.

Yurtdışı Fuar Destekleri

 Yurt Dışı Fuarların Yararları,
Fuar Teşvikleri ve Kredileri 

 Günümüz globalleşme sürecinde, ülkeler arasında ticaret sınırlarının önündeki engeller giderek azalmaya başlamış ve daha serbest ancak çok daha rekabetçi bir atmosfer ortaya çıkmıştır.

Dış pazarlara girme, ya da mevcut pazarlardaki ticari ilişkileri geliştirme söz konusu olduğunda firmalar bu amaçları için çeşitli pazarlama yöntemlerine başvurmaktadırlar. 

Yoğun bir rekabet ortamının olduğu uluslararası piyasalarda, ihracatın artırılabilmesi için kaliteli üretimin yanında, müşteri tatmin edici pazarlama prensiplerinin izlenmesi de son derece önemlidir. Ürün ve hizmetlerin teknik, kalite, uygun fiyat ve satış sonrası hizmetler ile en iyi şekilde tanıtılması gerekmektedir.

Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasında reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış, satış geliştirme, postalama, e-mail, internet sitesi gibi çok çeşitli iletişim teknikleri kullanılmaktadır. Bu iletişim tekniklerinin yanısıra fuarlar da tanıtım ve pazarlama konusunda büyük öneme sahiptir. Fuarlar önceleri 'satış geliştirme' faaliyetleri içinde sınıflandırılmış olmakla birlikte artık ayrı bir iletişim aracı olarak değerlendirilmektedir.

İletişim, esasen bilginin değişim sürecidir. Bu süreç fuarlarda ilk elden ve doğrudan işlemektedir. Fuar alanları bilgi değişiminin aktif olarak yaşandığı mekanlardır.

Firmanın hedeflerine ve pazarlama iletişimi için ayıracağı kaynaklara, ürünün niteliğine, pazar ve ülke koşullarına göre değişik iletişim teknikleri kullanılabilir. Bazen tek bir yöntem yeterli olabilirken, çoğu durumda birkaç yöntemi bir arada kullanmak gerekir. Bu çerçevede, fuarlara katılım tek başına önemli bir iletişim tekniği olarak kullanılabilmekle beraber, diğer tekniklerle desteklenmesinin beklenen faydayı artıracağı açıktır.

Uluslararası pazarlamanın en etkin araçlarından birisi olan uluslararası ticaret fuarları, dış pazarlara açılmak isteyen firmalar için önemini korumaktadır. Fuarlar, firmaların dış pazarlar, o pazarlardaki rakipler, iş imkanları, teknolojik gelişmeler ve pazara giriş imkanlarını takip edebilecekleri bir araştırma laboratuarı görevi üstlenmenin yanı sıra etkin bir pazarlama platformu olarak da işlev görmektedir.

Uluslararası ticaret fuarlarına katılım, dış pazarlara açılmak, rekabet gücünü geliştirmek ya da mevcut rekabet gücünün sürekliliğini sağlamak isteyen firmalar için kuşkusuz önemli bir araçtır. Bununla beraber, fuarlara katılımla sağlanacak fayda düzeyi, firmanın fuar katılım sürecindeki performansıyla ve uluslararası pazarlama stratejisinin etkinliği ile doğrudan ilişkilidir.

Fuarlara katılım firmaya satış, iletişim, araştırma ve stratejik açıdan pekçok yararlar sağlamaktadır. Ürünlerin sergilendiği bir mekan ve hatta bir satış merkezi niteliğinde olan fuarlarda, alıcılar satıcının işletmesini tanımak, ürün ve hizmetleriyle ilgili bilgi almak amacıyla gönüllü olarak satıcının standını ziyaret etmektedirler. Bu durum belirli bir süreyle sınırlandırılmış olsa da, alıcıya kendi standında hitap etmek satıcı firma açısından önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Fuarlara katılımla sağlanabilecek belli başlı yararları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Fuarın düzenlendiği ülkeden ve diğer ülkelerden alıcıların tespit edilmesi, hiç hesapta olmayan alıcılara ulaşılması
 • Fuar esnasında satış bağlantısı yapılması
 • Temsilcilik verilmesi
 • Pazara önceden girilmiş ve temsilcilik verilmiş ise, mevcut temsilcinin desteklenmesi
 • Fuardan önce yapılamamış ise, pazarla ilgili bilgilerin derlenmesi
 • Yeni ürünlerin pazara uygunluğunun tespit edilmesi
 • Pazara önceden girilmişse, mevcut ürünlerin promosyonu
 • Ürünlerin fiyat ve kalitesinin test edilmesi
 • Ziyaretçilerin ürün hakkında düşüncelerinin öğrenilmesi
 • Rakiplerin görülmesi, rekabet ve teknoloji düzeyinin belirlenmesi
 • Pazar ve ürünlerle ilgili gelişme ve değişikliklerden haberdar olmak
 • Pazardaki tüketici tercihlerinin belirlenmesi
 • Özellikle tüketim mallarında tüketicilere ürünlerin tanıtılması ve tercihlerinin bizim ürünümüz lehine etkilenmesi
 • Yeni ürünlerin sunulması, marka ve firma imajı tesis edilmesi ve korunması
 • Müşteri ve ziyaretçilere ürünler ile ilgili teknik bilgi sağlanması ve demonstrasyon yapılabilmesi

Ticaret Fuarları ve Sergi Kavramı

 • Ticaret fuarları ve sergiler; belirli ve önceden tespit edilmiş bir zaman diliminde mal ve/veya hizmetlerin ticari amaçla sergilendiği, uluslararası pazarlamada giderek daha fazla önem kazanan, en etkin ticareti geliştirme araçlarından biridir. Ticaret fuarları ve sergilerine katılım; firmaya satış, iletişim, araştırma ve stratejik açıdan pek çok yarar sağlamaktadır.
 • Ticaret fuarları ve sergileri; ülke, ürün/hizmet, firma imajının tesisi, yeni ürün veya hizmetin tanıtımı, piyasaya yerleştirilmesi, ürün ve fiyat kalitesinin test edilmesi, alıcı taleplerinin/tepkilerinin değerlendirilmesi, rakip firmaların, ürün/hizmet ve stratejilerinin, rekabetin izlenmesi, hedef kitle veri tabanı oluşturulması, yeni temasların kurulması, mevcutların geliştirilmesi, acenta/dağıtım ağının genişletilmesi, doğrudan satış yapılması, satışların geliştirilmesi gibi kısa bir zaman diliminde pazarlama hedeflerinin gerçekleşmesine zemin hazırlamaktadır. Uluslararası fuar/sergiler genel bir tasnifle; her türlü mal ve hizmetin sergilenebildiği'genel ticaret fuarları' ve sektör bazında sanayi ürün ve/veya hizmetlerinin sergilenmesine olanak sağlayan, genellikle işadamlarının ziyaretine açık 'ihtisas fuarları' olmak üzere ikiye ayrılabilir. Bununla birlikte; fuarcılık sektöründeki gelişmeler daha ayrıntılı bir sınıflandırmayı gerektirmektedir.
 • 'Tüketici fuarları' çeşitli tüketim mallarının sergilendiği, halka açık, nihai tüketiciyi hedef alan fuarlardır. 'Solo fuarlar'; bir ülkenin tek başına katıldığı, genel nitelikli veya belirli bir ürün veya ürün grubuna yönelik fuarlardır. Internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte zaman kısıtlamasını ortadan kaldıran, maliyet avantajı, vb. fırsatlar sunan 'sanal fuarlar' gündeme gelmiş, ancak sanal fuarlar yüz yüze görüşme olanağı sunan, tüketici ilişkilerinin kurulduğu, müşteri bağlılığının inşaa edildiği ticaret fuarlarının yerini alamamıştır. 'Expo-dünya sergisi' ise; ortak bir tema altında, ülkelerin kültürel, sanatsal, doğal, bilimsel değerlerini ve anlayışlarını tanıttıkları ticari beklenti içinde olunmayan, bir tür dünya buluşmasıdır. Dünyada düzenlenen fuarlar (hem sektör hem de ülke bazında), Türkiye'de düzenlenen fuarlar ve Türkiye'nin yurt dışında milli düzeyde iştirak edeceği ve bireysel katılımlarda destekten yararlanacak fuarlar ile ilgili bilgiler aşağıdaki kaynaklardan temin edilebilir.

