GLOBAL BUYERS IMPORTERS SEARCH ENGINE GLOBAL IMPORTERS &EXPORTERS,
IMPORT- EXPORT DATA ,SHIPMENT RECORDS
AND CUSTOMS DATA
Market Research

 Turkey Industry Reports

  

İhracat Nedir?

İhracat Nedir ve İhracat Nasıl Yapılır? 

İhracat nedir, ihracat ne demek, ihracat anlamı, ihracat hakkında bilgi.

İhracatın Avantajları

Ekonomik kalkınmanın sağlanması ve yüksek milli gelire sahip olmanın çözümü olarak görülen ihracat,

ülkemiz açısından da çok önemli bir role sahiptir. 1980’li yıllardan itibaren kalkınmasını ihracata dayalı

kalkınma modeli çerçevesinde belirleyen Türkiye, uygulanan politikalar sonucunda bu yolda çok önemli

aşamalar kaydetmiş bulunmaktadır.

 

Gelişmekte olan ülkeler genelinde bu tür politikaların ağırlık kazanması ve özellikle son dönemlerde peş

peşe yaşanan ekonomik krizler uluslararası ticarette rekabetin yoğunlaşmasını, korumacılık eğilimlerinin

artmasını ve sonuçta uluslararası ticaretin daha dinamik ancak daha karmaşık bir yapı kazanmasına yol

açmıştır.

 

Dünya ticaretinde jeopolitik ve jeoekonomik gelişmelerin birbirinden ayrılamaz hale geldiği günümüzde,

dünya ticaretinden daha fazla pay alabilmek dünyadaki gelişmeleri dikkatle takip etmeyi ve gerekli

stratejileri belirlemeyi gerektirmektedir.

 

Dünya ekonomisine damgasını vuran en önemli iki dinamik: küreselleşme ve innovasyondur. Özgün ve

katma değeri yüksek ürünlerin üretim ve ihracatı ülkelerin zenginleşmelerinde vazgeçilmez bir unsur

haline gelmiştir.

 

Dünyada siyasi sınırların yeniden belirlenmesi, Doğu Blokunun çöküşü, yeni tüketici pazarlarının

açılması, ticari blokların kurulması, ticaret anlaşmaları ve Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ, WTO)

kuruluşu, ihracat için yeni fırsatlar yaratmıştır. Daha ucuz, daha hızlı ve kaliteli üretim yapabilen

rekabetçi üreticilerin ortaya çıkmasını sağlayan teknolojiye dünya genelinde ulaşılabilir olması dünya

ekonomisini etkilemiş, günümüzde ekonomi küreselleşmiştir. Daha önceleri az gelişmiş ülkeler

grubunda olan ülkeler, dünyada haberleşme sistemleri ağının genişlemesi, televizyon, basılı yayın ve

elektronik ortam vasıtasıyla bilgiye ulaşabilme alanlarında yaşanan patlama sayesinde, gelişmiş

ekonomilere ciddi birer rakip haline gelmişlerdir. Bu ülkeler ve firmaları açısından düşünüldüğünde,

dünya pazarlarında oluşan fırsatları kendi yararlarına kullanmak için böylesine uygun bir dönem hiç

olmamıştır. Dolayısıyla, aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı, ihracat yapmak, bir ülkenin ve firmalarının

büyümesi ve rekabet gücünü artırması bakımından önem arzetmektedir.

 

Neden İhracat?

 

Satış ve karları artırmak: Eğer firma iç pazarda iyi bir performans gösteriyorsa, yabancı pazarlara

girmesi muhtemelen karlılığını artıracaktır.

 

Dünya pazarlarından pay almak: Dış pazarlara açılan firma, rakiplerinin dış pazarlarda pay almak için

neler yaptıklarını ve pazarlama stratejilerini öğrenecektir.

 

İç pazara olan bağımlılığı azaltmak: Firma dış pazarlara açılarak, pazarlama gücünü artıracak ve iç

pazardaki müşterilere olan bağımlılığını azaltacaktır. 

 

Pazar dalgalanmalarını dengede tutmak: Firma dünya pazarlarına açılarak, iç piyasadaki genel ve

mevsimsel dalgalanmalardan ve değişen tüketici taleplerinin yarattığı baskıdan kurtulacaktır.

 

Atıl kapasiteyi kullanmak: İhracat yaparak, kapasite kullanım oranı ve üretim vardiyalarının süresi

artırılabilir. Böylece ortalama birim maliyetler de azalmış ve ölçek ekonomisine ulaşılmış olunur.

 

Rekabet gücünü artırmak: İhracat, bir firmanın ve bir ülkenin rekabet gücünü artırmaktadır. Firma yeni

teknolojilere, metodlara ve yöntemlere uyarak yarar sağlarken, ülke de ticaret dengesinin

iyileşmesinden fayda sağlayacaktır.

 

İstihdam yaratmak: Mal ve hizmet ihracatı, yeni iş olanakları yaratacak, işsizliği azaltacaktır.

 

Dış ticaret açığının azalmasına yardımcı olmak: İthalatın ihracattan yüksek olması durumlarında

oluşan dış ticaret açığının azalmasına katkıda bulunacaktır.

 

İhracatla ilgili uzmanlara ulaşabilmek: Pek çok firmanın ihracat yapmama kararı, bilinmeyenin

yarattığı korkuya dayanmaktadır. Ülkedeki ticareti geliştirme kuruluşları (İhracatçı Birlikleri Genel

Sekreterlikleri, İGEME, Tiacret Odaları vb.), dış pazarlara henüz girmemiş olan şirketlere yardım etmek

için kurulmuştur. Bu kuruluşlar, ihracat sürecinin her aşamasında firmalara yardımcı olmaktadır.

 

Pazar araştırma maliyetini azaltmak : İç pazarda denenmiş ve test edilmiş ürünleri ihraç ederek dış

pazara girilmesi, pazar araştırması maliyetini azaltır.

 

Teknolojik gelişmelere adapte olabilmek : Uluslararası pazarlarda yaşanan yoğun rekabet,

ihracatçıları, ürünlerini pazarın ihtiyaçlarına göre uyarlamak için teşvik eder, böylece teknolojik know-

how düzeyinde gelişme sağlanır.

 

İhracatta karşılaşılan risklerin pek çoğunun iç pazarda karşılaşılanlar ile aynı olduğu

unutulmamalıdır.

 

İç pazara veya dış pazarlara açılmanın riskleri şunlardır.

 

-        Satışlar tahmin edilen seviyelerin altında kalabilir.

-        Rekabet beklenenden daha fazla olabilir.

-        Müşteriler ödeme yapmakta yavaş olabilir veya hiç ödeme yapmayabilirler.

 

Sadece ihracata özgü riskler ise şöyle özetlenebilir.

-        Hedef ülkeden ihracat gelirlerinin geri çıkışı kısıtlanmış veya yasaklanmış olabilir.

-        Döviz kurlarındaki dalgalanmalar karları azaltabilir, ortadan kaldırabilir, hatta kayıplara neden

olabilir.

-        Ödeme yapılmaması veya sözleşme ile ilgili diğer anlaşmazlıklarda, yargıya gitmekte sorunlar

çıkabilir.

-        Savaş, iç savaş veya yabancı devlet tarafından millileştirme gibi hedef pazardaki istikrarsızlıklar

kayıplara yol açabilir.

-        Ürün yabancı pazarlarda kabul görmeyebilir.

 

Giderek artan rekabet ortamında ihracat firmalar için bir seçenek değil, neredeyse bir zorunluluktur.

