İthalatçı İhracatçı Firma Konşimento Ve Ticari İstihbarat  Sorgulama  IMPORTERS , EXPORTERS, CUSTOMS DATA  AND BILL OF LADING SEARCH ENGINE   

.

Dahilde İşleme Rejimi Ve Telafi Edici Vergi Uygulaması

Dahilde İşleme Rejimi ve Telafi Edici Vergi Uygulaması

İLGİLİ MEVZUAT

4458 sayılı Gümrük Kanunu yanı sıra 261 sayılı Kanun, 933 sayılı Kanun, 1567 sayılı Kanun, 2976 sayılı Kanun ve 474 sayılı Kanun

2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı

İhracat 2005/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği

İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği

İhracat 2005/2 sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ

İhracat 2007/ 2 sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ

İhraç ürününün elde edilmesinde kullanılan girdilerin ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın* gümrük muafiyetli olarak ithal edilmesidir. (Örn;kumaş ithal edilerek işlenip gömlek olarak ihraç edilmesi)

(*) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat (Anti-damping ve sübvansiyon) ve İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat (Kota ve gözetim lisansları)

DAHİLDE İŞLEME İZNİ

Eşyanın tamir, boyama, yenileme, monte edilmesi, birleştirilmesi ambalajlanması, bedelsiz ithalat vb. işlemler için Gümrük İdarelerince Dahilde İşleme İzni verilir. Bu işlemler dışında Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından Dahilde İşleme İzin Belgesi düzenlenir.

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ ;

•Dünya piyasa fiyatlarından hammadde temin etmek suretiyle ihracatı artırmak,

•İhraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak,

•İhraç pazarlarını geliştirmek,

•İhraç ürünlerini çeşitlendirmek amacıyla uygulanmaktadır.

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNİN AVANTAJLARI

•İthalatta Gümrük Vergisi, KDV, ÖTV ile Diğer Vergi ve Fonlardan Muafiyet

•Vergi, Resim ve Harç İstisnası ile KKDF İstisnası

•Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi Olmama

•Yurt İçi Alımlarda KDV’de Tecil-Terkin Uygulaması

•Yurt İçi Satış ve Teslimlere Müsaade edilmesi

•İthalatta Alınması Gereken Vergilere İlişkin Teminat İndirimi

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNDE SİSTEM

•İthalat = İhracat

•Yurt İçi Alım = İhracat

•İthalat = Yurt İçi Satış ve Teslimler

Şeklinde işlem yapılmaktadır.

DAHİLDE İŞLEME TEDBİRLERİ 

1. ŞARTLI MUAFİYET(ASKIYA ALMA) SİSTEMİ

•ÖNCE İTHALAT

•EŞDEĞER EŞYA KULLANIMI (ÖNCE İHRACAT)

•YURT İÇİ ALIMLAR

2. GERİ ÖDEME SİSTEMİ

Şartlı Muafiyet Sistemi

Önce İthalat

İhraç edilecek eşyanın üretiminde kullanılan hammadde, yardımcı madde, ambalaj ve işletme malzemelerinin ithalatı sırasında doğan vergilerin teminata bağlanarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ithal edilmesi ve üretim sonucunda elde edilen eşyanın ihraç edilmesini müteakip alınan teminatın iade edilmesidir.

Eşdeğer Eşya Kullanımı (Önce İhracat)

•Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında işlem görmüş ürünün elde edilmesi için ithal eşyasının yerine eşdeğer eşya olarak, asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, ticari kalite ve teknik özellikleri itibarıyla aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımdaki eşya kullanılabilir.

•Eşdeğer eşya kullanımı çerçevesinde, belge kapsamında önceden ihracat işleminden sonra ithalat yapılabileceği gibi, ithal eşyası ile serbest dolaşımdaki eşya birlikte de kullanılabilir.

•İthal eşyasının ithalinden önce eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, buna tekabül eden ithalat belge süresi sonuna kadar yapılabilir.

YURT İÇİ ALIMLAR

•Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan girdiler, ithal edilebileceği gibi yurt içinden de temin edilebilir.

•Belge kapsamında, katma değer vergisinde Tecil-Terkin sistemi çerçevesindeki alımlar, 83 seri numaralı KDV genel tebliği hükümlerine istinaden yapılır.

•Bu kapsamda yapılan alımlarda, ikincil işlem görmüş ürüne, döviz kullanım oranına, eşdeğer eşya kullanımına ve önceden ihracata ilişkin hükümler uygulanmaz.

