TURKEXIM
Importers Search Engine
IMPORTERS,SUPPLIERS,EXPORTERS AND IMPORT DATABASE  LANGUAGES
.

Dış Ticaret Mevzuatı 19.10.2020 - 26.10.2020 Arasındaki Değişiklikler

Dış Ticaret Mevzuatı 19.10.2020 - 26.10.2020 Arasındaki Değişiklikler
Yeni Eklenenler


24.10.2020
Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin, Ulusal Markerin Ekleneceği Akaryakıt Türleri başlıklı 5.inci maddesinde ve Ek-1 inde yer alan teminat mektubundaki adres bilgilerinde değişiklik yapıldı.

22.10.2020
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3113)
20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Kararnamenin eki İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararın, Kesin önlemlerin askıya alınması başlıklı maddesine yeni bir fıkra eklenmiştir. (İthalatta korunma önlemlerine ilişkin mevzuat kapsamında korunma önlemi uygulanan bir malin ithalatında yürürlükte bulunan önlemler, korunma önleminin yürürlükte kaldığı süre ile sınırlı olmak kaydıyla, Kurulun kararı ve Bakanlık onayı ile kısmen veya tamamen askıya alınabilir ve bunların nevi değiştirilebilir. Bu yönde alınacak kararlar yürürlük tarihinden başlamak üzere ileriye dönük olarak geçerli olup daha önce yapılmış olan tahsilatların iadesi talep edilemez.)

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.(Bakanlık temsilcisi, İmar planı yapımı, Yapı ve yapı ile ilgili esaslar, Belirtilmemiş hususlar)
TS 6269/T2 Rulmanlı Yataklar – Bir Sıra Bilyalı, Radyal Standardı ile İlgili Tebliğ (No: SGM – 2020/8)
TS 6269/T2 (Nisan 2019) Rulmanlı Yataklar-Bir Sıra Bilyalı, Radyal standardının tadilinin uygulamaya konulmasına ilişkin hususlar hk.
Bazı Havalimanlarının Uluslararası Giriş-Çıkışlara Açık Daimi Hava Hudut Kapısı Olarak Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3115)
Antalya-Gazipaşa, Balıkesir-Koca Seyit, Çanakkale, Eskişehir-Hasan Polatkan, Hatay, Kocaeli-Cengiz Topel, Kütahya-Zafer, Sivas-Nuri Demirağ, Şanlıurfa-GAP, Tekirdağ-Çorlu Atatürk Havalimanları uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespit edilmiştir.

21.10.2020
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 3100)
Tohumluk olmayan makarnalık buğday (1001.19), adi buğday (1001.99.00.00.11), Mahlut (1001.99.00.00.12), kaplıca (kızıl buğday) (1001.99.00.00.13), tohumluk olmayan beyaz arpa (1003.90.00.00.11), maltlık arpa (1003.90.00.00.12), diğer arpa (1003.90.00.00.19) ve tohumluk olmayan diğer mısır (1005.90.00.00.19) cinsi ürünlere ilişkin Gümrük Vergisi 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %0 olarak belirlendi.

20.10.2020
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Gümrük Yönetmeliğinin Eşyanın menşeini tevsik eden belgelerin sonradan ibrazına ilişkin geçiş hükümleri maddesine 3 nolu fıkra eklenmiştir.(Bu fıkranın yayımı tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde menşe şahadetnamesi bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin bu fıkranın yayımı tarihinden itibaren altı aylık süre içerisinde gümrük idaresine ibrazı mümkündür.)


Tasarruflu Yazı ve Genelgeler

Yeni Eklenenler

22.10.2020
Bazı Havalimanlarının Uluslararası Giriş-Çıkışlara Açık Daimi Hava Hudut Kapısı Olarak Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3115)
Antalya-Gazipaşa, Balıkesir-Koca Seyit, Çanakkale, Eskişehir-Hasan Polatkan, Hatay, Kocaeli-Cengiz Topel, Kütahya-Zafer, Sivas-Nuri Demirağ, Şanlıurfa-GAP, Tekirdağ-Çorlu Atatürk Havalimanları uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespit edilmiştir.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 22.10.2020 tarihli ve 58296655 sayılı yazısı (Rejenere Cips, Elyaf ve İplik İthalatı Hk)
Kullanılmış ürünlerin geri dönüşümünden elde edilen girdiler kullanılarak üretilen yeni ürünlerin kullanılmış eşya olmadığı, bunların geri dönüştürülmüş (rejenere) malzemeden üretilen 39.07 GTP kodu altında sınıflandırılan polietilen tereftalat cips; 5503.20 GTP altında sınıflandırılan poliester elyaf ve 54.02 ve 55.09 GTP altında sınıflandırılan sentetik ipliklerin İthalat Rejim Kararının 7. maddesi kapsamında ithalatının uygun görüldüğü hk.

21.10.2020
Genelge No: 2020/25 (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı)
2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın Beşinci Kısım (Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller) hükümleri çerçevesinde posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyaya yapılacak işlemler hk.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.10.2020 tarihli ve 58390678 sayılı yazısı (Kına cinsi eşyanın tarife sınıflandırması hk)
Kına cinsi eşyanın; işlem görmemiş yahut temizlenmiş, kurutulmuş, öğütülmüş veya toz haline getirilmiş olması dışında daha ileri bir işlem görmemiş halde olması durumunda 14.04 pozisyonunda; daha ileri bir işlem görmekle birlikte dökme halde olması durumunda 32. Fasılda; daha ileri bir işlem görmekle birlikte kozmetik amaçlı kullanılacağı perakende ambalajındaki emarelerden anlaşılması halinde 33. Fasılda değerlendirilmesi gerekmektedir.

20.10.2020
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 20.10.2020 tarihli ve 58341131 sayılı yazısı (Kıymet Araştırması Çalışması Hk)
Bilimsel yöntemler kullanılarak düşük kıymetli olma ihtimali bulunan beyannamelerin tespit edilip kıymet araştırmasına yönlendirilmesinin kararlaştırıldığı ve belirlenen bir kısım eşya için risk bazlı kıymet araştırması uygulamasının BİLGE sisteminde devreye alındığı, sistemin nasıl işlediği hk.

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 20.10.2020 tarihli ve 58381656 sayılı yazısı (Menşe Belgeleri-Islak İmza)
MEDOS üzerinden düzenlenen menşe belgelerinin ıslak olarak imzalanmaması yönünde işlem yapılması hk.
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 20.10.2020 tarihli ve 58374503 sayılı yazısı (LARA Akredite Rapor Düzenlenmesi Hk)
TÜRKAK logolu akredite raporlarının LARA sistemine aktarılması ve elektronik imza olması durumunda raporun manuel olarak düzenlenmesine gerek bulunmadığı hk.

19.10.2020
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 19.10.2020 tarihli ve 58339610 sayılı yazısı (Güneş Gözlüklerinin Denetimi Hk.)
9004.10.10.00.00, 9004.10.91.00.00, 9004.10.99.00.00 GTİP li güneş gözlüklerinin denetimi hk.


35 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın