GLOBAL BUYERS IMPORTERS SEARCH ENGINE GLOBAL IMPORTERS &EXPORTERS,
IMPORT- EXPORT DATA ,SHIPMENT RECORDS
AND CUSTOMS DATA
Market Research

 Turkey Industry Reports

  

EXW-Ex Works Fabrikada Teslim

TİCARİ İŞLETMEDE TESLİM / EX WORKS (EXW):
İsmi Belirtilen İşyerinde Teslim


Etiketler : ticari işletmede teslim, ex works nedir ,ex works nedir , ex works fiyat , ex works price,ex works teslim ,
ex works türkçe anlamı, ex works incoters,ex works teslim şekli nedir , ex works fiyat örneği, ex works sözlük anlamı,
 price basis ex works,what is ex works price"Ex works" satıcının malları işletmesinde (fabrika,depo v.s.) alıcı emrine hazır tutmakla teslim yükümlülüğünü yerine

getirdiği anlamındadır. Satıcı, aksi kararlaştırılmadıkça malın alıcı tarafından sağlanan bir araca yüklenmesinden yada

malların ihraç gümrüğünden geçirilmesinden sorumlu değildir. Alıcı bu noktadan itibaren varış yerine değin , malın

taşınması ile ilgili tüm gider ve risklerin yükümlülüğünü taşır. Bu terim tüm satış şekilleri içinde satıcı için en az


yükümlülüğü ihtiva eden bir satış şeklidir.


Bu teslim şeklinde sözleşmede belirtilen satış bedeline yalnızca ambalajlanmış mal bedeli dahildir. Yani teslim tarihinden

itibaren her türlü nakliye, yükleme, boşaltma ve sigorta masrafları alıcı tarafından ödenmektedir.


"İşyerinde Teslim", malların satıcı tarafından satıcının kendi kuruluşunda (imalathane, fabrika, depo vb.) alıcı için hazır

hale getirilmesiyle satıcının yükümlülüklerinin sona ermesini ifade eder. Daha açık olarak ifade edilirse, eğer aksine bir

hüküm bulunmuyorsa, satıcı, malları alıcı tarafından sağlanan araca yüklemek ya da gümrük çıkış işlemlerini yerine

getirmek zorunda değildir. Malların satıcının kuruluşundan alınarak istenilen yere götürülmesiyle ilgili bütün masraf ve

riskler alıcıya aittir. Bu açıdan bu terim, satıcı açısından asgari yükümlülük içeren bir nitelik taşır. Aynı terim, alıcının

gerekli gümrük çıkış işlemlerini doğrudan ya da dolaylı olarak gerçekleştirme olanağına sahip olmadığı durumlarda

kullanılmamalıdır. Böyle durumlarda FCA terimine başvurulmalıdır. 


A- SATICININ YAPMASI GEREKENLER


A.1- Malların sözleşme hükümlerine uygun olarak sağlanması


Malları ve faturayı ya da ona eşdeğer bir elektronik mesajı, satış sözleşmesi uyarınca sağlamak; yine sözleşme tarafından

gerekli görülen başka herhangi bir belgeyi hazır bulundurmak.


A.2- Lisans, yetki ve formaliteler

Alıcının talebi üzerine ve onun risk ve masraf alanına girmek üzere, kendisine, malların ihracı için gerekli herhangi bir izni

ya da yetkiyi almada yardımcı olmak.


A.3- Taşıma ve sigorta sözleşmesi

a) Taşıma sözleşmesi : Yükümlülüğü yok,

b) Sigorta sözleşmesi : Yükümlülüğü yok.


A.4- Malların teslimi

Malları belirtilen teslim mahallinde, belirtilen tarihte ya da öngörülen süre içerisinde alıcının tasarrufu bırakmak; ya da,

eğer böyle bir yer zaman öngörülmemişse, bu tür malları genel olarak bırakıldıkları yerlere ve yine genel olarak

bırakıldıkları bir zamanda teslim etmek.


A.5- Risk devri

A.4 uyarınca malların alıcının tasarrufuna bırakıldığı zamana kadar olan süre içinde malların her tür kayıp ve hasar riskini

B.5. hükümleri uyarınca üstlenmek.


A.6- Masrafların bölüşümü

B.6. hükümleri uyarınca, mallar A.4' de belirtildiği şekilde alıcıya intikal edinceye kadar bu mallarla ilgili bütün masrafları

üstlenmek.


A.7- Alıcıya duyuru

Malların nerede ve ne zaman kendisine teslim edileceğine ilişkin olarak alıcıya yeterli bilgiyi vermiş olmak.


A.8- Teslimi yapıldığına dair kanıt, taşıma belgesi ya da eşdeğer elektronik mesaj

Yükümlülüğü yok.


