GLOBAL BUYERS IMPORTERS SEARCH ENGINE GLOBAL IMPORTERS &EXPORTERS,
IMPORT- EXPORT DATA ,SHIPMENT RECORDS
AND CUSTOMS DATA
Market Research

 Turkey Industry Reports

  

CIF-Cost,İnsurance And Freight Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Olarak

MAL BEDELİ, SİGORTA ve NAVLUN / COST,
INSURANCE AND FREIGHT (CIF) Adı Belirtilen
Varış Limanında Navlun v
e Sigorta Primi
Ödenmiş Olarak Teslim


Etiketler : CIF , cost freight and insurance , CIF nedir , CIF teslim şekli , cif nedir, cif ne demek,
cif teslim şekli,mal bedeli ve navlun ödenmiş şekilde teslim , belirtilen varış limanında navlun ve
sigorta ödenmiş şekilde teslim,Cif satış, incoterms 2010 cif  
Bu terim ile satıcı CFR'deki yükümlülüklerine aynen sahiptir. Ancak ek olarak, malların taşınması sırasında yitik veya hasar

rizikosuna karşı deniz sigortası temin etmek durumundadır. Satıcı sigorta sözleşmesini yapar ve sigorta primini öder.

Alıcı bu terim 
ile satıcının sigortada sadece minimum kuvertür temin etme yükümlülüğü bulunduğunu bilmelidir.


Bu terim satıcının ihraç için malları gümrükten geçirmesi gerektiğini belirtir. Bu terim sadece deniz ve iç su

taşımacılığında kullanılır.Eğer gemi küpeştesi pratikte birşey ifade etmiyorsa CIP terimini kullanmak daha uygun olur.


"Mal Bedeli, Siğorta ve Navlun " teriminde, satıcı, CFR teriminde olan yükümlülükleri aynen üstlenmekte, ancak bunlara

ek olarak 
taşıma sırasında malların kayıp ve hasar riskine karşı deniz siğortası sağlama yükümlülüğünü de almaktadır.

Burada sigorta 
sözleşmesini akdetmek ve siğorta primini ödemek, satıcıya düşmektedir. Alıcının dikkate alması gereken husus,

CIF teriminde 
satıcıdan yalnızca asgari düzeyde bir sigorta kapsamı sağlanmasının beklendiğidir.


CIF terimi , malların ihraç işlemlerinin satıcı tarafından yapılmasını öngörür.


Bu terim, yalnızca deniz ya da nehir taşımacılığında kullanılabilir. Eğer taşıma işleminde, örneğin roll-on/roll-off ya da konteyner

trafiğinde olduğu gibi "gemi bordası" nın herhangi bir pratik anlamı kalmamışsa, bu durumda CIP teriminin kullanılması daha uygun

olacaktır.


A- SATICININ YAPMASI GEREKENLER


A.1- Malların sözleşme hükümlerine uygun olarak sağlanması


Malları ve faturayı ya da ona eşdeğer bir elektronik mesajı satış sözleşmesi uyarınca sağlamak; yine sözleşme tarafından gerekli

görülen başka herhangi bir belgeyi hazır bulundurmak.


A.2- Lisans, yetki ve formaliteler

Kendi risk ve masraf alanına dahil olmak üzere, malların ihracı için gerekli herhangi bir izni ya da yetkiyi almak; yine malların ihracı

için gerekli bütün formaliteleri tamamlamak.


A.3- Taşıma ve sigorta sözleşmesi

a) Taşıma sözleşmesi : Masrafları kendisine ait olmak üzere, malların, sözleşmede tanımlanan türde mallar için normal olarak

kullanılan bir deniz ( ya da duruma göre nehir ) taşıma aracı ile olağan bir rota izlenerek, belirlenen varış limanına taşınması

amacıyla, yine olağan koşullar içeren bir sözleşme akdetmek.


b) Sigorta sözleşmesi : Sözleşmede yer alan anlaşmaya uyarınca, alıcının ya da işleme konu olan mallarla sigorta kapsamına

girecek türde bir ilişkisi olan başka herhangi bir şahsın doğrudan sigorta şirketinden tazminat talep edebileceği bir yük siğortası

sözleşmesini kendi masraflarıyla akdetmek; alıcıya, siğorta poliçesini ya da siğorta kapsamını gösterir başka herhangi bir belgeyi

sağlamak.


