GLOBAL BUYERS IMPORTERS SEARCH ENGINE GLOBAL IMPORTERS &EXPORTERS,
IMPORT- EXPORT DATA ,SHIPMENT RECORDS
AND CUSTOMS DATA
Market Research

 Turkey Industry Reports

  

İthalat Mevzuatı

İthalat Mevzuatı ve Uygulamaları


İTHALAT REJİMİ ESASLARI


DTÖ Kuruluş Anlaşması

AB ile ihdas edilen Gümrük Birliği Kararı

Bu karara bağlı olarak muhtelif ülkelerle yapılan STA

AB’nin otonom rejimi çerçevesinde tanınan tek taraflı tavizler 

Tercihli rejimler

En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ)

Özel Teşvik Düzenlemeleri Ülkeleri (ÖTDÜ)

Bazı Gelişme Yolunda Ülkelere (GYÜ)

Kalkınma Planı Hedefleri

Yıllık Program Hedefleri

Tarım ve Sanayinin İhtiyaç ve Talepleri

GATT SİSTEMİ – TEMEL İLKELER

En Çok Kayrılan Ülke Kuralı

Ulusal Muamele Kuralı

Gümrük Vergilerinin İndirilerek Konsolide Edilmesi

Tarifeler Yoluyla Koruma

EN ÇOK KAYRILAN ÜLKE KURALI

Üye ülkelerin

Ticari partnerleri arasında ayrım yapmamasını zorunlu kılmaktadır

Bir üye ülke

Herhangi bir ülkeye tanıdığı elverişli bir rejimi

Koşulsuz olarak tüm üye ülkelere uygulamak zorundadır


EN ÇOK KAYRILAN ÜLKE KURALININ İSTİSNALARI

Gümrük birlikleri

Serbest ticaret anlaşmaları gibi bölgesel ticaret anlaşmaları

Genel preferanslar sistemi (GPS) gibi

Gelişme yolundaki ülkeler (GYÜ) lehine

Düşük gümrük vergisi alınması veya gümrük vergisinin alınmaması

Gibi ayrımcı nitelikteki uygulamalar ile

Anlaşma’nın öngördüğü

Anti-damping ve telafi edici vergiler gibi bazı diğer uygulamalardır.


ULUSAL MUAMELE KURALI

İç pazara ilişkin düzenleme ve uygulamalar yönünden

İthal ve yerli mallar arasında ayrım yapılmamasını öngörmektedir

Ulusal Muamele İlkesi yalnız bir mal, hizmet ve fikri mülkiyet

Pazara girdikten sonra uygulanır

Bundan dolayı

Yerli üretimden gümrük vergisine eş bir vergi alınmamış olmasına rağmen

İthal mal üzerinden gümrük vergisi alınması

Ulusal muamele ilkesine aykırılık teşkil etmez.


GÜMRÜK VERGİLERİNİN İNDİRİLEREK KONSİLİDE EDİLMESİ

GATT çerçevesinde öncelikle

Gümrük tarifelerinin indirilmesi üzerinde yoğunlaşılmıştır

Her üye ülkenin taviz listesinde yer alan oranlar

Bağlı oranlar olarak adlandırılmakta

Ülkeler

Uygulamada söz konusu oranların üzerine çıkamamaktadırlar.


TARİFELER YOLUYLA KORUMA

Ticarette şeffaflığın sağlanmasının en etkin yolu

Korumaların tarifeler yoluyla yapılmasıdır.


GATT

Tarife dışı engellerin bazı istisnalar dışında tümüyle yasaklanmasını

Tarifelerin de giderek azaltılmasını öngörmektedir

Tarım ürünlerindeki ithalat kısıtlamaları

Büyük ölçüde tarifelere dönüştürülmüş olup

Söz konusu süreç "tarifikasyon" olarak adlandırılmaktadır

Tarım ürünleri tarifeleri %100 oranında bağlı bulunmaktadır.


ANLAŞMALARIN TEMEL YAPISI

Mal Ticareti

Hizmet Ticareti

Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları

Çoklu Anlaşmalar (Ülkemiz Taraf Değil)

Sivil Uçak Ticareti Anlaşması

Kamu Alımları Anlaşması


MAL TİCARETİ (GATT)

Tarım Anlaşması 

Anti-Damping Anlaşması

Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler Anlaşması

Koruma Önlemleri Anlaşması 

Tekstil ve Giyim Anlaşması 

Ticarette Teknik Engeller Anlaşması (TBT) 

Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemlerinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma

Gümrük Değerleme Anlaşması 

Sevk Öncesi İnceleme Anlaşması

Menşe Kuralları Anlaşması

İthalat Lisansları Anlaşması 

Ticaretle Bağlantılı Yatırım Tedbirleri Anlaşması (TRIMS)


HİZMET TİCARETİ (GATS)

Sınır ötesi ticaret                       örneğin: uluslararası telefon görüşmeleri

Yurtdışında tüketim                   örneğin: turizm

Ticari varlık                                  örneğin: yabancı bankalar

Gerçek kişilerin hareketliliği    örneğin: danışmanlar 

GATS İÇİN ÜLKEMİZİN TAAHHÜT LİSTESİ

Sektörler

Mesleki hizmetler

Haberleşme hizmetleri

Müteahhitlik ve ilgili mühendislik-mimarlık hizmetleri

Eğitim hizmetleri

Çevre hizmetleri

Mali hizmetler

Sağlık ve sosyal hizmetler

Turizm ve seyahat ile ilgili hizmetler

Ulaştırma hizmetleri


TİCARİ BAĞLANTILI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

TRIPS Anlaşması

Telif Haklarının Korunması

Mal ve Hizmet Markalarının Korunması

Coğrafi İşaretlerin Korunması

Endüstriyel Tasarım ve Modellerin Korunması

Patent Haklarının Korunması

Yeni Bitki Türlerinin Korunması

Entegre Devrelerin Topografyalarının Korunması

Ticari Değer Taşıyan Ticari Sırların ve know-how Gizliliğinin Korunması

Dürüst Ticari Uygulamalara Aykırı Hareketlerin Yasaklanması

AVRUPA BİRLİĞİ

Gümrük Birliği" nedir?

Taraf ülkelerin aralarındaki ticaretin

Her çeşit tarife ve eş değer vergiden muaf bir biçimde gerçekleşebildiği

Tarafların, birlik dışında kalan ülkelere yönelik olarak da

Ortak bir gümrük tarifesini benimsedikleri

Bir ekonomik entegrasyon modelidir

“Gümrük Birliği"ni tesis eden

1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı gereğince

Dış ticaret rejimimiz büyük ölçüde AB ile uyumlu hale getirilmiştir

1/95 SAYILI ORTAKLIK KONSEYİ KARARI

Hükümler İçeren Alanlar

Malların serbest dolaşımı

Gümrük vergisi ve miktar kısıtlamalarının kaldırılması

Ortak Gümrük Tarifesi uyumu (OGT)

Teknik mevzuat uyumu

Ortak Ticaret Politikası’na uyum

AB’nin tercihli gümrük rejimlerinin üstlenilmesi

Türkiye’nin

Topluluk Ortak Tarım Politikası’na uyumu

Tarım ürünleri ticaretinde uygulanacak tercihli rejim

Gümrük Kodu’na uyum ve karşılıklı idari işbirliği

AB – TÜRKİYE GÜMRÜK BİRLİĞİ

AB - Türkiye Gümrük Birliği hangi ürünleri kapsar?

Sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünlerini kapsamaktadır

Tarım ürünleri ticareti Gümrük Birliği kapsamında yer alır mı?

Yer almaz

Topluluk ve Türkiye, sadece tercihli rejimleri tanıyarak

Tarım ürünlerinin menşe esasına dayalı ticaretini sağlarlar

AKÇT ürünleri ticareti Gümrük Birliği kapsamında yer alır mı?

Yer almaz

Topluluk ve Türkiye, sadece tercihli rejimleri tanıyarak

AKÇT ürünlerinin menşe esasına dayalı ticaretini sağlarlar

PAN – AVRUPA MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ

Sisteme taraf olan ülkelerin menşeini taşıyan maddeler

Diğer taraf ülkelerden birinde girdi olarak kullanıldığında

O ülke menşeli kabul edilir

Bu maddelerin yeterli işlemden geçmiş şartı aranmaz

PAN – AVRUPA AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ

Sisteme taraf ülkeler menşeli girdilerin

Diğer taraf ülkelerce serbestçe kullanılmasına ve

Üretilen eşyanın söz konusu ülkelerin

Tercihli rejiminden yararlanabilmesine ve

Bu şekilde mevcut üretim kaynaklarının birleştirilmesine olanak tanıyan

Ticaret sistemidir

PAMK ve PAAMK MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİNE DAHİL ÜLKELER

Türkiye

Avrupa Birliği Ülkeleri:

İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, İrlanda Cumhuriyeti, İtalya,
İspanya, Portekiz,  Yunanistan, Güney Kıbrıs, Malta, Danimarka, İsveç, Finlandiya, Polonya,
Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Slovenya, Litvanya, Letonya, Estonya, Romanya ve Bulgaristan

EFTA Ülkeleri:

İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn

Akdeniz Ülkeleri:

Filistin (Batı Şeria ve Gazze Şeridi), Cezayir, Fas, Tunus, İsrail, Lübnan, Mısır, Suriye ve Ürdün

Faroe Adaları  

SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI (STA)

“Serbest Ticaret Anlaşması” nedir?

