• Anasayfa
.

Takım Tezgahları İhracatı

 TAKIM TEZGAHLARI SEKTÖRÜN TANIMI

Bu rapor aşağıda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Numaraları verilen ürün gruplarını

kapsamaktadır.GTİP NO: 8456-8463, 8464-8466 

Takım tezgahı tasarımı ve imalatı temel mühendislik sanayidir. Takım tezgahı sektörü,

genel makine imalat, otomotiv ve savunma sanayi sektörü ile doğrudan ilişkili bir sektördür.

Takım tezgahları, bütün diğer makinelerin imalatını sağlayan bir ana makine ve yatırım

malı olarak değerlendirilmektedir. İmal edilen her şey, ya bir takım tezgahı, ya da yine bir

takım tezgahı ile imal edilmiş bir makine vasıtası ile yapılmaktadır. Kalemden, otomobil

üretim endüstrisine kadar, her ürünün üretilmesinde bir veya birden fazla takım tezgahı

kullanılmaktadır.

 

Diğer bütün endüstrilere ana malzeme sağlayan takım tezgahları endüstrisi, standart

üretimin yanı sıra, siparişle talep edilen teknoloji yoğun ürünler de imal etmektedir. Takım

tezgahları, yüksek kalitede ana makinelerle imal edilen yüksek hassasiyetteki mil, rulman,

hassas kaymalı yatak ve vidalı hareket millerinden oluşmaktadır. Bir sahadaki makine

imalatında kullanılan ana takım tezgahları teknolojisi, başka bir endüstri sahasında da

yardımcı veya destekleyici teknoloji görevini üstlenebilmektedir. En ufak bir bağlantı,

aktarma elemanını ve komponenti istenilen toleransta imal etmek için, takım tezgahları

teknolojisine, bilgi ve tecrübesine ihtiyaç vardır. Bir ürünün imali, bu üretim için kullanılan

takım tezgahlarıyla doğru orantılıdır. Başka bir deyimle, bir ülkenin teknolojik üstünlüğü

ürettiği ve kullandığı takım tezgahlarının miktarı ve özellikleri ile doğru orantılıdır diyebiliriz.

Takım tezgahları sektörü, gelişmiş ülkelerin sanayilerinin omurgasıdır.

 

Takım tezgahları sektörü ürünlerinin, Armonize Sistem (A.S.) esas alınarak Gümrük

Müsteşarlığı’nca düzenlenen Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numaralarına göre

sınıflandırması aşağıda sunulmuştur:


 GTİP No Ürün Adı

  • 8456 Herhangi bir maddenin aşındırılarak, lazerle, diğer ışın veya foton ışınıyla,

ultrasonik, elektro -erozyon, elektro -kimyasal, elektron ışını, iyonik ışın veya

plazma arkı yöntemleri ile işlenmesine mahsus makine ve aletler

istasyonlu transfer tezgahları

açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları (kızaklı işlem

üniteleri dahil; 84.58 pozisyonundaki torna tezgahları ve tornalama
merkezleri hariç)

vasıtasıyla işleyen çapak alma, bileme, taşlama, honlama, lepleme, parlatma

veya başka şekilde tamamlama işlemlerine mahsus tezgahlar (84.61

pozisyonundaki dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgahları

hariç)

belirtilmeyen veya yer almayan planya, vargel, yiv açma, broş, dişli açma, 

dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgahları, testere, dilme tezgahları ve 

diğer takım tezgahları  

takım tezgahları (presler dahil); metalleri kavislendirmeye, katlamaya, 

düzeltmeye, makasla kesmeye, zımbalı kesmeye, taslak çıkartmaya veya 

şataflamaya mahsus takım tezgahları (presler dahil); metalleri veya metal 

karbürleri işlemeye mahsus yukarıda sayılmayan presler

 


Sektörel yayınlarda sıklıkla 8464 ve 6465 GTİP numaralı ahşap, taş, cam, seramik, plastik

işleme makineleri, kaynak makinelerinin ve 8466 GTİP numaralı “8456 ila 8465

pozisyonlarındaki makinelerde kullanılmaya elverişli aksam, parça ve aksesuarlar”ın da

takım tezgahı olarak sınıflandırıldığı görülmektedir.


Ancak ülkemizdeki makine üreticilerinin

ana çatısını oluşturan “Makine İmalatçıları Birliği-MİB”, üyesi olduğu “Avrupa Takım

Tezgahları İmalatçıları Ekonomik İşbirliği KomitesiCECIMO”nun, her yıl dünya takım

tezgahları sektörü ile ilgili verileri yayınlayan “Gardner Publications”ın ve “Amerikan Takım

Tezgahları İmalatçıları Birliği –AMT”nin takım tezgahı olarak sadece 8456-8463 grubunu

tanımladığını belirtmektedir.


