GLOBAL BUYERS IMPORTERS SEARCH ENGINE GLOBAL IMPORTERS &EXPORTERS,
IMPORT- EXPORT DATA ,SHIPMENT RECORDS
AND CUSTOMS DATA
Market Research

 Turkey Industry Reports

  

gözetim şirketleri -DIŞ TİCARET

Uluslararası Gözetim Şirketleri


Bir ülkenin ekonomik büyümesine katkıda bulunan en önemli araçlardan biri olan ve pek çok kurum ve kuruluşun katılımı ile gerçekleşen

dış ticarette, gerekliliği gittikçe artan bir biçimde yer alan kuruluşlardan 
biri de “Uluslararası Gözetim Şirketleri”dir. Artan mal arzı ve ticarette

mesafenin fazlalığından kaynaklanan güçlükleri giderek azaltan teknolojik gelişmeler sonucunda, ithalatçı ülke ve kuruluşlar, mal alımında 


gün geçtikçe daha titiz ve dikkatli davranmakta, buna bağlı olarak da ticarete konu olan malın yüksek standartlarda olması ve en iyi koşullarda teslimi

beklenmektedir.

Diğer taraftan, ticarete konu olan herhangi bir malın üretiminden tüketimine kadar her aşamada kalite kontrolünden geçirilmesi,

konunun ekonomik boyutu da göz önüne alındığında bugün bütün dünyada kabul edilmekte olan bir gerekliliktir. Nihai tüketiciye

ulaştırılmak üzere hazırlanmış malın, üretimin tamamlanmasından sonra yapılan kalite kontrolü, standart dışı mal satışını önler. Bununla

beraber, bu kontrol, üretici açısından, üretim sırasında yapılacak olan ve üretim aşamasında doğan aksaklıklara zamanında müdahale

edilerek istenen kalite standartlarının dışında mal üretimine engel olunmasını sağlayacak olan kalite kontrolü kadar anlamlı

olmamaktadır. Bunun sebebi, üretim sırasında yapılacak kalite kontrol faaliyetlerini, doğrudan doğruya üretilmekte olan malın kalitesine

belli bir süreç içerisinde müdahale etme imkanı sağlamasıdır.


Yine de, üretim sürecinin tamamlanmasından sonra yapılacak olan kalite kontrolü, malın piyasaya dağıtımından önceki kalitesinin belirlenmesi

açısından önem taşımakta olup, üretici ve ihracatçı açısından malın 
sevkiyat öncesi veya alıcıya tesliminden hemen önceki durumun belirlenmesini

sağlamaktadır. Böylelikle istenen kalite ölçütlerine sahip olmayan malın sevkiyatı önlenerek malın sonradan geri gönderilme, düşük 


fiyatla satışı vb. sorunların ortaya çıkma olasılığı önemli ölçüde azaltılmaktadır. Söz konusu kalite kontrolünün, tarafsız, güvenilir ve uluslararası

düzeyde tanınıp kabul edilmiş kuruluşlar tarafından, diğer 
ifadeyle “Uluslararası Gözetim Şirketleri” tarafından yapılarak malın durumun bu

kuruluşların düzenleyecekleri raporlar belirlenmesi, gerek alıcı gerekse satıcıya güven duygusu sağlamakta ve satış sonrasında 


ortaya çıkabilecek aksaklıklar en düşük düzeye indirilebilmektedir.


GÖZETİM ŞİRKETİ NEDİR?Gözetim şirketi; uluslararası ticari kuralların gereği olarak, mevzuat, satış akdi veya akreditifler gereğince tartı ve analiz yapılması zorunlu bulunan
hallerde,

-          Ticarete konu olan malda (mamul/yarı mamul) aranan özelliklerle ilgili kalite kontrol ve tartı işlemlerini yapan,

-          Bu işlemlerle ilgili raporları düzenleyen,

-          Bu işlemleri gerçekleştirmek için her türlü laboratuarları kuran ve işleten,

-          Tüm bunların sonucunda ithalat ve ihracat işlemlerinde koordinasyon sağlayan

tarafsız kuruluşlardır.


T.T.K. Hükümleri uyarınca kurulu bulunan bu tür firmalar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından kuruluş işlemleri tamamlandıktan sonra faaliyette

bulunabilmektedir. Ancak, dış ticaret ile iştigal etmek isteyen Gözetim Şirketleri 25 Mart 2006 tarih ve 26119 sayılı Resmi Gazete’de

yayınlanan 2006/21 sayılı Tebliğ’de belirlenen hükümlere uymak zorundadırlar. Söz konusu Tebliğ’in kapsamına girmek isteyen şirket ve 

kuruluşlar, gerekli belgelerle birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri’ne başvurmalıdır.


GÖZETİM NEDİR?


Gözetim, ticarete konu olan bir malın alıcıya tesliminin, satış sözleşmesinde öngörülen

-          miktar,

-          kalite,

-          ambalajlama,

-          etiketleme,

-          yükleme,

-          taşıma,

-          teslim zamanı vb. koşullarına ne ölçüde uygun olarak gerçekleştirildiğinin bir “Gözetim Şirketi” aracılığıyla, alıcı veya satıcı tarafından tespit

ettirilmesidir.

Bu işlem, malın çıkış ve/veya varış yerinde yapılabilir.


13.10.2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Rejimi Kararı'nın, 4 üncü maddesinin (k) bendine istinaden, Dış Ticaret 
Müsteşarlığı, dış ticarete konu ürünlerle ilgili gözetim faaliyetlerinde

bulunacak Uluslararası Gözetim Şirketlerinin tabi olacakları şartları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın görüşünü alarak tespit etmeye, uluslararası 


gözetim şirketi statüsü vermeye ve bu statüyü geri almaya, bu şirketlerin faaliyet alanlarını belirlemeye ve faaliyetlerini denetlemeye yetkilidir.

Gözetim Şirketleri, dış ticarete konu malların kalitesinin, miktarının, 
döviz kuru ve mali şartlar da dahil olmak üzere fiyatının ve/veya gümrük

sınıflandırmasının doğruluğunun saptanması ile ilgili her türlü gözetim faaliyetinde bulunmak üzere kurulurlar.GÖZETİM ŞİRKETLERİNİN VERDİKLERİ HİZMETLER


 Gözetimin Faydaları

 Gözetim; 

(i) alıcının istediği malın sekviyat öncesi ve/veya sonrasında, söz konusu malın, ithalatçı ve/veya ihracatçısı tarafından sözleşmede ve/veya

standardında öngörülen koşullara ne ölçüde uygun olduğunun belirlenmesi

(ii)Taraflar arasında ileride doğabilecek anlaşmazlıkların ve bunun sonucu olarak ortaya çıkabilecek zararın önlenebilmesi

(iii)Gerektiğinde yeni fiyat ayarlamasına gidilebilmesi açısından,

İhracatçı ve ithalatçılara önemli kolaylıklar sağlayabilmektedir. Gözetim Şirketlerinin İşlevi 


Gözetim Şirketlerinin işlevi, alıcı ve satıcı arasında daha az ihtilaf çıkmasını temin etmek ve bu ihtilafları çözmektir. Bunu sistemli bir çalışma

sonucu alışverişe konu olan malların sözleşmeye uygunluğunu bir 
rapor ile belgeleyerek yapmaktadırlar.

 Gözetim Şirketleri tarafından düzenlenecek rapor ve çeki listelerinin konsolosluk ve mahalli ticaret odalarınca onaylanması zorunlu bulunmamakta,

söz konusu belgeler aynen kabul edilmektedir.

 Gözetim Şirketleri Tarafından Verilen Hizmetler

 -          Tüm tarım ve sanayi ürünleri ile madensel ürünlerin gözetimini yapmak,

-          Ticarete konu olan herhangi bir malın miktar ve kalitesini belirleyip hazırlanan raporla belgelemek,

-          İlgili alanları dahilindeki tüm maddeler için örnekleme, kalite kontrolü, puantaj kontrolü, depolama ve stok kontrolü ile sevkiyat sonrasında yükleme, boşaltma işlemlerine ilişkin prosedürleri yerine getirmek,

-          Gerektiğinde, malın perakende ve toptan piyasa fiyatını belirlemek,

-          Taşınan mal ile taşıma evrakının uyumunu karşılaştırmak,

-          Malın ulusal ve/veya uluslararası bir standarda uygunluğuna ilişkin bilgileri kapsayan bir belge hazırlamak,

-          Bunların yanı sıra, sınırlı olanaklarla çalışan işletmeler de, üretim sırasında yapılması gereken “nokta kontrolleri” için Gözetim Şirketlerinden yararlanabilirler. 

