• https://www.facebook.com/turkishexportersdirectory
  • https://plus.google.com/+TurkEximCompanyDirectory
  • https://twitter.com/turkeximport

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Desteği

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Desteği  

 Etiketler : ihracatta iadeler , ihracatta tarımsal ürünler ihracat iadesi , tarımsal ürünler ihracat iade oranları , tarımsal iade için belgeler , ihracat iadesi nasıl alınır 


Ülkemiz menşeli tarımsal ürünlerin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılması

amacıyla Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu tarafından ihracat iadesi yardımı yapılmaktadır. 2011 yılı için halihazırda 2010/10 sayılı tebliğ yayınlanmıştır.

Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımlarına ilişkin hakediş tutarları, İhracatçı Birliklerince hesaplanır.

Hesaplanan hak edişler T.C. Merkez Bankasında ihracatçı veya imalatçı/ ihracatçı adına açılan hesaplarda izlenip ve

mahsuben iade edilebilmektedir. Dış ticaret firmaları veya aracı ihracatçı firmaları hakedişlerini imalatçı firmalara devredebilirler.

İhracat iadesi yapılacak ürünler ve GTİP numaraları detayı Ek.1’dedir. Ek:1’de yer alan bazı kavramların tanımları şöyledir;

İhracat İadesi Miktarı : Fiziki birim başına yapılan ödeme miktarını,

Miktar Barajı               : Ürün bazında ihracat iadesi yardımlarına esas olacak kısmı belirten oran,

Azami Ödeme Oranı   :  Mamulün FOB ihracat bedeli dikkate alınarak yapılacak azami ödemeyi

                                          belirleyen oranı ifade etmektedir.

İhracat iade taleplerinde bulunabilmek için aşağıda belirtilen evrakların tamamlanması gerekmektedir.

İlk müracaatlarda bir defaya mahsus olmak üzere;

Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya tasdikli sureti,

Vergi dairesinden alınmış mükellefiyet yazısı (aslı ve cari yıla ait),

-     Temlikname,

-     Taahhütname,

-     İmza sirkülerinde yer alan kişilerin nüfus cüzdan fotokopileri,

 

Her başvuru da ;

Gümrük Beyannamesi ve ekleri  (asıl ve önlü arkalı fotokopileri),

İhracat faturası aslı ve fotokopisi (konsinye ihracatta kesin satış faturası),

Menşe, Eur1, ATR Belgelerinden biri (aslı veya ilgili oda ya da gümrük onaylı sureti,

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak borcu yoktur yazısı,

Kapasite Raporu(imalatçılar için),

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan ürün için alınmış üretim izni belgesi,

Sanayi Sicil Belgesi (imalatçılar için),

 

Aşağıdaki işlemler ihracat iadesi işlemlerinden yararlanamaz.

İthalat rejimi çerçevesinde ithal edilmiş bulunan yabancı malların ihracatı,

Transit ticareti yoluyla yapılan ihracatı,

Sınır ve kıyı ticareti,

Sınır Ticaret Merkezleri kapsamında yapılan ihracatı,

Bedelsiz ihracat,

Bağlı muamele ve takas kapsamında yapılan ihracatı,

İhracat sayılan yurt içi satış ve teslimleri,

Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına yapılan ihracatı,

 

İhracat iade tutarları; vergiler, vergi cezaları, SSK primleri, haberleşme giderleri (telefon, telefaks vb.),

enerji giderleri (elektrik, doğalgaz), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na ve ilgili tasfiye halindeki Bankalara

olan borçlar ve bunların gecikme zammı ve faizlerine mahsup edilir. Mahsup işlemlerinde, hesapların kullanımı

sırasında imalatçı/ihracatçı veya ihracatçılara hiçbir şekilde nakit olarak ihracat iadesi ödemesi yapılmaz.

İhracatçı birlikleri evrakların kontrolünü yaptıktan sonra hak edişleri ABD doları cinsinden belirler, farklı para birimi ile

ilgili işlemlerde T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru ve çapraz kurlar esas alınır. Tespit edilen hak ediş tutarları hak ediş

belgesinin düzenlendiği tarihteki TCMB. Döviz alış kuru itibariyle Türk Lirası’na çevrilerek sabitleştirilir ve bilgi formuyla yetkili T.C. Merkez Bankası Şubelerine bildirir.

T.C. Merkez Bankası, bilgi formlarını tarih ve sıra numaraları itibariyle listeleyerek bekletir. Hazine tarafından söz konusu

Fona para aktarıldığında, aktarılan para oranında hak ediş belgelerini düzenler ve düzenledikleri bu hakediş belgelerini firmayla temasa geçerek ilgililerine elden teslim ederler.