Ülkemize ait takım tezgahı sektörel verilerini hazırlayan ve

ilgili taraflara (örneğin CECIMO) ileten MİB, bu sınıflandırma kapsamında raporlar

hazırlamaktadır. Değişik ülkelerde hazırlanan sektörle ilgili raporlarda da bu sınıflandırma

dikkate alınmaktadır. Bu bağlamda bu raporda da takım tezgahları olarak yukarda

listelenen 8456-8463 GTİP numaraları kapsamına giren ürünler incelenmektedir. Ancak,

diğer tezgahlar” (8464-8465) ve “aksam-parça ve aksesuarlar” (8466) ile ilgili verilere de

yer verilecektir.
 

“Standart Uluslararası Ticaret Sınıflandırması” (Standard International Trade

Classification-SITC) esas alındığında sektör içerisine giren ürünlerin sınıflandırması

aşağıda verilmektedir: 

SITC No Ürün Adı

  • 731 Metalleri talaş kaldırarak işleyen takım tezgahları
  • 733 Metalleri, metal karbürleri veya sermetleri talaşsız işleyen takım

tezgahları

  • 735 ,731 ve 735 kodlarında yer alan makinelerin başka yerde sınıflanmamış

aksam-parça ve aksesuarları (alet tutucular, parça tutucular, diğer özel

ataşmanlar dahil)

Bu sınıflandırmada da yukarıdakine benzer bir sınırlamaya gidilmektedir. GTİP 8456-8463

kapsamında yer alan takım tezgahları grubu SITC sınıflamasına göre 731 ve 733 SITC

kodlarına karşılık gelmektedir. SITC 735 kodu ise takım tezgahlarının aksam parça ve

aksesuarlarının kapsamaktadır. SITC 737 kodunun karşılığı “Başka yerde sınıflanmamış

Metal İşleyen Makineler ve aksam parçaları (Takım Tezgahları hariç)” olarak

tanımlanmakta ve alt kodlar incelendiğinde hadde makineleri, diğer demir-çelik veya

metalürji makineleri ve kaynak vb. makinelerini kapsadığı görülmektedir.

© Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012 3 

TÜRKİYE’DE ÜRETİM 

Ülkemizde sanayileşme sürecinde yapılacak atılımlarda öncelikle takım tezgahları üretim 

sektörünün oluşturulması bir gereklilik olarak görülmüş ve devletimiz 70’li yıllarda bu

konudaki öncülük, öğreticilik görevini yerine getirmeye karar vermiştir.


Bu karar 
doğrultusunda, dünyanın önemli iki takım tezgahı üreticisi ile 10 tip konvansiyonel tezgahla

ilgili lisans anlaşması yapılarak, takım tezgahının cıvata, pim vb. gibi standart parçaları

hariç, kalan büyük/küçük tüm parçalarını üretebilecek tezgahlarla donatılmış entegre

üretim tesisleri kurularak üretime başlanmıştır.


Mühendisliğin bir çok dallarının (makine,
metalürji, kimya, elektrik/elektronik) ve

alt dallarının hem yoğun şekilde kullanıldığı hem de

tecrübe kazanıldığı takım tezgahı üretiminin aşamaları; müşteri isteğine uygun tasarım,

tasarıma uygun imalat ve montaj ile aktif satış sonrası servis hizmetinden oluşmaktadır.

İlk takım tezgahı 1984 yılı sonunda devlet tarafından üretilmiştir.


Bu tarihten itibaren

üniversal/dik frezeler, üniversal/revolver tornalar, silindirik/satıh taşlama tezgahları, takım

bileme tezgahları, radyal matkaplar seri şekilde ülkemizde üretilmiştir. 1984 yılından

itibaren, CNC (bilgisayarlı sayısal kontrol) takım tezgahları dünyada kullanılmaya

başlanmış, ülkemiz sanayicisi de CNC takım tezgahlarını talep etmeye başlamıştır. Çünkü

kullanıcı yüksek hassasiyet, imalatta standardizasyon, operatör el melekesinden

bağımsızlık, emek-yoğun teknolojilerden bilgi ve sermaye yoğun teknolojilere geçiş

istemektedir. Ülkemiz takım tezgahları üretim sanayi bu talebe kısmi olarak 1990 yıllarında

cevap vermeye başlamıştır. Geçen zaman diliminde, ülkemizin makine üreticileri

hidrolik/abkant pres, testere, ağaç işleme makineleri vb. alanlarda üretim yapmışlardır. 