Sözleşme, bu alanda güvenilir bir nitelik taşıyan sigortacılar ya da sigorta şirketleri ile yapılacak ve eğer aksi yönde bir anlaşmanın

varlığı ifade edilmemişse, Kargo Hükümleri Kurumu (Londra Sigortacılar Kurumu) 'nun asgari kapsam hükümlerine ya da bu alanda

geçerli başka hükümlere uygunluk gösterecektir. Sigortanın geçerlilik süresi de B.5. ve B.4. hükümlerine uygun olarak

belirlenecektir. Alıcı tarafından talep edilmesi halinde satıcı, masrafları alıcıya ait olmak üzere ve eğer olanak varsa, savaş, grev,

ihtilal ve halk ayaklanması halleriyle ilgili sigorta işlemlerini de yaptıracaktır. Sigorta kapsamı, asgari olarak, satış sözleşmesinde

belirtilen mal bedeli artı yüzde on (toplam % 110 ) biçiminde belirlenecek ve yine satış sözleşmesinde yer alan para cinsinden

karşılanacaktır.


A.4- Malların teslimi


Malları, belirtilen tarihte ya da öngörülen süre içeresinde, yükleme limanındaki geminin bordasına teslim etmek.


A.5- Risk devri

B.5. hükümlerine tabi olmak üzere, malların yükleme limanında gemiye aktarıldığı ana kadar olan bütün kayıp ve hasar risklerini

üstlenmek.


A.6- Masrafların bölüşümü

B.6. hükümlerine tabi olmak üzere:


Mallar A.4. uyarınca teslim edilinceye kadar bunlarla ilgili bütün masrafları; ayrıca, taşıma sözleşmesi sırasında taşımacı kuruluşların

malların gemiye yüklenmesi ve boşaltma limanında da gemiden indirilmesi çerçevesinde talep edecekleri de dahil olmak üzere, A.3.

den kaynaklanan bütün masraflarla birlikte navlun bedelini ödemek. İhracat işlemlerinde geçerli vergi, resim ve her türden resmi

ödemelerle birlikte, gümrük çıkış işlemleriyle ilgili bütün masrafları üstlenmek.


A.7- Alıcıya duyuru

Alıcıya, gerek malların gemi bordasına aktarıdığını bildirecek, gerekse de malları teslim alma yönünde normal olarak gerekli

hazırlıkları yapabilmesine olanak tanıyacak duyuruları yapmak.


A.8- Teslimin yapıldığına dair kanıt, taşıma belgesi ya da eşdeğer elektronik mesaj

Eğer başka türlü bir anlaşmaya varılmamışsa, masrafları kendisine ait olmak üzere, alıcıya, belirlenen varış limanı için gerekli mutad

taşıma belgesini geçikmeksizin sağlamak.


Sözü edilen bu belge (örneğin devri kabil bir konişmento, devri gayri kabil bir deniz ya da nehir taşıma senedi ) satış işlemine tabi

olan malları kapsamalı, yükleme için üzerinde anlaşmaya varılan tarihi taşımalı, alıcının varış noktasında mallar üzerinde hak iddia

edebilmesine olanak tanımalı ve eğer başka türlü bir anlaşma yapılmamışsa da, alıcıya, transit halindeki mallarını, taşıma belgesini

(devri kabil konişmento ) bir başka alıcıya devir yoluyla ya da taşıyıcıya talimat vererek satma imkanı vermelidir.


Eğer bu türden bir taşıma belgesi birden çok orijinal kopya halinde hazırlanmışsa, bunların tamamı alıcıya teslim edilmelidir. Eğer

taşıma belgesinde mal sahibi ile taşımacı arasında yapılan sözleşmeye atıfta bulunuyorsa, satıcı aynı zamanda bu sözleşmenin bir

kopyasını da sağlanmalıdır.


Satıcı ile alıcının birbirleriyle elektronik iletşim araçları kullanarak haberleşme kararı aldıkları durumlarda, daha önceki paragraflarda

sözü edilen belgenin yerini, onunla eş geçerlilikte bir elektronik bilgi değişim (EDI) mesajı alabilir.


A.9- Kontrol-ambalajlama-işaretleme

Malların A.4.uyarınca teslimi açısından gerekli olan kontrol işemleriyle (örneğin kalite kontrolü, ölçüm, tartım, sayım) ilgili masrafları

karşılamak.


Malların, kendisi tarafından düzenlenen taşıma işlemi için gerekli biçimde ambalajlanmasını kendi hesabından karşılamak (söz

konusu alanda, sözleşmede tanımlanan malların ambalajsız olarak yüklenmesi söz konusu değilse). Ambalajlar, gerektiği biçimde

işaretlenecektir.


