GLOBAL BUYERS IMPORTERS SEARCH ENGINE GLOBAL IMPORTERS &EXPORTERS,
IMPORT- EXPORT DATA ,SHIPMENT RECORDS
AND CUSTOMS DATA
Market Research

 Turkey Industry Reports

  

FCA Teslim Şekli

TAŞIYICIYA TESLİM / FREE CARRIER
(FCA) Taşımacıya teslim, Adı Belirtilen YerdeBu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malların ihraç gümrüğünden geçirilip, alıcı tarafından belirlenen taşıyıcıya, belirlenen yer 

yada noktada teslimi ile son bulur.


Eğer alıcı tarafından kesin bir teslim yeri belirtilmemişse, satıcı taşıyanın malları teslim alacağı yer civarında bir yer belirleyebilir. Ticari 

uygulamalar taşıyıcı ile sözleşme yapılabilmesi için satısının yardımını gerektirirse (Örneğin demir ve hava yolu taşımacılığında) satıcı 

riziko ve masraflar alıcıya ait olmak üzere hareket edebilir.


"Taşıyıcıya Teslim'' terimi , maların gümrük çıkış işlemleri tamamlanmış olarak alıcı tarafından belirtilen taşıyıcıya, onun tarafından 

belirtilen yerde teslim edilmesiyle birlikte, satıcının mal teslim yükümlülüğünün de yerine getirilmiş olması anlamına gelir. Eğer alıcı 

tarafından teslim için belirli bir nokta belirtilmemişse, bu durumda satıcı, daha önce sınırları belirlenmiş bir alan içinde veya yerde 

malları taşıyıcıya devredeceği noktayı kendisi seçebilir. Mevcut ticari uygulama uyarınca, taşıyıcı ile taşıma sözleşmesinin 

yapılabilmesinde satıcının yardımı gerekiyorsa (örneğin demiryolu ve havayolu taşımacılığında oldugu gibi), satıcı böyle bir durumda 

risk ve masrafları alıcıya ait olmak üzere kendisi harekete geçebilir.


Bu terim, çok vasıtalı olanlar da dahil, herhangi bir taşıma işlemi için kullanılabilir.


"Taşıyıcı'', bir taşıma sözleşmesi çerçevesinde malların demiryolu, karayolu, denizyolu, havayolu, nehir ya da bunların bazılarının 

birarada kullanılmasıyla taşınması işlemini bizzat üzerine alan ya da bunu sağlama taahhüdünde bulunan herhangi bir şahsı 

tanımlar.


Eğer alıcı yükü belirli bir şahsa , örneğin kendisi bizzat taşıyıcı olmayan ancak taşıma hizmetleri sağlayan birine teslim etmesi 

yönünde satıcıya bir talimatta bulmuşsa, mallar bu şahsın eline geçtiği andan itibaren satıcı mal teslim yükümlülüğünü yerine 

getirmiş sayılır.


"Taşıma Terminali'', herhangi bir demiryolu ya da yük istasyonu, bir konteyner terminali ya da parkı, çok amaçlı bir yük terminali ya da 
 
bunlara benzer başka herhangi bir teslim alış noktası olabilir.


"Konteyner'', terimi, yükün ünitize edildiği her türlü aracı tanımlamakta kullanılır. Örneğin her türden konteyner ve/veya yük vagonu, 

treyler, swap, ro-ro aracı, iglo bu terimin kapsamına girer ve her tür taşıma biçimi için geçerlidir.A- SATICININ YAPMASI GEREKENLER

A.1- Malların sözleşme hükümlerine uygun olarak sağlanması

Malları ve faturayı ya da ona eşdeğer bir elektronik mesajı, satış sözleşmesi uyarınca sağlamak; yine sözleşme tarafından gerekli 

görülen başka herhangi bir belgeyi hazır bulundurmak.


A.2- Lisans, yetki ve formaliteler


Kendi risk ve masraf alanına dahil olmak üzere, malların ihracı için gerekli herhangi bir izni ya da yetkiyi almak; yine malların ihracı için 

gerekli olan bütün formaliteleri tamamlamak.


