halinde ithal edilebilir.

 

 

83-) Gözetime tabi ürünlerin ithalatında herhangi bir kısıtlama var mıdır?

 

Gözetime tabi ürünlerin ithalatında miktar ve / veya değer sınırlaması olmayıp, her

isteyen ithalatı gerçekleştirebilir.

 

84-) İthalatta Korunma önlemi ne demektir?

 

Bir malın benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerinde ciddi

zarar tehdidi yaratacak şekilde artan miktar ve / veya şartlarda ithal edilmesi halinde

bu zarar veya zarar tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla ve sadece zararla sınırlı ve

geçici olmak kaydıyla alınan önlemleri ifade eder. Korunma önlemi; gümrük

vergisinde artış yapılması, ek mali mükellefiyet getirilmesi, miktar / değer kısıtlaması,

tarife kontenjanı uygulaması veya bunların birlikte uygulanması şeklinde olabilir.

www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği; 08.06.2004 tarih 25486
sayılı resmi gazete)

 

85-) İthalatta Korunma Önlemi için ön inceleme nasıl ve kim tarafından yapılır?

 

Bir malın benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerinde ciddi

zarar veya ciddi zarar tehdidi oluşturacak şekilde artan miktarlarda ithal edildiği

iddiasıyla, ilgili gerçek ve tüzel kişiler veya bunların bağlı bulundukları Meslek

Kuruluşları ya da Odaların yazılı talebi üzerine veya Genel Müdürlük tarafından

re'sen ön inceleme başlatılabilir. Başvuruların genel Müdürlükten temin edilecek

başvuru formunun tam ve usulüne uygun şekilde doldurularak yapılması

gerekmektedir.

www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği; 08.06.2004 tarih 25486

sayılı resmi gazete)

 

86-) Korunma önlemi alınması için başvuru nereye yapılır?

 

Korunma önlemi başvurusu;

T.C.

Başbakanlık

Dış Ticaret Müsteşarlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Korunma Önlemleri Dairesi

Adres: İnönü Bulvarı No:36,

06510 Emek-Ankara

Tel : 0312-204 77 17

Faks: 0312-212 87 65 veya 212 87 11

E-Posta: korunma@dtm.gov.tr

Web Sitesi: http://www.dtm.gov.tr

adresine yapılır.

 

 

87-) Korunma Önlemi başvurusu geri çekilebilir mi, başvurunun geri çekilmesi

durumunda ne olur?

 

Korunma Önlemi başvurusu geri çekilebilir. Soruşturma sırasında başvurunun geri

çekilmesi halinde, Kurul tarafından konu incelenerek soruşturmanın önlemsiz

kapatılmasına karar verilebilir.

www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği; 08.06.2004 tarih 25486

sayılı resmi gazete)

 

 

88-) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu tarafından

soruşturma açılmasına karar verilmesi durumunda ne olur?

 

 

Kurul, soruşturma açılmasına karar verirse, durum Resmi Gazete'de ilan edilir. Bu

ilanda ilgili tarafların kendilerini tanıtmaları, görüşlerini yazılı olarak sunmaları ve bilgi

vermeleri için öngörülen süre ile İthalat Genel Müdürlüğü tarafından sözlü olarak

dinlenebilme talebinin yapılabileceği süre belirtilir. Bu süreler soruşturmanın

açılmasına ilişkin kararın Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün ile

sınırlıdır.

İlgili taraflar Resmi Gazete'deki ilanda belirtilen süre içinde yazılı talepte bulunarak

soruşturmanın sonucundan etkileneceklerini ve dinlenmeleri için özel nedenleri

olduğunu kanıtladıkları takdirde Genel Müdürlük tarafından sözlü olarak

dinlenebilmektedir.

www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği; 08.06.2004 tarih 25486

sayılı resmi gazete)

 

89-) “Korunma Önlemi Soruşturması” ne kadar zamanda sonuçlanmaktadır?

 

Soruşturma, İthalat Genel Müdürlüğü’nce yürütülerek 9 (dokuz) ay içinde tamamlanır.

Gerekli hallerde bu süre 2 (iki) ay uzatılabilir.

www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği; 08.06.2004 tarih 25486

sayılı resmi gazete)

 

 

90-) Ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidinin tespiti ve değerlendirilmesinde

 Müsteşarlıkça hangi faktörler dikkate alınır?

 

 

İthalatın seyri ve gerçekleşme koşulları ile bu ithalat sonucunda yerli üreticilerin ciddi

zarar görüp görmediği veya görme tehdidinin bulunup bulunmadığı hakkında

yapılacak incelemede, özellikle aşağıdaki faktörler dikkate alınmaktadır:

a) İthalatın hacmi, ithalatta mutlak rakamlar itibariyle ya da yerli üretime veya

tüketime göre nispi olarak bir artış olup olmadığı,

b) İthalat fiyatları, yerli üreticiler tarafından üretilen benzer veya doğrudan rakip

malın fiyatına oranla belirgin bir fiyat düşüklüğü olup olmadığı,

c) Üretim, verimlilik, kapasite kullanımı, satışlar, pazar payı, kar/zarar ve

istihdam gibi belli bazı ekonomik göstergelerdeki gelişmelerin benzer veya doğrudan

rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerindeki etkisi.
İthalat Genel Müdürlüğü, ciddi zarar tehdidi iddiasında bulunulduğu durumlarda, bu

iddia konusu hususun ciddi zarara dönüşme olasılığının olup olmadığının

araştırılmasında aşağıdaki faktörleri dikkate alabilir:

a) Türkiye'ye yönelik ihracatın artış oranı,

 

b) İhracatçı ve/veya menşe ülkedeki stoklar, mevcut veya yakın gelecekte

olabilecek ihracat kapasitesi ve bu kapasiteden doğan ihracatın Türkiye'ye yapılması

olasılığı.

 

 

www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği; 08.06.2004 tarih 25486
sayılı resmi gazete)

 

91-) Soruşturmanın “önlemsiz” kapatılması nasıl olmaktadır?

 

Soruşturmanın tamamlanmasını müteakip İthalat Genel Müdürlüğü, önerileri ile

birlikte soruşturma sonuçlarını İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme

Kurulu’na sunmaktadır.

Kurul'un yapacağı değerlendirmede korunma önlemine gerek olmadığı sonucuna

varılırsa, soruşturma kapatılmakta ve kapatma kararı özet gerekçesiyle birlikte Resmi

Gazete'de yayımlanmaktadır.

www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği; 08.06.2004 tarih 25486
sayılı resmi gazete)

 

92-) Hangi durumlarda “Geçici Korunma Önlemi” uygulanmaktadır?

 

 

Bir malın benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerinde ciddi

zarar veya ciddi zarar tehdidi oluşturacak şekilde artan miktarlarda ithal edildiği

yönünde açık kanıtların bulunduğu ve gecikmenin telafisi güç zararlara yol açabilecek

kritik durumlarda ülke yararı göz önüne alınarak, geçici korunma önlemi alınmaktadır.

www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği; 08.06.2004 tarih 25486

sayılı resmi gazete)

 

93-) “Geçici Korunma Önlemi” hangi şekillerde uygulanmaktadır?

 

Geçici korunma önlemi; gümrük vergisinde artış yapılması, ek mali mükellefiyet

getirilmesi, miktar/değer kısıtlaması, tarife kontenjanı uygulaması veya bunların

birlikte uygulanması şeklinde uygulanmaktadır.

www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği; 08.06.2004 tarih 25486

sayılı resmi gazete)

 

 

94-) Hangi durumlarda “Korunma Önlemi” uygulanmaktadır?

 

Bir malın benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerinde ciddi

zarar veya ciddi zarar tehdidi oluşturacak şekilde artan miktar ve şartlarda ithal

edildiği hallerde ülke yararı göz önüne alınarak, yapılacak soruşturma sonucunda

korunma önlemi alınabilir.

Korunma önlemi olarak ilgili malın ithalatında belli miktar ve/veya değerler tespit

edilirken (kota tesisinde), ciddi zararı ortadan kaldıracak ya da önleyecek başka bir

seviye gerekmedikçe, ithalat istatistiklerinin mevcut olduğu son üç temsili yılın

ortalama ithalat düzeyi dikkate alınmaktadır.

www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği; 08.06.2004 tarih 25486

sayılı resmi gazete)

 

95-) “Korunma Önlemi” hangi şekillerde uygulanmaktadır?

