GLOBAL BUYERS IMPORTERS SEARCH ENGINE GLOBAL IMPORTERS &EXPORTERS,
IMPORT- EXPORT DATA ,SHIPMENT RECORDS
AND CUSTOMS DATA
Market Research

 Turkey Industry Reports

  

CFR Teslim Şekli

MAL BEDELİ veya NAVLUN / COST AND FREIGHT( CFR)


Adı Belirtilen Varış Limanında Navlun Ödenmiş
Olarak Teslim(MAL+NAVLUN)


CFR terim ile satıcı belirlenen varış limanına malı gönderebilmek için gerekli tüm giderleri ve navlunu ödemek

zorundadır. Ancak malla ilgili yitik bir hasar rizikoları ile giderlerde görülebilecek artış, yükleme limanında

malların gemi küpeştesini geçmesi anından itibaren satıcıdan alıcıya devredilmiş olur.


CFR
terimi satıcının ihraç için malları gümrükten geçirmesi gerektiğini belirtir.


"Mal Bedeli ve Navlun", işleme konu olan malların belirtilen varış yerine kadar taşınması için gerekli olan

masrafları ve navlun bedelini satıcının ödemesi anlamına gelir. Ancak, mallara ilişkin kayıp ve hasar riski ile

birlikte, malların gemi bordasına aktarılmasından itibaren meydana gelebilecek olaylardan kaynaklanan bütün ek

masraflar, mallar yükleme limanında gemi bordasına geçtiği andan itibaren satıcıdan alıcıya devrolur.

CFR terimi, malların ihraç işlemlerinin satıcı tarafından yapılmasını öngörür.Bu terim yalnızca deniz ya da nehir taşımacılığında kullanılabilir. Eğer taşıma işleminde, örneğin roll-on/roll-off ya

da konteyner trafiğinde olduğu gibi "gemi bordası"nın herhangi bir pratik anlamı kalmamışsa, bu durumda CPT

teriminin kullanılması daha uygun olacaktır.A- SATICININ YAPMASI GEREKENLER


A.1- Malların sözleşme hükümlerine uygun olarak sağlanması


Malları ve faturayı ya da ona eşdeğer bir elektronik mesajı satış sözleşmesi uyarınca sağlamak; yine sözleşme

tarafından gerekli görülen başka herhangi bir belgeyi hazır bulundurmak.


A.2- Lisans, yetki ve formaliteler


Kendi risk ve masraf alanına dahil olmak üzere, malların ihracı için gerekli herhangi bir izni ya da yetkiyi almak;

yine malların ihracı için bütün formaliteleri tamamlamak.


A.3- Taşıma ve sigorta sözleşmesi

a) Taşıma sözleşmesi : Masrafları kendisine ait olmak üzere, malların sözleşmede tanımlanan türde mallar için

normal olarak kullanılan bir deniz (ya da duruma göre nehir) taşıma aracı ile belirtilen varış limanına olağan bir

rota izlenerek taşınması amacıyla, yine olağan koşullar içeren bir sözleşme akdetmek.


b) Sigorta sözleşmesi : Yükümlülüğü yok.

A.4- Malların teslimi

Malları, belirtilen tarihte ya da öngörülen süre içerisinden yükleme limanında gemi bordasına teslim etmek.


A.5- Risk devri

B.5. hükümlerine tabi olmak üzere, malların yükleme limanında gemiye aktarıldığı ana kadar olan bütün kayıp ve

hasar risklerini üstlenmek.


A.6- Masrafların bölüşümü

B.6.
hükümlerine tabi olmak üzere;


. Mallar A.4. uyarınca teslim edilinceye kadar bunlarla ilgili bütün masrafları, ayrıca, taşıma sözleşmesi sırasında

taşımacı kuruluşların malların gemiye yüklenmesi ve boşaltma limanın da gemiden indirilmesi çerçevesinde talep


edecekleri de dahil olmak üzere A.3.a'dan kaynaklanan bütün masraflarla birlikte navlun bedelini ödemek. İhracat işlemlerinde geçerli vergi, resim ve her türden resmi ödemelerle birlikte, malların gümrük çıkış

işlemleriyle ilgili bütün masrafları üstlenmek.


A.7- Alıcıya duyuru


Alıcıya, gerek malların gemi bordasına aktarıldığını bildirmek, gerekse de malları teslim alma yönünde normal

olarak gerekli hazırlıkları yapabilmesine olanak tanıyacak duyuruları yapmak.


A.8- Teslimin yapıldığına dair kanıt, taşıma belgesi ya da eşdeğer elektronik mesaj

Eğer başka türlü bir anlaşmaya varılmamışsa, masrafları kendisine ait olmak üzere, alıcıya, belirlenen varış

limanı için gerekli mutad taşıma belgesini gecikmeksizin sağlamak.


Sözü edilen bu belge (örneğin devri kabil bir konişmento, devri gayrı kabil bir deniz ya da nehir taşıma senedi)

satış işlemine tabi olan malları kapsamalı, yükleme için üzerinde anlaşmaya varılan tarihi taşımalı, alıcının varış

noktasın da mallar üzerinde hak iddia edilebilmesine olanak tanımalı ve eğer başka türlü bir anlaşma

yapılmamışsa da, alıcıya, transit halindeki mallarını, taşıma belgesini (devri kabil konişmento) bir başka alıcıya

devir yoluyla ya da taşıyıcıya talimat vererek satma imkanı vermelidir.