A.3- Taşıma ve sigorta sözleşmesi

a) Taşıma sözleşmesi : Herhangi bir yükümlülüğü yoktur. Bununla birlikte, eğer alıcı tarafından talep edilirse ya da bu bir ticari teamül 

olup alıcı uygun zaman süresinde aksi yönde bir talimat vermemişse, satıcı, risk ve masrafları alıcıya ait olmak üzere normal 

koşullarda bir taşıma sözleşmesi akdedebilir. Satıcı sözleşmeyi yapmayı reddedebilir; bu durumda alıcıyı hemen gerekli biçimde 

bilgilendirmelidir.


b) Sigorta sözleşmesi : Yükümlülüğü yok.


A.4- Malların teslimi


İşleme konu olan malları, belirlenen gün ya da zaman süresi içerisinde, belirlenen mahalde ya da noktada (örneğin bir terminal ya da 

bir başka teslim noktası), alıcı tarafından belirlenmiş olan taşıyıcıya ya da taşıma hizmetleri veren başkasına, üzerinde daha önce 

anlaşılmış ya da teslim işlemlerinde uygulana gelen bir biçimde teslim etmek. Eğer işlemde A.3.a) uygulaması geçerli ise, malları 

bizzat kendisi tarafından seçilen kişiye teslim etmek. Eğer üzerinde anlaşmaya varılmış belirli bir teslim noktası bulunmuyorsa ve bu 

işlemin gerçekleştirilebileceği birkaç nokta varsa, bu durumda satıcı, teslim mahalli dahilinde işlemin bilfiil gerçekleştirileceği noktayı 

kendisi belirleyebilir. Alıcı tarafından kendisine açık ve kesin talimat verilmediği durumlarda, satıcı, malların taşıyıcıya teslimi işlemini 

gerek taşıyıcının yük taşıma yolunu; gerekse de malların miktarını ve/veya mahiyetini dikkate alarak gerçekleştirebilir.

Aşağıda durumlarda, taşıyıcıya teslim işlemi tamamlanmış sayılır:


I) Demiryolu taşımacılığında, mallar bir vagonluk (ya da demiryoluyla taşınan bir konteynerlik) yük oluşturduğunda, satıcı, vagonu ya 

da konteyneri uygun biçimde yüklemek zorundadır. Yüklenmiş vagon ya da konteyner demir yolunca ya da onun adına hareket eden 

şahısça devralındığı anda, teslim işlemi de tamamlanmış olur.Eğer işleme konu olan mallar bir vagon ya da konteyner doldurmuyorsa, satıcının demiryolu taşıma teslim noktasına malları 

bırakmasıyla ya da demiryolu idaresi tarafından sağlanan bir araca yüklenmesiyle teslim işlemi de tamamlanır.


II) Karayolu taşımacılığında, yükleme işlemi satıcının kendi kuruluşunda yapılıyorsa, mallar, alıcısı tarafından sağlanan araca 

yüklendiği andan itibaren teslim işlemi tamamlanmış olur.Malların taşıyıcının kuruluşuna teslim edileceği durumlarda ise, söz konusu malların karayolu taşımacısına ya da onun adına hareket 

eden bir başka şahsa aktarılmasıyla teslim işlemi tamamlanmış olur.


III) Nehir taşımacılığında, yükleme işlemi satıcının kendi kuruluşunda yapılıyorsa, malların, alıcısı tarafından sağlanan nehir taşıma 

aracına yüklenmesi anından itibaren teslim işlemi de tamamlanmış olur.


Malların taşıyıcının kururuluşuna teslim edileceği durumlarda ise, söz konusu malların nehir taşımacısına ya da onun adına hareket 

eden bir başka şahsa aktarılmasıyla teslim işlemi de tamamlanmış olur.


IV)  Denizyolu taşımacılığında, mallar bir koyteyneri dolduruyorsa, yüklenmiş konteynerin deniz taşımacısı tarafından devralındığı 

anda, teslim işlemi de tamamlanmış olur. Konteynerin taşıyıcı adına hareket eden bir taşıma terminali işletmecisine iletilmesi 

durumunda ise, konteynerin terminal binasına girmesiyle malların teslim işlemi tamamlanmış olur.