 

Korunma önlemi; gümrük vergisinde artış yapılması, ek mali mükellefiyet getirilmesi,

miktar/değer kısıtlaması, tarife kontenjanı uygulaması veya bunların birlikte

uygulanması şeklinde uygulanmaktadır.

www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği; 08.06.2004 tarih 25486

sayılı resmi gazete)

 

 

95-) “Korunma Önlemi”nin süresi ne kadardır?

 

Korunma önlemi, ciddi zararı önleyecek ya da ortadan kaldıracak ve yerli üreticilerin

piyasa koşullarına uyumunu kolaylaştırmaya yeterli olacak bir süre için

 

uygulanmaktadır. Korunma önleminin süresi uzatılmadıkça, geçici önlemler de dahil 4

(dört) yılı aşamaz.

 

www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği; 08.06.2004 tarih 25486
sayılı resmi gazete
)

 

 

96-)Gözetim, Korunma Önlemleri ile Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin

Bilgilere nereden ulaşılabilir?

 

İthalatta gözetim ve korunma önlemlerine sıkça başvurulmakta olup, birçok üründe

önlemler söz konusudur. İthalat işlemlerine başlanmadan söz konusu mevzuat

uygulamalarının incelenmesinde yarar bulunmaktadır. Bu konuda ayrıntılı bilgiye

http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfmaction=detay&yayinID=47&icerikID=132&dil=TR

adresinden ulaşılabilir.

 

97-) Tarife Kontenjanı ne demektir?

 

Belirli bir dönem itibariyle gümrük vergisinde ve/veya diğer mali yüklerde indirim

yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktar veya değerini ifade eder.

www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Yönetmeliği; 08.06.2004

tarih 25486 sayılı resmi gazete)

 

98-) Tarife Kontenjanı uygulamasının amacı nedir?

 

Tarife Kontenjanı uygulaması, ülke ekonomisinin ihtiyacı olan girdilerin/ürünlerin yıllık

ya da dönemler itibariyle ithal şartlarının kolaylaştırılarak ithalinin yapılmasını temine

yöneliktir.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.dtm.gov.tr adresinden ulaşılabilir

 

99-) Tarife Kontenjanına konu olan mallar nasıl duyurulur?

 

Tarife Kontenjanı uygulanacak mallar Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın Tebliğleriyle Resmi

Gazete’de yayımlanarak duyurulur.

www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Yönetmeliği; 08.06.2004

tarih 25486 sayılı resmi gazete)

 

 

100-) Tarife Kontenjanının kullanım usulleri nasıl belirlenir?

 

Kota ve tarife kontenjanı dağıtımında aşağıdaki yöntemlerden biri uygulanmaktadır.

a) Geleneksel ticaret akışı yöntemi

Bu yönteme göre kota veya tarife kontenjanı tahsisi yapılması halinde, kotanın veya

tarife kontenjanının bir bölümü geleneksel ithalatçılara, kalan kısım ise diğer

ithalatçılara ayrılmaktadır.

Geleneksel ithalatçılara aşağıdaki kriterler çerçevesinde tahsis yapılabilir.

Geleneksel ithalatçılara ayrılan pay için yeterli başvuru olmaması durumunda,

başvuruda bulunan diğer ithalatçılar artan miktar ve/veya değerlerden belirlenecek

usul ve esaslar çerçevesinde yararlandırılır.

b) Başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi

Bu yönteme göre, başvuru sahiplerine toplam kota veya tarife kontenjanının tamamı

veya bir kısmı, başvuru sıraları dikkate alınarak eşit oranda dağıtılmaktadır.

c) Talep edilen miktar ve/veya değerle orantılı tahsis yöntemi

Talep edilen toplam miktar ve/veya değerlerin, ilgili kota veya tarife kontenjanına eşit

ya da daha az olması halinde talepler tamamen karşılanmakta olup talep edilen

toplam miktar ve/veya değerlerin mevcut kota veya tarife kontenjanını aşması

durumunda başvurular, talep edilen miktar ve/veya değerler ile orantılı olarak

karşılanmaktadır.

d) Müsteşarlıkça belirlenecek yöntem

Müsteşarlıkça, gerekli görülmesi durumunda ürünün yapısı, ekonomik miktarı ve

belirlenen kota veya tarife kontenjanı miktarı ve/veya değeri gibi koşulları dikkate

alarak, farklı bir tahsis yöntemi belirlenebilmektedir.

www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Yönetmeliği; 08.06.2004

tarih 25486 sayılı resmi gazete)

 

 

101-) İthalatın miktar ve / veya değer kısıtlamasına tabi tutulması

halinde başvurular nereye yapılmalıdır ve kota dağıtımı kim

tarafından, ne şekildeyapılır?