 GÖZETİM ŞİRKETLERİNİN İHRACATÇILARA SAĞLADIĞI AVANTAJLAR


 a)      Malın arzulanan nitelikte olmaması durumunda sözleşmeye uygun olmayan malların ihracatını önleyerek malların sonradan

geri gönderilmesi,tarafların gereksiz masraflara girmesi ve zaman kaybı önlenir.

 b)      Gözetim Şirketlerinin düzenleyecekleri rapor sonucunda ithalatçının yapacağı muhtemel bir itiraza karşı ihracatçının elinde uluslararası

ihtilaflarda delil olarak kullanabileceği sağlam ve geçerli bir belge 


olacaktır. Türkiye’de ve dünyada büyük kuruluşlar tarafından üretilen malların kalite kontrolü, üretimin her aşamasında genellikle bu kuruluşların

kendi laboratuar olanaklarıyla gerçekleştirilmektedir. Ancak 
bunların düzenleyecekleri raporlar çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlıkta, uluslararası bir

davada taraf olmaları nedeniyle yasal açıdan Gözetim Şirketleri tarafından düzenlenecek raporlar kadar etkili 


olmamaktadır. Böylelikle, Gözetim Şirketleri kanalıyla alıcıların kalite ve miktar ile ilgili şikayetlerine karşı uluslararası güvence sağlanabilmektedir.

 c)      Satış bedelinin hepsinin veya mümkün olduğu kadar büyük bir kısmının tahsil edilebilmesi imkanı doğar.

 d)     Satılan mala tarafsız bir kuruluştan kalite uygunluk belgesi alabilme imkanı ve dolayısıyla mamulün pazarlama şansının artmasını sağlar. (Bazı

ülkeler gözetim raporuna sahip olmayan malı kabul etmemektedir.)

 e)      Gözetim Şirketinin iç ve dış piyasalardaki etkinliğinden faydalanılarak ürüne yeni pazarlar bulabilme imkanı doğar. 

 GÖZETİM ŞİRKETLERİNİN İTHALATÇILARA SAĞLADIĞI AVANTAJLAR


 a)      Mal kalitesinin belirlenen şartname, standart ve mevzuata uygunluğunu garanti eder.

 b)      Anlaşmada öngörülen miktarın sevkinin belgelenmesi ile ambalaj, etiketleme ve yüklemenin şartnameye uygunluğunu belirler.

 c)      Şartname koşulları dışına çıkılması halinde satıcıya fiyat kırdırabilme imkanı sağlar

 d)     Teslimdeki gecikme zamanında belirlenebilir.

 Özetle, ihracatçılarla ithalatçılar arasında sözleşme koşullarına uymama sonucu ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarda, Gözetim Şirketleri

hazırlayacakları raporlarla en kısa yoldan ve adil bir biçimde konuyu 


çözüme kavuşturabilirler. Bu raporlar sonucu Gözetim Şirketleri yeni fiyat ayarlamalarında da etkili olabilmektedirler.  


 GÖZETİM ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUĞU


 Uluslararası gözetim şirketleri, verecekleri rapor ve belgelerden doğrudan sorumludurlar.

 Gözetim Şirketleri, ihmal ve/veya profesyonel yetersizlikleri sonucu verdikleri hizmetlerin yarattığı

maddi zarardan ve yaptıkları kanunsuz işlemlerden “Borçlar Kanunu” ve “Türk Ticaret Kanunu” kapsamında sorumludurlar.

Ayrıca, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, tüm şirketler için yaptığı gibi, ilki şirketin kuruluşundan itibaren ilk 3 ay içinde yapılan 

genel kurul toplantıların bir komiser ile katılarak toplantıların kanuna uygun yapılıp yapılmadığını tespit eder.