Taraflar arasında ticareti kısıtlayan veya engelleyen

Gümrük vergileri ve tarife dışı engellerin kaldırılarak

Bir serbest ticaret alanı oluşturulmasını sağlayan

Ancak üçüncü ülkelere

Ortak bir tarife uygulama yükümlülüğünü içermeyen bir anlaşmadır

 

İTHALAT REJİMİNİN HUKUKİ ÇERÇEVESİ

1567 Sayılı TPKK Hakkında Kanun (Md:1)

474 Sayılı GGTC Hakkında Kanun (Md:2)

3283 Sayılı Gümrük Muafiyetlerinin Kaldırılması Hakkında Kanun (Md:2)

4458 sayılı Gümrük Kanunu (Md:16,22)

2976 Sayılı Dış ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

İTHALAT REJİMİ KARARININ AMACI

İthalatın ülke ekonomisi yararına

Uluslararası ticaretin gereklerine uygun olarak düzenlenmesini sağlamaktır

İthalat

İthalat Rejimi Kararı

Bu Karara dayanılarak çıkarılacak yönetmelik

Tebliğler (20 Adet)

İlgili kuruluşlara verilecek talimatlar

Çok taraflı veya iki taraflı anlaşmalar hükümleri

Çerçevesinde yürütülür

İTHALAT REJİMİ DÜZENLEMELERİ

İthalat Rejimi Kararı (95-7606)

İthalat Yönetmeliği

İthalat Tebliğleri

Talimatlar

İthalatta Ticaret Politikası Önlemlerine İlişkin Mevzuat

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Korunma Önlemleri

İthalatta Gözetim Uygulanması

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi

Türkiye'nin Ticari Haklarının Korunması Hakkında Mevzuat

İthalatta Teknik Engeller ve Standardizasyon Mevzuatı

İTHALAT SERBESTİSİ

Kapsam Dışı Mallar

Kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği

İnsan, hayvan ve bitki sağlığının korunması

Sınai ve ticari mülkiyetin korunması                       

İTHALATTA YASAKLAMA ve  KISITLAMA

İthali yasak olan maddeler

İthali belirli kurum ve kuruluşlara bırakılmış maddeler

İthali kayıt ve şarta bağlanan veya özel izne tabi bulunan maddeler

DTM İZNİNE TABİ İTHALAT

Eski

Kullanılmış

Yenileştirilmiş

Kusurlu (defolu)

Yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) mallar

Türk müteahhitlik firmalarının

Yurt dışında üstlendikleri işlerle ilgili olarak satın aldıkları

Makine ve Teçhizat

KİMLER İTHALAT YAPABİLİR ?

Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca

Vergi numarası verilen her gerçek ve tüzel kişi ile

Tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte

Yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma

Yetkisi tanınan Kişiler ortaklıkları

İthalat işlemlerini yürütebilir

HANGİ İTHALATLARDA VERGİ NUMARASI ARANMAZ ?

Özel anlaşmalara dayanan ithalatta

Kitap ve diğer yayınların ithalatında

Uluslararası fuar ve sergilerde

DTM tarafından perakende satışına izin verilen malların ithalatı

Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Hallerde

İTHALAT REJİM KARARI EKLERİ

Kod Numaralarını Gösterir Bileşim Tablosu (Ek-1)

Tarım Payı(1) ve Tarım Payı(2) Listesi (Ek-2)

GTS Yararlanacak ülkeler listesi(Ek-3)

(G.Y.Ü.)

(Ö.T.D.Ü.)

(E.A.G.Ü.)

Sektör Listesi (Ek-4)

Ürün Grup Listesi (Ek-5)

H Ürünler

HO Ürünler

Kısaltmalar (Ek-6)

KOD NUMARALARINI GÖSTERİR BİLİŞİM TABLOSU (Ek: 1)

 

TARIM PAYI LİSTESİ (Ek: 2)

 

GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİNDEN YARARLANACAK  ÜLKELER LİSTESİ

A. GELİŞME YOLUNDAKİ ÜLKELER

 

B- ÖZEL TEŞVİK DÜZENLEMELERİNDEN YARARLANACAK ÜLKELER (Ö.T.D.Y.Ü)

 

C- EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER (E.A.G.Ü.)

 

SEKTÖR LİSTESİ

 

ÜRÜN GRUBU LİSTESİ

 

Genel Düzenlemeler Kapsamında

H   : "Hassas Ürünler”

H0 : "Hassas Olmayan Ürünler"

GÜMRÜK VERGİ ORANLARINI VE TKF GÖSTERİR LİSTELER

 

I SAYILI LİSTE (Tarım Ürünleri)

 

II SAYILI LİSTE (Sanayi Ürünleri)

 

III SAYILI LİSTE (İşlenmiş Tarım Ürünleri)

 

IV SAYILI LİSTE (Balıkçılık ve Su Ürünleri)

 

Mısır Arap Cumhuriyeti için

Söz konusu gümrük vergisinin ve toplu konut fonunun %50'si uygulanır

V SAYILI LİSTE (Gümrük Vergisi Askıya Alınacak Ürünler)

 

 (*): Bu GTİP’larda sadece madde ismi sütununda özellikleri belirtilen ürünler için 

Vergi oranı düşürülmüştür

(a): Bu GTİP’larda sadece madde ismi sütununda belirtilen amaçlar için

Vergi oranı düşürülmüştür

Bu maddeler gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir

* VI SAYILI LİSTE 
(Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Bazı Ürünler)

 

(*) Bu listede yer alan G.T.P.'larda

Sadece madde ismi sütununda tanımlanan ürünler için

Sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla yapılan ithalatta

Gümrük vergisi %0 olarak uygulanır ve bu halde

Gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümleri tatbik edilir.

KESİN İTHALAT

Mali mükellefiyetleri teminata bağlanmak suretiyle

Geçici olarak yurda giren mallardan

(ATA Karnesi kapsamında gelenler dahil)

Kesin ithalinin talep edildiği tarihte yeni ve kullanılmamış malların

Bedelleri ödenmek suretiyle Kesin ithali

Gümrük idarelerince sonuçlandırılır

Bunun dışındaki tüm kesin ithal başvuruları

Biri asıl iki nüsha proforma fatura maddelerin yurda girişi sırasında düzenlenen

Geçici gümrük beyannamesi ve harçlar Kanunu uyarınca gerekli

Harcın yatırıldığını gösteren makbuzun aslı ile birlikte

Müsteşarlığa yapılır

Müsteşarlık uygun gördüğü talepleri başvuru sahibine ve

İlgili gümrük idaresine bildirir

BELGELERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Müsteşarlıkça aksine bir talimat verilmediği sürece

İthalat Yönetmeliği eki İthalat Tebliğleri hükümleri çerçevesinde

Yetkili kuruluşlardan alınan belgeler

İlgili kuruluşlarca belirlenen süreler içerisinde kullanılmaları kaydıyla

Düzenlendiği takvim yılı içerisinde geçerlidir

İTHALAT REJİMİ TEBLİĞLERİ

2011 Yılı İthalat Tebliğleri 

 • Yurt İçinde Düzenlenen Fuarlara İlişkin Tebliğ, İthalat(2011/1)
 • Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ, İthalat(2011/2)
 • Radyoaktif Maddeler ile Bunşarın Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ, İthalat(2011/3)
 • Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ, İthalat(2011/4)
 • Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ, İthalat(2011/5)
 • İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ, İthalat(2011/6)
 • Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ, İthalat(2011/7)
 • Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ, İthalat(2011/8)
 • Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ, İthalat(2011/9)
 • Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ, İthalat(2011/10)
 • Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ, İthalat(2011/11)
 • Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ, İthalat(2011/12)
 • İşçi Sağlığını ve İş Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ, İthalat(2011/13)
 • Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ, İthalat (2011/14)
 • Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ, İthalat(2011/15)
 • Gübre İthaline İlişkin Tebliğ, İthalat(2011/16)
 • Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ, İthalat(2011/17)
 • Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ, İthalat(2011/18)
 • Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ, İthalat(2011/19)
 • Bazı Ticaret Politikası Önlemleri Mevzuatına Konu Eşyanın İhalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ, İthalat(2011/20)
 • OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN KOTA DAĞITIMI USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ İTHALAT: (2011/21)
 • İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (2011/5)

Örnekler

İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ, İthalat: (2011/6)

Gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) ve tanımları belirtilen eşyanın

Gümrük beyannamelerinin tescilinde  Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca

(Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü)

Onaylanacak garanti belgesi Gümrük idarelerince aranır

Bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ, İthalat: (2011/9)

İzin Belgesi alınmayacak eşya

Doğrudan Gümrük İdaresi

İlgili kurumlardan uygunluk yazısı alınacak eşya

Ulaştırma Bakanlığı (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü)

