• Anasayfa
.

Teknik Tekstiller İhracatı

 

TEKNİK TEKSTİLLER

ÜRÜNÜN TANIMI

 

Teknik tekstillerin tanımı konusunda en fazla kabul gören tanımlama “The Textile Institute”

tarafından yapılan tanımlamadır. “The Textile Institute” tarafından yayınlanan “Textile

Terms and Definitions” adlı yayında teknik tekstiller, estetik veya dekoratif özelliklerinden

ziyade, esasen sahip oldukları teknik ve performans özellikleri için imal edilen tekstil

malzemeleri ve ürünleri olarak tanımlanmaktadır.

 

Teknik tekstillerin son kullanım alanlarına göre sınıflandırılması konusunda en kapsamlı ve

kabul görmüş çalışma Alman fuar organizatörü Messe Frankfurt tarafından yapılmıştır.

 Adı geçen firma tarafından son kullanıma yönelik olarak yapılan sınıflandırmada teknik

tekstiller 12 ana gruba ayrılmıştır. Bu gruplar:

Teknik Tekstillerin Son Kullanım Alanlarına Göre Sınıflandırılması

Tanım Pazarlar/Tanımlar

Tarım Teknik Tekstilleri (Agrotech)

Tarım, su ürünleri, bahçecilik ve ormancılık

Bina ve İnşaat Sektörü Teknik Tekstilleri

(Buildtech) Yapı ve inşaat sektörleri

Giyim Teknik Tekstilleri

Ayakkabı ve hazır giyimde kullanılan teknik parçalar

Jeotekstiller (Geotech)

İnşaat mühendisliği ve çevre düzenlemesinde kullanılan jeotekstiller

Ev Teknik Tekstilleri (Hometech)

Mobilya, ev tekstili ve yer kaplamalarının teknik parçaları

Endüstriyel Tekstiller (Indutech)

Filtrasyon, taşıma bandı, temizlik ve diğer

endüstriyel kullanımlar

Hijyen ve Tıbbi Tekstiller (Medtech)

Hijyen ve Tıp

Taşımacılık Tekstilleri (Mobiltech)

Otomobiller, deniz taşıtları, raylı taşıtlar ve uzay araçları

Ambalaj Tekstilleri (Pachtech) Paketleme

Koruyucu Elbiseler (Protech)

Personel ve malzeme koruması

Spor ve Boş zaman Tekstilleri (Sportech)

Spor ve boş zaman

Ekolojik ve Çevre Teknik Tekstilleri (Ecotech)

Çevre

Teknik tekstillerin 12 grupta toplanan bu kullanım alanlarının ayrıntıları son derece geniştir.

Ayrıca, her geçen gün yeni kullanım alanları keşfedilmekte ve yeni teknik tekstil ürünleri

geliştirilmektedir.

 

Tekstil ve hazır giyim ürünleri başlangıçta sadece örtünme, barınma ve dekorasyon

amacıyla kullanılır iken, günümüzde giysiler, havadaki ısı değişikliklerine göre vücuda

sıcaklık veya serinlik hissi verebilmekte, bazı giysiler 24 saat boyunca nabız, tansiyon,

kalp atışı gibi yaklaşık 30 hayati göstergeyi doktora veya sağlık merkezine gitmeye gerek

kalmadan ölçebilmekte ve bunları ilgili yerlere aktarabilmektedir. Ayrıca ter tutmayan,

nefes alabilen ve yanmaz kumaşlar, mobil telefon ya da mp3 çalarla birleştirilerek müzik

dinlemeye ve iletişim kurmaya olanak sağlayan ve stresi azaltan giysiler, uyumak üzere

© Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012 2

olan sürücüleri uyandıran araba koltukları, kalp atışlarını dinleyen yatak çarşafları, oda

sıcaklığına göre renk değiştiren dokumalar, çelikten 15 kat daha dayanıklı elyaflar gibi çok

sayıda yenilikçi ürün geliştirilmiştir. Bu ürünlerin bir kısmının ticareti yapılırken, bir kısmı

henüz deneme üretimi aşamasındadır.

 

Teknik tekstil sektörü, son yıllarda kaydettiği büyüme oranıyla, tekstil ve konfeksiyon

sanayiinin önemli bir bölümünü oluşturmaya başlamıştır. Sektör, tekstil endüstrisinin en

dinamik ve en ümit verici alanı olarak görülmektedir. Gün geçtikçe bu alanda yeni ürünler,

yeni süreçler, yeni malzemeler üretilerek pazara sunulmaktadır ve ürünlerin kullanım alanı

itibarıyla çok geniş olan bir sektördür. Teknik tekstiller yeni ürünlerin keşfi, yeni ihtiyaçları

karşılaması ve geleneksel ürün ve malzemelerin yerine ikame edilmesi nedeniyle, büyük

potansiyel arz etmektedir. Bu pazarın gerek toplamda gerekse de kullanım alanlarına göre

alt gruplar itibarıyla geleneksel tekstil ürünlerinden daha fazla büyümesi beklenmektedir.