 Diğer taraftan TÜRKAK veya TÜRKAK ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon kurumları tarafından 

akredite edilmemiş uluslararası gözetim şirketleri, yetkilendirildikleri Gümrük Giriş Tarife Cetveli fasılları itibariyle belirlenen

malların dışında gözetim faaliyetinde bulunamazlar.

 
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI TARAFINDAN GÖZETİM ŞİRKETLERİNDE ARANILAN KOŞULLAR, İSTENEN BİLGİ VE BELGELER


 I) Başvuru Formu:

 
25 Mart 2006 tarih ve 26119 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/21 sayılı Tebliğ çerçevesinde, dış ticaretle ilgili gözetim

faaliyetinde bulunmak amacıyla “Uluslararası Gözetim Şirketi” statüsü almak isteyen anonim veya limited şirketlerin veya asgari

50.000 YTL teminatlı mesleki sorumluluk sigortası bulunan iktisadi işletmelerin veya kamu kurum ve

kuruluşlarının Uluslararası Gözetim Şirketi Başvuru Formunu doldurarak şirket veya iktisadi işletmenin merkezinin yerleşik olduğu

bölgedeki Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.


Başvuru sırasında, bu şirket veya kuruluşların, Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) veya TÜRKAK ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan

akreditasyon kurumlarından akredite oldukları takdirde bu durumlarını gösteren belgeleri, TÜRKAK’tan ya da TÜRKAK ile karşılıklı

tanıma anlaşması bulunan akreditasyon kurumlarından akredite olmayanların ise aşağıda belirtilen belgelerin asılları veya

noter onaylı örneklerini eklemeleri gerekmektedir.


 II) Gerekli Belgeler:


 a) Hizmet sözleşmesi veya diğer belgeler ile istihdam edildiği kanıtlanan,  yürütülecek gözetim faaliyetinin gerektirdiği uzmanlığa sahip, üniversite

mezunu personelin listesi,

 b) Şirketin kuruluşunun tescil ve ilanına ilişkin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi veya iktisadi işletmenin tüzel kişiliğini gösteren belge,

 c) Şirketi veya iktisadi işletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait imza sirküleri.

 d) Doldurulan “Uluslararası Gözetim Şirketi Başvuru Formu”.

 25 Mart 2006 tarih ve 26119 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/21 sayılı Tebliğ çerçevesinde Uluslararası Gözetim Şirketleri, yürütecekleri

gözetim faaliyetleri kapsamında düzenleyecekleri belgeleri, 


sayı ve tarih verilmesi suretiyle kayda alır.

 TÜRKAK veya TÜRKAK ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmemiş uluslararası gözetim şirketlerinin,

görevden ayrılan personele ait bildirim ile göreve yeni 
başlayan uzman personele ait belgeleri en geç 15 gün içinde Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge

Müdürlüğüne bildirmesi gereklidir. Ayrıca tüm uluslararası gözetim şirketlerinin Uluslararası Gözetim Şirketi Başvuru 


Formu’nda belirtilen hususlarda meydana gelecek değişiklikleri, en geç 15 gün içinde Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğüne bildirmesi

gereklidir.

 TÜRKAK veya TÜRKAK ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon kurumlarından akredite olmayan uluslararası gözetim

şirketleri, faaliyetleriyle ilgili olarak laboratuar analizine ihtiyaç duymaları durumunda, görevlendirenin aksi yönde yazılı bir talimatı

olmadığı sürece, söz konusu analizi, bünyelerinde bulunan, Türk Standartları Enstitüsü’nden alınmış Laboratuar Yeterlilik Belgesi’ni haiz 

laboratuarlarında yaptırırlar. Eğer bünyelerinde böyle bir laboratuar yoksa analizler, TÜRKAK veya TÜRKAK ile karşılıklı tanıma anlaşması

bulunan akreditasyon kurumlarından akredite edilmiş laboratuarlarında veya bu belgelere sahip özel laboratuarlarda, Tarım ve Köyişleri

Bakanlığından faaliyet izni almış Özel Gıda Kontrol Laboratuarlarında veya üniversite ve kamu laboratuarlarında yaptırılır.