Denizcilik Müsteşarlığı

İzin Belgesi alınacak eşya

Dış Ticaret Müsteşarlığı (İthalat Genel Müdürlüğü)

İşçi Sağlığını ve İş Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ, İthalat: (2011/13)

Gümrük tarife istatistik pozisyonları ve tanımları belirtilen eşyanın

Bedelsiz olarak faturalandırılmış 10 kg veya daha az ağırlıktaki numune  hariç

Gümrük beyannamelerinin tescilinde

Gümrük idarelerince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi tarafından düzenlenecek belge aranır

Bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat

 • Kanun

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (4412 Sayılı Kanunla Değişik 3577 Sayılı Kanun)

 • Karar
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında 99/13482 Sayılı Karar (Değişikliklerle beraber)
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (2005/9840)
 • Yönetmelik
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Değişikliklerle beraber) (30.10.1999/23861)
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik (2.5.2002/24743)
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (26.01.2006/26061)
 • Sübvansiyon Hesaplamaları Usul ve Esasları
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/6 Sayılı Tebliğ
 • Hesaplama Usul ve Esasları
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğler
 • 2011 Yılı Tebliğleri
 • 2010 Yılı Tebliğleri
 • 2009 Yılı Tebliğleri
 • 2008 Yılı Tebliğleri
 • 2007 Yılı Tebliğleri
 • 2006 Yılı Tebliğleri
 • 2005 Yılı Tebliğleri
 • 2004 Yılı Tebliğleri
 • 2003 Yılı Tebliğleri
 • 2002 Yılı Tebliğleri
 • 2001 Yılı Tebliğleri
 • 2000 Yılı Tebliğleri
 • 2000 Yılı Öncesi Tebliğleri

TANIMLAR

Damping:

Bir malın Türkiye'ye ihraç fiyatının

Benzer malın normal değerinin altında olmasını ifade eder

 

GEÇİCİ VE KESİN ÖNLEMLERİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

Geçici Önlem  : (Teminat)

Kesin Önlem   : (Tahsilat)

Anti-Damping Vergisi

Ad- valorem olarak (CIF değerin yüzdesi)

Spesifik olarak (miktar bazında)

Uygulanmış Örnekler;

TEBLİĞ:2003/21   (04.09.2003 tarihli, 25219 sayılı R.G.)   

GEÇİCİ ÖNLEM-SÜRE 6 AY

 

TEBLİĞ:2003/22   (20.12.2003 tarihli, 25322 sayılı R.G.)

KESİN ÖNLEM

 

TEBLİĞ:2009/6  ( 28.02.2009 tarihli, 27155 sayılı R.G.)

 

İTHALATTA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİ

Gözetim ve Korunma Önlemleri Mevzuatı

Korunma Önlemleri ile Gözetim Uygulamalarına İlişkin Yayımlanan Mevzuat

http://www.ekonomi.gov.tr/upload/788714A8-D8D3-8566-45204211B4AAA44D/tebligler_web.xls

2004/7305 Sayılı İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar

İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği

İthalatta Menşeli Maddeler Bazında Korunma Önlemleri Kararları

İthalatta Maddeler Bazında Korunma Önlemleri Kararları

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğler

TARİFE KONTENJANI

Belirli bir dönem itibarıyla

Gümrük vergisinde ve/veya diğer mali yüklerde

İndirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın

Miktar veya değerini ifade eder

KORUNMA ÖNLEMİ

Bir malın benzer veya doğrudan rakip mallar üreten

Yerli üreticiler üzerinde ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidi

Oluşturacak şekilde artan miktar ve şartlarda ithal edildiği hallerde

Ülke yararı göz önüne alınarak yapılacak soruşturma sonucunda

Korunma önlemi alınabilir

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİ

Geçici Korunma Önlemi  : (Teminat)

Korunma Önlemi            : (Tahsilat)

Gümrük vergisinde artış yapılması

Ek mali mükellefiyet getirilmesi

Miktar/değer kısıtlaması

Tarife kontenjanı uygulaması

Birlikte uygulama

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE  İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/1)

Uygulanmış Örnekler;

Örnek-1;

Kota aşağıda belirtilen dönem ve miktarlar için uygulanır

 

İran menşeli eşyaya yönelik

 Kota dağıtımı, başvuru sırasına göre, ilk gelen ilk alır yöntemiyle yapılır

 Bir ithal lisansında verilebilecek miktar, 25.000 kg.’ı aşamaz

Örnek-2;

BUHARLI ÜTÜLER İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR  (Karar Sayısı : 2010/151)

Ek mali yükümlülük

İthal edilen eşyanın her bir adedi için

Aşağıda gösterilen tutar kadar tahsil edilir

 

Gümrük idarelerince

 İthalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden

 Ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

İTHALATTA GÖZETİM UYGULAMASI

İTHALATTA GÖZETİM ÖNLEMİ

2004/7304 Sayılı İthalatta Gözetim Uygulaması Hakkında Karar

İthalatta Gözetim Uygulanması Yönetmeliği

İthalatta menşeli Maddeler Bazında Gözetim Tebliğleri

İthalatta Maddeler Bazında Gözetim Tebliğleri

Gözetim ve Korunma Önlemleri Mevzuatı

Korunma Önlemleri ile Gözetim Uygulamalarına İlişkin Yayımlanan Mevzuat

http://www.ekonomi.gov.tr/upload/788714A8-D8D3-8566-45204211B4AAA44D/tebligler_web.xls

Gözetim, Korunma Önlemleri ile Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Bilgiler 

http://www.tpsa.gov.tr/index.cfm?sayfa=77C5CD43-D8D3-8566-45207C1F2F2CFA49

Yürürlükteki Önlemler

Uygulamalara İlişkin Mevzuat

GÖZETİM UYGULAMASI

Bir malın ithalatında gözetim uygulanmasına ilişkin karar

Başvuru üzerine veya re'sen yapılacak bir değerlendirme sonucunda

Müsteşarlık (İthalat Genel Müdürlüğü) tarafından verilir

Yapılacak değerlendirmede ithalatın gelişimi

İthal şartları ve ithalatın yerli üreticiler üzerindeki etkisi dikkate alınır

Gözetim kararı

Gözetim Belgesi düzenlenmesi yoluyla

 İleriye yönelik olarak veya

Gerçekleşen ithalatı değerlendirmek üzere

 Geçmişe dönük olarak uygulanabilir

Bir malın ithalatı geçmişe dönük gözetime tabi tutulduğunda

Bu malın ithalatı sırasında

Müsteşarlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde

Kayıt tutulur

İleriye yönelik gözetime tabi bir malın ithalatında

Gümrük mevzuatının gerektirdiği belgelerin yanı sıra

"Gözetim Belgesi“ de aranır

Örnek;

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/8)

Aşağıda (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın

Yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında

Birim kıymetleri haiz olanlarının ithalatında

İleriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan

Gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir

Uygulanmış Örnekler;

Örnek-1;

 

* Ton: Brüt ağırlık

Örnek-2;

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/6)

Aşağıda (G.T.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın 

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında

İleriye yönelik olarak yürütülecek olan

Gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir

 

İTHALATIN KAYDA ALINMAK SURETİYLE İLERİYE DÖNÜK GÖZETİME TABİ TUTULMASI

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA  İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/1)

Kayda Alma

Belirtilen ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçılar

Gerçekleştirecekleri ithalata ilişkin bilgileri

İthalattan önce Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilen ve

EK II’de listede gösterilen “Kayıt Merkezleri”ne kaydettirirler

İthal işleminin kayda alındığına dair bir “Kayıt Belgesi” düzenlenir

Bir gümrük beyannamesi kapsamında

İlgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan

Brüt 50 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ise

Kayda alma uygulamasına tabi değildir

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/1)

İthalat

Kayıt belgesi başvuruları en geç 10 (on) işgünü içerisinde sonuçlandırılır

Kayıt belgelerinin geçerlilik süresi 90 (doksan) gündür

Kayda alınacak ürünlerin serbest dolaşıma girişinde

Gümrük beyannamelerinin tescilinde menşe ayrımı yapılmaksızın

“Kayıt Belgesi” veya elektronik ortamdaki kaydı

İthalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine sunulur

Bir kayıt belgesi

Birden fazla beyanname için kullanılamaz ve süresi uzatılamaz

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İTHALATTA KOTA  ve TARİFE KONTENJANI İDARESİ

2004-7333 Sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hk.BKK

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Yönetmeliği

İthalatında Menşe ve Madde Bazında Kararlar ve Tebliğler

İthalatında Madde Bazında Kararlar ve Tebliğler

Kota ve Tarife Kontenjanı ve İdaresi

 • Karar
 • Yönetmelik
 • Tarım Ürünleri İthalatında Açılan Tarife Kontenjanları
 • Sanayi Ürünleri İthalatında Açılan Tarife Kontenjanları

TANIMLAR

Tarife Kontenjanı :

Belirli bir dönem itibariyle Gümrük vergisinde ve/veya diğer mali yüklerde

İndirim yapılan ya da muafiyet sağlanan İthalatın miktar veya değerini ifade eder