 

Teknik tekstil sektörü daha çok bir ara sektör konumundadır. Sektörün gelişimi inşaat, taşıt

araçları, diğer imalat sanayi, tarım ve sağlık alanındaki gelişmelere ve bu sektörlerin

ihtiyaçlarına bağlıdır. Teknik tekstiller alanında faaliyet gösteren veya gösterecek firmaların

başarısında tedarikçileri oldukları veya ürünlerini kullanan diğer sektörlerdeki gelişmeler

önemli bir faktördür. Teknik tekstillerin önemindeki artış, genelde yapay elyaftaki

gelişmelerle yakından bağlantılıdır. Dolayısıyla pazar, özellikle dayanıklılığı ve performansı

yüksek sentetik elyafların kullanıma elverişliliği ile büyümektedir. Tüm elyaf tüketimi göz

önüne alındığında teknik tekstillerin dokumanın egemenliğinde olduğu gözlenmektedir.

 

TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİ

 

Sektördeki ürünlerin tamamının tarife cetvelinde tespit edilememesi nedeniyle sektörün

kesin dış ticaret verileri derlenememektedir. Bununla birlikte, ülkemizin 2011 yılı ihracatı

1,6 milyar doların üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Ülkemizin teknik tekstil üretiminde

en güçlü olduğu ürün grubu bigbag olarak adlandırılan dayanıklı çuvallardır. Ülkemiz bu

ürün grubunun üretiminde ve ihracatında dünyada Çin’den sonra ikinci sırada yer

almaktadır. Bu ürünü, emdirilmiş dokunmamış mensucat, naylon, polyamid, polyseter vb.

esaslı iç-dış lastiği mensucatı, plastik emdirilmiş-sıvanmış-kaplanmış mensucat ve kara

taşıtları için emniyet kemerleri takip etmektedir. Bu çerçevede, sektör ihracatının ilk beş

kalemi toplam teknik tekstil ihracatımızın yarısını oluşturmakta, ilk on ürün ise %82’sini

oluşturmaktadır. Bu itibarla, sektör ihracatımızda belli bir yoğunlaşma göze çarpmaktadır.

 

Dolayısıyla, sektörde rekabetçiliğin korunabilmesini ve artırılabilmesini teminen ürün

farklılaştırması önem arz etmektedir.

 

Ülkemizin 2010 yılında 1,3 milyar dolarlık teknik tekstil ihraçtı gerçekleştirmiştir. En son

açıklanan TÜİK verilerine göre ise 2011 yılında sektör ihracatı 2010 yılına göre %21

oranında artarak 1,6 milyar doların üzerinde gerçekleşmiştir.

 


Ülkesel bazda teknik tekstil ihracatımız incelendiğinde ise, sırasıyla, Almanya (%11),

Fransa (%10), Rusya (%5), İtalya (%5), ve ABD (%4) gelmektedir. Adı geçen beş ülkeye

toplam sektör ihracatımızın yaklaşık %40’lık bölümü yapılmaktadır. Toplam sektör

ihracatımızın yarısından fazlası ise ilk on ülkeye yapılmaktadır.

 


İthalat

 

 

Ülkemizin teknik tekstil ithalatı 2011 yılı ihracat rakamlarında olduğu gibi 1,5 milyar doların

üzerindedir. Söz konusu dönemde emdirilmiş dokunmamış mensucat (nonwoven) yaklaşık

313 milyon dolar ile ülkemizin en büyük teknik tekstil ithalat kalemi olmuştur. Bahse konu

ürün sektör ithalatının yaklaşık %19’unu teşkil etmektedir. Bu ürünü sırasıyla, plastik

emdirilmiş-sıvanmış-kaplanmış mensucat, kara taşıtlarının hava ile şişmeli hava yastıkları,

plastik, kauçuk sıvanmış, emdirilmiş elyaftan hazır giyim eşyası takip etmektedir. Adı

geçen dört ürün grubu toplam teknik tekstil ithalatımızın yaklaşık %50’sini oluşturmaktadır.

Ülkemizin teknik tekstil tedarikçileri incelendiğinde ise, ilk sırada Çin yer almakta olup, bu

ülkeyi Almanya ve İtalya takip etmektedir. 2011 yılı itibarıyla, sektör ithalatımızın

yarısından fazlası adı geçen ülkelere yapılmaktadır. 2010 yılında Çin sektör ithalatımızın

%25,5’ini karşılarken, 2011 yılında bu oran yaklaşık %33 düzeyine yükselmiştir. Söz

konusu dönemde ülkemizin Çin’den ithalatı 2010 yılına göre %59 oranında artmıştır.