 Laboratuar analizlerinin bu laboratuarlarda yapılması, uluslararası gözetim şirketlerinin laboratuar analizleri ile ilgili sorumluluğunu ortadan

kaldırmaz.


 Uluslararası gözetim şirketleri, ihtiyaç duymaları halinde, yetkilendirildikleri alanlarda diğer bir uluslararası gözetim şirketini veya gözetim

faaliyetinin gerektirdiği uzmanlığa sahip kişileri taşeron olarak kullanabilirler. Taşeron olarak görevlendirilecek kişilerde, uluslararası

gözetim şirketleri bünyesinde istihdam edilen personelin nitelikleri aranır. Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğü, gerek gördüğü takdirde 

taşeron firma ve kişilere ilişkin bilgi ve belgeleri talep edebilir.


 Gözetim faaliyetinde taşeron kullanılması, şirketlerin bu alandaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Taşeronlar tarafından düzenlenen rapor ve

belgelerden uluslararası gözetim şirketleri sorumludur.


 Tebliğ ile ilgili bir diğer husus da Uluslararası Gözetim Şirketlerinin, kendileri tarafından gerçekleştirilen ithalat ve ihracatları için gözetim

faaliyetinde bulunamamalarıdır.


 Türk Akreditasyon Kurumu veya Türk Akreditasyon Kurumu ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon kurumları tarafından akredite

edilmemiş uluslararası gözetim şirketlerinin radyasyon ölçümü de yapabilmeleri için, sahip oldukları donanım, eğitim, tehlike durum planı ve diğer ekipmanın

radyasyon güvenliği açısından uygun olduğunun Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından belge ile tespiti gerekir.


 ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ UNVANININ VERİLMESİ


 
Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerince yapılacak inceleme sonucunda, “Uluslararası Gözetim Şirketi” statüsü verilmesi uygun

görülen şirket, iktisadi işletme, kurum veya kuruluşlar, Bölge Müdürlüklerince 

kendilerine yazılı bildirim yapıldığı tarihten itibaren söz konusu statüyü almaya hak kazanırlar. Bu şirket, iktisadi işletme, kurum veya

kuruluşlara “Uluslararası Gözetim Şirketi Belgesi” verilir.


 ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ UNVANININ GERİ ALINMASI Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından uluslararası gözetim şirketi nezdinde yapılacak inceleme ve denetleme sonucunda 25 Mart 2006 tarih ve 26119 sayılı Resmi

Gazete’de yayınlanan 2006/21 sayılı Tebliğ hükümlerine aykırı hareket edildiğinin veya Tebliğ’de öngörülen koşulların kaybedildiğinin tespit edilmesi halinde,

firmanın uyarılması ya da Uluslararası Gözetim Şirketi’nin faaliyetten süreli veya süresiz men edilmesi veya statüsünün geri alınması müeyyideleri

uygulanabilir.


 Uluslararası gözetim şirketleri nezdinde yapılacak inceleme ve denetim, Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri’nde görevli Dış

Ticarette Standardizasyon Denetmenleri tarafından gerçekleştirilir. Ancak, ihtiyaç duyulması halinde bu inceleme ve denetime Dış Ticaret

Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğünde ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerinde görevli personel de

iştirak eder.


 Türk Akreditasyon Kurumu veya Türk Akreditasyon Kurumu ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon kurumları tarafından

akredite edilen uluslararası gözetim şirketleri bu kapsamdaki inceleme ve denetimden muaf tutulur.


 Uluslararası gözetim şirketlerinden anonim ve limited şirket olanların ilgili Bakanlıkça denetimine ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.


 YABANCI GÖZETİM ŞİRKETLERİNİN TÜRKİYE’DE FAALİYET İMKANLARI


 Yabancı gözetim şirketlerinin Türkiye’de faaliyet göstermeleri;

 I.              Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu

II.               Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği ve

III.             Daha önceki bölümlerde Gözetim Şirketlerine ilişkin olarak belirtilen şartların yerine getirilmesi ile mümkündür.