Eğer bu türden bir taşıma belgesi birden çok orijinal kopya halinde hazırlanmışsa, bunların tamamı alıcıya teslim

edilmelidir. Eğer taşıma belgesinde mal sahibi ile taşımacı arasında yapılan bir sözleşmeye atıfta bulunuluyorsa,

satıcı aynı zamanda bu sözleşmenin bir kopyasını da sağlamalıdır.Satıcı ile alıcının birbirleriyle elektronik iletişim araçları kullanarak haberleşme kararı aldıkları durumlarda, daha

önceki paragraflarda sözü edilen belgenin yerini, onunla eş geçerlilikte bir elektronik bilgi değişim (EDI) mesajı

alabilir.


A.9- Kontrol-ambalajlama-işaretleme


Malların A.4.uyarınca teslimi açısından gerekli olan kontrol işlemleriyle (örneğin kalite kontrolü, ölçüm ,tartım,

sayım) ilgili masrafları karşılamak.


Malların, kendisi tarafından düzenlenen taşıma işlemi açısından gerekli biçimde ambalajlanmasını kendi

hesabından karşılamak (söz konusu alanda, sözleşmede tanımlanan malların ambalajsız olarak yüklenmesi söz

konusu değilse). Ambalajlar, gerektiği biçimde işaretlenecektir.A.10- Diğer yükümlülükler


Alıcının talebi üzerine, risk ve masrafları da alıcıya ait olmak koşuluyla, malların ithal işlemleri açısından, bazı

durumlarda da bu malların bir başka ülkeden transit geçişi için gerekli olan, ancak, malların sevke tabi tutulduğu

ve/veya asıl çıkış kaynağı olan ülkede çıkarılan belgeleri, bunlara eşdeğer olan elektronik mesajları edinmesinde

(A.8.'dekiler hariç) alıcıya yardımcı olmak, Talep üzerine, alıcıya, siğorta işlemleriyle ilgili gerekli bilgileri

sağlamak.

B- ALICININ YAPMASI GEREKENLER

B.1- Mal bedelinin ödenmesi


Mal bedelini, satış sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde ödemek.


B.2- Lisans, yetki ve formaliteler


Risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere, gerekli ithal iznini ya da diğer resmi yetki belgelerini almak;

malların ithali için zorunlu bütün gümrük işlemleriyle birlikte, eğer gerekli ise, bu malların bir başka ülkeden

transit geçişini sağlayacak işlemleri tamamlamak.


B.3- Taşıma sözleşmesi

Yükümlülüğü yok.


B.4- Malların teslim alınışı

Teslim işlemi A.4. uyarınca yapılmışsa malları kabul etmek ve belirlenen varış limanında bulunan taşıyıcıdan

teslim almak.


B.5- Risk devri

Mallar yükleme limanında gemiye aktarıdığı andan itibaren bu mallarla ilgili her tür kayıp ve hasar riskini

üstlenmek.


B.7. uyarınca gerekli duyuruyu yapmaması durumunda, yükleme için tesbit edilen tarihten ya da aynı işlem için

tesbit edilen sürenin bitiminden itibaren mallarla ilgili bütün kayıp ve hasar riskini üstlenmek. Ancak, bunun için,

söz konusu malların özel olarak sözleşme çerçevesinde ve o amaçla tahsis edilen, başka deyişle bu amaçla bir

kenara ayrılan mallar olduğunun teşhis edilebilmesi gerekir.


B.6- Masrafların bölüşümü

A.3. hükümlerine tabi olmak üzere, malların A.4.uyarınca tesliminden itibaren bu mallarla ilgili her türlü masrafı

üstlenmek; ayrıca, eğer bu tür masraflar normal olarak taşıma sözleşmesi yapan taşıyıcı firmalarca

karşılanmıyorsa, gerek malların varış limanı öncesi transit geçişleri, gerekse de mavna ve iskele masrafları da

dahil olmak üzere boşaltma işlemleri sırasında ortaya çıkan masrafları karşılamak.Eğer alıcı B.7. uyarınca duyuruda bulunmamışsa, belirlenen tarihten ya da yükleme için tesbit edilen sürenin

bitiminden itibaren bu nedenle doğacak bütün ek masrafları yüklenir. Ancak, bunun için, söz konusu malların özel

olarak sözleşme çerçevesinde ve o amaçla tahsis edilen, başka bir deyişle, bu amaçla bir kenara ayrılmış mallar

olduğunun teşhis edilebilmesi gerekir.


İthalat işlemlerinde geçerli vergi, resim ve her türden resmi ödeme ile birlikte, gümrük giriş işlemleriyle ilgili olan

ve gerekliyse, bu malların bir başka ülkeden transit geçişiyle ortaya çıkan bütün masrafları üstlenmek.


B.7- Satıcıya duyuru

Malların yükleme zamanını ve /veya varış limanını belirleme hakkına sahip olduğu durumlarda, satıcıya bu

hususlarla ilgili gerekli duyuruları yapmak.


B.8- Teslimin yapıldığına dair kanıt, taşıma belgesi ya da eşdeğer elektronik mesaj

Eğer sözleşme ile uyum halindeyse, A.8. uyarınca taşıma belgesini kabul etmek.


B.9- Malların denetimi

Başka türlü bir anlaşmaya varılmadığı taktirde ve işlem ihracatın gerçekleştirildiği ülkenin resmi görevlilerince

zorunlu olarak yapılmıyorsa, yükleme öncesi denetim işlemlerinin masrafının karşılamak.


B.10- Diğer yükümlülükler

A.10. da sözü edilen belgelerin ya da bunlara eşdeğer elektronik mesajların sağlanması sırasında ortaya çıkan

bütün masraf ve ödemeleri üstlenmek.

Etiketler :  CFR nedir, mal ve navlun bedeli ödenmiş olarak teslim , CFR cost and freight, CFR fiyat ,CFR teslim şekli


Yorumlar - Yorum Yaz