 TOBB Fuarlar;

http://www.tobb.org.tr/FuarlarMudurlugu/Sayfalar/AnaSayfa.aspx

Ekonomi Bakanlığı Fuar Desteği ile İlgili Web Sayfaları;

2009/5 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları

 • 2009/5 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ
 • 2011 Yılında Milli Düzeyde İştirak Edilecek Fuarlar
 • 2011 Yılında Desteklenecek Yurtdışı Bireysel Fuarlar Listesi
 • Uygulama Usul ve Esasları

1995/7 Sayılı Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları(DTM tarafından belirlenen Fuar Organizatörleri yararlanmaktadır)

 • 1995/7 Sayılı Tebliğ
 • Uygulama Usul ve Esasları
 •  Fuar Çeşitleri

Fuarlar; sanayi, zirai ve ticari ürün ve bunlara ait hizmetlerin teşhir edilerek teknik gelişmelerin tanıtıldığı, bilgi alışverişinin yapıldığı, alıcının ve satıcının karşılaştığı bölge ve dolayısıyla ülke kalkınmasında önemli rolü bulunan belirli veya çok sayıda mal grubunu kapsayan, önceden belirlenmiş belli yer ve zamanlarda açılan, özellikle önemli sanayi, tarım ve ticaret merkezlerinde kurulan büyük, gelişmiş organizasyonlardır.

Uluslararası fuarlar genel bir tasnifle, bütün sektörlerden mal ve hizmetlerin sergilenebildiği genel fuarlar ve belli bir ürün veya ürün grubu veya sektör bazında mal ve hizmetlerin sergilendiği ihtisas fuarları olmak üzere ikiye ayrılabilir. Ancak zaman içinde fuarcılık alanında önemli gelişmeler olması ve uzmanlaşma derecesinin artması daha ayrıntılı bir sınıflandırma yapmayı gerektirmektedir.

 • Genel Ticaret Fuarları

Genel fuarlarda her türlü tüketim, tarım ve sanayi malları sergilenebilmektedir. Bu fuarlar halka açık fuarlar olmakla birlikte, iş çevrelerinden gelen ziyaretçileri de çeker. Genel fuarlar ticaret amacının yanı sıra, her yaş ve beğeni grubundan tüketicilerin ziyaretine açık olmaları bakımından tüketim mallarının ve tüketicilere tanıtılıp benimsetilmesi gereken yeni ürünlerin sergilendiği yerlerdir. Genel fuarlarda en önemli problem hedeflenen potansiyel alıcıların standa çekilmesidir. Ziyaretçi sayısı çok olmakla birlikte bunların sadece bir bölümü gerçek müşteri niteliğindedir. Fuarlar içinde bu tip fuarların oranı oldukça düşmüştür. Bu fuarların bazılarında organizatörler fuar günlerinin bir bölümünü sadece işadamlarına açık tutmaktadır.

 • Genel Tüketici Fuarları

Çok çeşitli tüketim mallarının sergilendiği fuarlardır. Bu fuarlara katılımın temel amacı mevcut ve yeni müşterilerle karşılaşmak ve tüketicilere de ürünleri tanıtmaktır. Genel tüketici fuarları esas itibariyle promosyon amaçlı olmakla birlikte satış imkanları da sunabilmektedir.

·         Genel Sanayi Fuarları

Bu tip fuarlar bir çok konuda sanayi dallarını kapsayan fuarlardır ve geniş bir yelpazede sanayi ürünleri sergilenir. Bu fuarlar diğer fuarlara göre daha fazla alan, uzun ve zor bir çalışma dönemi gerektirir ve bu nedenle sayıları diğer fuarlara göre daha azdır.

Gerek genel tüketici fuarları, gerekse genel sanayi fuarları çok geniş bir yelpazede ürünlerin sergilendiği fuarlar olduğu için günümüzde gittikçe önemini yitirmekte ve firmalarımız tarafından daha az tercih edilmektedir.

·         İhtisas Fuarları

Bu fuarlar çeşitli derecelerde uzmanlaşmış fuarlardır. Genellikle sadece işadamlarına açık olup bazıları kısmen diğer ziyaretçilere de açılmaktadır. İhtisas fuarları sadece ya tüketim malları ya sanayi malları ya da hizmetler konusunda, sektör bazında düzenlenmektedir ve fuarlar içinde çoğunluğu oluşturmaktadırlar.

İhtisas fuarları sergilenen ürünlerle ilgili bir çok işadamının ilgisini çekmeleri nedeniyle, diğer fuarlar içinde en önemlisi sayılmaktadır. Böyle bir fuara katılan firmanın, hem fuarın düzenlendiği ülkeden, hem de diğer ülkelerden çok sayıda ithalatçı ile karşılaşma ve ticari bağlantı yapma şansı çok yüksektir. Pazara yeni girme gayretinde olan firmalar için ise ihtisas fuarları acenta veya distribütör bulmak açısından büyük bir şanstır. Pazara girildikten sonra, bu fuarlar acenta ve distribütörlerin desteklenmesi ve satışların artırılması için iyi bir araç olabilmektedir.

·         Solo Fuarlar

Solo fuarlar bir ülkenin tek başına katıldığı fuarlardır. Ülkemizin çeşitli ülkelerde düzenlediği "Türk İhraç Ürünleri Sergileri" ve "Türk Haftaları" bu tip fuar ve sergilere örnek teşkil etmektedir. Fuara hedeflenen ziyaretçi grubunun gelmesi sağlandığı takdirde solo fuarlarda, diğer ülke ve firmaların rekabeti olmadığı için oldukça başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir.

·         Fuarlara Katılım Çeşitleri

Türkiye'de yurtdışı fuarlara katılım firmanın doğrudan 'bireysel katılım'ı veya Türkiye'nin milli katılım organizasyonu içinde yer alınan 'milli katılım' şeklinde olmaktadır.

·         Bireysel Katılım

Firmalarımızın yurtdışında düzenlenen bir fuara doğrudan yurtdışındaki ana organizatör veya bu organizatörün Türkiye'deki temsilciliği vasıtasıyla katılması bireysel katılım olmaktadır. Örneğin 'A' firması yaptığı araştırma sonucunda Macaristan'da düzenlenen 'B' fuarının çok uygun olduğunu tespit eder ve fuar idaresi veya varsa Türkiye'deki acentası ile temasa geçerek bu fuara katılırsa bu bireysel katılım olarak adlandırılmaktadır. Bireysel katılımlarda, genel olarak, katılım prosedürlerinin tamanının katılımcı tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Fuarlar konusunda tecrübeli firmalar için bu durum fazla önemli bir husus sayılmamakla beraber özellikle dış pazarlara yeni açılan ve fuar tecrübesi olmayan firmaların katılım aşamasında yapılması gereken işlerle ilgili olarak yeterli düzeyde bilgi temin etmesinde ve gerektiğinde bu konuda tecrübeli firma ve kuruluşlardan teknik destek almasında büyük yarar görülmektedir.

·         Milli Katılım

Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilen organizatör firma ve kuruluşlar tarafından yurtdışında düzenlenen ticaret fuarlarına gerçekleştirilen milli katılım organizasyonları ile yurt dışında düzenlenen ve münhasıran Türk ihraç ürünlerinin sergilendiği fuar ve sergileri kapsamaktadır. Bu fuarlarda organizasyon işlerinin tamamına yakını organizatör tarafından gerçekleştirilmektedir. Yer kirası, stand konstrüksiyonu, sergi ürünlerinin nakliye ve gümrükleme hizmetleri ve tanıtım genelde fiyata dahil olarak verilen hizmetlerdir ve fiyatlandırma katılım alanı (metrekare) üzerinden yapılmaktadır.