Kota:

Belirli bir dönem itibariyle Yapılmasına izin verilen ithalatın

Miktar veya değerini ifade eder

Örnek-1 ;

KLİMALARIN ÜRETİMİNDE KULLANILAN KOMPRESÖRLERİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

2009/15719 sayılı BKK uyarınca

Aşağıdaki tabloda GTİP ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında

Karşısında gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranı ile

Tarife kontenjanı açılmıştır

Uygulanmış Örnekler;

 

Karar 31/12/2010 (31/12/2010 dahil) tarihine kadar geçerli olmak üzere

 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer

Düzenlenecek ithal lisansları 31/12/2010 (31/12/2010 dahil) tarihine kadar geçerlidir

KARADAĞ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Uygulanmış Örnekler;

Aşağıda (G.T.P.) belirtilen Karadağ menşeli

Tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için karşılarında gösterilen

Miktarlarda tarife kontenjanı açılmasına karar verilmiştir

 

i. İthalat Rejimi Kararı’nın ‘AB için Tarım payı’ sütununda yer alan tarım payı uygulanır

ii. İthalat Rejimi Kararı’nın ‘Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi’ sütunun da yer alan gümrük vergisi oranının %25’i uygulanır

Uygulanmış Örnekler;

KARADAĞ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ
TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

 

DIŞ TİCARETTE TEKNİK DÜZENLEMELER VE DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON REJİMİ

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun

“CE” Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine Ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik

“CE” İşareti taşıması gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğ (2010/9)

Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı (2005/9454)

Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği

Uluslar arası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (2006/21)

Teknik Düzenlemeler Mevzuatı 

 • Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı
 • Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği
 • Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğleri
 • 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri
 • Uluslararası Gözetim Şirketleri
 • Ticarette Teknik Engeller Anlaşmasında Öngörülen Bildirim Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik

TANIMLAR

Teknik düzenleme:

Bir ürünün İlgili idari hükümler de dahil olmak üzere

Özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri ve bunlarla ilgili

Terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme,etiketleme ve

Uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını

Belirten ve Uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi ifade eder

Standart:

Üzerinde mutabakat sağlanmış olan Kabul edilmiş bir kuruluş tarafından

Onaylanan mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını

Amaçlayan ortak ve tekrar eden kullanımlar için

Ürünün özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri ve bunlarla ilgili

Terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve

Uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını

Belirten ve uyulması İhtiyari olan düzenlemeyi ifade eder

Uygunluk değerlendirmesi:

Ürünün İlgili teknik düzenlemeye uygun olup olmadığının

Test edilmesi,muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine

İlişkin her türlü faaliyeti ifade eder

“CE” uygunluk işareti:

Bir ürünün,Avrupa Topluluğu tarafından hazırlanan ortak özellikleri itibariyle sınıflandırılmış

Ürün gruplarının uyması gereken asgari sağlık, emniyet, çevre ve tüketicinin korunması koşullarını

Düzenleyen bağlayıcı mevzuata uygunluğunu gösteren işaretini ifade eder

‘CE’ İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT
DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ (2010/9)

İthalat denetimi ve belgelendirme

A.TR Belgesini haiz Avrupa Birliği üyesi ülkeler menşeli olanlar

Hariç olmak üzere Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulmak istenen

Ekli tabloda (Ek-1) belirtilen yönetmelikler kapsamına giren ve

Gümrük Müsteşarlığı’na bildirilen riskli ürünlerin

İthalat denetimleri ilgili yönetmeliklere uygun olarak

Yetkili kuruluş adına Türk Standardları Enstitüsü’nce gerçekleştirilir

EK-1  TABLO

 

İthalat Mevzuatı

http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&bolum=72A19E02-19DB-2C7D-3D94A250A943EE1B

 • İthalat Rejimi
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi
 • Gözetim ve Korunma Önlemleri (Tekstil Harici)
 • Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi
 • Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinde Kota, Tarife Kontenjanı, Gözetim ve Kayda Alma Tebliğleri
 • Türkiye'nin Ticari Haklarının Korunması

İthalat Politikası Araçları

 • Gümrük Vergileri
 • Sanayi Ürünlerinde Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı
 • Tarım Ürünlerinde Tarife Kontenjanları ve Gözetim Uygulamaları

Ticaret Politikası Savunma Araçları

Damping ve Sübvansiyon

Yürüyen Soruşturmalar

Yürürlükteki Önlemler

Yürürlükten Kalkan Önlemler

Önlemsiz Kapatılmış Soruşturmalar

Uygulama Tebliğleri

Korunma Önlemleri

Yürüyen Soruşturmalar

Tamamlanmış Soruşturmalar

Yürürlükteki Önlemler

Uygulamalara İlişkin Mevzuat

İzleme ve Önlemlerin Etkisiz Kılınmasının Önlenmesi

İzleme

Yürüyen Soruşturmalar

Yürürlükteki Önlemler

Uygulamalara İlişkin Mevzuat

İthalatçı Beyanına Tabi Ürünler

İthalatçı Beyanı Giriş Ekranı

Başvuru ve Soru Formları

Korunma Önlemleri Soruşturmaları

Damping ve Sübvansiyon Soruşturmaları

Mevzuat

Uluslararası Mevzuat

İthalatta Anti-damping Uygulamaları Sunumu

Çalışmalar

Anti-Damping Anlaşması ve Türk İşletmeleri Açısından Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi)

Dünya Ticaret Örgütü Kuralları Açısından Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Tedbirler Soruşturması (Doktora Tezi)

Korunma Önlemleri

Yürüyen Soruşturmalar

Tamamlanmış Soruşturmalar

Yürürlükteki Önlemler

Uygulamalara İlişkin Mevzuat

Türkiye'nin Ticari Haklarının Korunması

 • Türkiye'nin Ticari Haklarının Korunması Hakkında Karar
 • Türkiye'nin Ticari Haklarının Korunması Hakkında Yönetmelik

Ticarette Teknik Engeller

http://www.teknikengel.gov.tr/

İTHALATLA İLGİLİ BAŞLICA WEB SAYFALARI

(Alfabetik Sıraya Göre Düzenlenmiştir. )

BAŞLICA BAKANLIKLAR

.          Ekonomi Bakanlığı

·          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

·          Çevre ve Orman Bakanlığı

·          Dışişleri Bakanlığı

·          İçişleri Bakanlığı

·          Maliye Bakanlığı

·          Milli Savunma Bakanlığı

·          Sağlık Bakanlığı

·          Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

·          Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

·          Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

·          Ulaştırma Bakanlığı

BAŞLICA İHRACATÇI BİRLİKLERİ

http://www.tim.org.tr/tr/birlikler.html

Akdeniz İhracatçı Birlikleri

Antalya İhracatçı Birlikleri

Denizli İhracatçılar Birliği

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği

Doğu Karadeniz İhracatçı Birlkleri

Ege İhracatçı Birlikleri

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri

İstanbul İhracatçı Birlikleri

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri

Karadeniz İhracatçı Birlikleri

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri

Uludağ İhracatçı Birlikleri

BAŞLICA MÜSTEŞARLIKLAR

·          Gümrük Müsteşarlığı

·          Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Gn. Md. ( TASİŞ )

·          Hazine Müsteşarlığı

BAŞLICA KURUMLAR / KURULLAR / ENSTİTÜLER

·          Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

·          Sermaye Piyasası Kurulu

·          Şeker Kurumu

·          Türk Akreditasyon Kurumu ( TÜRKAK )

·          Türk Standartları Enstitüsü

·          Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

·          Türkiye İstatistik Kurumu

·          Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu

BAŞLICA ODALAR

·          Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

·          İstanbul Ticaret Odası

BAŞLICA DERNEKLER

·          Gümrük Kontrolörleri Derneği

·          İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği

·          Tüm Gıda Dış Ticaret Derneği

·          Uluslararası Nakliyeciler Derneği ( UND )

DİĞER WEB SAYFALARI

·          Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

·          Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

·          Dış Ticarette Yaklaşımlar

·          Dünya Sağlık Örgütü ( WHO )

·          İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

·          İktisadi Kalkınma Vakfı ( İKV )

·          Merkez Bankası

·          Mevzuat Bilgileri

·          Resmi Gazete

İthalat işlemleriyle  ilgili olarak; Genel Sekreterliğimiz  Genel Mevzuat ve Bilgi Danışma Servisimizden bilgi alınabilir.