A.10- Diğer yükümlülükler

Alıcının talebi üzerine, risk ve masrafları da alıcıya ait olmak koşuluyla, maları ithal işlemleri açısından, bazı durumlarda da bu

malların bir başka ülkeden transit geçişi için gerekli olan, ancak, malların sevke tabi tutulduğu ve/veya asıl çıkış kaynağı olan

ülkeden çıkarılan belgeleri, bunlara eşdeğer olan elektronik mesajları edinmesinde (A.8. dekiler hariç) alıcıya yardımcı olmak.


B- ALICININ YAPMASI GEREKENLER

B.1- Mal bedelinin ödenmesi

Mal bedelini, satış sözleşmesinde belirttiği şekilde ödemek.

B.2 Lisans, yetki ve formaliteler

Risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere, gerekli ithal iznini ya da diğer resmi yetki belgelerini almak; malların ithali için zorunlu

bütün gümrük işlemleriyle birlikte, eğer gerekli ise, bu malların bir başka ülkeden transit geçişini sağlayacak işlemleri tamamlamak.


B.3- Taşıma sözleşmesi

Yükümlülüğü yok.


B.4- Malların teslim alınışı

Teslim işlemi A.4. uyarınca yapılmışsa malları kabul etmek ve belirlenen varış limanında bulunan taşıyıcıdan teslim almak.


B.5- Risk devri

Mallar yükleme limanında gemiye aktarıdığı andan itibaren bu mallarla ilgili her tür kayıp ve hasar riskini üstlenmek.


B.7. uyarınca gerekli duyuruyu yapmaması durumunda, yükleme için tesbit edilen tarihten ya da aynı işlem için tesbit edilen

sürenin bitiminden itibaren mallarla ilgili bütün kayıp ve hasar riskini üstlenmek. Ancak, bunun için, söz konusu malların özel olarak

sözleşme çerçevesinde ve o amaçla tahsis edilen, başka deyişle bu amaçla bir kenara ayrılan mallar olduğunun teşhis edilebilmesi

gerekir.

B.6- Masrafların bölüşümü


A.3. hükümlerine tabi olmak üzere, malların A.4.uyarınca tesliminden itibaren bu mallarla ilgili her türlü masrafı üstlenmek; ayrıca,

eğer bu tür masraflar normal olarak taşıma sözleşmesi yapan taşıyıcı firmalarca karşılanmıyorsa, gerek malların varış limanı öncesi

transit geçişleri, gerekse de mavna ve iskele masrafları da dahil olmak üzere boşaltma işlemleri sırasında ortaya çıkan masrafları

karşılamak.


Eğer alıcı B.7. uyarınca duyuruda bulunmamışsa, belirlenen tarihten ya da yükleme için tesbit edilen sürenin bitiminden itibaren bu

nedenle doğacak bütün ek masrafları yüklenir. Ancak, bunun için, söz konusu malların özel olarak sözleşme çerçevesinde ve o

amaçla tahsis edilen, başka bir deyişle, bu amaçla bir kenara ayrılmış mallar olduğunun teşhis edilebilmesi gerekir.


İthalat işlemlerinde geçerli vergi, resim ve her türden resmi ödeme ile birlikte, gümrük giriş işlemleriyle ilgili olan ve gerekliyse, bu

malların bir başka ülkeden transit geçişiyle ortaya çıkan bütün masrafları üstlenmek.B.7- Satıcıya duyuru


Malların yükleme zamanını ve /veya varış limanını belirleme hakkına sahip olduğu durumlarda, satıcıya bu hususlarla ilgili gerekli

duyuruları yapmak.


B.8- Teslimin yapıldığına dair kanıt, taşıma belgesi ya da eşdeğer elektronik mesaj

Eğer sözleşme ile uyum halindeyse, A.8. uyarınca taşıma belgesini kabul etmek.B.9- Malların denetimi

Başka türlü bir anlaşmaya varılmadığı taktirde ve işlem ihracatın gerçekleştirildiği ülkenin resmi görevlilerince zorunlu olarak

yapılmıyorsa, yükleme öncesi denetim işlemlerinin masrafının karşılamak.

B.10- Diğer yükümlülükler

A.10. da sözü edilen belgelerin ya da bunlara eşdeğer elektronik mesajların sağlanması sırasında ortaya çıkan bütün masraf ve

ödemeleri üstlenmek; satıcının bu konuda kendisine yardım amacıyla yaptığı bütün masrafları tazmin etmek.Talep üzerine, satıcıya,

sigorta işlemlerinin gerçekleştirilmesi açısından gerekli bilgileri sağlamak.


Yorumlar - Yorum Yaz