Riskleri ve zorlukları yok mu ? Elbette var, ama günümüzde hangi iş risksiz ve kolay? Bu riskleri bertaraf

için;

 • İhracata odaklı bir yönetim anlayışı oluşturmak gerekir.
 • İhracat için ayrıca para ayırmak gerekir.
 • Firmada bu iş için birisini sürekli görevlendirmek gerekir.
 • Yanlış anlamaları, bankacılıkta ödememe riskini, gümrüklerde takılmayı engellemek için belgelendirme çok önemlidir.
 • Telefondan çok e-posta ve faks kullanılır. Doğru içerikle yazıp, doğru zamanda göndermek ve kontrol önemlidir.
 • Daha çok rekabete maruz kalırsınız.
 • Yeni yatırım, makina alımı gerekebilir.
 • Tanıtım ve reklamı ihracat yapılan ülkenin dilinde yapmak gerekir.
 • Uzaktaki alıcıya satmak daha zordur (mesafeden, kültürden, dil farklılığı, iş alışkanlıkları, yasal mevzuat, vb. nedenlerle)
 • Üründe değişiklikler yapılması gerekebilir.
 • Karşı tarafın gümrükleme ve belgelendirme ile ilgili farklı düzenlemeleri sizi zorlayabilir.
 • Müşterinin güvenilirliğini anlamak zordur.
 • Daha uzun süreli kredi kullanma ihtiyacı doğar.
 • Maliyet, fiyat ve kalite ayarlamaları yapılması gerekir.
 • Sağlık ve teknik standartlar farklı olabilir.
 • Döviz kurları ve kurlardaki değişikliklere bağlı sorunlar olabilir.
 • Nakit akış problemi olabilir.
 • Ambalajlama ve taşıma için özel çalışma yapmak gerekebilir.
 • Politik riskler işinizi zorlaştırabilir.
 • Alıcı hakkında araştırma yapılmalıdır.
 • İyi ve kapsamlı bir sözleşme yapılmalıdır.
 • İhracat kredi sigortası yapılmalıdır..
 • Taşıma sigortası yapılmalıdır..
 • Gerekiyorsa gözetim şirketiyle ihracat yolu seçilebilir.
 • Alternatif finans teknikleri (forfaiting, factoring vd.) türev ürünlerinden faydalanılmalıdır.
 • Kur riskine karşı Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.ile sözleşme yapılmalıdır.

 

Aklınızdan aşağıdaki sorular geçiyorsa, cevaplarımıza da bakmanızı öneririz:
 

İhracat riskli bir iş midir? Bazı ülkelerle belki. Ama riskleri önceden belirleyip, buna karşı önlem

alabilirsiniz, ihracat desteklerini kullanabilirsiniz. İhracatta diğer firmaların deneyimlerinden

yararlanınız. 
 

İhracat çok zor, karmaşık, bürokratik bir iştir. Zor değil sistemli ve kurallara göre olması gerektiği

açık. İhracatta belge kullanımı çok. Pazar araştırması yapmak, müşteri bulmak, onlarla yazışmak,

ihracat belgelerini doldurmak için mecburen bu kapasitenizi geliştireceksiniz. 
 

Küçük işletmemle küresel pazarlarda rekabet edebilir miyim ? İhracatçı firmaların çoğu küçüktür

(KOBİ). Girişimciliğin gücü kendini ihracatta da gösterebilir. Yeni yönetim teknikleri ve İnternetin

sunduğu düşük maliyetli iş yapma yöntemleri ile üstesinden gelebilirsiniz.
 

 

Hiç bir yabancı dili bilmiyorum, başka bir ülkede bulunmadım. Nasıl ihracat yapabilirim? İlk olarak,

mevcut iş bilginiz ve anlayışınız sizi diğer ülke işadamlarıyla kendiliğinden yakınlaştıracaktır. İkincisi,

yabancı dil bilseniz bile öncelikle ihracat için bir elemanı işe almayı tercih edebilirsiniz. 
 

İhracatta kar elde edebilir miyim? Ürününüze, sektöre, talebe ve rekabete gore sürekli değişimler

olacaktır. Rakiplerinizle rekabet edebilmek için üretim maliyetlerini ve ürünü alıcıya ulaştırma

maliyetlerini dikkatli belirlemeniz gerekmektedir.
 