DIŞ TİCARET KONULARINDA HER TÜRLÜ BİLGİ İÇİN DANIŞMA VE ENFORMASYON HATTI

Tel : (312) 436 11 96

Web : www.oaib.gov.tr

E-Posta : oaibbilgidanisma@dtm.gov.tr

İlgili Kişiler :

Yakup İNCESU (incesuy@dtm.gov.tr)  Tel : (312) 436 11 96 veya (312) 447 27 40 (225)

Hüseyin İNCEÇAM (incecamh@dtm.gov.tr) Tel : (312) 436 11 96 ve (312) 447 27 40 (227)

İthalat Mevzuatı ve Uygulamaları

İTHALAT REJİMİ ESASLARI

DTÖ Kuruluş Anlaşması

AB ile ihdas edilen Gümrük Birliği Kararı

Bu karara bağlı olarak muhtelif ülkelerle yapılan STA

AB’nin otonom rejimi çerçevesinde tanınan tek taraflı tavizler 

Tercihli rejimler

En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ)

Özel Teşvik Düzenlemeleri Ülkeleri (ÖTDÜ)

Bazı Gelişme Yolunda Ülkelere (GYÜ)

Kalkınma Planı Hedefleri

Yıllık Program Hedefleri

Tarım ve Sanayinin İhtiyaç ve Talepleri

GATT SİSTEMİ – TEMEL İLKELER

En Çok Kayrılan Ülke Kuralı

Ulusal Muamele Kuralı

Gümrük Vergilerinin İndirilerek Konsolide Edilmesi

Tarifeler Yoluyla Koruma

EN ÇOK KAYRILAN ÜLKE KURALI

Üye ülkelerin

Ticari partnerleri arasında ayrım yapmamasını zorunlu kılmaktadır

Bir üye ülke

Herhangi bir ülkeye tanıdığı elverişli bir rejimi

Koşulsuz olarak tüm üye ülkelere uygulamak zorundadır

EN ÇOK KAYRILAN ÜLKE KURALININ İSTİSNALARI

Gümrük birlikleri

Serbest ticaret anlaşmaları gibi bölgesel ticaret anlaşmaları

Genel preferanslar sistemi (GPS) gibi

Gelişme yolundaki ülkeler (GYÜ) lehine

Düşük gümrük vergisi alınması veya gümrük vergisinin alınmaması

Gibi ayrımcı nitelikteki uygulamalar ile

Anlaşma’nın öngördüğü

Anti-damping ve telafi edici vergiler gibi bazı diğer uygulamalardır

ULUSAL MUAMELE KURALI

İç pazara ilişkin düzenleme ve uygulamalar yönünden

İthal ve yerli mallar arasında ayrım yapılmamasını öngörmektedir

Ulusal Muamele İlkesi yalnız bir mal, hizmet ve fikri mülkiyet

Pazara girdikten sonra uygulanır

Bundan dolayı

Yerli üretimden gümrük vergisine eş bir vergi alınmamış olmasına rağmen

İthal mal üzerinden gümrük vergisi alınması

Ulusal muamele ilkesine aykırılık teşkil etmez

GÜMRÜK VERGİLERİNİN İNDİRİLEREK KONSİLİDE EDİLMESİ

GATT çerçevesinde öncelikle

Gümrük tarifelerinin indirilmesi üzerinde yoğunlaşılmıştır

Her üye ülkenin taviz listesinde yer alan oranlar

Bağlı oranlar olarak adlandırılmakta

Ülkeler

Uygulamada söz konusu oranların üzerine çıkamamaktadırlar

TARİFELER YOLUYLA KORUMA

Ticarette şeffaflığın sağlanmasının en etkin yolu

Korumaların tarifeler yoluyla yapılmasıdır

GATT

Tarife dışı engellerin bazı istisnalar dışında tümüyle yasaklanmasını

Tarifelerin de giderek azaltılmasını öngörmektedir

Tarım ürünlerindeki ithalat kısıtlamaları

Büyük ölçüde tarifelere dönüştürülmüş olup

Söz konusu süreç "tarifikasyon" olarak adlandırılmaktadır

Tarım ürünleri tarifeleri %100 oranında bağlı bulunmaktadır

ANLAŞMALARIN TEMEL YAPISI

Mal Ticareti

Hizmet Ticareti

Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları

Çoklu Anlaşmalar (Ülkemiz Taraf Değil)

Sivil Uçak Ticareti Anlaşması

Kamu Alımları Anlaşması

MAL TİCARETİ (GATT)

Tarım Anlaşması 

Anti-Damping Anlaşması

Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler Anlaşması

Koruma Önlemleri Anlaşması 

Tekstil ve Giyim Anlaşması 

Ticarette Teknik Engeller Anlaşması (TBT) 

Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemlerinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma

Gümrük Değerleme Anlaşması 

Sevk Öncesi İnceleme Anlaşması

Menşe Kuralları Anlaşması

İthalat Lisansları Anlaşması 

Ticaretle Bağlantılı Yatırım Tedbirleri Anlaşması (TRIMS)

HİZMET TİCARETİ (GATS)

Sınır ötesi ticaret                       örneğin: uluslararası telefon görüşmeleri

Yurtdışında tüketim                   örneğin: turizm

Ticari varlık                                  örneğin: yabancı bankalar

Gerçek kişilerin hareketliliği    örneğin: danışmanlar 

GATS İÇİN ÜLKEMİZİN TAAHHÜT LİSTESİ

Sektörler

Mesleki hizmetler

Haberleşme hizmetleri

Müteahhitlik ve ilgili mühendislik-mimarlık hizmetleri

Eğitim hizmetleri

Çevre hizmetleri

Mali hizmetler

Sağlık ve sosyal hizmetler

Turizm ve seyahat ile ilgili hizmetler

Ulaştırma hizmetleri

TİCARİ BAĞLANTILI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

TRIPS Anlaşması

Telif Haklarının Korunması

Mal ve Hizmet Markalarının Korunması

Coğrafi İşaretlerin Korunması

Endüstriyel Tasarım ve Modellerin Korunması

Patent Haklarının Korunması

Yeni Bitki Türlerinin Korunması

Entegre Devrelerin Topografyalarının Korunması

Ticari Değer Taşıyan Ticari Sırların ve know-how Gizliliğinin Korunması

Dürüst Ticari Uygulamalara Aykırı Hareketlerin Yasaklanması

AVRUPA BİRLİĞİ

Gümrük Birliği" nedir?

Taraf ülkelerin aralarındaki ticaretin

Her çeşit tarife ve eş değer vergiden muaf bir biçimde gerçekleşebildiği

Tarafların, birlik dışında kalan ülkelere yönelik olarak da

Ortak bir gümrük tarifesini benimsedikleri

Bir ekonomik entegrasyon modelidir

“Gümrük Birliği"ni tesis eden

1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı gereğince

Dış ticaret rejimimiz büyük ölçüde AB ile uyumlu hale getirilmiştir

1/95 SAYILI ORTAKLIK KONSEYİ KARARI

Hükümler İçeren Alanlar

Malların serbest dolaşımı

Gümrük vergisi ve miktar kısıtlamalarının kaldırılması

Ortak Gümrük Tarifesi uyumu (OGT)

Teknik mevzuat uyumu

Ortak Ticaret Politikası’na uyum

AB’nin tercihli gümrük rejimlerinin üstlenilmesi

Türkiye’nin

Topluluk Ortak Tarım Politikası’na uyumu

Tarım ürünleri ticaretinde uygulanacak tercihli rejim

Gümrük Kodu’na uyum ve karşılıklı idari işbirliği

AB – TÜRKİYE GÜMRÜK BİRLİĞİ

AB - Türkiye Gümrük Birliği hangi ürünleri kapsar?

Sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünlerini kapsamaktadır

Tarım ürünleri ticareti Gümrük Birliği kapsamında yer alır mı?

Yer almaz

Topluluk ve Türkiye, sadece tercihli rejimleri tanıyarak

Tarım ürünlerinin menşe esasına dayalı ticaretini sağlarlar

AKÇT ürünleri ticareti Gümrük Birliği kapsamında yer alır mı?

Yer almaz

Topluluk ve Türkiye, sadece tercihli rejimleri tanıyarak

AKÇT ürünlerinin menşe esasına dayalı ticaretini sağlarlar

PAN – AVRUPA MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ

Sisteme taraf olan ülkelerin menşeini taşıyan maddeler

Diğer taraf ülkelerden birinde girdi olarak kullanıldığında

O ülke menşeli kabul edilir

Bu maddelerin yeterli işlemden geçmiş şartı aranmaz

PAN – AVRUPA AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ

Sisteme taraf ülkeler menşeli girdilerin

Diğer taraf ülkelerce serbestçe kullanılmasına ve

Üretilen eşyanın söz konusu ülkelerin

Tercihli rejiminden yararlanabilmesine ve

Bu şekilde mevcut üretim kaynaklarının birleştirilmesine olanak tanıyan

Ticaret sistemidir

PAMK ve PAAMK MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİNE DAHİL ÜLKELER

Türkiye

Avrupa Birliği Ülkeleri:

İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, İrlanda Cumhuriyeti,
İtalya, İspanya, Portekiz,  Yunanistan, Güney Kıbrıs, Malta, Danimarka, İsveç, Finlandiya,
Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Slovenya, Litvanya, Letonya, Estonya, Romanya ve Bulgaristan

EFTA Ülkeleri:

İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn

Akdeniz Ülkeleri:

Filistin (Batı Şeria ve Gazze Şeridi), Cezayir, Fas, Tunus, İsrail, Lübnan, Mısır, Suriye ve Ürdün

Faroe Adaları  

SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI (STA)

“Serbest Ticaret Anlaşması” nedir?