Milli düzeyde iştirak edilecek/düzenlenecek fuar ve sergilerin listesi Ekonomi Bakanlığının web sitesinde yer almaktadır.

Ekonomi Bakanlığı Fuar Desteği ile İlgili Web Sayfaları;

2009/5 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları

 • 2009/5 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ
 • 2011 Yılında Milli Düzeyde İştirak Edilecek Fuarlar
 • 2011 Yılında Desteklenecek Yurtdışı Bireysel Fuarlar Listesi
 • Uygulama Usul ve Esasları

1995/7 Sayılı Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları(DTM tarafından belirlenen Fuar Organizatörleri yararlanmaktadır)

 • 1995/7 Sayılı Tebliğ
 • Uygulama Usul ve Esasları
 • Fuara Katılım Kararı Alınması ve Uygun Fuar Seçilmesi

Günümüzde giderek daha fazla önem kazanan ve en yaygın ticareti geliştirme araçlarından birisi olan ticaret fuarlarına firmalar, sürekli ve düzenli iş ilişkileri kurmak, ticari promosyon yapmak, ürünlerini tanıtmak, yeni müşteriler kazanmak, mevcut müşterilerle ilişkileri geliştirmek, yeni üretim teknolojileri, hammadde ve yarı mamul maddeler hakkında bilgi sahibi olmak, sektördeki gelişmeleri ve ticari rakipleri izlemek, vb. amaçlarla iştirak etmektedirler.

Fuarların ticareti geliştirme yolunda pek çok yararları olmakla birlikte, fuara katılmış olmakla amaçlarımıza bütünüyle ulaşacağımızın bir garantisi de bulunmamaktadır. Fuara katılım önemli sayılabilecek miktarda para ve zaman harcaması gerektirdiğinden fuara katılım kararı verirken son derece dikkatli olmak ve özellikle şu hususları çok iyi değerlendirmek gerekmektedir:

 •  
  • Hedeflenen pazar ürünlerimiz için önemli bir potansiyel arz etmekte midir?
  • Ürünlerimizin kalitesi ve fiyatı pazar standartlarına ve tüketici tercihlerine uygun mudur?
  • Firmamız fuarda gelebilecek yeni taleplerin karşılanabilmesi için yeterli üretim, ihracat kapasitesi ve esnekliğe sahip midir?
  • Ürünümüz rekabette avantajlı bir konuma getirilmiş midir?
  • Fuara katılım diğer iletişim teknikleri ile karşılaştırıldığında avantaj sağlamakta mıdır?
  • Fuara katılımda öncelikli amaçlarımız nelerdir?
  • Bu fuar alternatifleri içinde en iyisi midir?
  • Fuara katılımın maliyeti ne olacaktır ve karşılanmasında zorluk yaşanacak mıdır?
  • Fuardan sonra bu pazarın geliştirilmesi için gereken para ve zaman yatırımı yapılabilecek midir?

Bu soruların cevaplanabilmesi için fuar ve pazarla ilgili detaylı bir araştırma yapılması ve bazı bilgilerin derlenmesi gerekmektedir.

 • Pazarla İlgili Bilgiler

Pazarla ilgili olarak ana hatlarıyla pazara giriş, pazarın potansiyeli, rekabet, gümrük ve kambiyo mevzuatı, ithalat yasakları ve sınırlamaları, kotalar, standartlar, ürünle ilgili diğer istekler, lojistik, satış ve dağıtım kanalları, bu pazardaki alıcıların fuarlar aracılığı ile iş yapma alışkanlığının ne düzeyde olduğu, pazarlama iletişimi teknikleri konularında bilgilerin derlenmesi gerekmektedir. Pazarla ilgili bu bilgilerin hepsi çok önemli olmakla beraber ilgili ürün ve ikame ürünlerin fiyat seviyesinin ne düzeyde olduğu, pazarın potansiyeli, pazardaki rakipler, alım dönemleri, ithalatta uygulanan gümrük vergisi ve diğer vergilerin oranları ve acentalık verilmesi ile ilgili mevzuatın özelikle öğrenilmesi gereklidir. Pazarla ilgili bilgilerin derlenmesinde her iki ülkedeki Ticaret Müşavirlikleri, Ticaret Odaları, konuyla ilgili diğer kurum ve kuruluşlar, çeşitli internet siteleri ile Genel Sekreterliğimizden yararlanılabilir.

 • Fuar Hakkında Bilgiler

Uygun bir fuar seçiminin yapılabilmesi için firmaların fuar katılım amaçlarını açıkça belirlemesi ve bu amacı gerçekleştirmek için en uygun fuarı bulmaya çalışması gerekmektedir. Bu çerçevede, doğru fuar seçimi büyük önem taşımaktadır.

Fuar seçimi sırasında incelenmesinde fayda görülen hususlar şu şekilde sıralanabilir:

 •  
  • Hedeflenen pazar ürünlerimiz için önemli bir potansiyel arz etmekte midir?
  • Ürünlerimizin kalitesi ve fiyatı pazar standartlarına ve tüketici tercihlerine uygun mudur?
  • Firmamız fuarda gelebilecek yeni taleplerin karşılanabilmesi için yeterli üretim, ihracat kapasitesi ve esnekliğe sahip midir?
  • Ürünümüz rekabette avantajlı bir konuma getirilmiş midir?
  • Fuara katılım diğer iletişim teknikleri ile karşılaştırıldığında avantaj sağlamakta mıdır?
  • Fuara katılımda öncelikli amaçlarımız nelerdir?
  • Bu fuar alternatifleri içinde en iyisi midir?
  • Fuara katılımın maliyeti ne olacaktır ve karşılanmasında zorluk yaşanacak mıdır?
  • Fuardan sonra bu pazarın geliştirilmesi için gereken para ve zaman yatırımı yapılabilecek midir?

Eğer para ve zaman ayırabilirsek, katılmayı düşündüğümüz fuara önceden ziyaretçi olarak gitmek, görüşmelerde bulunmak, fuarı kendi gözlerimizle görerek değerlendirmek ve masa başı çalışmayla elde ettiğimiz bilgiler ile kendi gözlemlerimizi birleştirerek bir sonuca varmak çok daha yararlı olacaktır.

Fuar Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bir pazarlama karması elemanı olarak fuarları; etkin bir şekilde kullanmak için öncellikle hedeflerin belirlenmesi ve bu hedeflere yönelik en uygun fuarın seçilmesi gerekmektedir. Genel olarak fuar seçimi sırasında derlenmesi gereken bilgiler, incelenme ve değerlendirilmesinde fayda görülen hususlar şunlardır;