Benim ürünüm diğer ülkelerde satar mı? Ülkemizde satıyorsanız dışarda da satabilirsiniz. Belki,

kültürel, teknolojik veya yasal nedenlerle çok küçük değişiklikler yapacaksınız. Başka pazarlara satmayı

öğrenmek, sizi daha iyi bir pazarlamacı, firmanızı da bulunduğu pazarlarda başarılı yapar. Diğer

kültürlerle yeni ilişkiler kurmak, küresel düşünmek, planlamak ve uygulamak işinizden aldığınız manevi

tatmini artıracaktır.
 

 

Fiyatımın yüksek olduğunu düşünüyorum. Dünyada her fiyat için bir alıcı bulunabilir. Ayrıca ürünü

fiyatla değil onu teklif haline getirerek, sunduğunuz değerle öne çıkartabilirsiniz.
 

Paramı alabilir miyim? Güvenli ve etkin uluslararası ödeme yöntemlerini kullanabilirsiniz. Ama en

garantilisi peşin ödeme ile çalışmaktır.
 

Bulunduğum iç pazar güvenli. Neden başka pazar arayayım? Küreselleşme, Dünya Ticaret Örgütü ve

bölgesel ticaret anlaşmaları birden fazla pazarda alım-satımı kolaylaştırıyor. Rekabete açılmayan ülke

pazarı yok denebilir. Farkında olun veya olmayın yabancı firmalardan etkileniyorsunuz. KOBİ'lerin pazar

çeşitlendirmeye dayalı “uluslararası pazarlama”ya, yani ihracata ihtiyacı var. 
 

Pazarlama yapmayı bilmiyorum. Çok zor! İhracat aslında uluslararası pazarlamadır. İhracat

yönetimini firmanızda sistemli hale getiriniz. 
 

Gerçek alıcıları nasıl bulacağımı bilmiyorum. Yaptıkça deneyim kazanacaksınız. Ekonomi Bakanlığının

ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin sunduğu bilgi ve pazarlama imkanlarını araştırınız. Fuarlara

katılınız. Devlet destekli pazar araştırması projeleri hazırlayınız.
 

Dağıtım kanallarına girmeyi başarmak çok zor. İhracatı doğrudan veya dolaylı yapabilirsiniz. Ama en

doğrusu pazardaki dağıtım kanallarını iyi tanımak ve yönetmeye çalışmaktır. 
 

Pazarla ilgili bilgi yok! Tanıtım, nakliye, ürün adaptasyonu, teknoloji, dağıtım kanalları, rekabet,

pazarın büyüklüğü, sosyal ve kültürel yapı, fiyat, altyapı, politik yapı. Bunlara ilişkin bilgi ücretli ve

ücretsiz olarak mevcut.
 

Yardıma ihtiyacım var. Nereden destek bulabilirim? İlk adresiniz İhracatçı Birlikleri Genel

Sekreterlikleri, Ekonomi Bakanlığı web sitesinin Devlet Yardımları bölümü olmalı. Pazarlama, satış,

tanıtım, dağıtım kanalı kurma, ar-ge, moda-marka yaratma ile ilgili destekleri hızla öğreniniz ve

uygulayınız.

 

Desteklerden haberiniz var mı?

 

İhracat için ne kadar çok destek olduğunu biliyor musunuz?

Bilgi: Hedef pazarlardaki tanıtım yöntemleri, pazarın büyüklüğü, nakliye, teknoloji, dağıtım kanalları,

gümrük vergileri, kültürel yapı, fiyat, sosyal/politik yapı...Bunlar ve size yararlı çok sayıda pratik bilgi bir

kamu hizmeti olarak İGEME web sitesinde yer almaktadır. Ayrıca İGEME kütüphanelerinde basılı halde

de bulunmaktadır. Bunun yanı sıra internetteki ticari bilgi ve işbirliği siteleri de ihracata başlarken çok

yararlıdır. Bu sitelere İGEME web sitesinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca KOSGEB’in Devlet Yardımları ve

kredilerine www.kosgeb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Dış Ticaret Uzmanları: Gerek İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinde çalışan gerekse İGEME'de

çalışan uzmanlar ihracatla ilgili, sektör ve ülke bazında araştırma çalışmaları yürütmektedir. Orta

 

Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, Genel Mevzuat ve Bilgi Danışma Servisi uzmanlarına

danışabilir, bilgi alabilirsiniz.

 

Ülke Genelinde Düzenlenen Eğitimler: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin ve İGEME'nin diğer

kurumlarla işbirliği içinde pek çok ilde düzenlediği dış ticarete ilişkin çeşitli başlıklardaki eğitimlerini takip

edebilirsiniz. Bunların listesine Genel Sekreterliğimiz resmi web sitesinden (www.oaib.gov.tr)

ulaşabilirsiniz.

 

Devlet Yardımları: Yeni bir pazarda müşteri bulmak için yapılan ziyaretler, firmanızı uluslararası e-ticaret

(b2b) web sitelerinde tanıtmak, istatistik ve pazar araştırması raporu almak, yurt dışı fuarlara katılım

sağlamak, yurt dışında ofis-mağaza-showroom-depo açmak, markanızın tescilini yaptırmak, reklam ve

tanıtım, uluslararası kalite belgelerinin belgelendirme masraflarını karşılamak, çalışanlarınızı eğitmek,

firmanıza danışmanlık hizmeti aldırmak ve ürün ve süreç geliştirme için ar-ge çalışmaları yapmak için

devlet desteklerinden faydalanabilirsiniz.

 

Dahilde İşleme Rejimi

 

İhracata yönelik önemli mevzuatlardan biri olan Dahilde İşleme Rejimi, ihraç ürünleri üretmek için

gerekli olan ve dışarıdan ithal edilen, bu yüzden de ithali gümrük vergisine tabi, ham ve ara mallara ya

da girdilere gümrük muafiyeti getiren ve hammadde, yarı mamul ve ambalaj malzemesinin yurt içi

alımlarında KDV tecil-terkin sisteminden yararlanılmasına olanak sağlayan bir ihracatı teşvik sistemidir.

İhracat yapmayı düşünen işletmeler, ihraç edilmesi planlanan malların üretiminde kullanılacak olan

hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, ara malı ve ambalaj malzemelerinin başta değişik

vergisel yüklerden muaf olmak üzere ve devlete ihracat taahhüdünde bulunmak şartıyla, çeşitli

kolaylıklar ve teşviklerden yararlanabilirler. Teşviklerden yararlanabilmek için Dahilde İşleme İzin

Belgesi alınması zorunludur. Söz konusu olan bu Dahilde İşleme İzin Belgesi, Gümrük muafiyetli ithalat

ya da yurtiçi alımlara olanak sağlayan Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen bir belgedir.

 

Hariçte İşleme Rejimi

 

 Serbest dolaşımda bulunan eşyanın daha ileri safhada işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere

geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihraç edilmesi ve bu faaliyetler

sonucunda elde edilen ürünlerin, gümrük vergilerinden tam veya kısmi muafiyet uygulanmak suretiyle

ve ikili veya çok taraflı ticaret anlaşmaları çerçevesinde bazı işlem görmüş ürünler için konulmuş veya

konulacak olan gümrük vergisi muafiyeti içeren hükümler saklı kalmak kaydıyla, yeniden serbest

dolaşıma girmesi ve standart değişim sistemi kapsamında ithali ile ilgili faaliyetleri kapsamaktadır.

 

Vergi, Resim ve Harç İstisnası

 

Bu uygulama; ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve

faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnasının uygulama usul ve esaslarına ilişkin tedbirlerin

düzenlenmesi ve yürütülmesini kapsar.