Eğer işleme konu olan mallar bir konteyneri doldurmuyorsa ya da konteyner dışı olarak sevkedilmekte ise, satıcı bu malları terminale 

taşımak zorundadır. Bu durumda, malların deniz taşımacısına ya da onun adına hareket eden bir şahsa devredilmesiyle reslim işlemi 

tamamlanmış olur.V) Hava taşımacılığında, malların hava taşımacısına ya da onun adına hareket eden bir şahsa aktarılmasıyla, teslim işlemi 

tamamlanmış olur.


VI) Adı konmamış taşıma biçimlerinde, malların taşımacıya ya da onun adına hareket eden bir şahsa aktarılmasıyla teslim işlemi 

tamamlanmış olur.


VII) Çok vasıtalı taşımalarda, duruma göre mallar I- VI maddelerde belirtildiği üzere aktarıldığı anda teslim işlemi tamamlanmış olur.

A.5- Risk devri

Malların A.4.' e uygun olarak teslim edildiği zamana kadar olan süre içerisinde mallara ilişkin her tür kayıp ve hasar riskini B.5. 

hükümleri uyarınca üstlenmek.

A.6- Masrafların bölüşümü

B.6. hükümleri uyarınca;

A.4.'e uygun olarak malların taşıyıcıya teslimine kadar olan süre için, mallar açısından geçerli her tür masrafı üstlenmek.

İhracat işlemlerinde geçerli vergi, resim ve her türden resmi ödemelerle birlikte, gümrük çıkış işlemleriyle ilgili bütün masrafları 

üstlenmek.


A.-7 Alıcıya duyuru


Malların taşıyıcıya aktarıldığına ilişkin olarak alıcıya yeterli bilgi vermek. Taşıyıcının, belirlenen tarihte malları kendi üzerine alma 

işlemini gerçekleştirememesi halinde, satıcı, alıcıya bu konuda gerekli bilgileri aktarmalıdır.


A.8- Teslimin yapıdığına dair kanıt, taşıma belgesi ya da eşdeğer elektronik mesaj


Eğer teamül bu doğrultudaysa, masrafları kendisine ait olmak üzere, malların A.4. uyarınca teslim edildiğine dair alıcıya belge 

sağlamak.


Eğer bir önceki parağrafta sözü edilen belge nakliye belgesi değilse, alıcının talebi üzerine risk ve masrafları da alıcıya ait olmak 

koşuluyla, taşıma sözleşmesi için bir nakliye belgesi edinmesinde alıcıya her türlü yardımda bulunmak (örneğin bu belge, devri kabil 

bir konişmento, devri gayri kabil bir deniz nakliye senedi, nehir taşıma belgesi, hava nakliye senedi, demiryolu konsinye formu, 

karayolu konsinye formu ya da çok vasıtalı herhangi bir taşıma belgesi olabilir).


Eğer satıcı ile alıcı birbiriyle elektronik ileşitim araçları kanalından haberleşme kararına varmışlarsa, bir önceki paragrafta sözü edilen 

belgenin yerini, onunla eş geçerlilikte bir elektronik bilgi değişim (EDI) mesajı alabilir.


A.9- Kontrol-ambalajlama-işaretlemeMalların taşıyıcıya teslimi açısından gerekli olan kontrol işlemleriyle (örneğin kalite kontrolü, ölçüm, tartım, sayım) ilgili masrafları 

ödemek.


Taşıma işlemiyle ilgili koşullar (taşıma biçimi, malların gideceği yer) kendisine satış sözleşmesinin aktedilmesinden önce 

bildirilmişse, malların taşıma için uygun biçimde ambalajlanmasını kendi adına karşılamak (söz konusu alanda, sözleşmede 

tanımlanan malların ambalajsız olarak sunulması durumu söz konusu değilse). Ambalajlar gerektiği biçimde işaretlenecektir.


A.10- Diğer yükümlülükler


Alıcının talebi üzerine, risk ve masrafları da alıcıya ait olmak koşuluyla, malların ihraç ve/veya ithal işlemleri açısından, bazı 

durumlarda da malların bir başka ülkeden transit geçişi için gerekli olan, ancak, malların teslim edildiği ve/veya asıl çıkış kaynağı olan 

ülkede çıkarılan belgeleri (A.8.'dekiler hariç) edinmesinde alıcıya yardımcı olmak.Talep üzerine, alıcıya sigorta işlemleri konusunda gerekli bilgileri sağlamak.B- ALICININ YAPMASI GEREKENLER


B. -1 Mal bedelinin ödenmesiBedeli, satış sözleşmesinde belirtildiği şekilde ödemek.


B.2- Lisans, yetki ve formaliteler


Risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere gerekli ithal iznini ya da diğer resmi yetki belgelerini almak; malların ithali için gerekli 

bütün gümrük işlemleriyle birlikte, eğer gerekli ise, bu malların bir başka ülkeden transit geçişini sağlayacak işlemleri tamamlamak.


