GLOBAL BUYERS IMPORTERS SEARCH ENGINE GLOBAL IMPORTERS &EXPORTERS,
IMPORT- EXPORT DATA ,SHIPMENT RECORDS
AND CUSTOMS DATA
Market Research

 Turkey Industry Reports

  

DDP Teslim Şekli

GÜMRÜK RESMİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM /
DELIVERED DUTY PAID (DDP)


Adı Belirtilen Varış Yerinde Gümrük Vergisi Ödenmiş Olarak Teslim


Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malların ithal ülkesinde belirlenen yerde emre hazır tutulması ile sona 

erer. Satıcı, malların o noktaya kadar taşınması, ithal gümrüğünden geçirilmesi için gerekli vergi, resim ve diğer

harçlar dahil olmak üzere riziko ve giderleri üstlenmek durumundadır. EXW terimi satıcı için ne kadar az

yükümlülük ifade ediyorsa, DDP terimi de o kadar çok yükümlülük ifade etmektedir."Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim" terimi, malların ithalatçı ülkede belirlenen yerde hazır

bulundurulmasıyla, satıcının teslim yükümlülüğünün de yerine getirilmiş olacağını anlatır. Burada satıcı, malların

gümrük giriş işlemleri tamamlanmış olarak tesliminde, gümrük resmi dahil olmak üzere, vergiler ve diğer

ödemelerle birlikte bütün risk ve masrafları üstlenir. EXW terimi satıcı açısından asgari yükümlülük ifade ederken,

DDP terimi, tersine, azami yükümlülüğü içerir.Eğer satıcı doğrudan ya da dolaylı biçimde ithal lisansı alamıyorsa, bu durumda bu terim kullanılmamalıdır.


Eğer taraflar malların gümrük girişinin alıcı tarafından yapılmasını, gümrük resminin de onun tarafından

ödenmesini istiyorlarsa, bu durumda DDU terimi kullanılmalıdır.


Eğer taraflar, ithal işlemlerde geçerli bazı ödemelerin (örneğin Katma Değer Vergisinin) satıcının yükümlülükleri

arasından çıkarılmasını isterlerse, bu istek konuya açıklık getirecek şu ek sözlerle sağlanabilir: "Gümrük resmi

ödenmiş olarak teslim, KDV hariç (varış yeri...)"Bu terim, taşıma biçimi ne olursa olsun kullanılabilir.


A- SATICININ YAPMASI GEREKENLER


A.1- Malların, sözleşmeye uygun olarak sağlanması

Malları ve faturayı ya da ona eşdeğer bir elektronik mesajı satış sözleşmesi uyarınca sağlamak; yine sözleşme

tarafından gerekli görülen başka herhangi bir belgeyi hazır bulundurmak.


A.2- Lisans, yetki ve formaliteler

Risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere gerekli ihraç ve ithal izinlerini ya da diğer resmi yetki belgelerini

almak; malların ihracı için ve ithali için zorunlu bütün gümrük işlemleri ile birlikte, eğer gerekli ise, bu malların bir

başka ülkeden transit geçişini sağlayacak işlemleri tamamlamak.


A.3- Taşıma ve sigorta sözleşmesi


a) Taşıma sözleşmesi : Malların mutad biçiminde ve olağan bir rota izlenerek belirtilen limandaki rıhtıma

taşınması için, masrafları kendisine ait olmak üzere sözleşme akdetmek. Eğer belirli bir yer üzerinde anlaşmaya

varılmamışsa ya da böyle bir yer mevcut uygulamalar sonucu belirmemişse, bu durumda satıcı, belirlenen varış

limanı dahilinde olmak üzere bu yeri kendi açısından en uygun olacak şekilde tesbit edebilir.


b) Sigorta sözleşmesi : Yükümlülüğü yok.


A.4- Malların teslimi

Malları, belirlenen tarihte ya da öngörülen süre içerisinde, A.3. uyarınca alıcının evine bırakmak.

A.5- Risk devri

B.5. hükümlerine tabi olmak üzere, malların A.4.uyarınca teslim edilişine kadar olan süre içerisindeki bütün kayıp

ve hasar riskine üstlenmek.


A.6- Masrafların bölüşümü


B.6. Hükümlerine tabi olmak üzere:

A.3.a)'dan kaynaklanan masraflara ek olarak, malların A.4. uyarınca teslimine kadar bunlarla ilgili her türlü

masrafı da karşılamak.


Malların ihraç ve ithal işlemleri için gerekli gümrük formalitelerinin masraflarını, malların ihraç ve ithali üzerinden

alınan her türlü vergi, resim ve diğer payları, ve ayrıca, eğer aksi yönde bir anlaşma yoksa ve gerekli ise,

malların A.4. uyarınca tesliminden önce bir başka ülkeden transit geçiş yapmasıyla ilgili masrafları da karşılamak.


A.7- Alıcıya duyur


Alıcıya, malların yola çıkarılışına dair yeterli bilginin yanı sıra, ayrıca, kendisini malları teslim alması için gerekli

normal hazırlıkları yapabilmesine olanak tanıyacak başka duyurularda da bulunmak.


