GLOBAL BUYERS IMPORTERS SEARCH ENGINE GLOBAL IMPORTERS &EXPORTERS,
IMPORT- EXPORT DATA ,SHIPMENT RECORDS
AND CUSTOMS DATA
Market Research

 Turkey Industry Reports

  

CIP Teslim Şekli

TAŞIMA ÜCRETİ ve SİGORTA ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM /
CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (CIP) Adı Belirtilen
Varış Yerine Kadar Navlun ve Sigorta Primi Ödenmiş Olarak Teslim


Bu terim ile satıcı CPT'deki yükümlülüklerine aynen sahiptir. Ancak ek olarak malların taşınması

sırasında yitik veya hasar rizikosuna arşı kargo sigortası temin etmek durumundadır.


Satıcı sigorta sözleşmesini yapar ve sigorta primini öder .


"Taşıma ve Sigorta Bedeli Ödenmiş Olarak Teslim" terimi, satıcının, CPT terimi ile aynı

yükümlülükleri taşıdığı, ancak bunlara ek olarak, malların taşınması sırasında kayıp ve hasar

riskine karşı alıcıya yük sigortası sağlama zorunda olduğu durumu anlatır. Satıcı, sigorta

sözleşmesini akdeder ve sigorta primini öder.Alıcının dikkate alması gereken husus, CIP teriminde satıcıdan yalnızca asgari düzeyde bir sigorta

kapsamı sağlanmasının beklendiğidir.


CIP terimi, malların ihraç çıkış işlemlerinin satıcı tarafından yapılmasını öngörür. Bu terim, çok

vasıtalı olanlar da dahil, her tür taşıma biçiminde kullanabilir.


A- SATICININ YAPMASI GEREKENLER


A1 Malların, sözleşmeye uygun olarak sağlanması

Malları ve faturayı ya da ona eşdeğer bir elektronik mesajı satış sözleşmesi uyarınca sağlamak;

yine sözleşme tarafından gerekli görülen başka herhangi bir belgeyi hazır bulundurmak.


A 2 Lisans, yetki ve formaliteler

Kendi risk ve masraf alanına dahil olmak üzere, malların ihracı için gerekli herhangi bir izni ya da yetkiyi almak;
yine malların ihracı için gerekli bütün formaliteleri tamamlamak.


A 3 Taşıma ve sigorta sözleşmesi


a) Taşıma sözleşmesi

Masrafları kendisine ait olamak üzere, malların olağan bir rota izlenerek mutad biçimde belirlenen varış

yerinden üzerinde anlaşılmış bir noktaya taşınması için bir sözleşme akdetmek. Eğer üzerinde anlaşılmış

bir varış noktası yoksa ve böyle bir nokta mevcut uygulamada da belirlenmemişse, bu durumda satıcı,

belirlenen varış yeri dahilinde böyle bir noktayı kendi amaçlarına en uygun düşecek şekilde belirleyebilir.


b) Sigorta sözleşmesi


Sözleşmede yer alan anlaşma uyarınca, alıcının ya da işleme konu olan mallarla sigorta kapsamına girecek

türde ilişkisi olan başka herhangi bir şahsın doğrudan sigorta şirketinden tazminat talep edebileceği bir yük

sigorta sözleşmesini kendi masraflarıyla akdetmek; alıcıya, sigorta poliçesini ya da sigorta kapsamını gösterir

başka herhangi bir belgeyi sağlamak. Sözleşme, bu alanda güvenilir bir nitelik taşıyan sigortacılar ya da sigorta

şirketleri ile yapılacak ve eğer aksi yönde bir anlaşmanın varlığı ifade edilmemişse,Kargo Hükümleri Kurumu

(Londra Sigortacılar Kurumu)'nun asgari kapsam hükümlerine ya da bu alanda geçerli başka hükümlere

uygunluk gösterecektir. Sigortanın geçerlilik süresi de B.5. ve B.4.' hükümlerine uygun olarak belirlenecektir. Alıcı

tarafından talep edilmesi halinde satıcı, masrafları alıcıya ait olmak üzere ve eğer olanak varsa, savaş, grev,

ihtilâl ve halk ayaklanması halleriyle ilgili sigorta işlemlerini de yaptıracaktır. Sigorta kapsamı, asgari olarak, satış

sözleşmesinde belirtilen mal bedeli artı yüzde on (toplam: % 110) biçiminde belirlenecek ve yine satış

sözleşmesinde yer alan para cinsinden karşılanacaktır.Malları, belirlenen tarihte ya da öngörülen süre içerisinde belirlenen varış yerine ulaştırmak üzere taşıyıcıya, ya da

eğer taşıma işleminde birden çok taşıma aracı söz konusu ise ilk taşıma aracına teslim etmek.


A 5 Risk devriB.5. hükümlerine tabi olmak üzere, malların A.4. uyarınca teslim edildiği ana kadar bütün kayıp ve hasar riskini

üstlenmek.A 6 Masrafları bölüşümü


B.6.hükümlerine tabi olmak üzere: Mallar A.4. uyarınca teslim edilinceye kadar bunlarla ilgili bütün masrafları,

ayrıca, taşıma sözleşmesi sırasında taşıyıcı kuruluşların malların araca yüklenmesi ve boşaltma mahallinde de

araçtan indirilmesi çerçevesinde talep edecekleri de dahil olmak üzere A.3.'den kaynaklanan bütün masraflarla

birlikte ana yük taşıma bedelini ödemek.


İhracat işlemleride geçerli vergi, resim ve her türden resmi ödemelerle birlikte, gümrük çıkış işlemleriyle ilgili

bütün masrafları üstlenmek.


A 7 Alıcıya duyuru


Alıcıya, gerek malların A.4. uyarınca teslim edildiğine dair, gerekse de malları teslim alma yönünde normal olarak

zorunlu hazırlıkları yapabilmesine olanak tanıyacak duyuruları yapmak.A 8
Teslimin yapıldığına dair kanıt, taşıma belgesi ya da eşdeğer elektronik mesaj


Eğer genel olarak alışılmış bir uygulama ise masrafları kendisine (satıcıya) ait olmak üzere, alıcıya mutad nakliye

belgesini sağlamak (örneğin devri kabil bir konişmento, devri gayri kabil bir deniz nakliye senedi, nehir taşıma

belgesi, hava nakliye senedi, demiryolu konsinye formu, karayolu konsinye formu ya da çok vasıtalı herhangi bir

taşıma belgesi).


Eğer satıcı ile alıcı birbirleriyle elektronik iletişim araçları kanalından haberleşme kararına varmışlarsa, önceki

paragrafta sözü edilen belgenin yerini, onunla eş geçerlilikte bir elektronik bilgi değişim (EDI) mesajı alabilir.


A 9 Kontrol-ambalajlama-işaretleme


Malların A.4.uyarınca teslimi açısından gerekli olan kontrol işlemleriyle (örneğin kalite kontrölü, ölçüm, tartım,

sayım ) ilgili masrafları karşılamak.


Malların, kendisi tarafından düzenlenen taşıma işlemi açısından gerekli biçimde ambalajlamasını kendi

hesabından karşılamak (söz konusu alanda, sözleşmede tanımlanan malların ambalajsız olarak yüklenmesi

söz konusu değilse). Ambalajlar, gerektiği biçimde işaretlenecektir.


A 10 Diğer yükümlülüklerAlıcının talebi üzerine, risk ve masrafları da alıcıya ait olmak koşuluyla, malların ithal işlemleri açısından, bazı

durumlarda da bu malların bir başka ülkeden transit geçişi için gerekli olan, ancak, malların sevke tabi tutulduğu

ve/veya asıl çıkış kaynağı olan ülkede tanzim edilen belgeleri, bunlara eşdeğer olan elektronik mesajları

edinmesinde (A.8.'dekiler hariç) alıcıya yardımcı olmak.


B- ALICININ YAPMASI GEREKENLER


B 1 Mal bedelinin ödenmesi


Mal bedelini, satış sözleşmesinde belirtildiği şekilde ödemek.


B 2 Lisans, yetki ve formaliteler


Risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere, gerekli ithal iznini ya da diğer resmi yetki belgelerini almak;

malların ithali için zorunlu bütün gümrük işlemleriyle birlikte, eğer gerekli ise, bu malların bir başka ülkeden

transit geçişini sağlayacak işlemleri tamamlamak.