BELGENİN DÜZENLENMESİ 

Türkiye Gümrük Bölgesinde (Serbest Bölgeler hariç) yerleşik firmalar Dahilde İşleme İzin Belgesi almak için elektronik ortamda Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri gerekmektedir.

Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri, imalatçı-ihracatçılar ve sermayesinin en az %51’i imalatçıya ait olması kaydıyla, Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünlerinde ihracatçılar için DİİB düzenlenir.

DİİB sahibi imalatçı- ihracatçıların, belge ihraç taahhüdündeki işlem görmüş ürünün üretiminin bir kısmını veya tamamını, yan sanayiciye yaptırmasına izin verilebilir.

İlk DİİB düzenlenirken, kapasite raporunda kayıtlı üretim miktarının azami 1/4’ü, daha sonraki DİİB’ler ise önceden kullanılan miktar, belge süresi ve açık belgelerdeki gerçekleşen ihracat dikkate alınmak suretiyle hesaplanan kapasite raporundaki kullanılabilir üretim kapasitesi miktarı ve firmanın önceki be

BELGE SÜRELERİ

•Dahilde işleme izin belgesinin süresi sektörüne göre azami 12 (oniki) aya kadar tespit edilebilir.

•Ancak, gemi inşaa, komple tesis v.b. ile üretim süreci 12 (oniki) ayı aşan ürünler ve savunma sanayi alanına giren ürünlerin ihracına ilişkin düzenlenen belgenin süresi, proje süresi kadar tespit edilebilir.

•Sürenin başlangıcı, dahilde işleme izin belgesinin tarihidir. Süre sonu ise, belge süresi (ek süre, haklı ve mücbir sebep ile fevkalade hallere ilişkin süreler dahil) bitiminin rastladığı ayın son günüdür.

Belge süreleri farklı olan ürünler için azami 12 ay olmak üzere ayrı DİİB’ler düzenlenir.

Örn; Bitkisel yağ 6 ay, muhtelif bisküvi 12 ay, sakız 10 ay vb.

EK SÜRE MÜRACAATI

•Firmaların, Dahilde İşleme İzin Belgelerine ek süre almak için, en geç belge süresi sonundan itibaren 1 ay içerisinde elektronik ortamda Müsteşarlığa müracaat etmeleri gerekmektedir.

•Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ilk ithalatın yapıldığı tarih esas alınmak suretiyle belge süresi azami 3 (üç) ay uzatılır. Belge kapsamında hiç ithalat yapılmaması halinde, bu hüküm uygulanmaz.

•Dahilde işleme izin belgesi kapsamında gerçekleştirilen ihracat değerinin belge ihracat taahhüdü değerine oranının en az %50 olması halinde, dahilde işleme izin belgesine 6 (altı) ayı geçmemek kaydıyla belge orijinal süresinin yarısı kadar ek süre verilebilir.

•Gemi inşaa, komple tesis v.b. ile savunma sanayi alanına giren ürünlerin ihracına ilişkin düzenlenen belgeye proje sürecine göre ek süre verilebilir.

Haklı Sebep,

1)Dahilde işleme izin belgesine, ilgili firmanın belge kapsamındaki önceden ihracatına tekabül eden ithalatını tamamlayamaması haline mahsus olmak üzere, belge süresi sonundan itibaren azami belge orijinal süresinin yarısı kadar haklı sebebe ilişkin ek süre verilebilir.

2) İhracata ilişkin bir gümrük beyannamesinin belge ihracat taahhüdüne saydırılmasına ilişkin diğer şartlar saklı kalmak kaydıyla, belge süresi içerisinde gerçekleştirilen ancak ilgili satır kodu bulunmaması nedeniyle belge ihracat taahhüdüne saydırılamayan ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin istatistiki kıymet tutarı kadar yeniden ihracat gerçekleştirilebilmesi için, belge süresi sonundan itibaren azami belge orijinal süresinin yarısına kadar haklı sebebe ilişkin ek süre verilebilir.

Mücbir Sebep ile Fevkalade Haller;

Aşağıda belirtilen mücbir sebep ile fevkalade hallerin belge süresi içerisinde meydana gelmesi halinde, dahilde işleme izin belgesine ilave süre verilebilir:

•Deprem, sel, don, fırtına, kasırga vb. tabii afetler ve yangın (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı il müdürlükleri, itfaiye müdürlükleri veya ilgili diğer kurumlardan alınacak yazı ile),

•Ülkemiz veya ithalatçı ülkede devletçe konulan yasaklar, harp ve abluka hali (İlgili kamu kurumundan alınacak yazı ile),

•Yükümlü firmanın faaliyetinin kamu otoritelerince kısıtlanması, durdurulması veya firmaya el konulması (İlgili kamu kurumundan alınacak yazı ile),

•Yükümlü firmanın iflası ya da konkordato ilan etmiş olması (Mahkeme kararı ile),

•Şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü,

•Grev ve lokavt (İl çalışma müdürlüklerinden alınacak yazı ile).

Döviz Kullanım Oranı

•DİİB kapsamında döviz kullanım oranı azami % 80’dir. Ancak, ikincil işlem görmüş tarım ürünü taahhüdü içeren belgelerde bu oran azami % 100 olarak tespit edilebilir.

•DİİB kapsamında ithaline izin verilecek işletme malzemesi değeri ise, ihracat taahhüdünün % 2’sini geçemez. Değişmemiş eşya için bu oran %1 dir.

•(DİİB kapsamındaki yurt içi alımlar ve bedelsiz ithalatta döviz kullanım oranı aranmaz.)

•İthal edilen girdilerin ihraç edilen mamullerin bünyesinde kullanılmış olması gerekmektedir.

Teminat

•Para

•Teminat Mektubu

•Hazine tahvil ve bonoları

İndirimli Teminat

•A Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi firmalara %1,

•B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi firmalara %5,

•C Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi firmalara %10,

•Firmaların geçmiş yıllara ait kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgelerine ait gerçekleşen ihracat performanslarına göre azami %10’a kadar,

indirimli teminat uygulanmaktadır.

Dahilde İşleme Rejiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

•İthal edilen girdilerin ihraç edilen mamullerin bünyesinde kullanılmış olması gerekmektedir.

•İthalat ve ihracata ait gümrük beyannamelerinde, ilgili dahilde işleme izin belgesinin satır kodunun doğru bir şekilde yer alması ve DIR Otomasyon sistemine doğru muafiyet kodu ile girilmesi gerekmektedir.

•Belgenin taahhüt hesabının kapatılması için, belge süresi bitimini müteakip en geç 3 ay içerisinde hem DIR Otomasyon Sisteminde hem de manuel olarak ilgili İhracatçı Birliğine müracaat edilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde belgenin taahhüt hesabı resen kapatılır.

•Taahhüt kapatma evrakının ilgili Genel Sekreterliğe eksiksiz (tam) olarak sunulması,

•Belge şartlarına uyulması (örn; belge şartlarında ekspertiz şerhi varsa ekspertiz raporunun belge süresi içerisinde ilgili Oda’dan alınması gerekmektedir.),

•Belgenin sarfiyat hesabındaki kullanım oranlarına dikkat edilerek, sarfiyat tablosunun DIR Sisteminden takip edilmesi.

Dahilde işleme izin belgesinde ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün, serbest bölgelere ihraç edilmesi durumunda bu ihracatın belge kapsamında değerlendirilebilmesi için belge süresi içerisinde serbest bölgelere gerçekleştirilen ihracata konu eşyanın en geç belge süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde; serbest bölgelerden başka bir ülkeye satışının yapıldığının, Yatırım Teşvik Belgesi veya bir başka belge kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalatının yapıldığının, serbest bölgelerde bulunan tesislerin yapımında kullanıldığının, serbest bölgelerde bulunan tesislerde makine-teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak kullanıldığının, serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa faaliyetinde bulunan firmalara gemi inşasında kullanılmak üzere tesliminin yapıldığının, serbest bölgelerden gümrüksüz satış mağazalarına satışının yapıldığının veya serbest bölgelerden kara, deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak tesliminin yapıldığının tevsik edilmesi gerekir.

YAPTIRIM

•Belge kapsamında döviz kullanım oranının %80’i (İkincil işlem görmüş tarım ürünü taahhüdü içeren belgeler için %100) aşan kısma tekabül eden ithalatla ilgili alınmayan vergi

•Belge kapsamında ihraç edilen mamul bünyesinde kullanılmadığı tespit edilen ithalata, tekabül eden ithalatla ilgili alınmayan vergi

•Belge üzerinde kayıtlı olan ithalat miktarını aşan kısma, tekabül eden ithalatla ilgili alınmayan vergi