 

Vergi, resim ve harç istisnasının kapsamı

 

 Vergi, resim ve harç istisnası kapsamında;

 

           a) İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile transit

ticaretin finansmanında kullanılmak kaydıyla bankalarca kullandırılan her türlü sevk öncesi ve sevk

sonrası krediler (Türk Eximbankın fon temini işlemleri, bu banka tarafından aracı bankalar vasıtasıyla

kullandırılan krediler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Türk Eximbanka açılan kısa vadeli senet

reeskont kredileri ile Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki mevzuat uyarınca ihracat taahhüdüne

bağlı olarak kullandırılan altın kredileri dahil) ve firmaların sağladıkları prefinansmanlar ile bunların geri

ödenmesi, 

           b) İhracatla ilgili işlem yapan bankaların (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil), faktoring

şirketlerinin, sigorta şirketlerinin, noterlerin ve diğer kuruluşların ihracat, ihracat sayılan satış ve

teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak yapmış oldukları bütün hizmet ve

muameleler (Türk Eximbankın ihracat kredi sigortası/garantisi ile ilgili işlemleri dahil) dolayısıyla kendi

lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar ve kambiyo işlemleri,

           c) Dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ithalat ve/veya yurt içi alımlar ile ilgili işlemler ve

bunların finansmanı amacıyla kullanılan krediler,

 

           ç) İhracat karşılığı yapılacak her türlü ödemeler, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz

kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile transit ticaretle ilgili işlemler ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen

kağıtlar, 

           13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergisi Kanunu ile ihdas edilen Banka ve Sigorta

Muameleleri Vergisinden, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ile ihdas edilen Damga

Vergisinden, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince alınan harçlar ve diğer kanunlarda

yer alan vergi, resim ve harçlar ile 12/9/1960 tarihli ve 80 sayılı Kanuna göre alınan hal rüsumundan

müstesnadır.

 

           (2) Dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ithalat ve/veya yurt içi alımlar, ihracat sayılan satış

ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin vergi, resim ve harç istisnasından

yararlandırılabilmesi için Ekonomi Bakanlığından belge alınması zorunludur. Bu çerçevede kullandırılan

krediler ve uygulanan istisnalar belgeye kaydedilir. Bunun dışındaki hususlarda vergi, resim ve harç

istisnası, ilgili kurum ve kuruluşlarca resen uygulanır ve herhangi bir belge ile irtibatlandırılmaz.

 

İHRACATTA KDV İSTİSNASI VE İADESİ

 

 KDV Kanunun 11. ve 12. maddeleriyle ihracat istisnasına ilişkin hükümler düzenlenmiştir.

 

 •        11. maddenin 1. fıkrasının (a) bendi ile ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt

dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV’den istisna olduğu hükme bağlanmıştır. Bu hükümle,

mal ihracı ve hizmet ihracında KDV uygulanmayacağı belirtilmiştir.

 

 •        Fıkranın (b) bendindeki Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların Türkiye’den satın alıp yurt dışına

götürdükleri mallara ait ödenen KDV’nin iade edileceği hükmü ile, yolcu beraberinde yurt dışına çıkarılan

eşyaların da normal ihracat şeklinde vergiden arındırılacağı hükmü düzenlenmiştir.

 

 •        Fıkranın (c) bendinde ise ihraç kaydıyla yapılan satışlarda ihracatçılar tarafından KDV’nin

ödenmeyecek bir tür ön ihracat istisnası uygulaması getirilmiştir. 

 

Ticaret Müşavirlikleri: Ülkemizi yurt dışında temsil eden Ticaret Müşavirleri görev yaptıkları pazarlarla 

ilgili her türlü bilgiyi talep edebileceğiniz ve ticari engel teşkil eden uygulamalarla ilgili sorunlarınızı

iletebileceğiniz Ekonomi Bakanlığına bağlı kamu görevlileridir. Web sitesi: www.musavirlikler.gov.tr

 

Diğer Destekler: Yurt dışına düzenlenen satış heyetleri, ülkemize gelen yabancı ticaret heyetleri

yakından izleyip müşteri bulabileceğiniz olanaklardır. Bunlarla ilgili kurumlar İhracatçı Birlikleri ve Ticaret

ve Sanayi Odaları'dır. Ayrıca ihracatçıların finansman gereksinimlerini karşılamak amacıyla Eximbank

tarafından bankalar vasıtasıyla İhracat Kredileri kullandırılmakta olup, yine Eximbank'ın İhracat Kredi

Sigortası Programı ile de ihracatçıların alacakları garanti altına alınabilmektedir.