Firmalar ilgili kurumlardan aldıkları borç durum tablosunu T.C. Merkez Bankası’na bildirerek mahsup işlemini gerçekleştirirler.

İhracat iade tutarı ile ilgili bir örnek:

0603.13.00.00.00 GTİP’li 150 ton orkide ihracatında iadeden yararlanacak miktar 150 x % 40 = 60 tondur.

FOB birim ihraç fiyatı 2.500 $ olan orkide ihracatında ihracat iadesine konu olan miktara ilişkin toplam ihracat tutarı;

2.500 $ x (150 ton x 0,40 ) =150.000 $,

Bunun azami ödeme oranıyla çarpılması sonucu elde edilecek tutarsa;

150.000 x %10=15.000  $ olacaktır.

Bu durumda firma miktar barajı dikkate alınarak hesaplanan; 60  ton x 205 $/ton=12.300 $ olan iade miktarının tamamını alabilecek,

Sonuç olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu tarafından tarımsal ürünlerin ihracatı durumunda

sağlanan destekler global ekonomik düzende firmalara uluslar arası rekabet gücü sağlamakta ve firmaların ihracat potansiyelini artırmaktadır.

 

 

 Ek-1 : Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği
(Tebliğ No: 2010/10) 24/12/2010 tarih 27795 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

SIRA

NO

 MADDE ADI

ARMONİZE GTİP

İHRACAT

İADE

MİKTARI

MİKTARBARAJI

AZAMİ

ÖDEME

ORANI

1

Buket yapmaya

elverişli veya süs

amacına uygun cinsten

çiçekler ve tomurcuklar

0603.11,12,13, 14,19

205 $/Ton

% 40

% 10

2

Sebzeler

(pişirilmemiş,

buharda veya suda

kaynatılarak pişirilmiş)(dondurulmuş)

07.10 (0710.10 hariç)

79 $/Ton

% 45

% 12

3

Kurutulmuş sebzeler

(bütün halde, kesilmiş, dilimlenmiş, kırılmış veya toz halinde, fakat başka şekilde hazırlanmamış)

07.12

370 $/Ton

% 40

% 10

4

Meyveler ve sert

çekirdekli meyveler(pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş, dondurulmuş )

08.11

78 $/Ton

% 45

% 8

5

Dondurulmuş meyve

ve sebze ile

meyve ve sebze işleme

sanayiine dayalı gıda

maddeleri

 

20.01, 20.02, 20.03,20.04, 20.05, 20.06, 20.08 (2008.11; 2008.19.11; 2008.19.13.00.11; 2008.19.19.00.14,39,49; 2008.19.91,99; 2008.19.93.00.11;2008.19.95.00.14,39,49;

hariç)

75 $/Ton

% 100

% 8

6

Bal

0409.00

65 $/Ton

% 32

% 5

7

Reçel, jöle, marmelat,

meyve veya sert

kabuklu meyve püreleri

veya pastları

20.07 ( 2007.99.20;

2007.99.97.00.18 hariç)

63 $/Ton

% 35

% 5

8

Meyve suları ve sebze suları, meyve nektarları

20.09

150 $/Ton

% 15

% 12

9

Zeytinyağı

15.09;1516.20.91.00.14;

1516.20.98.00.11

40 $/Ton

% 100

% 2

10

 

Hazırlanmış veya

konserve edilmiş balıklar

16.04

250 $/Ton

% 100

% 5

11

Kümes hayvanları etleri (sakatatlar hariç)

 

02.07 (0207.13.91,99;

0207.14.91,99; 0207.26.91,99; 0207.27.91, 99;

0207.34; 0207.35.91,99; 0207.36.81,85,89,90 hariç)

186 $/Ton

% 41

% 15

12

Yumurta

0407.00

15 $/1000 Adet

% 65

% 10

13

Kümes hayvanları etinden, sakatatından yapılmış sosisler ve benzeri ürünler ile kümes hayvanları etinden hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünler

1601.00.99;

1602.31,32

250 $/Ton

% 50

%10

14

Çikolata ve kakao içeren gıda müstahzarları

18.06

119 $/Ton

% 48

% 6

15

Bisküviler, gofretler, kekler

1905.31,32;

1905.90.45; 1905.90.60.00.14

119 $/Ton

% 18

% 8

16

Makarnalar

19.02

66 $/Ton

% 32

% 10

 GOOGLE Translate