•Belge kapsamında ithal edilen işletme malzemesinin CIF ithal tutarının, gerçekleşen FOB ihraç tutarının %2 (doğal taşlar, kıymetli maden ve taş ihraç taahhüdü içeren belgelerde %10)’sinden fazla olması halinde, aşan kısma tekabül eden ithalatla ilgili alınmayan vergi,

•Belge kapsamında ithal edilen değişmemiş eşyanın CIF ithal tutarının, gerçekleşen FOB ihraç tutarının %1’inden fazla olması halinde, aşan kısma tekabül eden ithalatla ilgili alınmayan vergi,

•Dahilde İşleme İzin Belgesinin iptal edilmesi veya resen kapatılması halinde belge kapsamında varsa alınmayan vergi,

İthal tarihi itibariyle 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Ayrıca, ithal edilen ve süresi içerisinde ithal edilmeyen eşya için 4458 sayılı kanunun 238. maddesi hükmü çerçevesinde gümrük vergilerinin 2(iki) katı para cezası alınır. (Yurt içi alımlar ile döviz kullanım oranı aşımlarında 2 (iki) katı para cezası uygulanmaz.

TELAFİ EDİCİ VERGİ

Üçüncü ülke menşeli bir eşyanın DİR kapsamında ithal edildikten sonra üretim sürecini müteakip ihraç ürünü olarak ATR Dolaşım Belgesi eşliğinde AB üyesi ülkelere, menşe ispat belgeleri eşliğinde AB üyesi ülkelere, Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığımız ülkelere, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna veya Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonuna taraf olan ülkelere ihraç edilmesi halinde, ithal edilen eşya ile ilgili vergi ihracat sırasında ödenir. (Beyan usulüne tabidir.)

Tercihli ticaret kapsamında yapılacak ithalatların da aynı belgeler eşliğinde yapılması gerekmektedir. (Örn: AT'den yapılan tarım ürünü ithalatında, firma tarafından EUR.1 tevsik edilmemişse bu ürün, AT'ye üye ülkeler menşeli olsa dahi tercihli vergi uygulamasından yararlandırılmaz. Gerek ithalat esnasında gümrük idarelerince teminat alınırken, gerekse İBGS'ce taahhüt kapatmada varsa TEV hesaplanırken, Dahilde İşleme Rejimi açısından üçüncü ülke menşeli bir ürün olarak kabul edilir.)

Tercihli Ticaretten Yararlanma

Tercihli vergi uygulamasına baz teşkil menşe ispat belgelerini düzenleyebilmek için, söz konusu ürünün ilgili ihraç ülkesi ile imzalanan anlaşma ekinde yer alması ve menşe kazanmasına ilişkin anlaşmada yer alan menşe kazanma kriterlerini sağlaması gerekmektedir.

Tarım Ürünleri: İthalat Rejimi Kararının I ve IV sayılı listelerinde yer alan ve toprakta veya yeni üretim teknikleri ve teknolojileri kullanarak topraksız ortamda yetiştirilen bitkisel ürünler, hayvancılık, balıkçılık ile diğer su ürünleri ve bunların ilk işleme tabi tutulmuş şekilleridir.

İşlenmiş Tarım Ürünleri: İthalat Rejimi Kararının III sayılı listesinde yer alan ve bünyesinde temel tarım ürünlerini (hububat, şeker ve süt) bulunduran ürünlerdir.

AKÇT kapsamı ürünler: Türkiye Cumhuriyeti ile AKÇT arasında AKÇT‟yi Kuran Andlaşmanın Yetki Alanına Giren Ürünlerin Ticareti ile İlgili Anlaşma‟da belirtilen ürünlerdir.

Sanayi Ürünleri: İthalat Rejimi Kararının II sayılı listesinde yer alan, işlenmiş tarım ürünleri, tarım ürünleri ve AKÇT kapsamı ürünler dışındaki tüm ürünlerdir.

TEV Uygulamasında bahsi geçen ülke grupları aşağıda belirtilmiştir;

AT’ye Üye Ülkeler; Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka, İspanya, Portekiz, Yunanistan, İrlanda, Avusturya, İsveç, Finlandiya, Polonya, Litvanya, Macaristan, Estonya, Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, Kıbrıs, Malta, Letonya, Bulgaristan ve Romanya‟dır.

AT‟ye üye olan bu ülkeler, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti ile AKÇT arasında AKÇT‟yi Kuran Andlaşmanın Yetki Alanına Giren Ürünlerin Ticareti ile İlgili Anlaşma‟ya taraf ülkelerdir.

EFTA Üyesi Ülkeler (*); Norveç, İzlanda, İsviçre ve Lihtenştayn‟dır.