 

Başvurular, Resmi Gazete’de yayımlanacak usul ve esaslar çerçevesinde Dış Ticaret

Müsteşarlığı’na yapılır.

Usulüne uygun olarak yapılan başvurular, belirlenecek dağıtım yönteminin

gerektirdiği süre içinde sonuçlandırılır.

www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Yönetmeliği; 08.06.2004

tarih 25486 sayılı resmi gazete)

 

 

102-) Kota ve Tarife Kontenjanının kullanılmaması durumunda ne olmaktadır?

 

 

Kullanılmayan veya dağıtılamayan kota ve tarife kontenjanları yeniden dağıtıma tabi

tutulabilmektedir.

www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Yönetmeliği; 08.06.2004

tarih 25486 sayılı resmi gazete)

 

 

103-) İthal Lisansı nedir?

 

08.06.2004 tarih 25486 no’lu resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İthalatta

Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Yönetmeliği’nde belirlenen usul ve esaslar

 

çerçevesinde kota veya tarife kontenjanı tahsisi yapılan ithalatçılara İthal Lisansı

verilmektedir. İthal Lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince

aranır. Ancak, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca gerekli görülmesi halinde, kota ve tarife

 

kontenjanına konu olan mallar, ilgili Tebliğde belirtilen Gümrük kapılarından kota

veya kontenjan doluncaya kadar başvuranlara, İthal Lisansı aranmaksızın tahsis

edilebilmektedir.

Kota ve tarife kontenjanı konusu maddeler ancak İthal Lisansının geçerlilik süresi

içerisinde serbest dolaşıma girebilmektedir.

www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Yönetmeliği; 08.06.2004

tarih 25486 sayılı resmi gazete)

 

 

104-) İthal Lisansı devredilebilir mi?

 

İthal lisansları devredilemez. Başvuru sahiplerinin, ithal lisansı düzenlenmesine ilişkin

yeni bir başvuruda bulunduklarında, adlarına düzenlenmiş ve geçerlilik süresi

başvuru tarihi itibariyle sona ermiş olan ithal lisansının aslını Dış Ticaret

Müsteşarlığı’na iade etmeleri zorunludur. Bu şartın yerine getirilmemesi durumunda

ithal lisansı düzenlenmemektedir.

www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Yönetmeliği; 08.06.2004

tarih 25486 sayılı resmi gazete)

 

 

105-) İthal Lisansı kaybedildiğinde ne yapılmalıdır?

 

 

İthal lisanslarının zayii durumunda, zayie ilişkin gazete ilanını veya bu hususu

 

belgelendiren ilgili belgeleri ibraz etmesi halinde ithalatçının talebi doğrultusunda yeni

bir belge düzenlenmekte veya belgenin iade zorunluluğu yerine getirilmiş

sayılmaktadır.

 

www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Yönetmeliği; 08.06.2004

tarih 25486 sayılı resmi gazete)

 

106-) Tarım ürünlerinde tarife kontenjanları ne zaman açılmaktadır?

 

 

Tarım ürünlerindeki tarife kontenjanları, hem iç koşullara hem de uluslararası

yükümlülüklere bağlı olarak gerçekleştirilmekte, mevsim ve iklim şartlarına geniş

ölçüde bağımlı bulunan tarımsal üretimin, miktar ve kalite olarak yetersiz kaldığı

durumlarda açılmaktadır.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.dtm.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

 

 

107-) Sanayi ürünlerinde açılan tarife kontenjanlarına konu olan

maddeler nelerdir?