A.9- Kontrol-ambalajlama-işaretleme

Malların alıcının tasarrufuna sunulması öncesinde gerekli olan kontrol işlemlerinin (örneğin, kalite kontrol, ölçüm, tartım ve

sayım) masraflarını ödemek.


Taşıma işlemleriyle ilgili koşullar (taşıma biçimi, gideceği yer) kendisine satış sözleşmesinin aktedilmesinden önce

bildirilmişse, malların taşıma için uygun biçimde ambalajlanmasını kendi adına karşılamak (söz konusu alanda, sözleşmede

tanımlanan malların ambalajsız olarak sunulması durumu söz konusu değilse). Ambalajlar, gerektiği biçimde

işaretlenecektir.


A.10- Diğer yükümlülükler

Alıcının talebi üzerine, risk ve masrafları da alıcıya ait olmak koşuluyla, malların ithal ve/veya ihraç işlemleri açısından,

bazı durumlarda da bu malların bir başka ülkeden transit geçişi için gerekli olan, ancak malların teslim edildiği ve/veya asıl

çıkış kaynağı olan ülkede çıkarılan belgeleri edinmesinde alıcıya yardımcı olmak.


Talep üzerine, alıcıya, sigorta işlemleri konusunda gerekli bilgileri sağlamak.


B- ALICININ YAPMASI GEREKENLER


B.1- Mal bedelinin ödenmesi

Bedeli satış sözleşmesinde belirtildiği şekilde ödemek.


B.2- Lisans, yetki ve formaliteler

Risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere, gerekli ihraç ve ithal izinlerini ya da diğer resmi yetki belgelerini almak;

malların ihracı ve ithali için gerekli bütün gümrük işlemleriyle birlikte, eğer gerekli ise, bu malların bir başka ülkeden

transit geçişini sağlayacak işlemleri de tamamlamak.


B.3- Taşıma sözleşmesi

Yükümlülüğü yok,


B.4- Malların teslim alınışı

A.4. uyarınca bunlar kendisine sunulur sunulmaz malları teslim almak.


B.5- Risk devri

A.4. uyarınca mallar kendisine teslim edildiği andan itibaren mallarla ilğili her tür kayıp ve hasar riskini üstlenmek. Satıcıya

B.7.'de sözü edilen duyuruyu yapmadıgı taktirde, malların teslimi için öngörülen tarihten itibaren ya da eğer teslim

işlemleri için herhangi bir süre öngörülmüşse bu sürenin bitiminden itibaren doğacak bütün risk ve zararları üstlenmek.

Bunun için gerekli olan koşul, malların sözleşme uyarınca teslim için ayrılmış olması, bir başka deyişle sözleşmeye konu

olan mallar olduklarını belirtecek şekilde belirli bir yerde tutulmakta bulunmasıdır.


B.6- Masrafların bölüşümü

Mallar, A.4. uyarınca kendi tasarrufuna bırakıldığı andan itibaren bu mallarla ilğili her türlü masrafı karşılamak.


Mallar kendi tasarrufuna bırakıldığı halde bunları teslim almamaktan ya da B.7.'de belirtilen gerekli duyuruyu

yapmamaktan kaynaklanan bütün ek masrafları ödemek. Ancak, bunun için gerekli olan koşul, malların sözleşme uyarınca

teslim için ayrılmış olması, bir başka deyişle, sözleşmeye konu olan mallar olduklarını belirtecek şekilde belirli bir yerde

tutulmakta bulunmasıdır.


Malların ihraç ve ithal işlemleri açısından, gerekli olduğu durumlarda da aynı malların bir başka ükeden transit geçiş

yapması için gerekli bütün vergiler, resimler ve diğer resmi harcamalarla birlikte gümrük işlemlerini üstlemek.


Satıcının A.2. uyarınca kendisine yardım amacıyla yaptığı bütün masraf ve harcamaları tazmin etmek.


B.7- Satıcıya duyuru

Belirli bir zaman dilimi içerisinde teslimatın yapılacağı günü ve/veya yeri belirleme hakkı kendisine aitse, bu konuda

satıcıya gerekli duyuruyu yapmak.


B.8- Teslimin yapıldığına dair kanıt, taşıma belgesi ya da eşdeğer elektronik mesaj

Malı teslim aldığına dair, satıcıya gerekli belgeyi sağlamak.


B.9- Malların denetimi


Başka türlü bir anlaşmaya varılmadığı taktirde, yükleme öncesi denetim işleminin masraflarını karşılamak (ihracatın

yapıldığı ülkenin resmi görevlilerince zorunlu tutulan denetim de dahil).


B.10- Diğer yükümlülükler

A.10.'da sözü edilen belgelerin ya da bunlarla eşdeğer elektronik mesajların sağlanması sırasında ortaya çıkan bütün

masraf ve ödemeleri üstlenmek, bu konularda kendisine yardımcı olduğu sırada satıcının yaptığı bütün masrafları tazmin

etmek.   


Yorumlar - Yorum Yaz