 

Bunlardan başka; yurt dışı müşavirlik hizmetleri kapsamında; Teknik Müşavirlik Firmalarının Yurt

Dışındaki Faaliyetlerine Sağlanacak  Devlet Yardımları ile ve pazara giriş çalışmaları çerçevesinde;

Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında

İhracatçı Firmalarca Satın Alınan Avukatlık/Danışmanlık Hizmeti Harcamaları hususlarında firmalarımız

desteklenmektedir. 

Ne yapmalıyız ? 

Yapılması gereken pek çok iş var. Hemen yapmanız gereken şey web sitemizi dikkatlice incelemektir.

Bunları web sitemizdeki Pratik Bilgiler başlığı altında, İhracat Süreçleri, İhracat Belgeleri, İhracat İçin

Önemli Adresler ve Sıkça Sorulan Sorular bölümlerinden keşfedeceksiniz. Yine de üç hususu hemen

vurgulayalım:

 • İhracata adanmış bir yönetim ve insan gücü oluşturunuz.
 • İhracatla ilgili faaliyetlerinizi daima planlayınız.
 • Hata yapmaktan çekinmeyiniz, hatalardan ders çıkararak onları birer fırsata dönüştürünüz.

 

Firmanızın iç pazarda yaptığı maliyet-fiyat-kalite yönetimi, satın alma, fuara katılım, satış mektupları

gönderme, müşteri ziyaretleri gerçekleştirmeyle ilgili birikim ve tecrübesini ihracatta da kullanabilirsiniz.

Yapmanız gereken, ihracat pazarları hakkında biraz daha bilgilenmek ve cesaretle uygulamaya

başlamaktır. 

Özetle; 

Küresel düşünmek, tüm dünyayı bir pazar olarak görmektir. Pek çok ülkeye satış yapabileceğinizi

düşünmek yeni bir vizyona sahip olmak demektir. Dünyadaki pek çok işadamı gibi, siz de küresel

düşünün ve vizyonunuzu ihracatla geliştirin.

 

İhracatla firmanızı geliştirin, büyütün, dünya firması olun. Hem kendi iç pazarınızı korumak, hem de

diğer ülke pazarlarına açılmak rekabetçiliğin ön koşuludur. İhracat ile; İşinizi büyütmenin en iyi yoludur.

 • Firmanıza düzenli para akışı, yeterli işletme sermayesi sağlar.
 • Dünya nüfusunu düşünürseniz çok sayıda müşteriye ulaşırsınız.
 • Satışlarınız artar.
 • Karlılığınız artar.
 • Makro ekonomik krizlere karşı daha dayanıklı olursunuz.
 • İş süreçlerinizi kolaylaştırır.
 • Üretim kapasitenizi tam kullanarak birim maliyetlerinizi düşürürürsünüz.
 • Rakiplerinizin küçülttüğü iç pazara bağımlı olmazsınız. Tüm pazarlarda rekabet edebilirliğiniz artar.
 • Devalüasyona karşı korunursunuz.
 • Uluslararası iş dünyasının bir parçası olursunuz.
 • Diğer kültürlerle ilişkiniz size kişisel tatmin, firmanıza daha da gelişme motivasyonu sağlar.
 • Daha çok kişiye iş sağlarsınız.
 • Mevsimsel satışlardaki dalgalanmaları dengelersiniz.
 • Pazarlarınızı çeşitlendirerek riski dağıtırsınız.
 • Teknolojinizi ve inovasyon / yenilikçilik kapasitenizi sürekli artırma imkanına sahip olursunuz.
 • Ürünlerinizin yaşam süresi uzar.
 • Markanızı diğer ülkelerde tanıtırsınız.

ETİKETLER : İHRACAT ,ihracat nedir, neden ihracat yapmalıyız, ihracatın faydaları , ihracatta kdv istisnası , vergi resim harç istisnası, ihracat pazar araştırması yapmak

Yorumlar - Yorum Yaz