 YABANCI BİR GÖZETİM ŞİRKETİ TÜRKİYE’DE NASIL FAALİYETE GEÇEBİLİR?


 2003 yılında çıkarılan 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile, yurtdışında yerleşik uluslararası bir gözetim şirketinin Türkiye’de

faaliyette bulunması, diğer bir ifadeyle,

 -          anonim/limited şirket kurması

-          şube açması

-          irtibat bürosu kurması

 
için Hazine Müsteşarlığı (HM) Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden izin alınma zorunluluğu kaldırılmıştır. Bununla beraber, Hazine Müsteşarlığı,

ilgili birimlerden yatırımla ilgili bilgi istemeye yetkili kılınmıştır.

 
Böylelikle bu tür şirketler için kuruluş işlemi tamamen yerli sermayeli şirketlerde olduğu gibi gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de kurulan

yabancı sermayeli şirketler Türk Şirketi sayıldığından bu şirketlerin hak ve yükümlülükleri de Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuatla

Türk şirketleri için belirlenen hak ve yükümlülükler çerçevesindedir.


Bu çerçevede, dışarıda yerleşik kişi ve kuruluşlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilen Ana Sözleşmelerinde belirtilen konularla sınırlı olmak

kaydıyla gözetim faaliyetinde bulunabilirler.


GÖZETİM ŞİRKETLERİNCE İTHALATÇI VE İHRACATÇILAR TARAFINDAN UYULMASINDA FAYDA GÖRÜLEN HUSUSLAR


 Ulusal ve uluslararası ticarette bir etiket olma işlevi gören ve güven sağlayan gözetim şirketleri, kendilerinden bu hizmeti talep eden ithalatçı ve

ihracatçılardan;
 

-          Uluslararası ticaret, kambiyo, ithalat ve ihracat mevzuatını bilmelerini,

-          Bünyelerinde yabancı dil bilen eleman çalıştırmalarını,

-          İyi ve sistemli işleyen dosya hazırlama ve değerlendirme sistemlerine sahip olmalarını,

-          Gözetim şirketi ile sürekli irtibat halinde olmalarını,

-          Herhangi bir sorun yaşanması halinde vakit kaybetmeden sorunu gözetim şirketine bildirmelerini,

-          Gözetim şirketi üzerinde baskı kurmaya çalışmamalarını,

-          Şirketin ulaştığı sonuçlara güven duymalarını beklemektedirler. 

Bunun yanı sıra, gözetim faaliyetlerin başarıyla yürütülmesini sağlamak amacıyla; 

-          Taleplerin tam ve açık olarak belirtilmesi

-          Tüm talep ve teyitlerin yazılı olarak yapılması,

-          Gönderilen fatura ve benzeri belgelerin açık ve anlaşılır olması,

-          Gözetimi yapılacak malın ve gözetim yapılacak yerin açıkça tanımlanıp belirtilmesi,

-          Yerinde tespit esnasında gerekli koşulların sağlanması,

-          Şirketin ihracatçı ve ithalatçıdan gelen talepler doğrultusunda eleman ve malzeme koşullarını planlamasına fırsat olabilmesi açısından

taleplerin gözetimden makul bir süre önce şirkete bildirilmesi 
önemlidir.

Uluslararası Gözetim Şirketleri   Hakkında Ayrıntılı Bilgi İçin;

  • Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (2006/21)
  • Uluslararası Gözetim Şirketi Başvuru Formu
  • Uluslararası Gözetim Şirketi Faaliyet Raporu
  • Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Gümrük Giriş Tarife Cetveli Fasılları İtibariyle Yetkilendirilmelerinde Esas Alınacak Uzmanlıklar
  • Denetim Programı
  • Genelge 2008/1
  • Uluslararası Gözetim Şirketleri Listesi

Kaynak : DIŞ TİCARETTE GÜVENLİ BİR KONTROL ARACI: ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETLERİ EBRU GÜLSOY
 

Etiketler: gözetim şirketleri, gözetim şirketi nedir,inspection services, Turkish inspection services,
gözetim şirketleri listesi,uluslararası gözetim şirketleri,
gözetim firmaları,akredite gözetim firmaları derneği,
Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (2006/21),
gözetim şirketleri nedir