STA İmzalanan ve Anlaşmaların Yürürlükte Bulunduğu Ülkeler (*); EFTA, AKÇT, İsrail, Makedonya, Bosna ve Hersek, Hırvatistan, Filistin, Tunus, Fas, Suriye, Mısır, Arnavutluk, Gürcistan, Karadağ, Sırbistan, Ürdün, Şili’dir.

PAMK’a Taraf Ülkeler (**); Türkiye, AT‟ye üye ülkeler ve EFTA üyesi ülkelerdir. Ayrıca, ülkemiz açısından PAMK‟a taraf ülkeler, 18/4/2003 tarih ve 25083 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik‟in 1 inci maddesinde yer almaktadır.

PAAMK’a Taraf Ülkeler (***); PAMK ülkeleri ile Barselona Sürecine taraf Akdeniz ülkeleri (Fas, Tunus, Cezayir, Filistin, Suriye, Lübnan, Ürdün, Mısır ve İsrail) ve Faroe Adaları‟dır. PAAMK Sistemi 1/1/2006‟dan itibaren tamamlanmış olup, söz konusu Kümülasyon‟un yürürlüğe konulmasına ilişkin şartları yerine getirmiş ülkeler arasında uygulanmaya başlanmıştır. Bu çerçevede; bu Genelge‟de PAAMK‟a taraf ülkeler olarak PAAMK Sistemi‟ne dahil olan ülkeler kastedilmektedir.

Tercihli ticaret, A.TR Dolaşım Belgesi veya menşe ispat belgeleri (EUR.1 Dolaşım Sertifikası, EUR-MED Dolaşım Sertifikası, EUR-MED fatura beyanı veya fatura beyanı) eşliğindeki ihracatta geçerlidir. ATR Dolaşım Sertifikası: Sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünlerinin AT‟a ihracatında. EUR-1 Dolaşım Sertifikası veya Fatura Beyanı: Tarım ürünlerinin ve AKÇT ürünlerinin AT‟a ihracatında, STA imzalanan ülkelere, bu Anlaşma kapsamı ürünlerin ihracatında, PAMK‟a taraf ülkelere ilgili ürünlerin ihracatında. EUR-MED Dolaşım Sertifikası veya EUR-MED Fatura Beyanı: PAAMK‟a taraf ülkelere ilgili ürünlerin ihracatında.

Tercihli vergi uygulamasına baz teşkil eden A.TR dolaşım belgesi veya menşe ispat belgeleri talep edilmemişse, bu şekilde yapılan ihracatta TEV tahsilatı aranmaz.

Tercihli vergi uygulamasına baz teşkil eden A.TR dolaşım belgesinin veya menşe ispat belgelerinin usulüne uygun bir şekilde düzenlenmemesi ya da düzenlenmemesi gerektiği halde düzenlenmesi durumunda, ilgili eşyanın ihracatın yapıldığı ülkede tercihli rejimden yararlanmadığının tespiti kaydıyla, bu şekilde yapılan ihracatta TEV tahsilatı aranmaz.

İthalatın tercihli rejim kapsamında yapıldığı menşe (kaynak) ülke ile ihracatın yapıldığı varış ülkesi aynı ise, girdi ve nihai ürüne bakılmaksızın TEV tahsilatı aranmaz.

İthalatın tercihli rejim kapsamında yapıldığı menşe (kaynak) ülke ile ihracatın yapıldığı varış ülkesi PAMK‟a taraf ülkeler arasında ise, TEV tahsilatı aranmaz. (AT ile Türkiye arasında tarım ürünleri ticaretinde bu hüküm işlemez.)

İthalatın tercihli rejim kapsamında yapıldığı menşe (kaynak) ülke ile ihracatın yapıldığı varış ülkesi PAAMK‟a taraf ülkeler arasında ise, TEV tahsilatı aranmaz.

DİR kapsamında ülkemizde doğmuş ve büyütülmüş canlı hayvanlar ile avlanma ve balıkçılık faaliyetlerinden elde edilen ürünler ve bunlardan elde edilen ürünlerin menşe ispat belgesinin eşliğinde, AT‟a üye ülkeler ve/veya STA imzalanmış bir ülkeye ihracatında; bu ürünlerin elde edilmesinde kullanılan üçüncü ülke menşeli eşyaya ilişkin verginin tahsili aranmaz.