Taraflar arasında ticareti kısıtlayan veya engelleyen

Gümrük vergileri ve tarife dışı engellerin kaldırılarak

Bir serbest ticaret alanı oluşturulmasını sağlayan

Ancak üçüncü ülkelere

Ortak bir tarife uygulama yükümlülüğünü içermeyen bir anlaşmadır

 

İTHALAT REJİMİNİN HUKUKİ ÇERÇEVESİ

1567 Sayılı TPKK Hakkında Kanun (Md:1)

474 Sayılı GGTC Hakkında Kanun (Md:2)

3283 Sayılı Gümrük Muafiyetlerinin Kaldırılması Hakkında Kanun (Md:2)

4458 sayılı Gümrük Kanunu (Md:16,22)

2976 Sayılı Dış ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

İTHALAT REJİMİ KARARININ AMACI

İthalatın ülke ekonomisi yararına

Uluslararası ticaretin gereklerine uygun olarak düzenlenmesini sağlamaktır

İthalat

İthalat Rejimi Kararı

Bu Karara dayanılarak çıkarılacak yönetmelik

Tebliğler (20 Adet)

İlgili kuruluşlara verilecek talimatlar

Çok taraflı veya iki taraflı anlaşmalar hükümleri

Çerçevesinde yürütülür

İTHALAT REJİMİ DÜZENLEMELERİ

İthalat Rejimi Kararı (95-7606)

İthalat Yönetmeliği

İthalat Tebliğleri

Talimatlar

İthalatta Ticaret Politikası Önlemlerine İlişkin Mevzuat

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Korunma Önlemleri

İthalatta Gözetim Uygulanması

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi

Türkiye'nin Ticari Haklarının Korunması Hakkında Mevzuat

İthalatta Teknik Engeller ve Standardizasyon Mevzuatı

İTHALAT SERBESTİSİ

Kapsam Dışı Mallar

Kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği

İnsan, hayvan ve bitki sağlığının korunması

Sınai ve ticari mülkiyetin korunması                       

İTHALATTA YASAKLAMA ve  KISITLAMA

İthali yasak olan maddeler

İthali belirli kurum ve kuruluşlara bırakılmış maddeler

İthali kayıt ve şarta bağlanan veya özel izne tabi bulunan maddeler

DTM İZNİNE TABİ İTHALAT

Eski

Kullanılmış

Yenileştirilmiş

Kusurlu (defolu)

Yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) mallar

Türk müteahhitlik firmalarının

Yurt dışında üstlendikleri işlerle ilgili olarak satın aldıkları

Makine ve Teçhizat

KİMLER İTHALAT YAPABİLİR ?

Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca

Vergi numarası verilen her gerçek ve tüzel kişi ile

Tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte

Yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma

Yetkisi tanınan Kişiler ortaklıkları

İthalat işlemlerini yürütebilir

HANGİ İTHALATLARDA VERGİ NUMARASI ARANMAZ ?

Özel anlaşmalara dayanan ithalatta

Kitap ve diğer yayınların ithalatında

Uluslararası fuar ve sergilerde

DTM tarafından perakende satışına izin verilen malların ithalatı

Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Hallerde

İTHALAT REJİM KARARI EKLERİ

Kod Numaralarını Gösterir Bileşim Tablosu (Ek-1)

Tarım Payı(1) ve Tarım Payı(2) Listesi (Ek-2)

GTS Yararlanacak ülkeler listesi(Ek-3)

(G.Y.Ü.)

(Ö.T.D.Ü.)

(E.A.G.Ü.)

Sektör Listesi (Ek-4)

Ürün Grup Listesi (Ek-5)

H Ürünler

HO Ürünler

Kısaltmalar (Ek-6)

KOD NUMARALARINI GÖSTERİR BİLİŞİM TABLOSU (Ek: 1)

 

TARIM PAYI LİSTESİ (Ek: 2)

 

GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİNDEN YARARLANACAK  ÜLKELER LİSTESİ

A. GELİŞME YOLUNDAKİ ÜLKELER

 

B- ÖZEL TEŞVİK DÜZENLEMELERİNDEN YARARLANACAK ÜLKELER (Ö.T.D.Y.Ü)

 

C- EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER (E.A.G.Ü.)

 

SEKTÖR LİSTESİ

 

ÜRÜN GRUBU LİSTESİ

 

Genel Düzenlemeler Kapsamında

H   : "Hassas Ürünler”

H0 : "Hassas Olmayan Ürünler"

GÜMRÜK VERGİ ORANLARINI VE TKF GÖSTERİR LİSTELER

 

I SAYILI LİSTE (Tarım Ürünleri)

 

II SAYILI LİSTE (Sanayi Ürünleri)

 

III SAYILI LİSTE (İşlenmiş Tarım Ürünleri)

 

IV SAYILI LİSTE (Balıkçılık ve Su Ürünleri)

 

Mısır Arap Cumhuriyeti için

Söz konusu gümrük vergisinin ve toplu konut fonunun %50'si uygulanır

V SAYILI LİSTE (Gümrük Vergisi Askıya Alınacak Ürünler)

 

 (*): Bu GTİP’larda sadece madde ismi sütununda özellikleri belirtilen ürünler için 

Vergi oranı düşürülmüştür

(a): Bu GTİP’larda sadece madde ismi sütununda belirtilen amaçlar için

Vergi oranı düşürülmüştür

Bu maddeler gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir

* VI SAYILI LİSTE 
(Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Bazı Ürünler)

  (*) Bu listede yer alan G.T.P.'larda

Sadece madde ismi sütununda tanımlanan ürünler için

Sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla yapılan ithalatta

Gümrük vergisi %0 olarak uygulanır ve bu halde

Gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümleri tatbik edilir.

KESİN İTHALAT

Mali mükellefiyetleri teminata bağlanmak suretiyle

Geçici olarak yurda giren mallardan

(ATA Karnesi kapsamında gelenler dahil)

Kesin ithalinin talep edildiği tarihte yeni ve kullanılmamış malların

Bedelleri ödenmek suretiyle Kesin ithali

Gümrük idarelerince sonuçlandırılır

Bunun dışındaki tüm kesin ithal başvuruları

Biri asıl iki nüsha proforma fatura maddelerin yurda girişi sırasında düzenlenen

Geçici gümrük beyannamesi ve harçlar Kanunu uyarınca gerekli

Harcın yatırıldığını gösteren makbuzun aslı ile birlikte

Müsteşarlığa yapılır

Müsteşarlık uygun gördüğü talepleri başvuru sahibine ve

İlgili gümrük idaresine bildirir

BELGELERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Müsteşarlıkça aksine bir talimat verilmediği sürece

İthalat Yönetmeliği eki İthalat Tebliğleri hükümleri çerçevesinde

Yetkili kuruluşlardan alınan belgeler

İlgili kuruluşlarca belirlenen süreler içerisinde kullanılmaları kaydıyla

Düzenlendiği takvim yılı içerisinde geçerlidir

İTHALAT REJİMİ TEBLİĞLERİ

2011 Yılı İthalat Tebliğleri 

 • Yurt İçinde Düzenlenen Fuarlara İlişkin Tebliğ, İthalat(2011/1)
 • Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ, İthalat(2011/2)
 • Radyoaktif Maddeler ile Bunşarın Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ, İthalat(2011/3)
 • Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ, İthalat(2011/4)
 • Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ, İthalat(2011/5)
 • İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ, İthalat(2011/6)
 • Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ, İthalat(2011/7)
 • Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ, İthalat(2011/8)
 • Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ, İthalat(2011/9)
 • Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ, İthalat(2011/10)
 • Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ, İthalat(2011/11)
 • Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ, İthalat(2011/12)
 • İşçi Sağlığını ve İş Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ, İthalat(2011/13)
 • Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ, İthalat (2011/14)
 • Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ, İthalat(2011/15)
 • Gübre İthaline İlişkin Tebliğ, İthalat(2011/16)
 • Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ, İthalat(2011/17)
 • Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ, İthalat(2011/18)
 • Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ, İthalat(2011/19)
 • Bazı Ticaret Politikası Önlemleri Mevzuatına Konu Eşyanın İhalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ, İthalat(2011/20)
 • OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN KOTA DAĞITIMI USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ İTHALAT: (2011/21)
 • İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (2011/5)

Örnekler

İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ, İthalat: (2011/6)

Gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) ve tanımları belirtilen eşyanın

Gümrük beyannamelerinin tescilinde  Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca

(Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü)

Onaylanacak garanti belgesi Gümrük idarelerince aranır

Bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ, İthalat: (2011/9)

İzin Belgesi alınmayacak eşya

Doğrudan Gümrük İdaresi

İlgili kurumlardan uygunluk yazısı alınacak eşya

Ulaştırma Bakanlığı (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü)

Denizcilik Müsteşarlığı

İzin Belgesi alınacak eşya

Dış Ticaret Müsteşarlığı (İthalat Genel Müdürlüğü)

İşçi Sağlığını ve İş Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ, İthalat: (2011/13)