 

Sanayi ürünlerinde açılan tarife kontenjanları, sanayinin hammadde ihtiyacının ucuz

yoldan temini amacına yöneliktir. Tekstil ve konfeksiyon ürünleri, sıcak ve soğuk

haddelenmiş sac, akrilonitril, petrol yağları ve renkli katod ışın tüpü gibi sanayi

ürünlerinde tarife kontenjanı uygulanmaktadır.

 

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.dtm.gov.tr  adresinden ulaşılabilir.

 

 

 

108-) Tarım ve sanayi ürünleri ithalatında açılan tarife kontenjanları internet

 ortamında nereden takip edilebilir?

 

Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın web sayfasından http://www.dtm.gov.tr   ithalat mevzuatı

kısmına girilerek tebliğler incelenebilir.

 

 

109-) Kota nedir?

 

 

Kota, belirli bir dönem itibariyle yapılmasına izin verilen ithalatın miktar veya değerini

ifade eder.

 

www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Yönetmeliği; 08.06.2004

 

tarih 25486 sayılı resmi gazete)

 

110-) Kotaya tabi ürünlerin ithalatı nasıl gerçekleştirilir?

 

 

Kotaya tabi bir ürün ancak Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü)

düzenlenecek ‘’İthal Lisansı’’ nın ilgili gümrük idaresine ibrazı halinde ithal edilebilir.

www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği; 08.06.2004 tarih

25486 sayılı resmi gazete)

 

X- DIŞ TİCARETTE YARARLANILABİLECEK BAŞLICA İNTERNET

 SİTELERİ:

http://www.ito.org.tr ( İstanbul Ticaret Odası )

http://www.dtm.gov.tr ( Dış Ticaret Müsteşarlığı )

http://www.hazine.gov.tr ( Hazine Müsteşarlığı )

http://www.gumruk.gov.tr ( Gümrük Müsteşarlığı )

http://www.gumrukler.gov.tr ( Gümrükler Genel Müdürlüğü )

http://www.sanayi.gov.tr ( Sanayi ve Ticaret Bakanlığı )

http://www.tarim.gov.tr ( Tarım ve Köyişleri Bakanlığı )

http://www.saglik.gov.tr ( Sağlık Bakanlığı )

http://www.cevreorman.gov.tr ( Çevre ve Orman Bakanlığı )

http://www.mfa.gov.tr ( Dışişleri Bakanlığı )

http://www.maliye.gov.tr (Maliye Bakanlığı)

http://www.tuik.gov.tr ( Türkiye İstatistik Kurumu )

http://www.tcmb.gov.tr (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası)

http://www.tse.org.tr ( Türk Standardları Enstitüsü )

http://www.igeme.org.tr ( İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi )

http://www.tutunalkolkurumu.gov.tr (Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler

Piyasası Düzenleme Kurumu )

http://rega.basbakanlik.gov.tr ( Resmi Gazetelere bakmak için )

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr ( mevzuat için )

http://www.abgs.gov.tr ( Avrupa Birliği Genel Sekreterliği )

http://www.disticaretteyaklasimlar.com ( Dış ticaretle ilgili bir forum sitesi ) 

 

etiketler :ithalat, ithalatçı nasıl olunur, ithalat danışmanlık ,ithalatta kısıtlama,ithalat başvuru nereye yapılır,ithalat bedelleri hangi para cinsinden yapılır,ithalatta uygulanan gümrük vergileri ,ithalatta katma değer vergisi,ithalatta kdv,ithalatta toplu konut fonu,ithalatta KKDF(kaynak kullanımını destekleme fonu) nereye ödenir, ithalatta özel tüketim vergisi,ithalat rejim kararları ,radyoaktif maddeler ithalatında uygunluk belgesi ,ithalatta garanti belgesi,ithal araçları için karayolu uygunluk belgesi,sivil hava taşıtlarında uygunluk belgesi, kimler elektrik enerjisi ithal edebilir,banknot ve benzeri evraka mahsus ithalatında uygunluk yazısı,Bazı patlayıcı maddeler, ateşli silahlar, bıçaklar ve benzeri aletlerin ithalinde hangi belge aranır,Ozon tabakasını incelten maddelerin ithalatında hangi kurumlardan izin almak gerekmektedir,Gübre ithalatında gümrük idarelerince talep edilen uygunluk belgesi hangi kurumdan alınır,