 • Fuarda sergilenecek ürünler ve fuardaki ürün sektörleri
 • Fuarın hitap ettiği coğrafi bölge
 • Yer kirası ve ödeme tarihi, yer rezervasyonu için son başvuru tarihi
 • Fuarın destek kapsamında olup olmadığı
 • Fuarın açık ve kapalı toplam sergi alanı, bu fuarda ne kadarının kullanıldığı
 • Fuarın ziyaretçi profili (fuarın sadece profesyonellere açık olup olmadığı)
 • Ziyaretçi sayısı ve analizi
 • Fuarda ortalama bağlantı tutarı
 • Fuarın kaç yıldan beri düzenlendiği
 • Alternatif fuarlara göre avantaj ve dezavantajları
 • Fuarın teması ve yan etkinlikler
 • Fuar planı, tahsis edilen stand konumunun firma ve ürünlerin tanıtımı için uygunluğu
 • Stand konstrüksiyonu, dekorasyonu, teknik hizmetler ve maliyeti
 • Yerel personelin temini ve maliyeti
 • Sigorta ve güvenlik düzenlemeleri
 • Lojistik hizmetleri
 • Sergi ürünlerinin perakende satışı, fuarda veya fuar sonunda toptan satışı veya bırakılmasıyla ilgili düzenlemeler
 • Fuar idaresi tarafından sağlanabilecek reklam imkanları, ziyaretçi promosyon kampanyası
 • Konaklama imkanları
 • Fuarın önceki yıllardaki özet sonuç raporları
 • Bu fuara daha önce katılan firmaların görüşleri
 • Bu pazar ürün/hizmetler için önemli bir pazar mıdır?
 • Ürün/hizmetler pazar standartlarını/ ihtiyaçlarını karşılamakta mıdır?
 • Firma; muhtemel veya sürekli bir talebi karşılayacak ölçüde yeterli üretim yapabilecek düzeyde midir?
 • Fuardan sonra bu pazarın geliştirilmesi yönünde gerekli finansman ve zaman yatırımı yapılabilecek midir?
 • Firma için en etkin çözüm yolu fuara katılım mıdır?
 • Bu fuar katılınacak en uygun fuar mıdır?
 • Sergilemedeki öncelikli hedefler nelerdir?
 • Etkin bir katılımın maliyeti nedir?
 • Katılımın fayda/maliyet analizi

İhracatçı Fuara Nasıl Hazırlanmalıdır?

Bir ticaret fuarına katılımın başarılı olması için iyi bir planlama gerekir. Başarılı bir planlama ve katılım için bir kişi fuar koordinatörü olarak tespit edilmelidir. Bu kişi fuar bütçesinin hazırlanması ve takibi, organizasyon prosedürlerinin yürütülmesi, stand rezervasyonunun yaptırılması, sergilenecek malların seçimi, stand konstrüksiyon ve dekorasyonunun organizasyonu, nakliye, gerekli stand elemanlarının bulunması, organizasyonu, eğitimi ve görev tanımlarının belirlenmesi, ziyaretçi promosyonu, ziyaretçi kayıtlarının tutulması, fuar sonrası müşteri takibi, değerlendirme gibi işlerden sorumlu olacaktır.

Fuara katılımın başarıya ulaşmasında olmazsa olmaz faktörlerden birisi fuardaki standımızı belirlenen hedef kitleden yeteri sayıda kişinin ziyaret etmesinin sağlanmasıdır. Promosyon kampanyasının temel amacı hedef kitlenin katılımınız hakkında bilgilendirilmesi ve bu kişilerin standımızı ziyaret için motive edilmesidir. Bu amaçlara ulaşmak için belli başlı yöntemler şunlardır:

Hedef Kitlenin Belirlenmesi

Genel olarak hedef kitle ithalatçılar, acentalar, distribütörler, toptancılar, perakendeciler, satın alımcılar, ürünlerin kullanıcıları, satın almada bilgisine başvurulan teknik personel, Ticaret Odaları, konuyla ilgili kamu ve meslek kuruluşları, dernek ve birlikler, tüketiciler ve basından oluşur.

Fuar İçin Yayınlar Hazırlama

Katılımcı firmalar tarafından hazırlanabilecek basılı materyal genel olarak firma broşürü, ürün katalogları, ürün ve fiyat listeleridir. Yayınların fuarın düzenleneceği ülkede kullanılan lisanda hazırlanması önemlidir.

Direkt Postalama

Tespit edilen hedef kitle için fuar açılmadan makul bir süre önceden bir davet yazısı hazırlanmalı ve mümkün olduğunca kişi ismine gönderilmelidir. Ekinde firma broşürü, ürün katalogları, fiyat listeleri vs. materyal, ücretsiz giriş biletleri yer almalıdır.

Fuar Kataloğuna Giriş

Giriş için son gün kaçırılmamalıdır.

Kişisel Temaslar

Fuar öncesinde veya sırasında telefonla veya bizzat ziyarete giderek olabilir. 

Basınla ilişkiler

Basında yer almak özellikle direkt postalama listesinde olmayanlara da ulaşılabilmesi açısından önem taşır. Basın bülteni hazırlanmasındaki temel prensipler; kısa olması, bir sayfayı geçmemesi, genellemelerden kaçınılması, firmayı ve ürünleri tanıtan kısa fakat etkili bilgi verilmesi, fuarın adı, tarihi ve stand numarasının mutlaka belirtilmesidir. Basın bülteni fuardan altı- sekiz hafta önce tanıtıcı fotoğraf eşliğinde gönderilmelidir.

Reklam

Bireysel olarak katılımcılar için nispeten pahalı olmakla birlikte reklam ziyaretçi promosyonu açısından önemli bir yöntemdir. Reklam fuar kataloğuna, ticaret ve ekonomi dergileri veya günlük gazetelere verilebilir.

Fuarın Elektronik Enformasyon Sistemine Giriş

Birçok fuarda elektronik bilgi sistemleri bulunmakta ve ziyaretçiler katılımcı firmalar, stand numaraları, ürünler, hizmetler gibi bilgilere bunlar vasıtasıyla ulaşabilmektedirler. Bu hizmet genelde ücretsizdir.

Fuar Maliyet Unsurları

Maliyet katılınılacak fuara göre değişiklik göstermektedir. Gereksiz harcamaların önlenmesi amacıyla, detaylı bir bütçe hazırlanması ve bu bütçe dahilinde kalınması çok önemlidir. Geniş kapsamlı ve gerçekçi bir bütçe hazırlanması aşağıdaki aşamaları gerektirmektedir:

 • Fuara katılım ile ulaşılabilecek amaçların belirlenmesi
 • Bu amaçlara ulaşabilmek için yapılacak işlerin belirlenmesi
 • Masrafların tahmin edilmesi.

Katılımcının gereğinden fazla veya az harcama yapmasının önlenmesi için muhtemel harcama kalemlerinin belirlenmesi ve kaynakların harcama kalemlerinin önemi oranında dağıtılması gerekmektedir. Fuara katılımla ilgili belli başlı harcama alanları aşağıda belirtilmiştir.

Stand masrafları: Yer kirası, stand dizaynı ve konstrüksiyonu, ürün yerleşimi, grafik çalışmaları, elektrik, mobilya, yer kaplaması, ekipmanlar, çiçek, telefon ve faks bağlantıları, sigorta, depo ve güvenlik, temizlik, televizyon gerekiyorsa su, atıklar, gaz, basınçlı hava vs.

Sergi ürünleri: Fuarda sergilenecek ürünlerin tespit edilmesi, fuar için özel numuneler ve ambalajlar hazırlanması, demonstrasyon için gerekli ekipman ve malzemenin temini.

Nakliye: Sergi ürünlerinin nakliyesi, nakliye ambalajı, gümrükleme masrafları, gümrük ve ithal vergileri, sigorta ücretleri, depolama vs.

Personel masrafları: Fuara gidecek temsilcilerin yol, konaklama vs. masrafları, stand elemanları için ödenecek ücretler.

Promosyon masrafları: Önceki bölümde yer alan promosyon faaliyetlerinden yapılması planlananlar için yapılacak masraflar.

İkramlar: Fuar süresince standda sunulacak yiyecek ve içecekler, yemek davetleri vs. 

Fuarda Başarılı Olmak İçin;

Araştırmalar göstermiştir ki, alıcıların birçoğu yıllık satın alımlarına karar verirken bilgi kaynağı olarak ilk önce ticaret fuarlarını kullanmaktadırlar. Bir firmanın standı, firmanın etkinliğini, kapasitesini, yeteneklerini ve sorumluluklarını gösterir. Başlangıç olarak ilk önce stand yerini düşünün: ilk bakışta iyi bir ilk intiba bırakıyor mu? Çok büyük alanı olmayan firmalar, iyi bir tasarım ve iyi eğitilmiş elemanlar kullanarak önemli bir avantaj sağlayabilirler. Küçük firmaların da kullanabileceği, kalabalık arasında seçilebilmek için basit teknikler vardır.

Firmanın ticaret fuarındaki standı, kendinin bir ifadesidir ve tasarımın da firmanın imajını yansıtacak şekilde yapılması gerekir. Stand ziyaretçinin gözüne hitap edebilmeli ve ilk bakışta firma ve ürün hakkında iyi bir imaj verebilmelidir. Bir yandan firmanın ürün ve hizmetlerini gösteren etkin bir şov niteliğinde olup, diğer yandan da görüşmeler, gösteriler ve satışlar için etkin bir platform olmalıdır. Araştırmalar, ticaret fuarlarında standının önünden geçen birisinin ilgisini çekebilmek için firmanın sadece 7 saniyesinin olduğunu göstermiştir. Mobilyanın standın görünümünde belirgin bir etkisi vardır. Genelde sandalye ve koltuklar standda hareketi, dinamizmi sınırlamaktadır. Unutulumamalıdır ki, oturacak yerler müşteriler içindir. Profesyonelce ve iyi tasarlanmış tanıtım materyalleri kullanılmalıdır. İnsanların ürünle içiçe olabilecekleri ürün hakkında her türlü bilgiyi alabilecekleri gösteri ve tanıtım materyallerinin sergilendiği yerler standın odak noktasıdır. Stand, dağınık görünmemelidir. Yeterince boş alan bulunmalı ve ziyaretçiler standlara gelip sergilenen ürünlere bakabilmelidir. Mümkünse; ziyaretçiler ürünleri denemeye teşvik edilmelidir. Eğer ürünün çalışması ile ilgili bir gösteri yapılacaksa gösteri rahatlıkla görülebilecek bir yerde yapılmalıdır. Eğer ürünlerinizin denenmesi veya dokunulmasını istemiyorsanız onları teşhir etmeyin. İnsanlar, ürünlerini "dokunmayın" yazısıyla sergileyen firmalardan çekinir.

Fuardaki başarının önemli bir bölümü de stand temsilcinize bağlıdır. Temsilci müşterilere dostça yaklaşmalı, kolay iletişim kurabilmeli, firma ürün ve hizmetleri katılım amaçları ile ilgili yeterince bilgiye sahip olmalı, ziyaretçileri asla küçümsememeli, konuşmayı ürün konusunda pozitif bir görüşme meydana getirtecek şekilde başlatmalı, ziyaretçinin işini ve amacını doğru tespit edebilmeli ve muhtemel bir müşteri olarak önemini belirleyebilmeli, tüm sorulara tam olarak cevap verebilmeli, fuar sonrası takip (follow-up) için gerekli notları almalı, fuar sona erdikten sonra önemli görüşmeleri sürdürebilmek için zaman ayırabilmeli, standı boş bırakmamak şartıyla diğer katılımcılarla da temas kurmalı, mümkün olan en kısa süre içinde söz verdiği bilgileri sağlamalıdır.

Yurt Dışı Fuar ve Sergilere Katılım ve İhracat

İhracat Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 06.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26190)-

Madde-10

(1) Ülkemizi temsilen katılınacak uluslararası yurt dışı fuar ve sergiler Müsteşarlık tarafından belirlenir.

(2) Uluslararası ticari fuarlara ve sergilere, gerek ülkemizi temsilen ulusal düzeyde gerekse bireysel olarak katılacak firma ve kuruluşlarca yurt dışına gönderilecek bedelli veya bedelsiz mallar ile yurt dışında düzenlenecek bilim, sanat, kültür veya tanıtım amaçlı fuar/sergi, konferans, seminer gibi etkinliklere kişi veya kuruluşlarca gönderilecek bedelli veya bedelsiz malların yurt dışına çıkışıyla ilgili başvurular doğrudan ilgili gümrük idarelerine yapılır. Gümrük idareleri söz konusu malların yurt dışına çıkışı için yapılan talepleri ilgili mevzuat çerçevesinde inceleyip sonuçlandırır.

(3) Gümrük idareleri, yukarıda belirtilen amaçlarla yurt dışına çıkışına izin verdikleri bedelli ve/veya bedelsiz mallar (bilim, sanat, kültür, tanıtım amaçlı fuar/sergi hariç) ile ilgili gümrük beyannamelerinin onaylı bir örneğini, beyannamenin kapanış tarihinden itibaren, en geç onbeş gün içinde firmanın beyan ettiği İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine gönderir.

(4) Uluslararası ticari fuar ve sergilerde sergilenmek üzere yurt dışına çıkarılan malların kesin satışına ilişkin talepler, geçici çıkışa esas gümrük beyannamesinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince onaylanmasını müteakip gümrük idarelerince

sonuçlandırılır.

(5) Gümrük idareleri, özel organizatör kuruluşların ülkemizi temsilen ulusal düzeyde katılacağı ticari nitelikli fuarlarda ve sergilerde, yürürlükteki Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ hükümleri gereğince, organizatör kuruluşa Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) verilmiş olan "Yeterlilik Belgesi" veya "Geçici Yeterlilik Belgesi" (kamu ve meslek kuruluşları ile vakıflarca düzenlenen fuarlarda bahse konu belgeler aranmaz) ile birlikte ilgili fuarın ulusal katılım organizasyonunun söz konusu kuruluşça yapılmasının onaylandığını gösterir uygunluk yazısını ararlar.

(6) Yukarıda belirtilen hususlar dışında kalan talepler Müsteşarlıkça incelenip sonuçlandırılır.

Konuyla İlgili Gümrük Müsteşarlığı Düzenlemesi (GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ ((HARİÇTE İŞLEME-GEÇİCİ İHRACAT (SERİ NO:1))

 (1) Yurtdışında düzenlenen sergi ve fuarlarda gösterilmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak çıkarılacak eşya gümrük müdürlüğüne gümrük beyannamesi ile beyan edilerek, gümrük işlemleri tamamlanır.

                (2) Sergi ve fuarlarda sergilenmek üzere geçici çıkışı yapılacak eşyanın ayırt edici özellikleri, özel işaretleri ile eşyanın sergileneceği fuar veya serginin adı beyannameye kaydedilir. Bu eşyaya ilişkin kesin satış faturası aranmayarak proforma fatura veya sevk irsaliyesinin beyannameye eklenmesi sağlanır.

Yurt Dışı Fuara Konu Eşyanın Süre uzatımı

 (1) Söz konusu Tebliğde süre uzatımı düzenlenmeyen geçici ihracat işlemlerinde süre, Gümrük Kanununun 168 inci maddesinde belirtilen 3 yıllık süreyi aşamaz. Ancak bu sürenin bitiminden önce başvurulmak kaydıyla, ilgili gümrük müdürlüğünce yeteri kadar ek süre verilir. Bunun için mücbir sebep veya beklenmeyen hali gösterir belgenin noter veya yurtdışı temsilciliğimizden onaylı Türkçe tercümesinin de dilekçeye eklenmesi gerekir.

                (2) Türkiye Gümrük Bölgesi dışına geçici ihracı veya çıkışı yapılmış eşyanın, başka bir kamu kurumunun kendi görev alanı itibarı ile bilgisi ve izni çerçevesinde, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında kalması için yapılan işlemler süre uzatımı olarak değerlendirilir.

                Taahhütname

Geri getirilmek üzere ihracı yapılacak eşyaya ilişkin gümrük beyannamesinin onaylanması sırasında ) (GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ ((HARİÇTE İŞLEME-GEÇİCİ İHRACAT (SERİ NO:1))  Tebliğ ekinde yer alan “Taahhütname” (EK-1) üç nüsha olarak alınır.

            Yurt Dışı Fuara Konu Eşyanın Yurt Dışında Satılması

Yurt dışı fuara konu eşyanın yurt dışında satılması durumunda kati ihracat hükümleri uygulanır. Yurt dışı fuara konu eşyanın geçici çıkışında İhracatçı Birlikleri onayı alınmayan işleme karşın yurt dışında eşyanın satılması durumunda İhracatçı Birlikleri onayı istenir. Yurt dışı fuar amacıyla ilk çıkışının yapıldığı gümrük tarafından bu satış sonrası, satış faturası, ilk evraklar (beyanname ve ilk çıkış faturaları vd.) ve beyanname onayı istenir.