Türkiye’nin Takım Tezgahları Üretimi (Değer: Milyon ABD $)

2007 2008 2009 2010 2011

(Tahmin)

Takım Tezgahları 532,7 583,2 441,3 555,0 668,0

Kaynak: Gardner Web

 

2009 yılında 441,3 milyon Dolar olarak gerçekleşen Türkiye takım tezgahları üretimi, 2010

yılında 555 milyon Dolar ve 2011 yılında 668 milyon dolar olmuştur. 2010 yılında talaşlı

imalat tezgahlarının, toplam üretim içerisinde payı %26, metallere şekil veren tezgahların

payı ise %74 olmuştur. Dünya takım tezgahları üretiminde lider ülkelerin imalat

kompozisyonu incelendiğinde, talaşlı imalat tezgahlarının toplam üretim içerisinde yüksek

bir orana sahip olduğu görülür. Örneğin, Japonya’nın 2010 yılı takım tezgahları üretiminde

talaşlı imalat tezgahlarının payı %89, metalleri şekillendirme tezgahlarının payı %11 olarak

tahmin edilmektedir.

 

Aynı şekilde, Almanya’nın 2010 yılı toplam üretiminde talaşlı imalat tezgahlarının payı

%70, metallere şekil veren tezgahların payı ise %30’dür. Bununla beraber, ülkemiz

imalatında gelişmiş ülkelerin tam tersine farklı bir kompozisyon göze çarpmaktadır.

Ülkemizin sanayileşmesine hız kazandırılması açısından, talaşlı imalat tezgahlarının

payının yükseltilmesi gerçeği ortaya çıkmaktadır. Yerli talaşlı imalat tezgahlarının rekabet

gücü yeterli değildir. Talaşlı imalat makineleri yan sanayi yeterince gelişmemiş

olduğundan, komponent bazında uluslararası kalite ve güvenilirliliğe ulaşacak uzmanlık

düzeyine erişilememiştir. Uluslararası pazarlarda yabancı mamuller ile rekabet etmek

durumunda olan imalatçılarımız, ürünlerinde yüksek teknolojiyi yansıtan parçaları, daha

ziyade kısmi aksam bazında ithal ederek makinelerini geliştirmektedirler. Talaşlı imalat

takım tezgahlarındaki bu gerilik, makine imalat sanayini de olumsuz olarak etkilemektedir.

 

Talaşlı imalat takım tezgahlarındaki olumsuz yapıya karşılık, testere ve levha malzemeyi 

şekillendiren tezgahlarda (pres, giyotin makas, abkant v.s.) hızlı bir gelişme görülmektedir.

Bu grupta yer alan imalatçılarımız, talaşlı imalat takım tezgahlarına oranla çok daha

konvansiyonel nitelikteki makinelerinin çeşidini sürekli geliştirmekte ve pazar paylarını

artırmaktadırlar. Fakat, endüstriyel ve akademik deneyime sahip elemanlardan oluşan ARGE

ekipleri, gerek mali, gerekse teknik donanımsızlıklar nedeni ile kurulamadığı için, üst

teknoloji grubunda yer alan bilgisayar destekli zımba (delme) tezgahları ile lazer kesme,

plazma kesme, su jeti ile kesme tezgahları imalatına geçen firma sayısı çok azdır.

 

Türk takım tezgahları sanayinde firmaların çoğu küçük ve orta ölçekli olup, çalışan sayısı

200’den az olan 100’den fazla firma faaliyet göstermektedir. Sektörde faaliyet gösteren

firma sayısının yan sanayi ile birlikte 480 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Ancak,

yaklaşık olarak 10 kadar büyük ölçekli imalatçı mevcuttur. Marmara, Orta Anadolu ve Ege

bölgelerinde üretim faaliyeti yoğunluk göstermektedir. İstanbul, Bursa, Konya, İzmir,

Ankara ve Kayseri’yi takım tezgahları üretiminin yapıldığı başlıca iller olarak

değerlendirmek mümkündür. Sektördeki pek çok firma “ISO Belgesi” ve “CE İşareti” almış

durumdadır. 

TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİ

İhracat 

Takım tezgahları ihracatımız yıllar itibariyle ciddi bir artış eğilimi göstermektedir. 2000

yılında 64,1 milyon Dolar olan Metal İşleyen Takım Tezgahları İhracatı, 2010 yılında 317,6

milyon Dolar, 2011 yılında ise 387,5 milyon Dolar değerine ulaşmıştır.