B 3 Taşıma sözleşmesi

Yükümlülüğü yok.


B 4 Malların teslim alınışı


Teslim işlemi A.4. uyarınca yapılmışsa malları kabul etmek ve belirlenen varış yerinde malları taşıyıcıdan teslim

almak.


B 5 Risk devri


Malları A.4. uyarınca kendisine teslim edildiği andan itibaren, mallarla ilgili her türlü kayıp ve hasar ve riskini

üstlenmek.


B.7. uyarınca gerekli duyuruyu yapmaması durumunda, teslim işlemi için tesbit edilen tarihten ya da aynı işlem

için tesbit edilen sürenin bitiminden itibaren mallarla ilgili her türlü riski üstlenmek. Ancak, bunun için, söz

konusu malların özel olarak sözleşme çerçevesinde ve o amaçla tahsis edilen, başka deyişle bu amaçla bir

kenara ayrılan mallar olduğunun teşhis edilebilmesi gerekir.


B 6 Masrafların bölüşümü


A.3. hükümlerine tabi olmak üzere, malların A.4.uyarınca teslimi anından itibaren bunlara ilişkin bütün masrafları

karşılamak; ayrıca, eğer söz konusu ödeme ve harcamaları taşıma bedeline dahil edilmemişse ya da A.3.a)

uyarınca taşıma sözleşmesi akdedilirken satıcı tarafından gerçekleştirilmemişse, sonuçtaki boşaltma masrafları

da dahil olmak üzere, malların transit halinde seyrinden varış noktasına ulaşmasına kadar olan süreye ait bütün

masraf ve ödemeleri de karşılamak.


Eğer alıcı B.7. uyarınca gerekli duyuruda bulunmamışsa, malların yola çıkarılış gününden ya da bu işlem için

tesbit edilen sürenin bitiminden itibaren bu mallarla ilgili olarak ortaya çıkacak her türlü ek masrafı da kendisi

üstlenir. Ancak, bunun için, söz konusu malların özel olarak sözleşme çerçevesinde ve o amaçla tahsis edilen,

başka bir deyişle, bu amaçla bir kenara ayrılmış mallar olduğunun teşhis edilebilmesi gerekir.


İthalat işlemlerinde geçerli vergi, resim ve her türden resmi ödeme ile birlikte, gümrük giriş işlemlriyle ilgili olan

ve gerekliyse, bu malların bir başka ülkeden transit geçişiyle ortaya çıkan bütün masrafları üstlenmek.


B 7 Satıcıya duyuruMallarla yola çıkarma zamanını ve/veya varış yerini belirleme hakkına sahip olduğu durumlarda, satıcıya bu

husularla ilgili gerekli duyuruları yapmak.B 8 Teslimin yapıldığına dair kanıt, taşıma belgesini ya da eşdeğer elektronik mesajEğer sözleşme ile uyum halindeyse, A.8. uyarınca taşıma belgesini kabul etmek.


B 9 Malların denetimi


Başka türlü bir anlaşmaya varılmadığı taktirde ve işlem ihracatın gerçekleştiği ülkenin görevlilerince zorunlu

olarak yapılmıyorsa, yükleme öncesi denetim işlemlerinin masrafını karşılamak.B 10 Diğer yükümlülüklerA.10.'da sözü edilen belgelerin ya da bunlarla eşdeğer elektronik mesajların sağlanması sırasında ortaya çıkan

bütün masraf ve ödemeleri üstlenmek; satıcının bu konuda kendisine yardım amacıyla yaptığı bütün masrafları

tazmin etmek. Talep üzerine, satıcıya, sigorta işlemlerinin gerçekleştirilmesi açısından gerekli bilgileri sağlamak.


Etiketler : CIP nedir , CIP Carriage  and Insured paid ,CIP price, CIP fiyat,CIP teslim şekli , CIP özellikleri , 
adı belirtilen varış yerine kadar navlun ve sigorta primi ödenmiş şekilde teslim, CIP fiyat teklifi 


Yorumlar - Yorum Yaz