Yurt Dışı Fuar Amacıyla Geçici Çıkış ile İlgili Ayrıntılı Bilgi İçin;

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Hariçte İşleme Şubesi :

Tel : 312-306 89 79312-306 89 79 

 

Yurt Dışı Fuarlara Katılım Desteği

Dış Ticaret Müsteşarlığının Yurt Dışı Fuar Desteği

YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2009/5 sayılı Tebliğ)

 • Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi

Destek Amacı

Türkiye'de yerleşik şirket, kurum veya kuruluş ile Üretici/İmalatçı Organizasyonlarının yurt dışı fuarlara iştiraklerine ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılımlarına ilişkin harcamalarının bu Tebliğin ilgili maddelerinde belirtilen miktar ve oranlar çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanmasıdır.

Kimler Yararlanabilir

Türkiye'de yerleşik şirket, kurum veya kuruluş ile Üretici/İmalatçı Organizasyonları yararlandırılır.

Başvuru Şekli

Gerekli tüm bilgi ve belgeler fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde; yurt dışı fuar organizasyonlarında; katılımcı ve/veya organizatör tarafından Müsteşarlıkça belirlenecek ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine, bireysel düzeyde uluslararası fuar katılımlarında ise; katılımcı tarafından katılımcının üretim konusuyla ilgili üye olduğu ihracatçı birliklerine verilir. Katılımcının bireysel olarak katılım sağlayacağı, Müsteşarlıkça destek kapsamına alınmış bulunan sektörel nitelikteki uluslararası fuarın başlama tarihinden en az on beş gün önce, ihracatçı birliğine fuarın yetkili organizatörü tarafından düzenlenen, boş stand ve/veya standart donanımlı stand metrekare fiyatını gösteren yer tahsis belgesi veya faturasını ibraz eder.

Ürün Teşhir Şartı

Katılımcıların, desteklerden yararlanabilmeleri için bizzat ürünlerini standlarında sergilemeleri gerekmektedir. Ancak, ürünlerini kendi tercihleri ile sergilememeleri ve fuara broşür, katalog, maket vb. ile katılım sağlamaları durumunda katılımcılar azami 36 m2 üzerinden desteklenirler.

Stand Alanı

Yurt dışı fuarlara iştirak eden katılımcılar ile sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel iştirak eden katılımcıların; asgari 9 m2 olmak üzere, azami 50 m2'ye kadar kiraladıkları stand alanı üzerinden fuar giderleri desteklenmektedir. Bazı sektörler sınırlamadan muaftır.

Sağlanan Destek

Yurt Dışı Fuarlarda Katılımcıların Desteklenmesi

Yurt Dışı Fuar Organizasyonlarında, katılımcı tarafından organizatöre ödenen katılım bedelinin ve katılımcıların standlarında görevlendireceği en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının %50'si destek kapsamında katılımcıya ödenir.

Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı, yurt dışı fuarın genel nitelikli uluslararası fuara milli katılım veya Türk ihraç ürünleri fuarı olması halinde 10.000 ABD Dolarını; sektörel nitelikli uluslararası fuara milli katılım, yabancı firma katılımlı sektörel fuar veya sektörel Türk ihraç ürünleri fuarı olması halinde ise 15.000 ABD Dolarını geçemez.

Yurt dışı fuarlara iştirak eden komple tesis imalatı, makine, yat imalatı ve otomotiv ana sanayi sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının 10.000 ABD Dolarını geçmemek üzere % 50'si, doğal taş, seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, beyaz eşya, endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat ve halı sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının ise 6.000 ABD Dolarını geçmemek üzere % 50'si katılım bedeline ilaveten desteklenir.

Katılımcının gen mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nano teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım (hardware), yazılım (software), bilişim ve elektronik konularında üretim yapması veya film yapımcısı olması durumunda katılım bedelinin % 75'i desteklenir.

Üretici/imalatçı organizasyonlarının katılacağı yurtdışı fuarlarda katılım bedelinin % 75'i, her fuar için azami 36 m2'lik alan esas alınmak suretiyle desteklenir.

Müsteşarlıkça belirlenecek sektörlerde faaliyet gösteren ve organizatörden nakliye hizmeti almayan katılımcıların nakliye harcamaları ile katılım bedeli toplamı, nakliye hizmetini organizatörden alan diğer katılımcıların ödediği katılım bedelini aşmamak kaydıyla desteklenebilmektedir.

Katılımcının SDŞ olması durumunda, organizatöre ödenecek katılım bedelinin yukarıda belirtilen sınırlamaya (10.000/15.000 ABD Doları) tabi olmak üzere % 75'i,

Üretici/imalatçı organizasyonlarının katılacağı yurtdışı fuarlarda katılım bedelinin yukarıda belirtilen sınırlamaya (10.000/15.000 ABD Doları) tabi olmak üzere % 75'i,

Yurt Dışı Fuarlara İlişkin Organizatör Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

DTM tarafından görevlendirilen organizatör tarafından yapılan tanıtım faaliyetlerine yönelik harcamalar, tüm katılımcıların toplam katılım bedelinin % 25'ini geçmemek üzere; yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 80.000 ABD Dolarına kadar, sektörel nitelikli olması halinde ise 120.000 ABD Dolarına kadar % 75 oranında destekten yararlandırılır.

Sektörel Türk ihraç ürünleri fuarları ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara milli katılımlarda, Müsteşarlıkça verilecek ön uygunluğa istinaden, fuar konusu sektörün tanıtımına yönelik gerçekleştirilecek gösteri/etkinlik/trend alanı harcamaları için yukarıda belirtilen destek miktarına ilaveten; proje kapsamında yapılacak harcamaların % 75'ini geçmemek üzere 80.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Bireysel Katılımların Desteklenmesi

DTM tarafından belirlenerek ilan edilen yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Bireysel Katılım gerçekleştirilmesi durumunda; katılımcının fuarın yetkili organizatörüne ödeyeceği boş stand veya standart donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamaları ile katılımcıların standlarında görevlendireceği en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının %50'si, 15.000 ABD Doları'nı aşmamak üzere ödenir.

Katılımcının SDŞ olması durumunda, boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının tamamı ve nakliye harcamalarının 15.000 ABD Doları'nı aşmamak üzere % 75'i,

Üretici/İmalatçı organizasyonlarının katılacağı sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için, boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamalarının 15.000 ABD Doları'nı aşmamak üzere % 75'i,

Hedef Ülke ve Prestijli Fuar Bazında İlave Fuar Desteği

Müsteşarlıkça yürütülen İhracat Stratejisi çerçevesinde her yıl belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek fuarlara iştirak eden katılımcıların %50 destek oranına 20 puan ilave destek sağlanır.

Bu devlet yardımı kapsamında yer alan %75 destek oranına tabi olan katılımcılar 10 puan ilave destekten yararlanamaz.

Katılımcının yılda bir defaya mahsus olmak üzere, Müsteşarlıkça belirlenecek sektörel nitelikteki uluslararası prestijli fuarlardan birine katılması halinde, katılımcı tarafından organizatöre ödenen özel donanımlı stand dahil katılım bedelinin, Bireysel Katılımlarda ise katılımcının fuarın yetkili organizatörüne ödeyeceği boş stand veya donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamalarının %50'si destek kapsamında 50.000 ABD dolarını geçmemek üzere katılımcıya ödenir.

Bu destek kapsamındaki katılımcılar söz konusu fuar katılımlarında bu Tebliğin 15 inci maddesinde belirtilen 50 m2 sınırlamasından muaftır.

