GLOBAL BUYERS IMPORTERS SEARCH ENGINE GLOBAL IMPORTERS &EXPORTERS,
IMPORT- EXPORT DATA ,SHIPMENT RECORDS
AND CUSTOMS DATA
Market Research

 Turkey Industry Reports

  

FOB-Free On Board Gemiye Yükleyerek Teslim

GEMİ BORDASINDA TESLİM / FREE ON BOARD (FOB)
İsmi Belirtilen Gemi Güvertesinde Teslim Yalnız Uluslararası Limanlar İçin  

Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğ
ü belirlenen yükleme limanında mallar gemi küpeştesini açtığı andan


itibaren yerine getirilmiş olur. Mallarla ilgili tüm gider yitik veya hasar rizikoları bu noktadan itibaren alıcı

tarafından üstlenilir. Eğer gemi küpeştesi pratikte birşey ifade etmiyorsa (örneğin roll-on/roll-off veya konteyner

taşımacılığında olduğu gibi) FCA teriminin kulanılması daha doğru olur.


"Gemi Bordasında Teslim" terimi, belirtilen yükleme limanında malların küpeşteyi (ship's rail) aşmasıyla satıcının
malları teslim ettiği anlamına gelir. Bu durum, bu noktadan itibaren alıcının mallara ilişkin bütün masrafları, ziya ve

hasarları üstlendiğini ifade eder. FOB terimi, satıcının malları ihracat için gümrüklemesini gerektirir. Bu terim,

sadece deniz veya içsu taşımacılığında kullanılabilir. Eğer taraflar, malların gemi küpeştesini aşarak teslim

edilmeleri niyetinde değillerse, FCA terimi kullanılmalıdır.A- SATICININ YAPMASI GEREKENLERSatıcı, satış sözleşmesi koşullarına uygun malları hazırlayarak, belirtilen yükleme limanında belirlenen tarihte veya

sürede alıcı tarafından tayin edilen gemide ve liman teamüllerine uygun olarak teslim etmelidir. Diğer taraftan satıcı,

ticari faturayı (veya ona eşdeğer bir elektronik mesajı) ve sözleşmenin gerektirebileceği diğer uygunluk kanıtlarını

satış sözleşmesi uyarınca sağlamalıdır.


Satıcı, hasar ve masrafları kendisine ait olmak üzere, malların ihracı için gerekli her türlü ihraç iznini veya diğer

resmi izinleri almalı ve malların ihracı için gerekli gümrük işlemlerini tamamlamalıdır.


Satıcının, FOB teriminde, taşıma ve sigorta sözleşmesi yapma yükümlülüğü yoktur. Ancak, satıcı, talep üzerine

alıcıya bir sigorta sağlanması amacıyla gerekli bilgiyi sağlamalıdır.Satıcı, mallar belirlenen yükleme limanında gemi küpeştesini aşıncaya kadar o mallara ilişkin bütün ziya ve hasarı,

ayrıca mallar gemi küpeştesini aştıkları ana kadar mallara ilişkin bütün masrafları üstlenir. Gümrükleme işlemlerine

ilişkin masrafları ve ihracat için ödenmesi gereken bütün resimleri, vergileri ve diğer harçları da satıcı ödemekle

yükümlüdür.Satıcı, malların belirtilen gemiye teslim edildiğini alıcıya yeteri kadar önceden ihbar etmeli ve malların gemiye teslim

edildiğine ilişkin olağan teslim kanıtını alıcıya verm
elidir. Bu kanıt, taşıma belgesi değilse, satıcı, alıcının talebi


üzerine ve hasar ve masrafları alıcıya ait olmak üzere, taşıma sözleşmesi için bir taşıma belgesi sağlanmasında

alıcıya her türlü yardımda bulunmalıdır (örneğin: devredilebilir bir konşimento, devredilemez bir deniz taşıma senedi

veya içsu taşıma belgesi temini gibi). Şayet, satıcı ve alıcı elektronik olarak haberleşmek konusunda anlaşmışlarsa,

taşıma belgesinin yerini, eşdeğer bir elektronik bilgi değişim mesajı (EDI) alabilir.Satıcı, malların belirtilen gemiye teslimi için gerekli olan kontrol işlemleriyle (kalite kontrolu, ölçüm, tartım, sayım,

vb.) ilgili masrafları öder ve malların taşıma için uygun biçimde ambalajlanmasını kendi adına karşılar (şayet,

sözleşmede tanımlanan malların ambalajsız sunulması durumu sözkonusu değilse) ve ambalajları gerekli biçimde

işaretler.