Elde edilmesinde üçüncü ülke menşeli eşya kullanılan ve AT‟a üye ülkelere ihraç edilen her türlü harp araç, gereç, teçhizat, makine, cihaz ve sistemleri ile bunların yapım, bakım ve onarımlarında kullanılacak yedek parçalar için Telafi Edici Vergi aranmaz.

DİR kapsamındaki ihracatın, menşe ispat belgeleri (EUR.1 dolaşım sertifikası veya fatura beyanı) eşliğinde Fas, Suriye, Tunus veya Mısır‟a yapılması durumunda; işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli eşyaya ilişkin verginin tahsili aranmaz.

• AKÇT kapsamı ürünler, Türkiye ile AKÇT arasında AKÇT „nu kuran anlaşmanın yetki alanına giren ürünlerin ticareti ile ilgili antlaşmada (01.08.1996) belirtilen ürünlerdir. Örn;çelik saç.

• AT üyesi ülkeler aynı zamanda ülkemiz ile AKÇT anlaşmasına taraf olan ülkelerdir.

AKÇT ürünlerine ilişkin liste genellikle her yıl güncellenmekte olup www.gümrükler.gov.tr e-adresinden girildiği takdirde menşe şube müdürlüğü başlığı altında görülebilmektedir.

•Bu ürünlerin ihracatında esas olarak menşe ispat belgeleri kullanılmaktadır.( AT‟ na ihracatta EUR. 1)

•01/01/2007 tarihinden itibaren tescil edilen ihracata ilişkin GB‟ler açısından, tarım ürünlerinin menşe ispat belgeleri eşliğinde ve elde edilmesinde tarım ürünü kullanılan sanayi ürünlerinin A.TR dolaşım belgesi eşliğinde AT‟ye yapılacak ihracatında TEV, İthalat Rejimi‟nde belirtilen vergi oranı kadardır.

•01/01/2007 tarihinden itibaren tescil edilen ihracata ilişkin GB‟ler açısından, belirlenen tarife kotaları çerçevesinde, İşlenmiş Tarım Ürünlerinin A.TR dolaşım belgesi eşliğinde AT‟ye yapılacak ihracatında TEV, İthalat Rejimi‟nde belirtilen vergi oranı kadardır.

. AKÇT ürünlerinin AT dışındaki ülkelere ihracatında AKÇT ürünleri sanayi ürünleri gibi değerlendirilir. AT‟na ihracatta sanayi ürünleri için düzenlenmesi gereken belge ise ATR.1 belgesidir. Bu ürünlerin ihracatında menşe belgeleri dikkate alınmamaktadır. Ürünün menşeinden çok serbest dolaşımda olması önemlidir.

TELAFİ EDİCİ VERGİ YATIRILMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1)Telafi edici vergi (TEV), ilgili ihracat beyannamesi (GB) tescil tarihinde yatırılmalıdır. GB tescil tarihinden 1 gün sonrasında dahi yatırılan TEV‟lerde de gecikme zammı doğmaktadır. Bu itibarla, TEV‟in ihracat beyannamesinin tescil tarihinde yatırılmasına azami özen gösterilmelidir. Eğer tescil tarihinden sonra yatırılıyorsa, gecikme zammı 6183 sayılı Kanun uyarınca yatırılmalıdır.

2) Yatırılması gereken TEV hesaplamasında, ithalat beyannamesindeki CIF USD birim fiyatı, ihracat beyannamesi tarihindeki ithalat vergi oranı ve ihracat beyannamesi tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınmalıdır.

3) İthalat beyannamesindeki miktardan fazla miktar için TEV yatırılmamalıdır.

4) İhracat beyannamesi muhteviyatı üründe kullanılan ithal girdi miktarından fazla (ithalat miktarı hesaplanırken, sarfiyat hesabına varsa fire dahil edilir.) miktar için TEV yatırılmamalıdır.

5) Firma, belge taahhüt hesabının kapatılması için İBGS‟ye müracaat ederken 2006/12 sayılı tebliğ eki olan EK-8 de yer alan “ TEV Tablosu” nu da ibraz etmelidir.

Dahilde İşleme Rejimi Mevzuatı için;

http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&bolum=9A56A916-19DB-2C7D-3D995317C18133D7

internet adresine tıklayınız.


etiketler:Dahilde İşleme Rejimi,dahilde işleme rejimi nedir,dahilde işleme rejimi tebliği,dahilde işleme rejimi 2006/12,
dahilde işleme rejimi kararı,dahilde işleme rejimi tebliği (ihracat 2006/12)’nde

.