Yetkili Kuruluş

Dış Ticaret Müsteşarlığı

Uygulamacı Kuruluş

İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği

DTM yurt dışı fuar desteği ile ilgili ayrıntılı bilgi için;

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

MAHATMA GANDHİ CAD. NO:103 06700 GAZİ OSMANPAŞA/ANKARA

TEL : 312 44727 40312 44727 40

FAKS : 312-447 01 80-446 96 05-446 77 33

 İLGİLİ ŞUBE:

DEVLET YARDIMLARI ŞUBESİ DAHİLİ TEL: 149-152-154-155-156-168-177

 

ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ İHTİSAS FUARLARININ DESTEKLENMESİ  (95/7 sayılı Tebliğ) 

Uluslararası nitelikteki yurt içi ihtisas fuarlarının dış dünyaya tanıtımının yapılması ve söz konusu fuarlara uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacına yönelik bir destektir. Müsteşarlıkça belirlenecek kriterlere uygun yerli organizatörlerin fuar öncesinde ve esnasında gerçekleştirecekleri tanıtım ve promosyon faaliyetlerine ilişkin giderleri belli bir oranda Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmaktadır.

 • Başvuru Mercii                       : İhracatçı Birlikleri
 • Yararlananlar                        : Yerli Fuar Organizatörleri
 • Destek Oranı                          : % 50

Desteğin Kapsamı:

 • Yurt dışı tanıtım faaliyetleri 25.000 ABD Dolarına kadar %50 oranında
 • Önemli alıcıların ulaşım giderleri 15.000 ABD Dolarına kadar %50 oranında
 • Fuarın konusuyla ilgili seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışma giderleri  

            5.000 ABD Dolarına kadar %50 oranında

desteklenmektedir.

KOSGEB Yurt İçi Fuar Desteği

Destek unsurları

(1) Bu destek, katılım sağlanacak fuarlarda; boş alan (yer) kirası, stand konstrüksiyonu ve dekorasyonu, fuar katılımcı kataloğu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik ile gerekli olabilecek diğer hizmet giderlerini kapsar.

(2) Destek üst limiti:

- Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında 120 (yüz yirmi) TL/m²,

- Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda 80 (seksen) TL/m²’dir.

(3) Destekleme alanı her bir fuar katılımı için işletme başına azami 50 (elli) m²’dir.

(4) Makine, mobilya, mermer gibi büyük ürün sergileme alanına ihtiyaç duyulan işkollarında gerçekleştirilecek fuarlarda, işletme başına azami destek alanı Başkanlık tarafından 100 (yüz) m²’ye kadar artırılabilir.

(5) Program süresince desteğin üst limiti 30.000 (otuz bin) TL’dir.

Eximbank Yurt Dışı Fuar Katılım Kredisi

Amaç 

Kredi programının amacı; firmaların, yurt dışı fuarlara katılım sağlayarak pazar paylarını arttırmaları, yeni/ hedef pazarlara girebilmeleri, yeni teknolojiler ve ürünler hakkında bilgi edinmeleri, ihracatın gelişimine katkıda bulunmaları amacıyla, Dış Ticaret Müsteşarlığı ( DTM ) tarafından yurt dışı fuar düzenleme yetkisi verilen organizatör firma ve kuruluşların, söz konusu fuarlara iştirak eden katılımcı firmaların ve DTM tarafından ilan edilen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılım sağlayan firmaların, yurt dışı fuar katılım ve organizasyon faaliyetlerine ilişkin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Kapsam

Türkiye'de yerleşik kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişi tacir veya ticaret şirketi şeklinde faaliyet gösteren,

a- Yurt dışı fuar ( Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı veya Milli Katılım organizasyonu ) düzenlemek üzere DTM tarafından görevlendirilen organizatörlerin,

b- Organizatörler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı fuarlara toplu katılım sağlayan firmaların, 

c- DTM tarafından ilan edilen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılım sağlayan firmaların

yurt dışı fuar organizasyon ve katılım harcamalarının finansmanına yönelik olarak kullandırılır. 

Firma Limiti

Firma limiti; 

• A sınıfı belgeye sahip organizatörler için 1.000.000.- TL

• B sınıfı belgeye sahip organizatörler için 750.000.-TL 

• C sınıfı belgeye sahip organizatörler için 500.000.- TL

• Milli Katılımcı ve Bireysel Katılımcı firmalar için 100.000.- TL'dir. 

Kredi Tutarı

Firma limitini aşmamak kaydıyla,

• Katılımcı firmalara, kredi vadesi içerisinde gerçekleştirilmesi taahhüt edilen yurt dışı fuar katılım faaliyetlerine ilişkin harcamalar toplamının % 80'ine kadar,

• Organizatörlere ise, kredi vadesi içerisinde gerçekleştirilmesi taahhüt edilen yurt dışı fuar organizasyon faaliyetlerine ilişkin harcamalar toplamının %30'una kadar

kredi kullandırılabilir. 

Kredi Para Cinsi

Kredi, sadece Türk Lirası olarak kullandırılır. 

Teminat ve Dokümantasyon

Türk Eximbank tarafından uygun bulunan kredi başvurusu için, kredinin anapara, faiz ve taahhüt risklerinin toplamının oranında aşağıda belirtilen asli teminatlar tesis edilir.% 100'ü 

Asli Teminatlar

• Süresiz veya en az 15 ay vadeli kesin banka teminat mektubu veya 

• Devlet İç ve Dış Borçlanma Senetleri veya

• Kredi Garanti Fonu kefaleti veya 

• T.Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde kesinleşmiş Destekleme Fiyat İstikrar Fonu ( DFİF) alacaklarının temliki.

Kredi Vadesi 

Kredi vadesi azami 540 gündür.

Uygulanacak Faiz Oranı 

Geri Ödeme Süresi (Gün)

 

Faiz Oranı (%)

360 (2 taksit)

6,25

360 (1 taksit)

6,50

540 (3 taksit)

6,75

Kredinin Geri Ödenmesi

• 360 gün vadeli 2 taksit geri ödemeli kullandırılan kredilerde anapara 180 inci ve 360 ıncı günlerde iki eşit taksitte; her dönem için tahakkuk edecek faizleri ile birlikte geri ödenir.

• 360 gün vadeli tek taksit geri ödemeli kullandırılan kredilerde, 180 inci günde tahakkuk eden faiz, 360 ıncı günde anapara ve tahakkuk eden faiz geri ödenir.

• 540 gün vadeli 3 taksit geri ödemeli kullandırılan kredilerde anapara 180 inci, 360 ıncı ve 540 ıncı günlerde üç eşit taksitte; her dönem için tahakkuk edecek faizleri ile birlikte geri ödenir.

• Ayrıca, ara dönemlerde ve vade sonunda tahsil edilecek faiz üzerinden Banka Sigorta ve Muameleleri Vergisi tahsil edilir.

Taahhüt Kapatma

Yurt dışı fuar organizasyonunun yapıldığını veya yurt dışı fuara katılımın gerçekleştiğini tevsik eden "Yurt Dışı Fuar Katılım Kredisi Taahhüt Kapatma Formu"nun, firmanın bağlı bulunduğu İhracatçı Birliğine onaylatılarak, kredinin orjinal vadesini takip eden 60 gün içinde Türk Eximbank'a gönderilmesi ile taahhüt kapatılır.

 BİLGİ İÇİN : A. Haldun SOYKAN

Performans Kredileri II Müdürü

Tel : (312) 417 13 00 (312) 417 13 00 / 515 - 418 61 31

E-Mail : hsoykan@eximbank.gov.tr

Şenol ÇELİK

Performans Kredileri II Müdür Yardımcısı

Tel : (312) 417 13 00(312) 417 13 00 / 482 - 425 89 51482 - 425 89 51

E-Mail : scelik@eximbank.gov.tr

Aslı DEMİRBAĞ

Uzman

Tel : (312) 417 13 00(312) 417 13 00 / 493

E-Mail : ademirbag@eximbank.gov.tr

Fuarlara İlişkin Bilgi Alınabilecek Internet Siteleri

Ekonomi Bakanlığı Fuar Desteği ile İlgili Web Sayfaları;

http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&bolum=0FDD6267-D8D3-8566-452081AC4DBEA136

Ekonomi Bakanlığının Web sayfasında Türkiye'nin milli düzeyde katılacağı fuarlar listesi, desteklenen yurt dışı bireysel fuarlar listesi ve fuar desteği mevzuatına ulaşılabilir.