DÜNYA TEKNİK TEKSTİL TİCARETİ

Dünya teknik tekstil üretimi ve tüketiminin büyük çoğunluğu Kuzey Amerika, Batı Avrupa

ve Japonya’da gerçekleştirilmektedir. Bu ülkelerde teknik tekstillerin üretimi ve tekstil ve

hazır giyim endüstrisinin içinde önemli bir paya sahiptir. Teknik tekstillerin bu ülkelerde

geleneksel tekstil ve hazır giyim sanayisindeki payı sürekli artmaktadır.

 

Teknik tekstillerin üretiminde emek maliyetlerinin toplam maliyet içindeki payının düşük

olması, büyük oranda ar-ge gerektirmesi, sektörün sermaye yoğun bir sektör olması

nedeniyle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bu sektörde dünya ticaretinden aldıkları

pay tekstil ve hazır giyim sanayisine göre oldukça düşüktür. Teknik tekstillerin çeşitli

alanlarda daha kullanışlı olması, birçok yeni ihtiyacı karşılaması ve yüksek performans

özellikleri gibi nedenlerden dolayı bu ürünlerin gelişmekte olan ülkelerde de tüketiminin

artması beklenmektedir.

 

Gelişmiş birçok ülkede teknik tekstiller, toplam tekstil üretimi içerisinde önemli bir paya

ulaşmıştır. Japonya teknik tekstillerin toplam tekstil üretimi içerisindeki payı bakımından

dünya lideri konumundadır. Avrupa Birliği toplam tekstil ve hazır giyim üretiminin yaklaşık

%22’sini teknik tekstiller oluşturmaktadır. Almanya’da geleneksel tekstil ve hazır giyim

üretimi toplam tekstil ve hazır giyim üretimi içindeki payı %30’un altına, ev tekstili üretimi

yaklaşık %30’a düşerken teknik tekstillerin üretiminin toplam tekstil ve hazır giyim sektörü

içindeki payı %40’ı aşmıştır.

 

Teknik tekstil ürünleri kendi içerisinde katma değeri yüksek ve gelecek vaat eden ürün

gruplarının yanında çadır ve yelken bezi gibi katma değeri düşük, pazar payı belli bir

doygunluğa ulaşmış ve pazar değeri sınırlı oranda artması beklenen alt sektörleri de

içermektedir. Jeo-tekstiller, taşımacılık tekstilleri, hijyen ve tıbbi teknik tekstilleri, tekstil

takviyeli kompozitler, yüksek performanslı elyaflar, akıllı tekstiller, koruyucu giysiler, bina

ve inşaat teknik tekstilleri ve tarım teknik tekstilleri yüksek büyüme beklenen ürün

gruplarıdır.

 

Teknik tekstil ürünlerinin tarife cetvelinde tam olarak belirlenememesi nedeniyle, sektörün

kesin dış ticaret verileri temin edilememektedir. Bununla birlikte, dünya tekstil ticaretinin

2010 yılı itibarıyla yaklaşık 100 milyar dolar seviyesinde olduğu tahmin edilmektedir.

Dünya teknik tekstil ihracatında %21’lik pay ile Çin ilk sırada gelmekte olup, bu ülkeyi

sırasıyla Almanya (%9,4), ABD (%8,5), Belçika (%5,2), İtalya (%4,5) ve Japonya (%3,5)

takip etmektedir. Ülkemiz ise 2010 yılı itibarıyla 20. sırada gelmekte olup, dünya

ihracatından yalnızca %1,4’lük bir pay almaktadır.

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere, teknik tekstil ihracatında olduğu gibi ithalatında

da Kuzey Amerika ve Batı Avrupa ülkelerinin ön plana çıktığı gözlemlenmektedir. Sektör

ithalatında ilk sırayı %13’lük pay ile ABD almakta olup, bu ülkeyi, %8,3 ile Almanya, %6 ile

Çin, %5 ile Fransa ve %4 ile Japonya izlemektedir. Ülkemizi ise dünya ithalatından %1,5

pay alarak 18. sırada yer almaktadır.

Ürün bazında en fazla ithalatı yapılan teknik tekstil ürünleri incelendiğinde sırasıyla;

dokunmamış mensucat (nonwoven) (%12,8), cam lifleri ve yünü (%11,4), plastik

emdirilmiş-sıvanmış-kaplanmış mensucat (%9,5), plastik-kauçuk sıvanmış-emdirilmiş

elyaftan hazır giyim eşyası (%7,7) ve kara taşıtları için hava yastıkları aksam ve parçaları

(%7,3) gelmektedir.

 

ETİKETLER : teknik tekstil nedir , dünyada teknik tekstil üretimi , teknik tekstil ihracatı

.