Satıcı, alıcının talebi üzerine, hasarı ve masrafları
 alıcıya ait olmak koşuluyla, malların ithal veya ihraç işlemleri ve


gerektiğinde diğer bir ülkeden transit geçişleri için alıcı tarafından istenebilecek yükleme veya menşe ülkesinde

verilen her türlü belgenin veya eşdeğer elektronik mesajın edinilmesinde alıcıya her türlü yardımda bulunmalıdır.


B- ALICININ YAPMASI GEREKENLER


Alıcı, satış sözleşmesinde belirtildiği şekilde mal bedelini ödemeli ve her türlü ithal iznini veya diğer resmi izni

almalı, malların ithali ve başka ülkeden transit geçişi için (gerekliyse) tüm gümrük işlemlerini tamamlamalıdır.


Alıcı, mallar gemide teslim edildiğinde, onları teslim almalıdır. Alıcı, yeteri kadar önceden belirlenen geminin adını,

yükleme noktasını, talep edilen teslim tarihini satıcıya bildirmelidir. Alıcı, malların belirlenen yükleme limanında

gemi küpeştesini aştıkları andan itibaren ve taraflarca üzerinde anlaşılan tarihten veya yeteri kadar önceden

belirlenen geminin adını, yükleme noktasını, talep ed
ilen teslim tarihini bildirmemesi veya kendisi tarafından tayin


edilen geminin zamanında gelmemesi veya malları teslim alacak durumda olmaması veya bildirilen tarihten önce


yük almayı durdurması nedeniyle teslim için kararlaştırılan zamanın sona erme tarihinden itibaren, mallara ilişkin

bütün ziya ve hasarları üstlenmelidir.Alıcı, belirlenen yükleme limanında gemi küpeştesini aştıkları andan itibaren mallara ilişkin bütün masrafları ve

kendisi tarafından tayin edilen geminin zamanında gelmemesi veya malları teslim alacak durumda olmaması veya

geminin bildirilen tarihten önce yük almayı durdurması veya alıcının yeteri kadar önceden belirlenen geminin adını,

yükleme noktasını, talep edilen teslim tarihini satıcıya bildirmemesi nedeniyle oluşan her türlü ek masrafları, ayrıca

malların ithali ve diğer bir ülkeden transit geçişi için ödenmesi gereken bütün resimleri,vergileri, diğer harçları ve

gümrükleme işlemlerine ilişkin masrafları ödemelidir. Diğer taraftan, alıcı, ihraç ülkesi yetkililerinin emrettiği

muayene masrafları hariç, yükleme öncesi muayene masraflarını da üstlenmelidir.


Alıcı, malların balirtilen yükleme limanından taşınması için masrafları kendine ait olmak üzere bir "taşıma

sözleşmesi" yapmalıdır.Alıcı, malların ithal veya ihraç işlemleri, gerektiğinde diğer bir ülkeden transit geçişleri için, talebi üzerine satıcının

temin ettiği belgelerin (ve bunlarla eşdeğer elektronik mesajların) masraf ve harçlarını ödemenin yanısıra bu

konularda kendisine yardımcı olduğu sırada satıcının yaptığı bütün masraflar ve harçları da tazmin etmelidir.


Etiketler : fob nedir, FOB teslim şekli ,FOB fiyat , FOB price , what is FOB,FOB free on board, FOB gemiye yükleyerek teslim 


Yorumlar - Yorum Yaz