Gümrük tarife istatistik pozisyonları ve tanımları belirtilen eşyanın

Bedelsiz olarak faturalandırılmış 10 kg veya daha az ağırlıktaki numune  hariç

Gümrük beyannamelerinin tescilinde

Gümrük idarelerince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi tarafından düzenlenecek belge aranır

Bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat

 • Kanun

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (4412 Sayılı Kanunla Değişik 3577 Sayılı Kanun)

 • Karar
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında 99/13482 Sayılı Karar (Değişikliklerle beraber)
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (2005/9840)
 • Yönetmelik
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Değişikliklerle beraber) (30.10.1999/23861)
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik (2.5.2002/24743)
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (26.01.2006/26061)
 • Sübvansiyon Hesaplamaları Usul ve Esasları
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/6 Sayılı Tebliğ
 • Hesaplama Usul ve Esasları
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğler
 • 2011 Yılı Tebliğleri
 • 2010 Yılı Tebliğleri
 • 2009 Yılı Tebliğleri
 • 2008 Yılı Tebliğleri
 • 2007 Yılı Tebliğleri
 • 2006 Yılı Tebliğleri
 • 2005 Yılı Tebliğleri
 • 2004 Yılı Tebliğleri
 • 2003 Yılı Tebliğleri
 • 2002 Yılı Tebliğleri
 • 2001 Yılı Tebliğleri
 • 2000 Yılı Tebliğleri
 • 2000 Yılı Öncesi Tebliğleri

TANIMLAR

Damping:

Bir malın Türkiye'ye ihraç fiyatının

Benzer malın normal değerinin altında olmasını ifade eder

 

GEÇİCİ VE KESİN ÖNLEMLERİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

Geçici Önlem  : (Teminat)

Kesin Önlem   : (Tahsilat)

Anti-Damping Vergisi

Ad- valorem olarak (CIF değerin yüzdesi)

Spesifik olarak (miktar bazında)

Uygulanmış Örnekler;

TEBLİĞ:2003/21   (04.09.2003 tarihli, 25219 sayılı R.G.)   

GEÇİCİ ÖNLEM-SÜRE 6 AY

 

TEBLİĞ:2003/22   (20.12.2003 tarihli, 25322 sayılı R.G.)

KESİN ÖNLEM

 

TEBLİĞ:2009/6  ( 28.02.2009 tarihli, 27155 sayılı R.G.)

 

İTHALATTA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİ

Gözetim ve Korunma Önlemleri Mevzuatı

Korunma Önlemleri ile Gözetim Uygulamalarına İlişkin Yayımlanan Mevzuat

http://www.ekonomi.gov.tr/upload/788714A8-D8D3-8566-45204211B4AAA44D/tebligler_web.xls

2004/7305 Sayılı İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar

İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği

İthalatta Menşeli Maddeler Bazında Korunma Önlemleri Kararları

İthalatta Maddeler Bazında Korunma Önlemleri Kararları

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğler

TARİFE KONTENJANI

Belirli bir dönem itibarıyla

Gümrük vergisinde ve/veya diğer mali yüklerde

İndirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın

Miktar veya değerini ifade eder

KORUNMA ÖNLEMİ

Bir malın benzer veya doğrudan rakip mallar üreten

Yerli üreticiler üzerinde ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidi

Oluşturacak şekilde artan miktar ve şartlarda ithal edildiği hallerde

Ülke yararı göz önüne alınarak yapılacak soruşturma sonucunda

Korunma önlemi alınabilir

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİ

Geçici Korunma Önlemi  : (Teminat)

Korunma Önlemi            : (Tahsilat)

Gümrük vergisinde artış yapılması

Ek mali mükellefiyet getirilmesi

Miktar/değer kısıtlaması

Tarife kontenjanı uygulaması

Birlikte uygulama

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE  İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/1)

Uygulanmış Örnekler;

Örnek-1;

Kota aşağıda belirtilen dönem ve miktarlar için uygulanır

 

İran menşeli eşyaya yönelik

 Kota dağıtımı, başvuru sırasına göre, ilk gelen ilk alır yöntemiyle yapılır

 Bir ithal lisansında verilebilecek miktar, 25.000 kg.’ı aşamaz

Örnek-2;

BUHARLI ÜTÜLER İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR  (Karar Sayısı : 2010/151)

Ek mali yükümlülük

İthal edilen eşyanın her bir adedi için

Aşağıda gösterilen tutar kadar tahsil edilir

 

Gümrük idarelerince

 İthalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden

 Ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

İTHALATTA GÖZETİM UYGULAMASI

İTHALATTA GÖZETİM ÖNLEMİ

2004/7304 Sayılı İthalatta Gözetim Uygulaması Hakkında Karar

İthalatta Gözetim Uygulanması Yönetmeliği

İthalatta menşeli Maddeler Bazında Gözetim Tebliğleri

İthalatta Maddeler Bazında Gözetim Tebliğleri

Gözetim ve Korunma Önlemleri Mevzuatı

Korunma Önlemleri ile Gözetim Uygulamalarına İlişkin Yayımlanan Mevzuat

http://www.ekonomi.gov.tr/upload/788714A8-D8D3-8566-45204211B4AAA44D/tebligler_web.xls

Gözetim, Korunma Önlemleri ile Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Bilgiler 

http://www.tpsa.gov.tr/index.cfm?sayfa=77C5CD43-D8D3-8566-45207C1F2F2CFA49

Yürürlükteki Önlemler

Uygulamalara İlişkin Mevzuat

GÖZETİM UYGULAMASI

Bir malın ithalatında gözetim uygulanmasına ilişkin karar

Başvuru üzerine veya re'sen yapılacak bir değerlendirme sonucunda

Müsteşarlık (İthalat Genel Müdürlüğü) tarafından verilir

Yapılacak değerlendirmede ithalatın gelişimi

İthal şartları ve ithalatın yerli üreticiler üzerindeki etkisi dikkate alınır

Gözetim kararı

Gözetim Belgesi düzenlenmesi yoluyla

 İleriye yönelik olarak veya

Gerçekleşen ithalatı değerlendirmek üzere

 Geçmişe dönük olarak uygulanabilir

Bir malın ithalatı geçmişe dönük gözetime tabi tutulduğunda

Bu malın ithalatı sırasında

Müsteşarlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde

Kayıt tutulur

İleriye yönelik gözetime tabi bir malın ithalatında

Gümrük mevzuatının gerektirdiği belgelerin yanı sıra

"Gözetim Belgesi“ de aranır

Örnek;

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/8)

Aşağıda (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın

Yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında

Birim kıymetleri haiz olanlarının ithalatında

İleriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan

Gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir

Uygulanmış Örnekler;

Örnek-1;

 

* Ton: Brüt ağırlık

Örnek-2;

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/6)

Aşağıda (G.T.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın 

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında

İleriye yönelik olarak yürütülecek olan

Gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir

 

İTHALATIN KAYDA ALINMAK SURETİYLE İLERİYE DÖNÜK GÖZETİME TABİ TUTULMASI

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA  İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/1)

Kayda Alma

Belirtilen ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçılar

Gerçekleştirecekleri ithalata ilişkin bilgileri

İthalattan önce Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilen ve

EK II’de listede gösterilen “Kayıt Merkezleri”ne kaydettirirler

İthal işleminin kayda alındığına dair bir “Kayıt Belgesi” düzenlenir

Bir gümrük beyannamesi kapsamında

İlgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan

Brüt 50 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ise

Kayda alma uygulamasına tabi değildir

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/1)

İthalat

Kayıt belgesi başvuruları en geç 10 (on) işgünü içerisinde sonuçlandırılır

Kayıt belgelerinin geçerlilik süresi 90 (doksan) gündür

Kayda alınacak ürünlerin serbest dolaşıma girişinde

Gümrük beyannamelerinin tescilinde menşe ayrımı yapılmaksızın

“Kayıt Belgesi” veya elektronik ortamdaki kaydı

İthalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine sunulur

Bir kayıt belgesi

Birden fazla beyanname için kullanılamaz ve süresi uzatılamaz

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İTHALATTA KOTA  ve TARİFE KONTENJANI İDARESİ

2004-7333 Sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hk.BKK

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Yönetmeliği

İthalatında Menşe ve Madde Bazında Kararlar ve Tebliğler

İthalatında Madde Bazında Kararlar ve Tebliğler

Kota ve Tarife Kontenjanı ve İdaresi

 • Karar
 • Yönetmelik
 • Tarım Ürünleri İthalatında Açılan Tarife Kontenjanları
 • Sanayi Ürünleri İthalatında Açılan Tarife Kontenjanları

TANIMLAR

Tarife Kontenjanı :

Belirli bir dönem itibariyle Gümrük vergisinde ve/veya diğer mali yüklerde

İndirim yapılan ya da muafiyet sağlanan İthalatın miktar veya değerini ifade eder

Kota:

Belirli bir dönem itibariyle Yapılmasına izin verilen ithalatın

Miktar veya değerini ifade eder

Örnek-1 ;