A.8- Teslimin yapılmasına dair kanıt, taşıma belgesi ya da eşdeğer elektronik mesaj

Masrafları kendisine (satıcıya) ait olmak üzere, malları teslim almasında alıcı açısından gerekli olabilecek teslim

emrini ve/veya mutad taşıma belgesini (örneğin devri kabil bir konişmento, devri gayri kabil bir

deniz/nehir/havayolu taşıma senedi, demiryolu ya da karayolu konsinye notu ya da çok vasıtalı bir taşıma belgesi

) sağlamak.


Eğer satıcı ile alıcı birbirleri ile elektronik iletişim araçları kanalından haberleşme kararına varmışlarsa, önceki

parağrafta sözü edilen belgenin yerini, onunla eş geçerlilikle bir elektronik bilgi değişim (EDI) mesajı alabilir.


A.9- Kontrol-ambalajlama-işaretleme

Malların A.4. uyarınca teslimi açısından gerekli olan kontrol işlemleriyle (örneğin kalite kontrolü, ölçüm, tartım,

sayım) ilgili masrafları karşılamak.


Malların, alıcıya teslim işlemi açısından gerekli biçimde ambalajlanmasını kendi hesabından karşılamak (söz

konusu alanda, sözleşmede tanımlanan malların ambalajsız olarak teslimi söz konusu değilse). Ambalajlar

gerektiği biçimde işaretlenecektir.


A.10- Diğer yükümlülükler

B.10.'da sözü edilen belgelerin ya da bunlara eşdeğer elektronik mesajların sağlanması sırasında ortaya çıkan

bütün masraf ve ödemeleri üstlenmek; alıcının bu konuda kendisine yardım amacıyla yaptığı bütün masrafları

tazmin etmek.

Talep üzerine, alıcıya, sigorta işlemleri için gerekli bilgileri sağlamak.

B- ALICININ YAPMASI GEREKENLER

B.1- Mal bedelinin ödenmesi

Mal bedelini, satış sözleşmesinde belirtildiği biçimde ödemek.

B.2- Lisans, yetki ve formaliteler

Satıcının talebi üzerine, risk ve masrafları da ona ait olmak koşuluyla, malların ithali için zorunlu herhangi bir izni

ya da resmi yetkiyi sağlaması işlemlerinde kendisine her türlü yardımda bulunmak.


B.3- Taşıma sözleşmesi
Yükümlülüğü yok.

B.4- Malların teslim alınışı

A.4. uyarınca kendi tasarrufuna bırakılır bırakılmaz malları teslim almak.

B.5- Risk devri

A.4. uyarınca bunlar kendi tasarrufuna bırakıldığı andan itibaren bunlarla ilgili her türlü kayıp ve hasar riskini

üstlenmek.


B.7. uyarınca gerekli duyuruyu yapmaması durumunda, teslim işlemi için tespit edilen tarihten ya da aynı işlem

için tespit edilen sürenin bitiminden itibaren mallarla ilgili her türlü kayıp ve hasar riskini üstlenmek. Ancak,

bunun için, söz konusu malların özel olarak sözleşme çerçevesinde ve o amaçla tahsis edilen, başka değişle bu

amaşla bir kenara ayrılan mallar olduğunun teşhis edilebilmesi gerekir.


B.6- Masrafların bölüşümü

Mallar A.4. uyarınca kendi tasarrufuna bırakıldıktan sonra, bu mallarla ilgili bütün masrafları karşılamak.


Mallar A.4. uyarınca kendi tasarrufuna bırakıldığı zaman bunları teslim alması, ya da B.7. uyarınca duyuruda

bulunmaması durumunda, bu durumlar sonucu doğacak bütün ek masrafları karşılamak. Ancak, bunun için, söz

konusu malların özel olarak sözleşme çerçevesinde ve o amaçla bir kenara ayrılan mallar olduğunun teşhis

edilebilmesi gerekir.


B.7- Satıcıya duyuru

Belirli bir süre içerisinde malları teslim alma gününü ve/veya yerini belirleme hakkına sahipse, satıcıya bu

konularala ilgili gerekli duyuruları yapmak.B.8- Teslimin yapıldığına dair kanıt, taşıma belgesi ya da eşdeğer elektronik mesaj

A.8. uyarınca, uygun nitelikli teslim emrini ya da taşıma belgesini kabul etmek.


B.9- Malların denetimi

Başka türlü bir anlaşmaya varılmadığı takdirde ve işlem ihracatın gerçekleşdiği ülkenin görevlilerince zorunlu

olarak yapılmıyorsa, yükleme öncesi denetim işlemlerinin masrafını karşılamak.


B.10- Diğer yükümlülükler


Satıcının talebi üzerine, risk ve masrafları da kendisine ait olmak koşuluyla, satıcının burada belirtilen kurallar

çerçevesinde malları alıcıya sunabilmesi açısından gerekli olabilen, ithalatın gerçekleştiği ülkede çıkarılan

belgeleri ya da elektronik mesajları edinmesinde kendisine yardımcı olmak.

Et
iketler : DDP nedir, gümrük resmi ödenmiş olarak teslim , DDP fiyat ,DDP teslim şekli nedir,DDP price,
what is DDP,price basis DDP,DDP fiyat örneği