2011 yılında toplam 
Metal İşleyen Takım Tezgahları İhracatı içerisinde “metalleri dövme, işleme, kesme

presleri ve makineleri” (GTİP: 8462) en yüksek paya sahip ürün grubu olarak dikkati

çekmektedir. “Metalleri, dövme, işleme, kesme presleri ve makineleri” ürün grubunun 2011

yılı ihracatı 272,2 milyon Dolar olmuştur. Bu ürün grubunu, sırasıyla “maddenin

aşındırılarak işlenmesine mahsus tezgahlar – GTİP: 8456”, “planya, vargel, yiv, zıvana,

broş, dişli çark vb. tezgahları – GTİP: 8461” ve “Metal, sinterleşmiş metal, karbür,

sermetleri talaşsız işleme makineleriGTİP: 8463” takip etmektedir.

 

Türkiye’de üretilen metal işleyen takım tezgahları ile diğer tezgahlar ve aksam ve parçalar

2011 yılında dünyanın 141 ülkesine ihraç edilmiştir. Takım tezgahları ihracatımızda başlıca

ülkeler Rusya, ABD, Almanya, Polonya, Brezilya, İran ve Irak olarak sıralanmaktadır.


İthalat

 

2009 yılında 496,3 milyon Dolar olan metal İşleyen takım tezgahları ithalatımız, 2010

yılında 690,8 milyon Dolara, 2011 yılında ise 1.101,4 milyon Dolara yükselmiştir. 2011 yılı

toplam metal İşleyen takım tezgahları ithalatımız içinde “8457-Metal işlemeye mahsus

işleme merkezleri” %21 ile, “8462-Metalleri dövme, işleme, kesme presleri, makineleri”

%20,6 ile ve “8458-Metallerin işlenmesine mahsus torna tezgahları %20,2’lik oranlar ile

en yüksek paya sahip ürün gruplarını oluşturmaktadır. 


2010 yılı dünya takım tezgahları imalatı (“Gardner Publications” verilerine göre) 70,1 milyar

Dolar olarak gerçekleşmiştir. Toplam üretimin, 2011 yılında 93,8 milyar Dolara yükselmiş

olduğu tahmin edilmektedir. Tahminlere göre, 2011 yılında dünya takım tezgahları

üretiminde Çin yaklaşık 28 milyar Dolar değerle birinci sırada yer almakta, Japonya

yaklaşık 18 milyar Dolarlık üretim değeriyle Çin’in hemen arkasından gelmektedir.

Almanya yaklaşık 13 milyar Dolar ile üçüncü sırada, İtalya yaklaşık 6 milyar Dolarla

dördüncü sıradadır. Üretiminde önde gelen diğer ülkeler G. Kore, Tayvan, ABD, İsviçre,

İspanya,Avusturya, Fransa, Hindistan, Brezilya ve Türkiye’dir.


2010 yılında, Çin Halk Cumhuriyeti, en fazla takım tezgahı tüketen ülke olmuştur. Çin’i,

Japonya, Almanya, ABD, G. Kore ve İtalya takip etmektedir. 2011 yılı tüketim tahminlerine

göre en fazla takım tezgahı tüketen ülkeler yine aynı ülkelerden oluşmaktadır.


Kişi Başı Tüketim

2011 tahminlerine göre yılında, İsviçre kişi başına 163,16 Dolarlık tüketim ile dünya

sıralamasında birinci durumdadır. Kişi başına takım tezgahı tüketimi ülkenin sanayileşme

ölçütü olarak kullanılabilmektedir. Güney Kore, Almanya, Tayvan, Avusturya, Japonya ve

İtalya’nın da kişi başına tüketimleri yüksek değerlere ulaşmaktadır. Türkiye, kişi başına

16,73 Dolarlık tüketim tahmini ile 17. sıradadır.


Japonya 11,3 milyar Dolar tahmini değerle 2011 dünya ihracatında ilk sırada yer

almaktadır. Almanya, İtalya, Tayvan, İsviçre, Çin, G. Kore ve ABD dünya takım tezgahları

ihracatında önde gelen ülkelerdir. Türkiye ise dünya ihracatında 16. sıradadır.

İTHALAT

Çin, ABD, Almanya, Hindistan, Güney Kore, Meksika, Brezilya, İtalya ve Rusya, dünya

ithalatında ilk sıralarda yer almaktadırlar. Türkiye ise dünya ithalatında 10. sıradadır.


ETİKETLER : takım tezgahları , takım tezgahları ihracatı , dünya takım tezgahları ithalatı ve ihracatı

.