KLİMALARIN ÜRETİMİNDE KULLANILAN KOMPRESÖRLERİN
İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

2009/15719 sayılı BKK uyarınca

Aşağıdaki tabloda GTİP ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında

Karşısında gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranı ile

Tarife kontenjanı açılmıştır

Uygulanmış Örnekler;

  Karar 31/12/2010 (31/12/2010 dahil) tarihine kadar geçerli olmak üzere

 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer

Düzenlenecek ithal lisansları 31/12/2010 (31/12/2010 dahil) tarihine kadar geçerlidir

KARADAĞ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ
TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Uygulanmış Örnekler;

Aşağıda (G.T.P.) belirtilen Karadağ menşeli

Tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için karşılarında gösterilen

Miktarlarda tarife kontenjanı açılmasına karar verilmiştir

 i. İthalat Rejimi Kararı’nın ‘AB için Tarım payı’ sütununda yer alan tarım payı uygulanır

ii. İthalat Rejimi Kararı’nın ‘Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi’ sütunun da yer alan gümrük vergisi oranının %25’i uygulanır

Uygulanmış Örnekler;

KARADAĞ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ
İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

  DIŞ TİCARETTE TEKNİK DÜZENLEMELER VE DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON REJİMİ

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun

“CE” Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine Ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik

“CE” İşareti taşıması gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğ (2010/9)

Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı (2005/9454)

Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği

Uluslar arası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (2006/21)

Teknik Düzenlemeler Mevzuatı 

 • Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı
 • Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği
 • Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğleri
 • 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri
 • Uluslararası Gözetim Şirketleri
 • Ticarette Teknik Engeller Anlaşmasında Öngörülen Bildirim Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik

TANIMLAR

Teknik düzenleme:

Bir ürünün İlgili idari hükümler de dahil olmak üzere

Özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri ve bunlarla ilgili

Terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme,etiketleme ve

Uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını

Belirten ve Uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi ifade eder

Standart:

Üzerinde mutabakat sağlanmış olan Kabul edilmiş bir kuruluş tarafından

Onaylanan mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını

Amaçlayan ortak ve tekrar eden kullanımlar için

Ürünün özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri ve bunlarla ilgili

Terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve

Uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını

Belirten ve uyulması İhtiyari olan düzenlemeyi ifade eder

Uygunluk değerlendirmesi:

Ürünün İlgili teknik düzenlemeye uygun olup olmadığının

Test edilmesi,muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine

İlişkin her türlü faaliyeti ifade eder

“CE” uygunluk işareti:

Bir ürünün,Avrupa Topluluğu tarafından hazırlanan ortak özellikleri itibariyle sınıflandırılmış

Ürün gruplarının uyması gereken asgari sağlık, emniyet, çevre ve tüketicinin korunması koşullarını

Düzenleyen bağlayıcı mevzuata uygunluğunu gösteren işaretini ifade eder

CE’ İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ (2010/9)

İthalat denetimi ve belgelendirme

A.TR Belgesini haiz Avrupa Birliği üyesi ülkeler menşeli olanlar

Hariç olmak üzere Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulmak istenen

Ekli tabloda (Ek-1) belirtilen yönetmelikler kapsamına giren ve

Gümrük Müsteşarlığı’na bildirilen riskli ürünlerin

İthalat denetimleri ilgili yönetmeliklere uygun olarak

Yetkili kuruluş adına Türk Standardları Enstitüsü’nce gerçekleştirilir

EK-1  TABLO

  İthalat Mevzuatı

 •  İthalat Rejimi
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi
 • Gözetim ve Korunma Önlemleri (Tekstil Harici)
 • Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi
 • Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinde Kota, Tarife Kontenjanı, Gözetim ve Kayda Alma Tebliğleri
 • Türkiye'nin Ticari Haklarının Korunması

İthalat Politikası Araçları

 • Gümrük Vergileri
 • Sanayi Ürünlerinde Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı
 • Tarım Ürünlerinde Tarife Kontenjanları ve Gözetim Uygulamaları

Ticaret Politikası Savunma Araçları

Damping ve Sübvansiyon

Yürüyen Soruşturmalar

Yürürlükteki Önlemler

Yürürlükten Kalkan Önlemler

Önlemsiz Kapatılmış Soruşturmalar

Uygulama Tebliğleri

Korunma Önlemleri

Yürüyen Soruşturmalar

Tamamlanmış Soruşturmalar

Yürürlükteki Önlemler

Uygulamalara İlişkin Mevzuat

İzleme ve Önlemlerin Etkisiz Kılınmasının Önlenmesi

İzleme

Yürüyen Soruşturmalar

Yürürlükteki Önlemler

Uygulamalara İlişkin Mevzuat

İthalatçı Beyanına Tabi Ürünler

İthalatçı Beyanı Giriş Ekranı

Başvuru ve Soru Formları

Korunma Önlemleri Soruşturmaları

Damping ve Sübvansiyon Soruşturmaları

Mevzuat

Uluslararası Mevzuat

İthalatta Anti-damping Uygulamaları Sunumu

Çalışmalar

Anti-Damping Anlaşması ve Türk İşletmeleri Açısından Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi)

Dünya Ticaret Örgütü Kuralları Açısından Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Tedbirler Soruşturması (Doktora Tezi)

Korunma Önlemleri

Yürüyen Soruşturmalar

Tamamlanmış Soruşturmalar

Yürürlükteki Önlemler

Uygulamalara İlişkin Mevzuat

Türkiye'nin Ticari Haklarının Korunması

 • Türkiye'nin Ticari Haklarının Korunması Hakkında Karar
 • Türkiye'nin Ticari Haklarının Korunması Hakkında Yönetmelik

Ticarette Teknik Engeller

http://www.teknikengel.gov.tr/

İTHALATLA İLGİLİ BAŞLICA WEB SAYFALARI

(Alfabetik Sıraya Göre Düzenlenmiştir. )

BAŞLICA BAKANLIKLAR

.          Ekonomi Bakanlığı

·          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

·          Çevre ve Orman Bakanlığı

·          Dışişleri Bakanlığı

·          İçişleri Bakanlığı

·          Maliye Bakanlığı

·          Milli Savunma Bakanlığı

·          Sağlık Bakanlığı

·          Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

·          Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

·          Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

·          Ulaştırma Bakanlığı

BAŞLICA İHRACATÇI BİRLİKLERİ

http://www.tim.org.tr/tr/birlikler.html

Akdeniz İhracatçı Birlikleri

Antalya İhracatçı Birlikleri

Denizli İhracatçılar Birliği

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği

Doğu Karadeniz İhracatçı Birlkleri

Ege İhracatçı Birlikleri

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri

İstanbul İhracatçı Birlikleri

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri

Karadeniz İhracatçı Birlikleri

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri

Uludağ İhracatçı Birlikleri

BAŞLICA MÜSTEŞARLIKLAR

·          Gümrük Müsteşarlığı

·          Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Gn. Md. ( TASİŞ )

·          Hazine Müsteşarlığı

BAŞLICA KURUMLAR / KURULLAR / ENSTİTÜLER

·          Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

·          Sermaye Piyasası Kurulu

·          Şeker Kurumu

·          Türk Akreditasyon Kurumu ( TÜRKAK )

·          Türk Standartları Enstitüsü

·          Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

·          Türkiye İstatistik Kurumu

·          Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu

BAŞLICA ODALAR

·          Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

·          İstanbul Ticaret Odası

BAŞLICA DERNEKLER

·          Gümrük Kontrolörleri Derneği

·          İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği

·          Tüm Gıda Dış Ticaret Derneği

·          Uluslararası Nakliyeciler Derneği ( UND )

DİĞER WEB SAYFALARI

·          Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

·          Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

·          Dış Ticarette Yaklaşımlar

·          Dünya Sağlık Örgütü ( WHO )

·          İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

·          İktisadi Kalkınma Vakfı ( İKV )

·          Merkez Bankası

·          Mevzuat Bilgileri

·          Resmi Gazete

İthalat işlemleriyle  ilgili olarak; Genel Sekreterliğimiz  Genel Mevzuat ve Bilgi Danışma Servisimizden bilgi alınabilir.

DIŞ TİCARET KONULARINDA HER TÜRLÜ BİLGİ İÇİN DANIŞMA VE ENFORMASYON HATTI

Tel : (312) 436 11 96

Web : www.oaib.gov.tr

E-Posta : oaibbilgidanisma@dtm.gov.tr

İlgili Kişiler :

Yakup İNCESU (incesuy@dtm.gov.tr)  Tel : (312) 436 11 96 veya (312) 447 27 40 (225)

Hüseyin İNCEÇAM (incecamh@dtm.gov.tr) Tel : (312) 436 11 96 ve (312) 447 27 40 (227)


etiketler : ithalat mevzuatı , ithalinde garanti belgesi aranacak ürünler listesi ,ithalatta damping vergisi nedir ,kimler ithalat yapabilir ,
ithalat rejimi tebliğleri , ithalatta kısıtlama , en çok kayrılan ülke kuralı ,tarife kontenjanı nedir ,damping ve sübvansiyon nedir ,ithalatta haksız rekabetin önlenmesi kuralı