TOBB Fuarlar;

http://www.tobb.org.tr/FuarlarMudurlugu/Sayfalar/AnaSayfa.aspx

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin WEB sayfasından fuarlarla (yurtiçi ve yurtdışı) ilgili bilgi alınabilir.

Uluslararası Fuarlara İlişkin Arama Yapılabilecek İnternet Siteleri

http://www.ufinet.org

UFI (Uluslararası Fuarlar Birliği) üyeleri, tüm dünyadan fuar organizatörleri, fuarcılık sektörü ile ilgili dernekler, federasyonlar ve fuar merkezi sahiplerinden oluşmaktadır. 2002 yılı itibariyle, 184’ü fuar organizatöründen ve 7’si fuar merkezi sahibibinden oluşan toplam 191 “tam üye” statüsüne sahip üyesi mevcuttur. Türkiye’deki üyeleri; ITE-AFEKS, İZFAŞ, TURKEL ve TÜYAP’tır.

UFI’nin tüm dünyada onay verdiği uluslararası fuar sayısı ise sadece 621’dir. Onay için aranan başlıca kriterler; fuarın düzenli aralıklarla en az üç kez gerçekleştirilmiş olması, katılımcı sayısının % 20’sinin yabancı firmalardan oluşması veya toplam ziyaretçilerin %4’ünü yabancı ziyaretçilerin oluşturması veya kiralanan toplam stand alanının %20’sinin yabancı firmalara tahsis edilmiş olmasıdır.

 UFI onayına sahip fuarlar; site ana sayfasındaki “UFI members” bölümünde; isim, şehir/ülke ve sektör bazında taranabilmektedir.

http://www.expodatabase.com

Dünyada düzenlenen 10.000’den fazla fuar kaydı yer almaktadır. “Tradeshows” bölümü takip edilerek sektör, ülke/şehir ve tarih kriterleri verilmek suretiyle arama yapılabilmektedir. Detaylı bilgiye erişim için abonelik gerektirmekle birlikte, bazı fuarlar için ana organizatörün web sayfasına link verilmektedir.

http://www.auma.de

Ücretsiz olarak herkesin kullanımına açık olan site, Almanya’da ve tüm dünyada düzenlenen fuarlara ilişkin zengin bir veri kaynağı niteliğindedir. İngilizce menüden, “Fair Data Worldwide” bölümü takip edilerek sektör, ülke/şehir ve tarih kriterleri verilmek suretiyle arama yapılabilmektedir.

http://www.jetro.go.jp/fa/e/wfair_hp/eng/index.html

Japon Dış Ticaret Kuruluşu JETRO’nun fuarlar ile ilgili sayfalarında, Japonya’nın yanısıra, 100 ülkeye ilişkin fuar kayıtları yer almaktadır. Fuar adı, düzenlendiği ülke (şehir), tarih ve sektör itibariyle arama yapılabilmektedir. Herkesin kullanımına açıktır.

http://www.expo24-7.com

Üyelik gerektirmeksizin, site ana sayfasından dünyadaki fuarlar taranabilmektedir. 30.000 fuar kaydına ulaşılabilen, oldukça zengin bir kaynak olarak nitelendirilmektedir.

http://www.exhibitions-world.com/

Dünyada düzenlenen 4.000 civarında fuara ulaşılabilen sitede; sektör, organizatör, fuar adı ve düzenlendiği bölge itibariyle fuar taraması yapılabilmektedir. Üyelik gerektirmekle birlikte, ücretsiz olarak üye olunabilmektedir.

http://www.tsnn.com

http://www.tscentral.com/

http://www.exhibitornet.com

http://www.globalsources.com

Her dört site de, aynı veri tabanı ( http://www.tssn.com ) tarafından desteklenmektedir. ABD ve dünyada düzenlenen 15.000’den fazla fuar ve kongre organizasyona ilişkin bilgi bulunduğu belirtilmektedir. Fuarlara ilişkin isim, yer, tarih ve organizatör adreslerine ulaşılabilmektedir. Bunun için http://www.tsnn.com ve http://www.tscentral.com ‘da (ücretsiz) üyelik gerekir iken, diğer siteler üyelik gerektirmemektedir.

http://www.fair-guide.com

Oldukça zengin bir kaynak olduğu anlaşılmaktadır. Organizatör ve fuar bilgilerinin yanısıra iştirakçi firma bilgilerine de ulaşılabilmekte, ancak hangi yıl iştirak ettikleri anlaşılamamaktadır. Aynı şekilde bazı fuarlar için verilen iştirakçi/ziyaretçi istatistiklerinin hangi yıla ait oldukları belirsizdir.

Bölgeler veya Ülkeler Bazında Bilgi Sağlayan Kaynaklar:

AFRİKA/ ORTA DOĞU

http://www.ameinfo.com/exhibitions/
Güney Afrika

http://www.exsa.co.za

AVRUPA

Almanya

http://www.auma.de

Belçika ve Lüksemburg

http://www.febelux.be

Çek ve Slovak Cumhuriyetleri
http://www.bvv.cz

Fransa

http://www.foiresalon.com/index_uk.html

İngiltere

http://www.exhibitions.co.uk

http://www.aeo.org.uk

İspanya

http://www.afe.es

İsviçre

http://www.messenschweiz.ch

İtalya

http://www.aefi.it

Macaristan

http://www.mkvsz.hu

Polonya

http://www.polfair.com.pl


Portekiz

http://www.bdo.pt

  Romanya

http://asoexpo.ccir.ro/Indexe.html


Rusya ve Bölge Ülkeleri

http://www.uefexpo.ru

www.allexpo.ru/eng/

www.exponet.ru/index.html

http://www.dtmos.ru/tur/2004_yele_fuar_takvimi

Ukrayna

http://www.expo.org.ua

Yunanistan

http://www.seoes.gr

İskandinav Ülkeleri

http://www.fairlink.se

ASYA/AVUSTRALYA

Avustralya

http://www.eeaa.com.au

Çin ve Hong Kong

http://www.exhibitions.org.hk/link.html

http://www.discoverhongkong.com/eng/meetings/cebsearch/

http://www.dcoem.com/en/en1.htm

Endonezya

http://www.ieca.or.id


Japonya
http://www.nittenkyo.ne.jp/index_en.html
http://www.jetro.go.jp/fa/e/db_japan/mihonichi_eg.html

Singapur

http://www.saceos.org.sg/


Tayland

http://www.xposquare.com/thaitradeshow/

KUZEY AMERİKA

ABD

http://www.tsnn.com

http://www.tscentral.com/

http://www.exhibitornet.com

http://www.globalsources.com


Meksika
http://www.amprofec.org.mx

GÜNEY AMERİKA

http://www.afida.com


Brezilya
http://www.ubrafe.com.br

Diğer Fuar Veri ve Bilgi Sitelerini Listeleyen Internet Kaynakları:

http://www.ufinet.org/pages/english/frameset.asp?Rubrique=5&Redirection=/pages/english/thetradefairsector/Useful.asp

http://www.eur-export.com/anglais/apptheo/marketing/comm/comfoiresa.htm#5

http://www.ring.net/~perfec/euroexpo.html

http://globaledge.msu.edu/ibrd/busresmain.asp?ResourceCategoryID=15 

Etiketler : dış ticarette fuarlar, yurtdışı fuar takvimi , 2013 yurtışı fuarları , TOBB yurtiçi ve yurtdışı fuar takvimi , uluslararası fuarlar , fuar teşvikleri , % 50 devlet destekli fuarlar, FUAR kredileri  Yorumlar - Yorum Yaz