B.3- Taşıma sözleşmesi


A.3.a)'da belirtilen durum hariç, malların belirtilen yerden taşınması için, masrafları kendisine ait olmak üzere sözleşme akdetmek.


B.4- Malların teslim alınışı


A.4.
 uyarınca malları teslim almak.

B.5- Risk devri

Mallar A.4. uyarınca kendisine teslim edildiği andan itibaren, mallarla ilgili her türlü kayıp ve hasar riskini üstlenmek.


Satıcıya B.7. uyarınca duyuruda bulunamaması ya da kendisi tarafından belirlenen taşıyıcının malları devralmaması durumunda, 

teslim için belirli bir gün belirlenmişse o günden, belirli bir süre belirlenmemişse de bu sürenin bitiminden itibaren mallarla ilgili 

bütün kayıp ve hasar riskini üstlenmek. Ancak bunun için, söz konusu malların özel olarak sözleşme çerçevesinde ve o amaçla tahsis 

edilen, başka bir deyişle bu amaçla bir kenara ayrılmış mallar olduğunun teşhis edilebilmesi gerekir.

B.6- Masrafların bölüşümü

Mallar A.4. uyarınca teslim edildiği andan itibaren bunlarla ilgili bütün masrafları ödemek.


Taşıyıcı belirleyememekten, belirlediği taşıyıcının anlaşmaya varılan tarihte malları devralmamasından ya da B.7. uyarınca satıcıya 

uygun duyuruyu yapmamaktan doğacak ek masrafları da ödemek. Ancak bunun için, söz konusu malların özel olarak sözleşme 

çerçevesinde ve o amaçla tahsis edilen, başka bir deyişle bu amaçla bir kenara ayrılmış mallar olduğunun teşhis edilebilmesi 

gerekir.İthalat işlemlerinde geçerli vergi, resim her türden resmi ödemelerle birlikte gümrük giriş işlemleriyle ilgili olan ve gerekliyse, bu 

malların bir başka ülkeden transit geçişiyle ortaya çıkan bütün masrafları ödemek.


B.7- Satıcıya duyuruTaşıyıcının adı, gerektiği hallerde de taşıma biçimi konusunda satıcıya yeterli bilğileri vermek; ayrıca, yine satıcıya, malların taşıyıcıya 

teslim günü ya da süresi hakkında ve eğer durum bunu gerektiriyorsa teslim mahalli dahilindeki nokta konusunda duyuruda 

bulunmak.


B.8- Teslimin yapıldığına dair kanıt, taşıma belgesi ya da eşdeğer elektronik mesajA 8 uyarınca teslim kanıtını kabul etmek.

B.9- Malların denetimi

Başka türlü bir anlaşmaya varılmadığı taktirde ve işlem ihracatın yapıldığı ülkenin resmi görevlilerince zorunlu olarak 

yapılmıyorsa, yükleme öncesi denetim işleminin masraflarını karşılamak.


B.10- Diğer yükümlülüklerA.10.'da
 sözü edilen belgelerin ya da bunlarla eşdeğer elektronik mesajların sağlanması sırasında ortaya çıkan bütün masraf ve 

ödemeleri üstlenmek, bu konularda kendisine yardımcı olduğu ve A.3.a) uyarınca taşıma için sözleşme akdettiği sırada satıcının 

yaptığı bütün masrafları tazmin etmek.


A.3.a) Uyarınca taşıma için sözleşme aktedildiği sırada satıcının kendisine yardımcı olması için gerekli talimatları vermek.

Etiketler : FCA nedir, FCA  fiyat , FCA price,FCA teslim ,FCA türkçe anlamı, FCA incoterms, 
FCA teslim şekli nedir ,FCA fiyat örneği, FCA sözlük anlamı, price basis FCA ,what is FCA


Yorumlar - Yorum Yaz